-->

sobota, 25 maja 2013

Dobruchów

Zajączkowski:
Dobruchów-pow. łaski
1) 1386 T. Sir. I f. 4, 7, 11; Dobrvchowo - Martinus de D. 2) 1391 Hube, Zbiór Sier. 34: Dobruchowo - Wrochna de D. 3) 1392 T. Sir. I f. 37: Dobruchouo – domina de D.
4) XVI w. Ł. I, 383-384: Dobruchow - villa, par. Kwiatkowice, dek. i arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 191: Dobruchow - par. jw, pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Dobruchow - jw. 6) XIX w. SG II, 81: Dobruchów - wś i folw, par. jw, gm. Wodzierady, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dobruchów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dobruchow, parafia kwiatkowice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Sanguszkowa księżna.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dobruszków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Lutomiersk, własność prywatna. Ilość domów 28, ludność 235, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Dobruchów, wś i folw., pow. łaski, gmina Wodzierady, par. Kwiatkowice, o 56 w. od Piotrkowa, o 14 od Łasku, o 7 od Szadku. W 1827 r. było tu 28 dm. i 235 mk., obecnie liczy 34 dm., 380 mk. Dobra D. nabyte w r. 1876 za rs, 33400. Rozl. folwarczna wynosi m. 700 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 502, łąk m. 66, pastw. m. 106, nieużytki i place m. 26. Płodozmian 12-polowy. Budowli mur. 1, drewn. 19, pokłady torfu. Wieś Dobruchów osad 41, gruntu m. 222.

Spis 1925:
Dobruchów, wś i kol., pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 34, kol. 29. Ludność ogółem: wś 201, kol. 212. Mężczyzn wś 96, kol. 96, kobiet wś 105, kol. 116. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 193, kol. 211, ewangelickiego kol. 1, innego chrześcijańskiego wś 6, mojżeszowego wś 2. Podało narodowość: polską wś 201, kol. 212.

Wikipedia:
Dobruchów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Dobruchów-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DOBRUCHÓW par. Kwiatkowice, p. łaski, W 1827 roku 28 domów, 235 mieszkańców. Folwark ma ziemi 700 mg, budynków 20, są pokłady torfu. Wieś Dobruchów ma osad 41, ziemi 222 mg. Był własnością Bonawentury Wężyka i przeznaczony dla czterech córek. Kupiony w 1843 przez Ignacego Goszczyńskiego męża Kamili z Wężyków za 100 tys. zł (15 tys. rbs.). Nabyte w 1876 roku za 33400 rb. (Szczawiński 1839 k.284, SGKP t.2, s.81)


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1691

Maj
29 tego samego. Ja, Mateusz Podgórski, wikary, ochrzciłem dziecko Szlachetnych, mianowicie Kazimierza Wiewiorowskiego i Anny Trepkownej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Wilamowie, których dziecku nadałem imię Zofia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Pan Baltazar Biedrzycki ze wsi Dobruchów i Szlachetna Elżbieta Sarnowska z Rzepiszewa.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1766

Korzenica
Dnia 10 listopada. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan koscioła górskiego, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił i Rafał, syna Urodzonych Jana z Dobruchowa Wolskiego i Barbary z Nieniewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Michał Głębocki kasztelanic kruszwicki i panna Marianna Wolska, Wielmożny Jerzmanowski ze swoją siostrą Katarzyną z Faliszewic.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1770

Korzenica
Zacząłem szczęśliwy rok, szóstego stycznia, dopełniłem ceremonię nad Faustyną Franciszką (urodzoną 18 września AD 1752 i przez Przewielebnego Franciszka Syszczewskiego proboszcza w Chlewie ochrzczona, rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Otocki i Marianna Koczańska), asystowali przy ceremonii Wielmożny Władysław Biernacki starosta wartski z Wielmożną Katarzyną Biernacką skarbniczanką piotrkowską i Wielmożny Paweł Biernacki skarbnikowicz kaliski z Wielmożną Antoniną Zbijewską. Roku tego samego i dnia tego samego dopełniłem ceremonię nad drugim dzieckiem imieniem Salomea Marcjanna urodzonym AD 1753 16 marca i przy którym Wielebny Wojciech Borowski proboszcz ochrzcił bez ceremonii. Rodzice chrzestni Wielmożny Adam Jerzmanowski i Wielmożna Katarzyna Waliszewska i przeze mnie Jana Steina proboszcza Góry ceremonia została dopełniona w kościele parafialnym górskim. Przy ceremonii stawali Wielmożny Jan Kanty Biernacki skarbnik piotrkowski z Wielmożną Salomeą Biernacką starościną wartską i Urodzony Maciej Zbijewski z Urodzoną Ludwiką Otocką. Rodzicami zaś tych córek Urodzony Ignacy z Dobruchowa Wolski z Urodzoną Marianną z Otockich Wolską.

Gazeta Warszawska 1802 nr 29

Citatio Edictalis. Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Krol Pruski &c. Ninieyszym Pismem wiadomo czyniemy. Iź w Xiędze Hipoteczney maiętności Lutomirska , na Dobrach do niey należących Gorney Woli, Tarnowki Cześć B Dobruchowa Dystryktu Szadkowskiego Rubrica III. Nro I. dla Xięźney Anny Zamężney Jabłonowskiey, i Chrystyny Zamężney Bielińskiey Xiężny z Sanguszków, teraz iey Sukcessorow Protestacya względem ,. dla nich z tych Dobr należącego się Załatwienia zaniesiona iest. Gdy więc na fundamencie pomiędzy, Xięciem Sanguszkiem i Sukcessorami Ur: Jabłonowskiey i Bielińskiey zawartych Działow, iako też i na fundamencie, przez też uczynionych Kwitow, Sukcessorowie Ur: Jabłonowskiey i Bielińskiey iuż zaspokoieni są, zaczym Dokumenta de dato Warszawa d. 23. Lipca 1796. niedostateczne są, aby na fundamencie Ich Protestacya wymazaną bydź mogła. Ponieważ z nich ani zupełna Legitymacya Protestatom , ani też Konsens do wymazania Protestacyi nie wynika , domagał się więc teraźnieyszy Dziedzic Maiętności Lutomirskiey Ur: Franciszek Mączyński ktory takową od Xięcia Sanguszka okupił, ,aby wiadomi Sukcessorowie Xiężny U.: Anny Jabłonowskiey , iako to. 1.) Xiaże Stanisław Jabłonowski. 2 ) Tekla Zamężna Ur. Potocka. Także zmarłey Ur: Bieliński iako to. 1 .) Paweł Bieliński 2.) Jozef Bieliński. 3.) Barbara Kossowska 4.) Joanna Markisa Ur: Wielopolska, ktorych pomieszkanie niewiadome Edyktalnie Cytowani byli. Zapozywamy więc was— wspomnionych Sukcessorow Xiężney Jabłonowskiey i Bielińskiey z Sanguszków , iako też i ieszcze exystuiących niewiadomych Sukcessorow, lub Cessynaryuszow , aby w przeciągu 3. Miesięcy , a naydłużey na Terminie Dnia 12 Lipca o godzinie 10. z rana sub prejudicio w tuteyszey Regencyi przed Konsyliarzem v Colomb osobiście lub gdyby to bydź niemogło, przez Informacyą i Plenipotencyą opatrzonego tuteyszego Justiz Kommissarza , na co Assystens Ratha Lukasa, Justiz Kommissarzy: Schmekla, Mytschke , Janiszka, S...lingiera, Rozdaitze..a, i Kryminalnego Sędziego Skrzętwę proponuiemy , sztaneli; i ieżeli do Dobr Lutomierska Gorney Woli Tarnowki Części B. Dobruchowa, z Protestacyi w Xiędze Hypoteczney, tych Dobr Rubrica III Nro. I . ad Instancyam Xiężney Bielińskiey i Jabłonowskiey zapisaney , iakie Pretensye macie , te zameldowali , i przyzwoity Kwit , gdy iuż stosownie do Sądownego Kwitu de Act: w Zamku w Warszawie Dnia 15 7bris. 1796. względem tychże Dobr zaspokoieni zostaliście uczynili, w przypadku niestawienia się, tedy oczekiwać macie: iż z Pretensyami waszemi do wspomnioney Protestacyi Prekludowani zostaniecie. Taka w tym wola nasza. Przy wyciśnieniu naszey większey Pięczęci Regencyi Pruss Połudn: Kaliskiey , i zwyczaynych Podpisach, w Kaliszu d 19. Lutego 1803.

Gazeta Warszawska 1824 nr 49

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 14 Maia roku 1824 o godzinie 9tey zrana przed W. Wincentym Kobyłeckim Notaryuszem Powiatu Szadkowskiego, w Szadku mieszkaiącym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Lutomierska z przyległościami: Czołczyn, Dziechtarzów, Wrząca, Dobruchów, Rzepiszew, Tarnówka, Górna Wola i Bugay, w Powiecie i Obwodzie Szadkowskim położonych, które w trzech następnie ułożonych pozycyiach wydzierżawione będą, i tak: 1. Miasto Lutomiersk z wsiami folwarcznemi Czołczyn, Dziechtarzów i Wrząca. — 2. Wieś folwarczna Dobruchów. — 3. Wsie folwarczne Rzepiszew, Tarnówka, Górna Wola i Bugay. Dobra te przynosiły roczney dzierżawy, iako to: Wsie folwarczne Rzepiszew, Tarnówka, oraz wieś zarobna Górna Wola i Bugay zł. Pol. 8000. — Wieś folwarczna Dobruchów zł. Pol. 5000. — Wieś folwarczna Czołczyn zł. Pol. 5000. — Miasto Lutomiersk z wsiami folwarcznemi Wrząca i Dziechtarzów, nie ruchuiąc w to czynszów, zł. Pol. 18,000. — Dzierżawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela roku 1824 i trwać będzie do tegoż czasu w roku 1827. — Kalisz dnia 23 Lutego 1824 roku.
Leon Nowierski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
16. Jan Wolski, zamieszkały dawniéy w Dobrochowie, Obwodzie Sieradzkim, złł: 6. gr: 10. z Sądu Spornego Wartskiego.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 125

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewodztwa Kaliskiego Uwiadomia publiczność, iż dobra ziemskie miasto Lutomiersk z częścią Stokowizna, oraz z przyległościami, Wrząca, Czalczyn, Dziechtarzew, Dobruchów, Kwiatkowice, Górna wola, Rzepiszew, Bugay i Tarnówka A. B. w pow. Szadkowskim parafii Lutomierskiey woiew. Kaliskiem położone; Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia. 1834 r. przez publiczną licytacyą w d. 16 czerwca r. b. o godzinie 3 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey województwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymującemu puszczone zostaną, pod następuiącymi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie, opłacać, co rocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne; iako to: podatku offary złp.4572 gr....19 kontyngensu liwerunkowego złp. 1117 gr. 10 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs wkraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 6, złp. 15,878 gr. 14 obrachowaną i ratę czerwcową łącznie z procentem amortyz. za upłynione półrocze złp. 15,050 gr. 10 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 16,050 gr. l0. 4 Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 5. Zrzec się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe, 6. Co do uchybień opłat, dzierżawca poddać się winien exekucyi administracyyney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych, przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz d. 29 kwietnia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Codzienna 1858 nr 120

Z powodu zwinięcia gospodarstwa w wsi DOBRUCHOWIE przy trakcie pomiędzy m. Szadkiem a m. Lutomurskiem położonej, odbędzie się w d. 13 Czerwca r. b. Licytacja koni 20, Owiec sztuk 600, bydła 80. Wozów, pługów, zaprzęgów i t. p. sprzętów gospodarskich.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 139

(N. D. 2919) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ignacego Goszczyńskiego współwłaściciela dóbr Dobruchów w Okręgu Szadkowskim leżących, (…) Otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 27 Grudnia 1858 (8 Stycznia 1859 r.)
Kalisz d. 7 (19) Czerwca 1858 r.
Józef Białobrzeski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 150

(N. D. 3451) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci: 4. Walerji Goszczyńskiej co do współwłasności dóbr Dobruchow z Okręgu Szadkowskiego współwłasności sumy rs 1026 kop. 49. na tychże dobrach w dziale IV. pod N. 15 lokowanej;(...) otworzyły się spadki do uregulowania których, termin na dzień 4 (16) Stycznia 1863 r. przed podpisanym Rejentem w Kaliszu wyznaczony został. Kalisz d. 18 (30) Czerwca 1862 r. Józef Białobrzeski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 173

(N. D. 3630) Patron Trybunału Cywilnego I Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podadaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Ludwika i Jana braci Growczyńskieh współwłaścicieli dóbr Dobruchowa, pierwszego w Kaliszu, ostatniego w Kwiatkowicach Ogu Szadkowskim zamieszkałych, naprzeciw Kamilli z Wężyków Gorczyńskiej wdowie w Kaliszu i Bolesławowi Kadoskiemu jako opiekunowi ad hoc Józefa i Władysławy nieletnich rodzeństwa Gorczyńskich we wsi Wilanowie Ogu Szadkowskim mieszkającym, współwłaścicielom tychże dóbr Dobruchowa, których podopiekunem jest Józef-Leopold właściciel dóbr Kwiatkowic w tychże dobrach Ogu Szadkowskim zamieszkały, na dniu 5 (17) Października 1862 r. zaocznie zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów też dobra Dobruchów przed delegowanym Sędzią Trybunału Gawlikowskim w sali audjencjonalnej wymienionego Trybunału. Licytacja dóbr tych zaczynać się będzie od sumy rs. 25325 kop. 15 taksą przez biegłych w d. 17 (29) Listopada i następnych 1862 r. wyśrodkowanej. Warunki sprzedaży w biurze Pisarza Trybunału złożone, i ogłoszone zostały w dniu 27 Maja (8 Czerwca) 1864 r. poczem termin do tymczasowego dóbr tych przysądzenia wyznaczony został na d. 11 (23) Lipca 1864 r. godzinę 4 z południa w którym po uznaniu formalności za dopełnione dobra te Franciszkowi Nowickiemu Patronowi Trybunału sprzedaż popierającemu tymczasowo przysądzone, i termin do ostatecznego ich przysądzenia na dzień 3 (15) Września 1864 r. godzinę 4 z południa wyznaczony został.
Kalisz dnia 13 (25) Lipca 1864 r.
Nowiński. (N. 1302)

Dziennik Warszawski 1865 nr 138

(N. D. 3462)
LICYTACJA na INWENTARZ
ŻYWY i MARTWY
Dnia 2-go Lipca i następnych r. b. odbędzie się z powodu zwinięcia gospodarstwa pod miastem SZADEK. we wsi
DOBRUCHÓW
Licytacja na owce, konie, stadninę, woły, krowy, jałowiznę, maszyny gospodarskie, młocarnia, wozy, pługi, zaprzęgi, sprzęty gospodarskie i domowe. — Dwa fortepiany, sanki, bryczki, powóz, paśniki i inne podobne rzeczy. (8653.)

Zorza 1879 nr 47

= List z pod Lutomierska. „Ja mieszkam we wsi Wólka Czarnyszska należącéj do parafii Kwiatkowice. We wsi Kwiatkowicach od roku 1844 mieszka pan Józef Leopold; wspomniona parafija jest bardzo uboga, i zaledwie 1270 dusz licząca. Kościół masyw murowany, mury grube, fundowany w r. 1606 przez Gaspara Puczka; ale także bardzo ubogi i opuszczony,—dla tego od lat 12-tu już rok rocznie budujemy. A w tym roku przyłożyliśmy dachówkę na kościele i kruchcie, a na zakrystyi dach nowy blaszany, dzwonnica podwyższona o 4 łokcie, na ktoréj także nowy dach blaszany. Wewnątrz kościół pięknie odmalowany. Wielki ołtarz bogato złocony, zakrystya malowana i t. p. to wszystko kosztem włościan, a w części przyłożyli się panowie: Goszczyński z Dobruchowa i Szamowski z Leźnicy; pan Gozimierski z Warszawy swoim kosztem wyrestaurował prócz tego ołtarz Świętej Trójcy. Na rok przyszły mamy zamiar przedsięwziąść restauracyę zewnątrz ściany kościoła i wyfundować z gruntu wieżę!.. Radbym, abyś Pan to wydrukował w „Zorzy” a może i w inném piśmie dla przykładu innych... a nadewszystko dla podziękowania dwom włościanom, a mianowicie: Michałowi Kołodziejczakowi, i Marcinowi Ciechańskiemu, jako dozorującym robotami; a warci podzięki, bo wiele trudu ponieśli. Od wszystkich parafijan serdeczne im Bóg zapłać!
Wólka Czarnyszska d. 7 Paźdz. 1870 r.
Michał Michalak.

Tydzień Piotrkowski 1886 nr. 27

Karbunkuł. We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica pow. łódzkiego, pojawił się jak donosi "Dziennik Łódzki" karbunkuł na bydło. W pierwszej z tych wsi zachorowało na tę chorobo pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy. Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracyi.


Kurjer Warszawski 1886 nr 175

— Karbunkuł.
We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica, pow. łódzkiego, pojawił się, jak donosi Dziennik łódzki, karbunkuł na bydło.
W pierwszej z tych wsi zachorowało na tęż chorobę pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy.


Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracji.  

Kurjer Warszawski 1886 nr 206

= Karbunkuł.
Z kaliskiego donoszą nam o smutnym wypadku, jaki zdarzył we wsi Poleszynie.
Włościanin Stanisław Szymański nabył w sąsiedniej wsi Dobrochowie, gdzie się szerzył karbunkuł krowę, którą zabił, mięso zaś częścią sprzedał sąsiadom, częścią sam z rodziną spożył.
Wkrótce Szymański wraz z żoną Wiktorją zapadli na karbunkuł i niebawem oboje zmarli.
Z liczby innych włościan spożywających mięso z owej krowy, 10 osób również zachorowało, lecz dzięki energicznej pomocy lekarskiej, wszyscy zostali uratowani.  

Dziennik Łódzki 1889, nr. 112

Towarzystwo kredytowe ziemskie za zaległości sprzedało w tygodniu ubiegłym w sądzie okręgowym piotrkowskim: dobra Dobruchów w pow. łaskim p. H. Maternickiemu.

Rozwój 1903 nr 195

Napad. Coraz częściej zdarzają się napaści na włościan, jadących do Łodzi z produktami wiejskiemi; naturalnie przyczyną ich jest rabunek. Wczoraj w lesie za ul. Konstantynowską Wojciech Zaręba, włościanin z okolic Szadku ze wsi Dobruchów, wiozący do Łodzi masło, drób i jaja, został napadnięty przez kilku drabów, którzy też zadali mu i jego żonie liczne rany. Nadjeżdżające furmanki spłoszyły rabusiów. Zarębowie przyjechali do Łodzi, gdzie udzielono im pomocy.


Rozwój 1913 nr 258

Jest do sprzedania
2000 centnarów kończyny

czerwonej, pastewnej, dobrze i pogodnie sprzątniętej. Cena do umowy. Łaskawe zgłoszenia: wieś Dobruchów poczta Lutomiersk, Józef Mić.


Godzina Polski 1916 nr 92

Kronika łódzka.
Miejscowe Rady opiekuńcze w okolicy.
Zostały utworzone miejscowe Rady opiekuńcze w następujących miejscowościach:
(...) W Wodzieradach w następującym składzie: Edward Kremky z Piorunowa, Kazimierz Kulczycki z Wodzierad Górnych, Antoni Bartosik z Nowego Świata, Józef Malski z Przyrownicz, Marcin Oglaza z Dobruchowa, Ludwik Skupiński z Zalesia i Jan Bieliński z Wodzierad.
Prezydyum stanowią pp.: Edward Kremky — przewodniczący i skarbnik, Kazimierz Kulczycki — wice-przewodniczący.
Wymysłowie w następującym składzie: ks. Stefan Wróblewski — proboszcz z Dobrunia, Władysław Kucharski — rejent i obyw. ziem. z Dobrunia, Józef Walczakowski — sekretarz gm. Wymysłów, Andrzej Rożek — właściciel cegielni w Chechle, Stanisław Mudzo — gospodarz wsi Dobruń.

Prezydyum stanowią pp.: ks. Stefan Wróblewski — przewodniczący, Władysław Kucharski — wice-przewodniczący, Józef Walczakowski — sekretarz. (...).

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 67


Wincenty Gara, załączając odpis umowy dzierżawnej, prosi sąd okręgowy w Łodzi o:

1) uznanie umowy prywatnej z d. 1 września 1918 r. dzierżawy ogrodu za rozwiązaną z winy pozwanych—Walentego Michalaka i Kazimierza Michalaka;
2) wyrugowanie pozwanych Michalaków ze wszystkiemi osobami, prawa ich przedstawiającemi, z domu i ogrodu we wsi Dobruchów, gm. Wodzierady;
3) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów sądowych i za prowadzenie sprawy,—oraz
zaopatrzenie wyroku rygorem natychmiastowej wykonalności.
Niniejszem sąd okręgowy w Łodzi, na zasadzie art. 275, 293, 298, 299, 301, 309 i 309¹ U. P. C., wzywa pozwanego Kazimierza Michalaka, ostatnio w Dobruchowie zamieszkałego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby pod skutkami, w art. 310 i 311 tejże ustawy przewidzianemi, w ciągu 4 miesięcy od dnia niniejszego wezwania stawił się osobiście lub przez pełnomocnika w kancelarji wydz. cyw. tegoż sądu, przy ul. Pańskiej 115, i wskazał wybrane przez siebie miejsce zamieszkania prawnego (Nr spr. C. 1542/20).

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 83


Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych, a mianowicie:
6) Idzim Krawczyku, synu Rocha, właśc. 10 mórg gruntu, wchodzących w skład działki gruntu, przestrzeni 66 mórg 60 pręt. z dóbr ziemskich Dobruchów, pow. Łaskiego.
Termin regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 29 kwietnia 1922 r., co do punktów Nr. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 1 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 8, 13 i 14 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 8


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych, a mianowicie:
6) Idzim Krawczyku, synu Rocha, właśc. 10 mórg gruntu, wchodzących w skład działki gruntu, przestrzeni 66 mórg 60 pręt. z dóbr ziemskich Dobruchów, pow. Łaskiego.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 29 kwietnia 1922 r., co do punktów Nr. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 1 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 8, 13 i 14 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Rozwój 1922 nr 109

Ohydna zbrodnia.
W nocy z dnia 12 na 13 b.m. na zagrodzie rodziny Rychlików w kolonii Dobruchów powiatu łaskiego, napadło kilku uzbrojonych bandytów. W mieszkaniu prócz właściciela 34 letniego Teofila Rychlika, znajdowała się jego żona 25 letnia Stefania i 5 letni syn ich Jan.
Bandyci wpadłszy do mieszkania, zaczęli znęcać się nad obecnemi następnie udusili Teofila R. oraz małego Janka.
Gdy Stefanja R. zaczęła błagać bandytów by pozostawili ją przy życiu, gdyż jest w 8 miesiącach ciąży, bandyci śmiejąc się pastwili się nad nią, zgwałcili ją, a następnie udusili.
Po dokonaniu ohydnej zbrodni, mordercy splondrowali całe mieszkanie, zabrali kilka garniturów ubrań pieniądze różne kosztowności poczem zbiegli.
Następnego dnia do mieszkania Rychlików przyszli w odwiedziny znajomi ujrzeli zamordowaną rodzinę. Natychmiast zawiadomiono najbliższy posterunek policji.
Podczas śledztwa policja dowiedziała się iż kochanka jednego z bandytów Stefanja Łazychewicz zamieszkuje w Szadku, Natychmiast zaaresztowano ją i podczas dochodzenia zeznała ona iż „przyjaciele" jej przebywają w Łodzi.
Wówczas policja w Łasku wydelegowała do Łodzi kilku wywiadowców, którzy łącznie z funkcjonarjuszami urzędu, śledczego; rozpoczęli poszukiwania. Zarządzono natychmiast obławy w różnych częściach miasta, ze specjalnym uwzględnieniem spelunek złodziejskich. Dowiedziano się również że u dozorcy domu 39 przy ul. Andrzeja zamieszkują podejrzani ludzie. Gdy policja przybyła do mieszkania „pana dozorcy zastano tam Kazimierza Szpikowskiego i Józefa Kapitułe, zaś wywiadowcy z Łasku, poznali na nich ubrania pochodzące z rabunku dokonanego u Rychlików. Natychmiast oświadczono obecnym iż zostają oni aresztowani, stawili opór, niepozwalając się wyprowadzić. Zaalarmowano policję i obstawiono dookoła dom, co widząc bandyci złożyli broń. Okutych w kajdany przeprowadzono pod silną eskord. do urzędu śledczego.
Podczas dalszego śledztwa ustalono iż w napadzie brał udział, również niejaki Wacław Kapituła, brat aresztowanego Józefa. Udano się wobec tego do mieszkania jego przy ul. Nowo Dworskiej 17 gdzie zamieszkiwał u niejakiego Siudy. Podczas rewizji znaleziono rzeczy pochodzące z rabunku u Rychlików zaś w śmietniku pod belką górną znaleziono rewolwer,wraz z magazynem naboi.
Badany na miejscu właściciel Siudo, oświadczył, że broń oddał mu Kapituła celem ukrycia.

Wobec powyższego obydwóch aresztowano i odesłano do urzędu śledczego. Wszyscy zbrodniarze zostaną stawieni przed sąd doraźny.

Rozwój 1922 nr 133

Z sądów
Dusiciele przed sądem doraźnym.
Na ławie oskarżonych sądu okręgowego zasiedli wczoraj ludzie—zwierzęta, ludzie wyzuci z najelementarniejszych iskierek choćby moralności i etyki.
Sprawę co do oskarżonych rozważa się w trybie postępowania doraźnego za to iż w nocy 12 na 13 kwietnia oskarżeni wydusili całą rodzinę.
Szczegóły tej sprawy są następujące:
Pewnego razu Józef Kapituła w towarzystwie brata swego Czesława i Kazimierza Szpikowskiego wstąpili do wsi Dobrachów i tam prosili gospodarzy Rychlików o nocleg.
Małżonkowie Rychlik nie przeczuwając jak tragicznie ta wizyta się skończy, kazali przynieść służącej słomę na posłanie i po kolacji udano się na spoczynek. Gdy cały dom pogrążony był we śnie, goście Rychlików po krótkich naradach wstali z posłania i rzucili się na rodzinę Rychlików. Obaj bracia schwytawszy starego Rychlika za szyję zadusili go, zaś Szpikowski nie zważając na błaganie Rychlikowej aby jej życie darował, gdyż jest w ciąży, zniewolił ją a następnie zadusił. Uporawszy się z Teofilem Rychlikiem, Czesław Kapituła zadusił również 5 letniego syna ich Jana.
Po dokonaniu tego ohydnego czynu, zbrodniarze przystąpili do rabunku, następnie zrabowawszy zapakowane tobołki, udali się w kierunku Łodzi.
Zaalarmowana bestialskim tym czynem wieś, wraz z policją rozpoczęli poszukiwania w okolicy, lecz narazie bezskutecznie. Zdołano jednak stwierdzić że przed zabójstwem do mieszkania Rychlików zachodzili jacyś trzej mężczyźni, zaznajomieni z niemi przez Stefanję Łazuchowicz, daleką kuzynkę Rychlików. Aresztowano Ł., która na śledztwie opowiedziała o brzebiegu wizyty, u Rychlików przed zabójstwem.
Stwierdzono również iż mordercy po dokonaniu zbrodni ukryli się wraz z łupem w Łodzi przy ul. Zgierskiej 144, gdzie nastąpił rozdział zrabowanych rzeczy.
Zarówno na śledztwie wstępnem jak i u sędziego śledczego, aresztowani Szpikowski i Łazuchewiczówna do udziału w zbrodni nie przyznali się, zaś obaj bracia Kapitułowie do winy przyznali się opowadając szczegółowo przebieg strasznego mordu.
Sąd w składzie sędziów Witkowskiego (przewodniczący), Korotkiewicza i Ingeslebena ogłosił wyrok skazujący Józefa i Czesława Kapitułów oraz Śpikowskiego na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Łazuchowicz sąd uniewinnił.

Rozwój 1923 nr 125

Zwalczanie bandytyzmu w łódzkim okręgu.
(...) W nocy z dn. 12 na 13 kwietnia r. 1922 we wsi Dobruchow, gm. Wodzierady pow. łaskiego, w celach rabunku, zzamordowaną została przez uduszenie rodzina gospodarza Rychlika: mąż, żona i 5—letnie dziecko. Warunki dla wykrycia sprawców były niezmiernie ciężkie, bo na miejscu zbrodni nie pozostał nikt z żywych. — Dochodzenie ujął w swe ręce ...* przod. Piotr Kędzierski, którego podejrzenie w pierwszym rzędzie skierował na dawniejszą służącą zamordowanych, i jej narzeczonego. Po ustaleniu nazwiska i stosunków przyjacielskich tegoż przystąpił Kędzierski do śledztwa. W pięć dni po zbrodni, Kędzierski przy współudziale policji śledczej m. Łodzi dokonał aresztowania morderców rodz. Rychlika, a mianowicie Kazmierza Szpikowskiego, Józefa Kapitułę i Czesława Kapitułę. Mordercy, stawieni przed sądem doraźnym, rozstrzelani zostali w dniu 17* maja, 1922 r. (...).

*nieczytelne, przypis autora bloga
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 wrzesień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 20

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Dobruchów z dnia 1-go sierpnia 1925 roku, w przedmiocie scalenia gruntów wsi Dobruchów, w gminie Wodzierady, powiecie Radomskowskim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 30 grudnia 1926 roku (sprawa Nr. 132/25), postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Dobruchów z dnia 1 sierpnia 1925 roku, wyrażony w formie podania, w przedmiocie scalenia ich gruntów zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Dobruchów o przestrzeni około 167 ha., b) gruntów z kolonji Dobruchów, należących do Franciszka Kolata, Franciszka Brasiaka, Władysława Walęckiego i Ludwika Bańkowskiego o przestrzeni około 5 ha., 3) dokonać ekspertyzy melioracyjnej, 4) wszcząć postępowanie scaleniowe na podanym wyżej obszarze.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 37

STATUT
Spółki Wodnej dla Meljoracji Gruntów w Dobruchowie, gm. Wodzierady, pow. Łaskiego.
Art. 1.
Nazwa spółki: Dobruchowska Spółka Drenarska. Siedzibą spółki jest kolonja Dobruchów, gmina Wodzierady, powiat Łaski.
Art. 2.
Celem spółki jest: a) wykonanie melioracji szczegółowej gruntów według projektu, sporządzonego przez Biuro Meljoracji Rolnych F. Rzymkowski z dnia 24.3. 1926 roku i zatwierdzonego przez władzę nadzorczą oraz b) należyte utrzymanie wykonanych w tym celu urządzeń i budowli.
Do ważności uchwał walnego zgromadzenia członków, zwołanego w sposób w art. 18 niniejszego statutu wskazany, potrzebną jest obecność nie mniej, niż połowy członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli przynajmniej połowy obszaru gruntów, włączonych do spółki. W razie niezebrania się ilości członków dostatecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia, zastanie zwołane walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad, w terminie od 7 do 14 dni po upływie terminu pierwotnie wyznaczonego. Uchwały tego zgromadzenia, zwołanego w drugim terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
Zwykłe uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają większością głosów obecnych, do powzięcia uchwały, rozwiązania spółki., potrzebną, jest większość 2/3 głosów obecnych.
Protokuły obrad zgromadzenia członków wraz z uchwałami wpisuje się do osobnej księgi protokułów. Każdy protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie Zarządu.
Art. 18
Ogłoszenia Zarządu, dotyczące członków spółki, wywieszane być mają u przewodniczącego Zarządu, zastępcy przewodniczącego i u sołtysa wsi w miejscu do ogłoszeń przeznaczonem, widocznem i dla każdego dostępnem.
Zwołanie walnego zgromadzenia członków wraz z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; również na tydzień naprzód obowiązany jest powiadomić pisemnie przewodniczący Zarządu władzę nadzorczą o zwołaniu zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia, dotyczące spółki, a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione są w miejscowym Dzienniku Wojewódzkim Urzędowym i według uznania Zarządu w innych pismach. Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Powyższy akt został zatwierdzony przez Starostwo Łaskie dnia 6 czerwca 1926 roku za L. 4323/II.
Przewodniczący Zarządu
(—) Marcin Ogłaza.
Zastępca przewodniczącego
(—) Adam Wojciechowki,


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 96

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Teofilu Rychliku, synu Wojciecha, współwłaśc. działki gruntu Nr. 3, o przestrzeni 11 mórg, 86 pręt. kw., wchodzącego do dóbr Dobruchów, pow. łaskiego. (Rep. hip. Nr. 57).

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 8 czerwca 1927 r., w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane win­ny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1927 nr 3

Nie dawajcie dzieciom broni palnej.
UCZEŃ PIĄTEJ KLASY PRZYPADKOWYM ZABÓJCĄ.
We wsi Dobruchów pow. łaskiego rozegrał się straszny dramat.
Uczeń piątej klasy gimnazjum Wacław Ogłaza. lat 15, syn szanowanego obywatela i b. wójta tejże gminy, bawił się na podwórzu flowerem.
W tym czasie nadszedł syn sąsiada 20 letni Szwarc i zbliżył się do Ogłazy, który właśnie załadowywał kulą flower. Wskutek nieumiejętnego obchodzenia się z flowerem Ogłaza spowodował wystrzał, który powalił na ziemię Szwarca, przebijając mu kulą lewą rękę na wylot i lewe płuco w okolicy serca.
Szwarc doczołgał się do mieszkania rodziców Ogłazy i w krótkim czasie zakończył życie w straszliwych męczarniach.
Rozpacz rodziców Szwarca i Ogłazy nie da się opisać.
Wobec częstych wypadków z flowerami odnośne władze powinny zwrócić szczególną uwagę na ten rodzaj broni i stanowczo zabronić posiadanie takowych bez zezwolenia.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1929 listopad
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 8

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Powiatowym w Łasku obwieszcza, że na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipoteki grunta scalonej wsi Dobruchów, gminy Wodzierady, powiatu łaskiego, należącego do włościan tejże wsi, składające się z gruntów ukazowych i zaserwitutowych, zapisanych w tabeli likwidacyjnej tejże wsi pod Nr. Nr. od 1 do 41 włącznie, podzielonych obecnie, na 34 (trzydzieści cztery), gospodarstw rolnych, czyli osad, uwidocznionych na planie i rejestrze pomiarowym mierniczego Radzika pod numerami od 1 do 35 włącznie zawierających ogólnej powierzchni 171 ha 3605 m. kw. i że pierwiastkowa regulacja dla każdego gospodarstwa rolnego tych scalonych gruntów nastąpi w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Łasku dnia 16 lipca 1930 roku o godzinie 10-ej zrana.
Wzywa się przeto wszystkich interesowanych, aby w oznaczonym terminie, pod skutkami prekluzji, zgłosili się do kancelarji Wydziału Hipotecznego w Łasku osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, żądania swe i wnioski do protokółu regulacji podali i w dokumenty, prawa ich udowadniające, zaopatrzyli się.
Łask, dnia 25 marca 1930 roku.
Pisarz Hipoteczny (—) Jan Niewiadomski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 60

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
1) Wojciechu Wojciechowskim, synu Szymona, jako współwłaścicielu dwóch działek gruntu, jednej o przestrzeni 10 morg., a drugiej o przestrzeni około 6 morg. z dóbr Dobruchów, pow. łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 3 lutego 1931 roku, co do punktów 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie co do punktu 2 zaś w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1931 nr 165

Mściwy amant
Kamieniem zabił swoją ukochaną
We wsi Dobrochów, powiatu Łaskiego, w pobliżu Pabjanic, zamieszkiwali w sąsiedztwie Maksymilian Twardowski i Józefa Kozioł.
Twardowskiemu urodziwa dziewczyna wpadła w oko i mimo wstrętu jaki mu okazywała, prześladował ją stale swemi uczuciami i nagadywał oraz namawiał by zgodziła się na małżeństwo z nim.
Dnia 30 stycznia r. b. Koziołówna udała się do pobliskiego lasku, gdzie załadowała w worek trochę piasku, używanego do posypywania podłóg na wsi, poczem z ładunkiem tym wracała do domu. W drodze spotkała Twardowskiego, który zapytał ją kategorycznie, czy zgadza się wyjść za niego zamąż, Kozłówna odpowiedziała, by dał jej spokój co tak wzburzyło Twardowskiego, że chwycił za leżący spory kamień i rzucił się na dziewczynę zadając jej liczne rany w głowę. Kozłówna padła bez przytomności na ziemię brocząc obficie krwią. Po dokonaniu tego aktu zemsty
Twardowski udał się do domu i tam włożył świeżą bieliznę, jak oświadczył rodzicom uda się wkrótce do więzienia, gdyż raz wreszcie skończył z Kozłówną, której przygotował grób.
Poraniona odwieziona została do szpitala w Pabianicach gdzie po kilkudniowej, kuracji, dnia 11 lutego r. b. umarła wskutek pęknięcia podstawy czaszki, zadanego jej przez Twardowskiego.
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Łodzi w składzie przewodniczący Kozłowski, asesorowie s. o. Łoziński i Semadeni, rozpatrywał sprawę na zasadzie aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora Joela. Po przesłuchaniu świadków i naradzie Sąd wydał wyrok mocą którego Maksymiljan Twardowski skazany został na 8 lat ciężkiego więzienia.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
1. Chorzeszów, obejmującą: wieś Adolfów, wieś Babiniec, kolonję Chorzeszów, wieś Elodja, wieś Pelagja.
2. Dobków, obejmującą: wieś Dobków, wieś Juljanów.
3. Dobruchów, obejmującą: wieś Dobruchów, kolonję Dobruchów.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1935 nr. 33
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 7

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 21 listopada 1935 r. ogłasza, że na skutek podania Florentyny Engelhard zamieszkałej w Łodzi, ul. Abramowskiego 12, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Władysława Engelharda za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Władysława Engelharda, męża petentki, a syna Adolfa-Ferdynanda i Walerji z d. Kurzawa, urodzonego we wsi Dobruchów, gm. Wodzierady, p. łaskiego w dniu 6/18 czerwca 1882 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, obecnie w roku 1903 wcielony do wojska rosyjskiego i zabrany do Rosji niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Władysława Engelharda posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Co. 692/35.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 27

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 12 marca 1937 r., ogła­sza, że na skutek podania Wacława Zaborowskiego, zamieszkałego w Starym-Rokiciu, przy ul. Skarżyńskiego nr 9, wszczęte zostało postę­powanie celem uznania Wojciecha i Stanisława Kaźmierczaków za zmarłych i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tychże Wojciecha Kaźmierczaka, syna Tomasza i Agnieszki z Dąbrowskich, urodzonego w dn. 22 kwietnia 1860 roku w Dobruchowie, gm. Wodzierady, pow. łaskiego i Stanisława Kaźmierczaka, syna Wojciecha i Anny z Jędrzejczaków, urodz. 9/21 października 1899 r. w Łodzi, ostatnio zamieszkałych Woj­ciech Kaźmierczak we wsi Kwiatkowice, zaś Stanisław Kaźmierczak w Łodzi, niewiadomych z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawili się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie ich za zmarłych.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionych Wojciecha i Stani­sława Kaźmierczaków, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 163/37. 

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 70

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, mniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
14) Janie-Samuelu Draber, używający także imienia ,.Samuel", zmarłym w dn. 20 grudnia 1911 roku w Dobruchowie, właścicielu 5 mor­gów gruntu, uregulowanych w dziale II do nr XV ad. 6, wykazu hipotecznego dóbr Dobruchów, pow. łaskiego, rep. hip. nr 57.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 grudnia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 547/38.

Dziennik Łódzki 1952 nr 66

Dni Gotowości" w POM-ie Gorczyn i w gminie Wodzierady
Piątek 14 marca. W komitecie Powiatowym Partii w Łasku narada. W Powiatowej Radzie Narodowej również. Tu i tam aktywiści gminni składają meldunki z przebiegu przygotowań do nadchodzącej kampanii siewów wiosennych. Tu i tam radzą nad usunięciem istniejących jeszcze braków oraz zastanawiają się nad wyzyskaniem wszelkich możliwoścw celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac, od których zależeć będzie nakreślony w planie wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej każdej gromady, każdej spółdzielni produkcyjnej, każdej grupy uprawowej.
POM Gorczyn mechanicy majstrują przy dwu „Ursusach" i jednym „Zetorze"
— Ach, ta Centrala Zaopatrzenia! wzdycha któryś z mechaników. — Gdyby nie brak niektórych części wymiennych, już dawno bylibyśmy po remontach.
Traktorzyści z brygad Stanisława Kopki, Kazimierza Sobały, Aleksandra Nowaka, Stanisława Dana i Zygmunta Łakomskiego znają dokładnie stan swych ciągników i sprzętu pomocniczego, a także plan prac wiosennych w 8 spółdzielniach produkcyjnych. Niestety, nie znają planu prac w gromadach. POM Gorczyn nie zawarł bowiem dotąd ani jednej umowy tak z komitetami założycielskimi jak i z gromadzkimi grupami uprawowymi.
Wezwanie załogi PAFAWAGU poderwało wielu gorczyńskich traktorzystów. I oni chcą uczcić czynem 60 rocznicę urodzin Prezydenta Bieruta. Brygada Sobały postanowiła więc przekroczyć swój plan wiosenny o 30 proc. Traktorzysta Kazimierz Luter oszczędzi tyle paliwa, że będzie mógł na nim przepracować dodatkowo jeden dzień w miesiącu. Julian Łabędzki zobowiązał się przepracować na swym „Ursusie" 2 000 godzin bez kapitalnego remontu i zaoszczędzić 70 kg paliwa. Jan Stasiak na zaoszczędzonym paliwie przepracuje dodatkowo jeden dzień w miesiącu
***
W gminie Wodzierady, dzięki harmonijnej współpracy zarządów ZSCh i GS z Prezydium GRN, przygotowania do akcji wiosennej są już niemal ukończone. SOM wyremontował wszystkie siewniki i rozprowadził je po gromadach. Z wykrytych 27 ha odłogów 24 ha będą przeznaczone na zalesienie, a 3 ha w gromadzie Chorzeszów wspólnie zagospodarują małorolni Olszewski, Siwiński i Szymczak.

Pomocą sąsiedzką będzie objętych 22 gospodarzy, którzy nie posiadają siły pociągowej. Szczególnie troskliwie postanowiono zaopiekować się wdowami Walerią Antoniewską z Kwiatkowic, Anną Pokorską z Leśnicy, Karoliną Kotasową z Dobruchowa i Marianną Gieżek.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza