-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Dąbrówka

Słownik Geograficzny:  
Dąbrówka, osada karczemna, należąca do majątku Krokocice, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Wierzchy; ludności dusz 20.

Spis 1925:
Dąbrówka, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 60. Mężczyzn 32, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60. Podało narodowość: polską 60.

Wikipedia:
Dąbrówka D-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
_______________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7092). Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Marjanny z Hoffmanów Szymanowskiej, po Janie Nepomucenie Szymanowskim pozostałej wdowy, z własnych funduszów utrzymującej się, we wsi Dzierzązny lit. C. Okręgu Szadkowskim, Jana Albrecht dzierżawcy wsi Starego Brześcia, tamże w Okręgu Brzeskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiege Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, urzędującego w Kaliszu, sprzedażą dyrygującego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 6,525, z procentem 5 od sta zaległym i bieżącym i kosztów; protokółem Komornika przy tutejszym Trybunale Franciszka Roweckiego w dniu 26 Marca (7 Kwietnia) 1865 roku zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Dzierzązna lit. А. В. C. Szlachecka
składające się z wsi Dzierzązna Szlachecka lit. A. B. i folwarku tegoż nazwiska, oraz folwarku Dąbrówka zwanego, niemniej folwarku Dzierzązny lit. C., z przyległościami i przynależytościami, poleżone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, prawem własności Dzierzązna lit. A. B. i folwark Dąbrówka należące do nieletnich Ludwika Bartłomieja dwóch imion, Julji Franciszki dwóch imion, Edmunda Jana dwóch imion, po niegdy Andrzeju Hoffman pozostałych dzieci, dłużników, których opiekunką główną jest matka Adolfina z Albrechtów powtórnego ślubu Roezer, wspólnie z mężem Rajnholdem Roezer tamże we wsi Dzierzązną zamieszkali, opiekunem zaś przydanym Adolf Hoffman w Chrapach Okręgu Zgierskim zamieszkały pozostające w posiadaniu, mianowicie: wieś i folwark Dzierzązna litera A. B. Władysława Basińskiego na zasadzie kontraktu dzierżawnego z d. 12 (24) Czerwca 1862 roku na lat sześć, poczynając od d. 12 (24) Czerwca 1862 roku, a kończącego się w tymże dniu 1868 roku. Dzierzązna lit. C. w posiadaniu małżonków Roezer.
Włościanie na skutek Ukazu Najwyższego z d. 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są wolni.
Budynki dworskie wsi Dzierzązny Szlacheckiej są: dwór, sklep, kloaka, obory, stajnia wozownia pod jednym dachem, chlewy, spichrz stodoły dwie, szopa, owczarnia, olearnia, studnia balami ocembrowana, przytem drzew owocowych sztuk 120, dzikich sztuk 30.
Zabądowania wiejskie we wsi Dzierzązny A. i B. są: chałup sześć, z tych jeden gościniec, trzy stodoły, dwie obory, kuźnia, dwie studnie drzewem ocembrowane, w tych mieszkają: Szczeciński propinator, który szynkuje trunki dworskie, kowal Karol Sztender, który odrabia robotę dworską i pobiera ordynarją, komornicy i ludzie dworscy.
Budynki na folwarku Dąbrówki są: dworek, kuchnia w podwórzu, obory, stajnie, stodoły pod jednym dachem, chałupa, w tej mieszkają ludzie dworscy.
Budynki na folwarku Dzierzązną lit. C. są: dwór, stajnia, obora, stodoła, studnia, przytem w ogrodzie drzew owocowych około sztuk 26.
Dobra te mają ogólnej rozległości włók 22 mórg 13 pręt. 100 miary Nowo Polskiej, w gruncie kl. II., III. i IV., a mianowicie:
1. Gruntu ornego dworskiego Dzierzązny lit. A. B. i folwarku Dąbrówka włók 13 mórg 10
2. Ogrodu przy dworze morga 1 pręt. 150.
3. W podwórzu i pod zabudowaniami dworskiemi mórg 2 pręt. 100.
4. Ogrody i role, które posiadają włościanie, gminny kowal wsi Dzierzązny mórg 20 prętów 150.
5. Pod zabudowaniami wiejskiemi mórg 2 pręt. 100.
6. Łąk dworskich mórg 5.
7. Pastwisk mórg 22.
8. Zarośle mórg 16.
9. Boru młodocianego włoka 1 mórg 50.
10. Rudunku po wyciętym boru mórg 12.
11. Gruntu ornego na folwarku Dzierzązna lit. C. włók 3 mórg 5.
12. Borku młodocianego mórg 4.
13. Łąk morg 20.
14. Pastwisk mórg 4.
15. Drogi w całem terytorjum mórg 6.
16. Wody morga 1 pręt. 200.
17. Miejsce gdzie była cegielnia morga 1.
Razem włók 22 mórg 13 pręt. 100.
Graniczą na wschód słońca z dobrami Jeżewem, na południe z dobrami Zygry, na wschód z dobrami Chodaki i Iwonie, na północ z dobrami Jeżewem. Pomiędzy Dzierzązną А. В i Dzierzązną C. granice dziś niewiadome.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokul zajęcia tych dóbr daty 26 Marca (7 Kwietnia) r. b., który doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Tomasza Kowalskiego, Wójtowi Gminy Krokocice Adamowi Wejch d. 11 (23) Maja 1865 r. i Pisarzowi Sądu Pokoju O-gu Szadkowskiego Konstantemu Rozwadowskiemu d. 11 (23) Maja t. r., do rąk ich własnych.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło w d. 22 Października (3 Listopada) 1865 r. do księgi zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w d. 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10-ej z rana na audjencji publicznej Trybunału Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu Sądowym.
Kalisz, d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
3. Dzierżązna Szlachecka, obejmującą: kolonję Dąbrówką, wieś Dzierżązna Szlachecka, folwark Dzierżązna Szlachecka A. B. C., osadę Dzierżązna Szlachecka, kolonję Janin, wieś Sikory, wieś Ruda Jeżewska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza