-->

czwartek, 2 maja 2013

Dęby Wolskie

Słownik Geograficzny:  
Wolskie Dęby, wś i fol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec. Wś ma 31 dm., 177 mk., 284 mr.; folw. 4 dm., 54 mk., 240 mr.

Spis 1925:
Dęby Wolskie, wś i kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, kol. 31, inne zamieszkałe kol. 1. Ludność ogółem: wś 185, kol. 165. Mężczyzn wś 93, kol. 88, kobiet wś 92, kol. 77. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 185, kol. 162, mojżeszowego kol. 3. Podało narodowość: polską wś 185, kol. 162, żydowską 3.

Wikipedia:
Dęby Wolskie -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Dęby Wolskie-Kolonia -kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

BUDYNEK PO DAWNEJ SZKOLE


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 121

(N. D. 2926) Dobra ziemskie Wola Więzowa, składająca się z głównéj wsi zarobnej oraz folwarku tegoż nazwiska, i z wsi Zarobnéj Pomocniczéj, oraz folwarku pomocniczego Dęby Wolskie w Okręgu i Ροwiecie Sieradzkim Guberni Warszawskiéj Parafii Wola Więzowa położone, obejmujące ogólnej rozległości 148 włók 11 morgów 285 pr. kw. miary nowo-polskiej, Xawerego Konstantego Walewskiego, Μarcelli z Walewskich Ludwika Walewskiego małżonki i nieletnich Mieczysława, Ignacego, Alexandra trzech braci Walewskich po niegdy Romualdzie Walewskim pozostałych dzieci, których opiekunką główną jest matka Bronisława z Cieślińskich po niégdy Romualdzie Walewskim pozostała wdowa, w dobrach Woli Więzowéj zamieszkała, a opiekunem przydanym Konstanty Walewski w dobrach Rząsawach Okręgu Częstochowskim zamieszkały, niedzielną własnościa będące, na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu dnia 12 (24) Listopada 1847 r. między Ksawerym Konstantym Walewskim i Marcelą z Walewskich Ludwika Walewskiego małżnoką, a wymienioną opieką nieletnich po niegdy Romualdzie Walewskim pozostałych dzieci zapadłego, nakazującego podział tej niedzielnéj nieruchomości ziemskiej i przedaż takowéj, jeżeliby się w naturze na trzy części dogodnie podzielić niedała przedane będą przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Swieżyńskim Sędzią Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu do odbycia przedaży tej delegowanym w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Tryb. Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra Wola Więzowa z przyległościami oszacowane są taksa przez biegłych w d. 13 (25) Stycznia 27 Stycznia (8* Lutego) r. b. sporządzoną na rs. 45,012 kop. 10*, i taxa ta potwierdzona zastała wуrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 20 Marca (7) Kwietnia 1848 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż dóbr Woli Więzowej z przyległościami odbywa się na żądanie Ksawerego Konstantego Walewskiego i Marcelli z Walewskich Ludwika Walewskiego małżonki, od których podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, przeciwko opiekunce głównéj i opiekunowi przydanemu nieletnich po niegdy Romualdzie Walewskim pozostałych dzieci, od których ustanowiony jest obrońcą Stanisław Zawadzki Рatron.
Po zgłoszeniu w dniu 30 Marca (11 Kwietnia) 1848 r. warunków do do sprzedaży ułożonych, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13 (25) Maja 1848 r. o godzinie 3 po południu oznaczony został. W terminie temczasowego przysądzenia w dniu 13 (25) Maja r. b. odbytym, dobra Wola Więzowa z przyległościami Karolowi Rozdejczer, Patronowi przedaż popierającemu, za summę rs. 30,000 temczasowie przysądzono. Poczem termin do stanowczego dóbr tych przysądzenia na dzień 11 (23) Czerwca r. b. godzinę 3 z południa na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń oznaczony został.
w Kaliszu dnia 14 (26) Maja 1848 roku.
Karol Rozdejczer, Patron.

*nieczytelne

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
1. Antonina z wsiami Zalasy i Dęby z folwarkami Zalasy i Kolonją Kodroń, oraz z wszystkiemi przynależytościami i przyległościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 156 kop. 43, vadium do licytacji rs. 780, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3924, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.    
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.


Gazeta Świąteczna 1913 nr 1677

Sprzedam za pośrednictwem banku włościańskiego gospodarstwo: l6 morgów i 145 prętów ziemi w jednym kawale, budynki, płoty, sad koło domu i staw przy podwórzu. Zboża ozimego zasiano: korzec pszenicy i sześć i pół korcy żyta. Ziemia pod te oziminy zasilona obornikiem (38 wozów parokonnych), superfosfatem 18-procentowym (3 worki) i żużlami Tomasa (4 worki). Ziemia pszenna i żytnia. Cena 2300 rubli. Tomasz Kubiński w Dębach-Wolskich, poczta Osjaków, w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1913 nr 1715

Sprzedam gospodarstwo: 16 i pół morgów ziemi w jednym kawale, dom o dwóch izbach, kuchnia, dwie stodoły, obora, stajnia, ogród owocowy ogrodzony płotem i staw zarybiony przy podwórzu. W jesieni zasiano 7 korcy żyta i korzec pszenicy. Ziemia w połowie pszenna, w połowie żytnia. Cena 3 tysiące i 100 rubli. Józef Nowak w Dębach-Wolskich, poczta Osjaków, w guberńji kaliskiej.

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Gm. Dąbrowa Rusiecka
W dniu 30.VI b. r. i 8.IX odbyły się posiedzenia Rady gm. na których między innemi postanowiono:
1) Wybrać do Komisji Rewizyjnej przy Dozorze Szkolnym Radnego gm. Franciszka Bogusławkiego z Dębów Wolskich i nauczyciela Aleksandra Stankiewicza z Ruśca. Na trzeciego członka Rada Gm. zaproponowała Okręgowej Radzie Szkolnej Józefa Gajdę z Prądzew.
2) Na fundusz zakupienia sikawki motorowej dla Straży Ogniowe)j w Łasku urządzić zabawę w parku w Dąbrowie Rusieckiej w dniu 1 .VIII b. r.
3) Zwrócić się z prośba do Zarządu Drogowego w Łasku by tenże jeszcze w roku bieżącym przystąpił do rozsypania szabru znajdującego się na drodze Prądzew-Wola Wiązowa, ponieważ glant się niszczy.
4) Do Kom. Likwidacyjnej przedwojennej gminnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej wybrać Pisarza gm. Antoniego Cichonia i członków Rady Gm. Franciszka Bogusławskiego i Łukasza Banasiaka, na zastępców Władysława Banasiaka i Konstantego Borka.
5) Uchwalić statut w przedmiocie świadczeń w naturze na mocy którego ogólną ilość potrzebnych w roku 1926 podwód i robotników pieszych dla budowy i naprawy dróg gm. podlegać będzie podziałowi pomiędzy poszczególnych płatników zasadniczego podatku gruntowego państwowego podatku od przemysłu i od nieruchomości.
6) Na skutek podania Zarządu Straży Pożarnej w Ochlach zwolnić od podwód na rzecz Straży 4 pary koni.
7) Oddać do ukarania władzom przełożonym sołtysa wsi Rusiec Franciszka Łudczaka, gdyż tenże mimo kilkakrotnego wezwania nie przeprowadził reperacji drogi do wsi Jastrzębice.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
3. Kolonja Annolesie, obejmującą: kolonję Annolesie, kolonję Dęby-Wolskie.
6. Dęby Wolskie, obejmującą: wieś Dęby Wolskie, wieś Wincentów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 październik 

 „Nie żeńcie się bracia"...
Tragedja 19-letniego męża.
Wieluń, 20 października, (od wł. kor.) Na torze kolejowym przy szosie osjakowskiej znaleziono zwłoki młodego mężczyzny.
Denatem okazał się Maryń Roman lat 19, zam. dotychczasowo w kol. Dęby-Wolskie gm. Dąbrowa pow. łaski — gdzie zamieszkiwał wraz z żoną swą Stanisławą z domu Żebrowską lat 25, którą poślubił
przed siedmioma tygodniami.
Jak wynika z listu znalezionego przy denacie popełnił on samobójstwo spowodu niezgody małżeńskiej jak
również z tego, że żona, którą b. kochał nie chciała z nim mieszkać i uciekała od niego. Charakterystycznym jest to, że w liście tym stosunkowo dość długim Maryń między innemi
ostrzega swych braci, żeby się nie żenili, i również, aby pozostałe po nim rzeczy odebrali żonie.
Maryń pochodził ze wsi Chorzew gm. Siemkowice, pow. Wieluń, gdzie przed ożenkiem zamieszkiwał z rodzicami.


Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.
Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 44

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz godnie z decyzją z dnia 5 kwietnia 1934 r. ogłasza, że na skutek podania Wojciecha Włodarczyka, zamieszkałego we wsi Wincentów, gm. Dąbrowa-Rusiecka, powiatu łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Mateusza Włodarczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Mateusza Włodarczyka, brata petenta, syna Wawrzyńca i Marjanny z Owczarków, urodzonego we wsi Dęby Wolskie, gm. Dąbrowa Rusiecka, w dniu 4 września 1851, ostat­nio zamieszkałego w gm. Dąbrowa-Rusiecka, obecnie w roku 1872 po­wołany do armji rosyjskiej, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w ter­minie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu, okręgowego w Łodzi, przy PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Mateusza Włodarczyka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Z. 1308/32.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 104

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 14 października 1938 r. ogłasza, że na skutek podania Jana Siwiaszczyka, zamieszkałego we wsi Dęby Wolskie, gm. Dąbrowa Rusiecka, powiatu łaskiego, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Kazimierza Siwiaszczyka za zmar­łego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Kazimierza Siwiaszczyka, brata petenta, syna Jana i Elżbiety z Bińków, urodzonego we wsi Dęby w dniu 20 lutego 1900 roku, ostatnio zamieszkałego w Dębach, gm. Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego, który w roku 1919 powołany został do Wojska Polskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w ter­minie 6 miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Kazimierza Si­wiaszczyka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawia­domili. Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy nr Co. 277/38.

 Orędownik 1938 nr. 118

Pożar. We wsi Dęby Wolskie, gm. Dąbrowa Rusiecka z nieustalonych przyczyn spłonęła zagroda gospodarska na szkodę Jana Wolnego.

Dziennik Łódzki 1963 nr 102

Kronika wypadków
We wsi Dęby Wolskie pow. Pajęczno z przyczyn nie ustalonych spłonęły dwie stodoły. Straty oblicza się na 50 tys. złotych. (kl)

Dziennik Łódzki 1967 nr 183


W miejscowości Antonina pow. Pajęczno poniósł śmierć na skutek porażenia piorunem Kazimierz Płóciennik (zam. Dęby Wąskie, pow. Pajęczno).


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza