-->

środa, 15 maja 2013

Chwalęcice

Zajączkowski:
Chwalęcice  -pow. turecki
1) 1392 T. Sir. I f. 34: Falanczicz - testes Floriani de Neradza (Nieradza, v.) contra Albertum, Preczslaum, Michaelem et Wenczeslaum ibidem et dno Nicolaum Jacussius de F., Albertus, Preczslaus, Michael de Lambaczi (Łabędzie, v.), Nicolaus ibidem, Naczkonis ibidem. 2) 1393 T. Sir. I f. 48: Phalanczicze - Bartholomeus de P.
3) XVI w. Ł. II, 60: Phalączycze - villa, par. Chlewo. arch, kaliski. 4) 1579 P. XII, 112: Phalenczicze - par. jw., pow. i woj. kaliskie. 5) XIX w. SG I, 656: Chwalęcice- wś i folw., par. jw., gm. Staw, pow. jw.
Uwagi: Identyfikacja wg Koz. (II, 317), którą należy przyjąć ze względu na to, że w zapisce z 1392 r. występuje Jakusz z Chwalęcic w otoczeniu innych osób z terenu Sieradzkiego, oraz ze względu na osobę Bartłomieja z C, który w 1393 r. jest pozwany przed sąd ziemski sieradzki. Jedyna miejscowość tej nazwy znana jest w Kaliskiem na pograniczu z Sieradzkiem. Wobec tego nie ulega wątpliwości, że C. z 1392 i 1393 r. to istniejąca obecnie miejscowość tej nazwy w par. Chlewo, nie należąca w XVI w. do Sieradzkiego, która jednak pod koniec XIV w. wchodziła najprawdopodobniej przejściowo w skład tej ziemi. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Falęcice, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Falęcice, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Biernacki.

Słownik Geograficzny:
Chwalęcice, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo. W 1827 r. było tu 14 dm., 147 mk. Folw. Ch. z wsią t. n., od Kalisza w. 24, od Błaszek w. 7, od Łodzi w. 70, od rz. Warty w. 9. Nabyte w 1855 r. za rs. 6100. Rozległość wynosi m. 385 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 279, łąk m. 11, pastwiska m. 26, lasu m. 52, nieużytki i place m. 17. Płodozmian 9-polowy, budowli murowanych 4, z drzewa 5; pokłady marglu. Wś Chwalęcice osad 22, gruntu m. 122. A. Pal.

Spis 1925:
Chwalęcice, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 19, folw. 2. Ludność ogółem: wś 132, folw. 64. Mężczyzn wś 67, folw. 34, kobiet wś 65, folw. 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 132, folw. 64. Podało narodowość: polską wś 132, folw. 64.

Wikipedia:
Chwalęcice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1680

Październik
Falecice [Chwalęcice]
22 Ewa Marianna córka Urodzonego Pawła Biernackiego i Agnieszki, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz T?ski i Urodzona Teresa Olszewska z Sulmówka

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Sierpień
Urodzona Pani Agnieszka Biernacka z Falęcic zmarła i została pochowana w kościele chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1686

Luty
Waliszewice
26 lutego Maciej syn Urodzonego Koszuckiego i Marianny, małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego wikarego chlewskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Paweł Biernacki z Falęcic i Urodzona Koszucka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1692

Świnice
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 9-go lipca, ochrzciłem Mariannę Annę, córkę Urodzonego Ludwika ze Świnic Malczewskiego i Urodzonej Marianny z Malczewskich, ? Rodzicami chrzestnymi [byli] Paweł z Chwalęcic Biernacki i Urodzona Biernacka siostra ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1693

Chwalęcice
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 29-go maja, ochrzciłem Jana, syna Szlachetnych Alberta Wolskiego i Marianny, prawowitych małżonków familii Urodzonego Pawła Biernackiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert organista i Urodzona panna Zofia Wojsławska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1720

Chwalęcice dwór
13 maja. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Stanisława, Urodzonych Macieja Przeradzkiego i Katarzyny z domu Zielonackiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Zielonacki i Urodzona Małachowska

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1721

Chwalęcice dwór
28 czerwca. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Jana Urodzonych Macieja i Katarzyny z domu Zielonackich Przeradzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Władysław Biernacki kasztelan rozprzański i Urodzona panna Katarzyna Skrzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1748

Chwalęcice
Dnia 25 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnych B? Urodzonego Marcina Wojtowskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Zaborskiego z Konstancją Ossoską panną.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1773

Chwalęcice

Rok 1773, dna 17 sierpnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, na mocy indultu oficjała gnieźnieńskiego, za pozwoleniem Przewielebnego Franciszka Czyżewskiego kapłana w Turku, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Pawła Biernackiego z Chwalęcic, Wielmożnego Stanisława Jabkowskiego z Chlewa i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Tadeusza Zboroskiego podstolica biłgorajskiego z Teresą Czyżewską panną.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1774

Wilczyce
Roku 1774, dnia 4 sierpnia ochrzciłem dwoma imionami Antoni Dominik, urodzonego 25 lipca syna Urodzonych Pana Józefa i Katarzyny z Otockich Biskupskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona panna Anna Radwanowna z Chwalęcic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1775

Chlewo
15 sierpnia

Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdujac żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Mateusza Orzechowskiego z Urodzoną Anną Radwanowną z Chwalęcic. Obecni świadkowie Wielmożny Paweł Biernacki z Chwalęcic, Wielmożny Stanislaw Jabkowski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1793

Moskurnia
Roku jak wyżej, dnia 23 lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Magdalena Anna, dziecko Urodzonych Rafała i Katarzyny z Korzennickich Kurczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Szczucki z Falęcic i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1815 nr 55

Doniesienia.
Po pierwszy raz.
1) Antonina Niemoiewska we wsi Chwalęcicach departamencie i powiecie Kaliskim mieszkaiąca, wyieżdza do wód Kudowskich w Szląsku z iedną służącą i iednym lokaiem, o czem stosownie do urządzenia JW. Gubernatora ninieyszem, uwiadamia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1831 nr 28

Listy Gończe.
Sąd Policyi Poprawczéy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze nad bezpieczeństwem publicznem czuwaiące, aby Franciszkę Kowalewską Wyrokiem Sądowym za zbrodnią podpalania, na karę zamknięcia w więzieniu warownem na całe życie skazaną, a w drodze łaski przez Rząd Narodowy Królestwa Polskiego na lat 5 takiegoż więzienia ułaskawioną, która na dniu 22 b. m. z Więzienia Inkwizycyinego Kaliskiego zbiegła, podług rysopisu załączaiącego się poniżey śledziły, i w razie uięcia, pod ścisłą strażą Sądowi naszemu dostawić rozkazały.
Opis Zbiegłey:
Franciszka Kowalewska lat 37 religii katolickiéy, twarzy okrąłey, oczu szarych, włosów ciemnoblond, wzrostu średniego, sytuacyi ciała mężney, rodem ze wsi Ocięża Wgo Xtwa Poznańskiego, ostatnią razą We wsi Chwalęcicach Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiém zamieszkała; w czasie ucieczki miała na sobie suknią baścikową w kraty ciemno-granatowe, czepek biały kartonowy z obszyciem siatkowem, chustkę dymkową białą w kwiatki ze szlakami, pończochy niciane, trzewiki skórzane.
Kalisz dnia 24 Maia 1831 r.
Prezyduiący, Przesmycki.

Dziennik Powszechny 1836 nr 255

Po nastąpionej śmierci: 1mo, Romany Siemińskiej, współwłaścicielki dóbr Masłowic, w Powiecie Radomskim sytuowanych; 2do, Karola Kęszvckiego, współ-wierzyciela:
A. summy złp. 18,437. gr. 14, szeląg. 9 3/15 wdziała IV, pod Nr. 4;
B. schedy z tej samej summy po Angeli Kęszyckiej pozostałej;
C. summy 19.488 złp., 3 gr., 16 1/2 szelągów, w tymże dziale ad 4 lit. b, na dobrach Wola Dzierlińska, Powiatu Sieradzkiego, i
D. summy 42.000 złp. w dziale IV, pod Nr. 10. na dobrach Jankowice, Powiatu Wartskiego hypotekowanych; 3tio, Józefa Trąmpczyńskiego, wierzyciela summy złp. 18 000 w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Chwalęcice, Powiatu Kaliskiego lokowanej, otworzył się spadek, zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych po tychże zmarłych sukcessorów tytułu własności, tak dóbr ziemskich jako i kapitałów wyż wymienionvch, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad 1mum na dzień 12/24 Marca, ad 2dum na dzień 13/26 Marca i ad 3ium na dzień 16/28 Marca 1837 r. Kalisz dnia 11/23 Sierpnia 1836 roku. Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 159

Po nastąpionej śmierci:
3. Macieja Szurgot właściciela 1/9 części dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim położonych, tudzież wierzyciela następnych kapitałów i praw hypotekowanych,mianowicie
E. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Kobierzycka powiatu Wartskiego, w dziale III. ad 2. ad A. d mieszczącego się;
F.zł.92 gr. 17 7/9, w dziale IV. ad 4. ad b.ad aa. Ad A.ddd;.
G. zł.5185 gr. 5 5/9, ad 5 ad A. d. na tychże dobrach Kobierzycku hypotekowanych;
H. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Gaci Moskorniej powiatu Kaliskiego, w dziale III. ad 1. ad A. e. mieszczącego się:
J. złp 2.592 gr. 17 7/9,w dziale IV.ad 3.ad A.e. na tychże dobrach, oraz na dobrach Woli Tłomakowej, w dziale IV. ad 5. ad A. c. i na dobrach Trzebinie stare powiatu Kaliskiego, w tymże dziale ad 2. ad A. c. zabezpieczonych;
K. złp.1318 gr. 5 na dobrach Błaszki powiatu Kaliskiego, w dziale IV. ad 14 ad b. aa. ad A. ccc, oraz na dobrach Wilczkowice powiatu Wartskiego, w dziale IV. ad 8 ad b. ao A c. i na dobrach Gzikowie tegoż powiatu, w dziale IV. ad 7. ad b. ad A. c. zapisanych,
(…) Т. 1/9 części z kapitału 6,000 złp. w dziale IV. ad 6 na dobrach Chwalęcice tegoż powiatu hypotekowanych.  
(...) Zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr, kapitałów, nieruchomości miejskiej i innych praw powyż wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do 3. na dzień 27 stycznia (8 lutego), co do 4. 5 i 6 nadzień 2 (14) lutego 1839 r.  
Kalisz dnia 4 (16) czerwca 1838 r.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 59

(N. D. 1190) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
W dniu 24 Kwietnia (6 Maja) r. b. godzinie 10ej rano przed Franciszkiem Nowosielskim, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej, w mieście Kaliszu, odbędzie się publiczna licytacya nа trzechletnie wydzierżawienie dóbr Chwalęcic, z wsi i folwarku tegoż nazwiska, oraz dóbr Chlewo, z wsi i folwarku Chlewo z folwarku Sólmówka chrustnego, z wsi i folwarku Waliszewic złożonych, w Powiecie i Obwodzie Kaliskim położonych. Dzierżawa dóbr tych nastąpi oddzielnie i rozpocznie się z dniem Sgo Jana Chrzyciela r. b. a skończy się w tymże dniu r. 1842. Dochód z dóbr pomienionych, a mianowicie z Chwalęcic około złp. 5000 a z Chlewą z przyległościami złp. 11000 rocznie czyni.
w Kaliszu, d. 22 Lutego (6 Marca) 1839 r.
Tomasz Kozłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 165

(N. D. 3520) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Toczy się postępowanie spadkowe:
2. Józefie Glaubicz Rokossowskim, do uregulowania których, to jest ad 1mum do przepisania tytułu własności dóbr Świnice w powiecie Wartskim, ad 2dum summy 12,000 złp. na dobrach Waliszewice, Chlewo, Sulmówek i Chwalęcicach w powiecie Kaliskim sytuowanych, (...) na pozostałych sukcessorów lub na kogo z prawa wypadnie, wyznaczonym jest na dzień 1 (13) Lutego 1841 r. w kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Trybunał zwanym utrzymywanej, na który interesentów pod prekluzyą wzywam.  Kalisz dnia 10 (22) Lipca 1840 r.  
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 40

(N. D.851.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Podpisany Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej ogłasza wiadomość o toczącem się postępowaniu spadkowem po niegdy Teodorze Pretwic i zawiadamia, że do uregulowania takowego na rzecz sukcessorów jego, to jest do przeniesienia własności dóbr Gaci Powężowej i Gaci Moskornicy w Powiecie Kaliskim sytuowanych, tudzież wierzytelności na tychże dobrach i na dobrach Trzebienie stare, oraz ewikcyi na dobrach Kalinowa, Strzałków, Błaszki, Gzików, Wilczkowice, Chwalęcice, Wola Droszewska, Kobierzycko i innych, wreszcie summy 4,070 złp. na dobrach Ruda i Olewinie zapisanej, wyznaczonym jest termin na dzień 18 (30) Maja 1841 r. o godzinie 10 z rana na który interesentów powtórnie wzywam.
Kalisz dnia 31 Stycznia (12 Lutego) 1840 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 120

(Ν. D. 2724) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczących się postępowaniach spadkowych:  
2, Po Teodorze Niemojowskim, dnia 8 Marca 1846 r. zmarłym, jako współwłaścicielu dóbr Chwalęcic, z przyległościami dóbr Chlewo z przyległością Klombowo, dóbr Waliszewice, z przyległościami, dóbr Sulmowek Chrostny z Okręgu Kaliskiego, i wierzycielu summ rs. 750 z procentem na dobrach Rowna z Okręgu Sieradzkiego (…)
Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 17 (29) Maja 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 212

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 8 b. m. we wsi Chwalęcice pow. Kaliskim, włościanka Klara Zając, dostawszy pomięszania zmysłów, przez poderżnięcie gardła brzytwą, śmierć sobie zadała.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 259

(N. D. 5038) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się postępowania spadkowe toczące się po osobach zmarłych następujących:
4, Felixie Niemojewskim jako wierzycielu summ: rs. 200 kop. 5, rs. 570, rs. 1545 na dobrach Chwalęcice, rs. 1800 na tychże dobrach oraz Chlewo i Waliszewice, z procentami zahypotekowanych;
(...)Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 12 (24) Maja 1851 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem się wyznacza.
Kalisz d. 21 Paźdz. (2 Listop.) 1850 r.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 8

(N. D. 196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Rafała Suchorskiego właściciela dóbr Sulmówek Chróstny i dóbr Chlewo w Okręgu Kaliskim leżących, tudzież wierzyciela złp. 2,000 albo rs. 300 i złp. 6,000, czyli rs. 900 w dziale IV. ad 6 na dobrach Chwalęcicach z tegoż samego Okręgu zabezpieczonych.  
(…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 10 (22) Lipca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 11 (23) Grudnia 1858 r.
Stanisław Rościszewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 63

(N. D. 2096) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Piotra Macińskiego (…) oraz wierzyciela następujących summ: (…) f. 10500 z procentem na dobrach Ustkowie z Ogu Wartskiego w dziale III. wykazu ad N. 6 na prawach Wojciecha Sienkiewicza i innych przez ostrzeżenie zapisanych rozciągająca swe bezpieczeństwo i na dobrach Wola Grzymalina z Ogu Piotrkowskiego w dziale III. ad N. 2, Łękińsko w dziale III. ad Nr. 5 i Rozdziały z O-gu Szadkowskiego w dziale Ш. ad N. 3 na takichże prawach,
a*. oraz złp. 7000 albo rsr. 1050 na 1j9 części tych dóbr do Walentego Jeżewskiego należącej w dziale IV. pod N. 25 dwóch z nich summ to jest rs. 1200 i rs 1050 rozciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Chwalęcice z Ogu Kaliskiego w dziale IV. wykazu ad N. 6, (…)
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin przed sobą na dzień 15 (27) Września 1859 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 21 Lutego (5 Marca) 1859 r.
Emiljan Ordon.

*nieczytelne
Gazeta Codzienna 1860 nr 268

W dniu 8 z. m ., w gm. Chwałęcice pow. Kaliskim, dostrzeżono ciało Hipolita Nowackiego stróża dworskiego, który skutkiem zadanych ran w głowę, życia pozbawionym został. Podejrzany o dopuszczenie się téj zbrodni służący z tejże wsi, właściwemu sądowi dla wyprowadzenia śledztwa przesłany został.

Dziennik Warszawski 1868 nr 20

(N. D. 311). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca. (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
1. Chwalęcice, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Kaliskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1,309 kop. 32, vadium do licytacji rs. 4,050, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,806, termin sprzedaży d. 5 (17) Listopada 1868 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie Listów Likwidacyjnych, tudzież art. 129 4, protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia Likwidacyjnego.
Kalisz d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1868 r.
za Prezesa, E. Załuskowski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Kaliszanin 1887 nr. 39

We wsi Chwalencice, pow. kaliskim, spaliła się drewniana obora i stodoła, ubezpieczone na 700 rs. Pogorzelcy oprócz tego ponieśli strat na 300 rs.
Kaliszanin 1887 nr. 77

CHWALĘCICE. Chwalanczycze, Phalanczicze, Phalączycze, Phalenczicze, Falęcice, wieś, leży w pobliżu Chlewa, na wschód-północ od Stawu. Dziedzicami Chwalęcic byli r. 1355*) Piotr, Chwalibóg i Bogusz; r. 1579 Bartłomiej. Jędrzej, Stanisław i Wawrzyniec Falęccy, a r. 1618 Jadwiga Borzewicka i Maciej Biernacki.
*) Łaski, Lib. Ben. II, 60, przyp. do Chlewa.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 1

Znalezione ciała martwe. Dnia 13/25 listopada we wsi Chwalencice, pow. kaliskiego, w stawie znaleziono ciało nowonarodzonego chłopczyka zrodzonego przez niezamężną włościankę Marjannę Kałużnę.

Sport 1900 nr 3

Z kniej i pól.
W Chwalencicach, u p. Stanisława Suchorskiego, w 11 strzelb, zabito 140 zajęcy. Królem łowów był p. Topiński z Poradzewa.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 10 

Polowanie. W ubiegły wtorek 9 b. m. odbyło się w majątku Chwalencice, własność p. Stanisława Suchorskiego polowanie. Zabito w 11 strzelb 140 zajęcy. Królem polowania był p. Topiński z Poradzewa 


Sport 1900 nr 14

Jarmark i wystawa koni w Kaliszu.
Po nader uciążliwej podróży karetką pocztową z Kutna, i opóźnieniu się skutkiem złej bardzo drogi aż o siedem godzin, stanęłem nareszcie w Kaliszu, i tu, pomimo wcześniejszego zamówienia, nie znalazłem numeru w hotelach, z powodu niezwykle licznego zjazdu ziemian,oraz chętnych do kupna koni. Nareszcie, dzięki interwencji kolegi z „Gazety Kaliskiej", zostałem przyjęty na sublokatora u jednego z nieznajomych mi dotąd ziemian. Dzięki i zato, groził mi bowiem albo nocleg we wspaniałym parku miejskim, gdzie dotąd, niestety, słowiki milczą jeszcze, albo też podróż natychmiastowa z powrotem do Warszawy, i spędzenie drugiej z rzędu nocy w arcy niewygodnej karetce. Trzeba było przecierpieć wiele, zwalczywszy niespodziewane przeszkody, stanąć na placu wystawowym i zarazem jarmarcznym, aby zdać sumienne sprawozdanie łaskawym czytelnikom „Sportu". Plac kaliski bardzo ładny, stajnie naokoło obszerne i ciepłe dosyć, ale utrzymanie tego placu zupełnie zaniedbane, a opłata za stajnę od konia wyciągnięta do maksimum. Że zaś na placu jaki taki porządek dało się utrzymać, jest to bez zaprzeczenia zasługą szanownego radcy p. Wojciecha Wyganowskiego, członka komitetu wystawowego, który sam za wszystkich pracował uciążliwie i dokonał ciężkiego zadania, jakie czekało go na placu jarmarcznym. Przegląd koni zebranych dał dość dodatni rezultat, bo widzieć można było okazy bardzo piękne, chlubnie świadczące o staraniach i znajomości rzeczy niektórych hodowców. Ogółem koni w obrębie placu zgromadzono przeszło 700, do konkursu zaś na wystawie zapisano koni ziemiańskich 100 i włościańskich 150. Jak wszędzie tak i tutaj przeważał typ pół krwi angielskiej, czy to u zaprzęgowych, czy też u wierzchowych koni, nie wszędzie jednak typ ten odznaczał się jednolitością, a przedewszystkiem czystością spodów. Nieraz z przykrością patrzyło się na wspaniały kloc konia, ulokowany na słabym i wadliwym spodzie; dodaję jednak, że nie wszystkie konie nosiły ujemne te cechy, były bardzo piękne i normalanie zbudowane, pozbawione tych wielu niepotrzebnych dodatków na nogach, obniżających naturalnie cenę i wartość konia. Oprócz pół krwi, znajdowały się anglo-araby, ardeny pół perszerony, pół-rysaki, węgierskie i pół suffolki. Wobec wystawy i nagród rozdanych, wszelka z naszej strony krytyka ustać musi, dodać jednak muszę, że nagrody rozdane zostały najzupełniej sprawiedliwie, dowodząc tem, że grono sędziów składało się z prawdziwych znawców, szkoda tylko, że skromne fundusze, przeznaczone na nagrody, nie pozwoliły odpowiednio wynagrodzić niektórych hodowców za ich starania i pracę. Kupców przybyło dość na plac jarmarczny, a z zagranicznych kręcili się: bracia Kazimierscy z Krotoszyna, Friedman z Poznania, Banasz z Kempna, Landau z Wrocławia, Kranz z Krakowa, i Szpagat z Berlina. W stajniach jarmarcznych pomieścili konie hodowcy: pp. Maringe ze Smoliny 4 konie, Krzeczunowicz z Cielc 4, Weigt z Noskowa 4, Bronikowski ze Szczypiosnej 4, Jarociński z Kamionacza 8, Garczyński ze Zborowa 5, Krzymuski z Wierzbia 7, hr. Toll z Uniejowa 8, Pawłowski z Mniszek 4, Skórzewski z Dobry 5, Sokolnicki z Janiszewa 5, Niemojowski z Marchwacza 4, Rogawski z Zapolic 6, Ramser z Potworowa 10, Weigt z Morawina 5, Kisielnicki z Radliczyc 2, Łączyński ze Złotnik 5, dr. Rüdiger z Gór 2, Kurcewski z Zakrzewa 3, Modelski z Rajska 2, Chełkowski z Borkowa 4, Pstrokoński z Markowa 3, Kuczbowski ze Smardzewa 4, hr. Kwilecki z Grodżca 5, Kowalski z Koła 1, Murzynowski z Kalinowy 4, Goliński z Kalisza 16, Putjatycki z Częstochowy 9, Romocki z Kamienia 8, hr. Załuski z Czarnożył 1, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Kochanowski z Miłonic 7, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Walewski z Rzegocina 2, Milkę z Chojnego 4; Leśniewski z Wilanowa 8, Kozanecki z Zimotek 2, Ratt z Olszówki 6, Kośmiński z Miszowic 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli 4, Weil ze Skęczniewa 3, Kręski z Masłowic 4, Kołodziejski z Krąkowa 3, Miech ze Skibic 9, Magnuski z Naramnic 5, Kornikowski z Mogłożewa 7, porucznik Clondin z Konina 6, Szamowski z Mchówka 6, Moraczewski z Osin 6, Orzechowski z Karszewa 3, Heb z Browna 6, Strzeszewski z Pstrokonia 4, Kreczunowicza z Zawad 5, Nikand Trepka z Poprężnik 2, Tarnowski z Kluczkowa 4, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Szumski z Rusowa 1, Jedwab z Błaszek 10, Mielęcki z Koźminka 5, Nieniewski z Sędzic 2, Kadłubski z Bylic i Mikorski ze Stobna 6, Prądzyński z Kościeszyna 4, Grewe z Biskupic 2, Dutkowski z Kask 3, Jezierski z Przystani 2, Kurnatowski z Poklękowa 1, Bule z Łodzi 2, Waliszewski z Brzeźna 2, Zaborowskiego z Kożenicy 2 i Grodzicki z Równej 1.
Oprócz wyżej wymienionych, wprowadzono do okólnika 150 koni włościańskich i innych drobnych właścicieli. Tranzakcji zawarto na pokaźną sumę około 40,000 rbl., mianowicie: p. Młodecki z Gozdowa nabył od p. Zaborowskiego klacz anglo-arabską za 220 rb., Szpagat z Berlina kupił 15 koni w cenie od 180 do 250 rbl., Kranz z Krakowa kupił 9 koni w cenie od 150 do 200 rbl., p. Juljan Milkę z Chojnego sprzedał p. Olszyńskiemu wałacha za 150 rbl., p. Ramzer z Potworowa sprzedał parę klaczy za 350 rbl., oraz wałacha za 150 rbl., p. Kurcewski z Zakrzewa sprzedał wałacha za 400 rbl., p. Konopnicki z Warszawy zakupił powozowych i karecianych koni 16, z których niektóre bardzo ładne i wartościowe, a płacił za konia od 200 do 550 rubli, p. Rattel z Olszówki sprzedał trzy konie w cenie od 250 do 3oo rubli, p. Wojciech Wyganowski sprzedał p. Putjatyckiemu parę koni za 500 rbl., p. Alfred Hantke z Rakowa kupił od p. Putjatyckiego parę wałachów gniadych za 300 rbl., p. Henryk Łączyński sprzedał p. Konopnickiemu parę kasztanowatych powozowych koni za 450 rbl., ogiera trakena za 500 rbl. i klacz dwuletnią za 250 rbl., pan Niemojowski sprzedał parę wałachów gniadych trakeńskich za 1,050 rbl., dr. Rüdiger sprzedał ogiera za 475 rbl., p. Tupiński kupił od p. Krzymuskiego klacz karą Martę 3/4 krwi angielskiej po Monopolu i Warszawiance 5-letnią bardzo ładną za 570 rbl., p. Rattel sprzedał siwe węgierskie wałachy za 350 rbl., parę dobrych wałachów za 500 rbl. od p. Szamowskiego nabył pełnomocnik p. Rodokanakiego z Kuźnicy Grabowskiej oraz ogiera stadnego za 450 rbl., p. Sokolnicki z Janiszewa sprzedał dwa wałachy zaprzęgowe za 600 rbl., p. Krzymuski z Wierzbia wałacha pół krwi za rub. 300. p. Weigt z Morawina wałacha za 250 rbl., p. Tarnowski z Kluczkowa ogiera za 300 rbl., p. Stanisław Suchorski z Chwalenic wałacha do Prus za 300 marek p. Unrug z Sulmowa wałacha za 250 rbl. i Kochanowski z Miłonic 3 wałachy za 900 rbl.
Oprócz tych tranzakcji dopełniono inne po za obrębem kontroli komitetę jarmarcznego. We wtorek zaraz po południu komitet wystawy, pod przewodnictwem p. Adama Michalskiego, jako przedstawiciela głównego zarządu stad państwowych, a także Towarzystwa wyścigów konnych w Królestwie Polskiem, w towarzystwie członków komitetu pp. Wojciecha Wyganowskiego, Stefana Bronikowskiego, Kazimierze hr. Kwileckiego, Zygmunta Chełmskiego, pułk. Langego, prezydenta miasta Kalisza, Opielińskiego i weterynarza gubernjalnego p. Krajewskiego, w obecności pana wicegubernatora kaliskiego r. st. Stremouchowa, przystąpili do rozdania nagród, następującym hodowcom-ziemianom:
Medale Srebrne: pp. Leśniewski z Wilamowa za klacz pół krwi angielskiej „Kasztelankę", p. Bolesław Magnuski z Parcic za klacz pół-krwi Kokietkę, p. Nepomucen Chełkowski z Borkowa za ogiera gniadego angielskiego i p. Stefan Bronikowski za klacz karą pół krwi.
Medale bromowe: pp. Antoni Chrząszczewski z Ziemięcina za klacz Kujawiankę, Wacław Szanowski z Mchówka za klacz pół-krwi „Iskę", Karol Weigt z Murawina za klacz gniadą pół krwi, i hr. Kazimierz Kwiluk z Gredżca za klacz karę Małkę pół krwi.
Listy pochwalne: pp. Stanisław Prądzyński z Kaścierzyna za klacz pół krwi Eunice, Jan Krzymuski z Wierzbia za kl. karą pół-krwi Martę, Witold Szanowski za ogiera pół-krwi Van-Dyka, Józef Leopold z Rzepiszewa za ogiera kaszt., Wincenty Jarociński z Kamionacza za kl. kaszt, pół-krwi Skikę, hr. Kwilecki za kl. pół-krwi Lalkę, ksiądz Paweł Patocki z Opatówka za klacz poprawną Łysę, Bronisław Pawłowski z Mniszek za ogiera bardzo ładnego pół krwi Mazura, Jan Tarnowski z Tyńca za ogiera kasztanowatego. Ponieważ oprócz tych nagród Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, przeznaczyło pieniężne nagrody, które przyznano naztępującym hodowcom: pp. Wincentemu Jarocińskiemu, za klacze stadne, rzeczywiście bez zarzutu, złoto kasztanowate bardzo dobrze złożone, pół-krwi i za jednolity typ wysoce uszlachetnionych koni wierzchowych rubli 100, Bolesławowi Magnuskiemu, za parę doskonałych klaczy pół krwi doskolane przytem zebranych rubli 100, Leśniewskiemu dodatkowo rbl. 60, Antoniemu Chrząsuwskiemu dodatkowo rbl. 50, Wacławowi Szamowskiemu dodatkowo rubli 50 za klacz Iskrę i rbl. 50 za klacz Skaczkę, Karolowi Weigt z Morawina dodatkowo rbl. 50: z funduszów, włościanom rozdano za konie ich własnego chowu, rzeczywiście wyróżniające się, przeważnie po ogierach półkrwi angielskiej, następujące nagrody.
Za ogiery roczne:Warzyńcowi Gregorkowi rbl. 20, Józefowi Benckiemu rbl. 20, Walentemu Szumińskiemu rbl. 15, Antoniemu Frankiewiczowi rubli 10.
Za klacze roczne; Marcinowi Kuczy rbl. 40, Ludwikowi Wyprzyckiemu rbl. 30, Pawłowi Lisowi rbl. 25, Józefowi Kurkowi rbl. 15, Franciszkowi Kranczykowi rbl. 15, Stanisławi Brodowskiemu rbl. 10.
Za klacze od 3 do 5 lat. Andrzejowi Góreckiemu 22 rbl., Janowi Witerakowi 20 rbl., Janowi Kolanskiemu 22 rbl., Józefowi Kilberowi 15 rbl. Pawłowi Lisowi 15 rbl., Tomaszowi Bakowi 14 rbl. Wojciechowski Moszczyńskiemu 10 rbl., Pawłowi Danikowskiemu 10 rbl., Pawłowi Mani 8 rbl. Józefowi Koniecznemu 8 rbl., Józefofi Wdowczykowi 8 rbl. Adamowi Kałuży 8 rbl. Andrzejowi Gołce 7 rbl., Piotrowi Tomczykowi 7 rbl., Marcinowi Kliberowi 6 rbl., Michałowi Olekowi 5 rbl. Franciszkowi Bemkiemu 5 rbl. Mikołajowi Miołkowi 5 rbl. i Stanisławowi Janiakowi 5 rbl.
Za ogiery starsze:
Walentemu Mazurkowi 18 rbl. i Franciszkowi Ugornemu 12 rbl.
Odnośnie do koni ziemiańskich, jarmark i wystawa w Kaliszu zniewalają do zaznaczenia, że kaliscy hodowcy nieżałują starań i pracy w tym kierunku i tu rzeczywiście widzieć można o wiele więcej pięknych i normalnych typów, aniżeli gdzieindziej; że próby nieraz wypadną niezbyt udatnie, niezawsze można winić hodowcę, ale w każdym razie oddać potrzeba sprawiedliwe uznanie dobrym chęciom, i uciążliwej, bądź co bądź, pracy. Stan. Kom.


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 97

Jarmark i wystawa w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera warszawskiego.)
II.
Kalisz, 4-go kwietnia.
Tegoroczny komitet jarmarczny stanowią pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski; z urzędu zaś zasiadają: pułkownik Lange, urzędnik do szczególnych poleceń przy gubernatorze, prezydent m. m. Kalisza, p. Opieliński, i weterynarz gubernjalny, p. Krajewski. Do składu komisji wystawowej, przysądzającej nagrody za okazy, przedstawione do premjowania, należą: jako przewodniczący p. Adam Michalski, skarbnik warszawskiego Towarzystwa wyścigów konnych, a urzędowy delegat zarządu stadnin państwowych na gub. kaliską i piotrkowską, pułkownik Lange jako przedstawiciel władzy gubernatorskiej, prezydent miasta p. Opieliński, oraz pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski i lekarz weterynarji p. Krajewski, czyli że skład komitetu jarmarcznego i wystawowego jest ten sam z małą różnicą.
Następujący hodowcy i ziemianie zadeklarowali okazy do premjowania, która to czynność poprzedza tranzakcje jarmarczne, oczywiście bowiem okazy wyróżnione inaczej są cenione, i przed premjowaniem nikt traktować nie będzie o sprzedaż. Pan Jarociński z Kamionacza dał trzy klacze trakeńskie, parę kasztanowatych trzyletnich, gniadą czteroletnią i takiegoż ogiera, p. Chełkowski z Borkowa ogiera rasy holsztyńskiej, Pawłowski z Mniszek 4-letniego ogiera anglo-arabskiego, Weicht z Noskowa dwie klacze trakeńskie trzy- i czteroletnie, Mikorski ze Stobna klacz hanowerską, klacz trakeńską i dwa źrebaki trakeńskie, Szumski z Rusowa ogiera trakeńskiego, Leśniewski z Wilamowa klacz półkrwi, Chrząszczewski z Ziemięcina klacz półkrwi hanowerskiej, Bronikowski ze Szczypiorna klacz czteroletnią trakeńską, Kowalski z Kola klacz anglo-arabską, takąż klacz dał p. Tarnowski z Kluczkowa, a p. Krzymuski z Wierzbia przyprowadził pięcioletnią klacz półkrwi angielskiej.
Jak widzimy z powyższego spisu okazów, przyprowadzonych do premiowania, większość koni to trakeny, a więc słuszne bylo nasze spostrzeżenie, wyrażone w pierwszej korespondencji, iż blizkie sąsiedztwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego wywarło swój wpływ na kierunek hodowlany w Kaliskiem, a stado królewsko-pruskie w Trakenach, które stanowi dla królestwa pruskiego depo główne rozpłodowe, zasiliło swą krwią stadniny kaliskie, przekazując wybitny typ trakeński w większości przedstawionych na wystawie i jarmarku okazów. Że zaś stado trakeńskie ma ustaloną zasłużoną opinję najracjonalniejszego stada półkrwi z użytkowym kierunkiem i do wierzchu i do zaprzęgu, ponieważ stado to wydaje konie o potężnej muskulaturze o przepysznych estetycznie kształtach, przeto nic dziwnego, że na jarmarku kaliskim znaleźliśmy takie typy koni, jakie trudno napotkać choćby w oddzielnych okazach na innych jarmarkach Królestwa.
A oto spis stadnin i stajen, przyprowadzonych na jarmark kaliski: Kreczunowicz z Cielc sztuk 4, Bronikowski ze Szczypiorny 4, Garczyński ze Zborowa 5, hr. Toll z Uniejowa 8, Skórzewski z Dobrej 5, Niemojewski z Marchwacza 4, Ramser z Potworowa 10, Kisielnicki z Radliczyc 2, Rüdiger z Gór 2, Modelski z Rajska 2, Pstrokońska z Małkowa 3, hr. Kwilecki z Grodźca 5, Murzynowski z Kalinowy 4, Putjatycki z Częstochowy 9, hr. Załuski z Czarnożył 1, Kochanowski z Miłonic 7, Walewski z Rzegocina 2, Leśniewski z Wilamowa 8, Ratel z Olszówki sztuk 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli sztuk 4, Kręski z Masłowic 4, Miech z Skibic sztuk 9, Kornikowski z Mozgarzewa sztuk 7, Szamowski z Mchówka sztuk 6, Orzechowski z Karszewa sztuk 3, Strzeszewski z Pstrokonia 3, Trepka z Poprężnik 2, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Jedwab z Błaszek (handlarz) 10, Nieniewski z Sędzic 2, Mikorski ze Stobna 6, Maringe ze Smolicy 4, Weicht z Noskowa 4, Jarociński z Kamionacza 8, Krzymuski z Wierzbia 7, Pawłowski z Mniszek 4, Sokolnicki z Janiszewa 5, Rogowski z Zapolic 6, Weicht z Morawina 5, Łączyński ze Złotnik 5, Kurcewski z Zakrzewa 3, Chełkowski z Borkowa 4, Kuczborski ze Smardzewa 4, Kowalski z Koła 1, Goliński z Kalisza 16, Romocki z Kamienia 8, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Milke z Chojnego 4, Kozanecki z Zimotek 2, Kosmiński z Miszowie, Weil ze Skęczniewa, Kołodziejski z Krąkowa 3, Magnuski z Naranmic 5, Clondin (konie wojskowe) z Koła, Moraczewski z Osin 6, Hebel z Browna 6, Kreczunowicz z Zawad 5, Tarnowski z Kluczkowa 4, Szumski z Rusowa, Mielecki z Koźminka, Kadłubski z Bylic 6, Suchorski z Chwalenic, Unrug z Sulmowa, Prądzyński z Kościerzyna 4, Dutkowski z Kask 3, Kurnatowski z Poklękowa 1. Waliszewski z Brzeźna 2, Grodzicki z Równej 1, Groeve z Biskupic 2, Jezierski z Przystajni, Bulle z Łodzi 2, Zaborowski z Korzenicy 2 i wielu innych. Zaznaczamy, iż oddzielne konie wprowadzano na okólnik jarmarczny z pośród znajdujących się na stajniach wmieście 140, należących do różnych właścicieli, a powozów z miasta, zaprzężonych w konie na sprzedaż, wjechało 10.
Każdy koń, znajdujący się na jarmarku, ma przypięty do uzdy bilet od weterynarza na dowód rewizji stanu zdrowia.
Gdy po południu nieco się rozpogodziło i przy dźwiękach orkiestry na okólnik wjechały ekwipaże, powszechną uwagę zwracała dobra para klaczy p. Magnuskiego, za którą dawano już w jarmarku 2,600 rubli, lecz właściciel nie zdecydował się ich sprzedać. Śliczna jest takie para kasztanowatych klaczy p. Jarocińskiego, dobra czwórka siwoszów p. Chrzanowskiego, doskonały zaprząg w czwórkę p. Kijeńskiego; zwracały także uwagę klacze oldenburskie ze Zborowa, doskonale ujeżdżona a dobrana maścią czwórka p. Karłowskiego z Zawad, piękne dwa ogiery p. Modelskiego, czwórka p. Topińskiego, wreszcie konie p. Trzcińskiego z Lubelskiego, który aż do Kalisza przysłał swe konie na jarmark. Wogóle corso powozów i zaprzęgów na okólniku jarmarcznym było bardzo efektowne, a ogół zaprzęgów odznaczał się dobrym gustem. Popis koni wierzchowych, bądź pod służbą stajenną, bądź pod właścicielami także wypadł niezgorzej, słowem amator i znawca miał się na co patrzeć. Cóż z tego, kiedy błoto odstraszyło publiczność, która na popis ekwipaży zwykle tłumnie ściąga z całego miasta.
Ulice Kalisza do wieczora za to przepełniały tłumy publiczności, przypatrujące się przejazdowi ekwipaży z hotelów na plac jarmarczny i odwrotnie, a podwórka hotelowe także zapełniały garstki ciekawych, gdyż co chwila okazywano tam trzymane konie. Hotelarze potroili ceny, w restauracjach służba potraciła głowy, korki szampana wciąż strzelały na rachunek dokonanych lub spodziewanych tranzakcji, a maskaradowe kostjumy braci szlachty, która, wybierając się na jarmark, wdziewa na siebie najdziwaczniejsze stroje żokiejów, groomów, forysiów, jakie w starych karykaturach podziwiać można, były przedmiotem szczególnego podziwu i troski niezliczonego zastępu faktorów i faktorek, upędzających się po mieście.
W. Z.Sport: Tygodnik Ilustrowany 1902 nr 36

W niedzielę, dn. 24. sierpnia r. b ., w kościele parafjalnym w Chlewie, odbył się obrzęd zaślubin p. Kazimierza Mniewskiego, syna Teodora i Teodozji z Czyżewskich, właściciela majątku Wągłczew w pow. Sieradzkim, z panną Celiną Suchorską, córką Stanisława, właściciela majątku Chwalęcice w pow. Kaliskim, i Marji z Zaborowskich.

Gazeta Kaliska 1904 nr 236

Dom. Chwalęcice, poczta Błaszki, ma do sprzedania pszenicę do siewu wysoko litewską po zb. 7 kop. 50 za korzec, próbę takowej zobaczyć można w sklepie Stow. Rolniczego w Kaliszu.

Gazeta Kaliska 1907 nr 93

Dominium Chwalęcice, poczta Błaszki, ma do sprzedania owce 100 macior i 100 skopów, do wyboru ze stada; odbiór po strzyży.

Gazeta Kaliska 1907 nr 236

W Chwalęcicach, pow. kaliskiego, spłonął wiatrak Józefa Torbińskiego, ubezpieczony na 1700 rub.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmar­łych zostały otwarte postępowania spadkowe:
8) Marji Suchorskiej, właśc.: 1.250 rb. z pod Nr. 4A , 6.000 rb. z pod Nr. 9 i 900 rb. z pod Nr. 11, oraz kaucji na 165 rb. z pod Nr. 7 Działu IV, wyk. hip. dóbr Chwalęcice, pow. Kaliskiego.
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 lipca 1923 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 36

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Wilamów", "Kolonia Dzierlin", „Osada Byk", "folwark Wincentowo",„Część majątku Dzierlin A. B.", „Dzierlin część lit. A. B.", „Osmolin Dzierliński", „Łąki Kazimierzowskie", „Ostrów", położonych w powiecie Sieradzkim, „Stróża", „Cielętniki", w powiecie Radomskowskim, „Głuchów" w powiecie Tureckim i „Chwalęcice" w powiecie Kaliskim, że w dniu 26 września 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawana będzie sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Wilamów, oraz sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Kolonja Dzierlin, osada Byk, Wincentowo, część majątku Dzierlin A. B., Dzierlin część lit. A. i B., Osmolin Dzierliński, Łąki Kazimierzowskie, Ostrów, Stróża, Cielętniki i Głuchów, tudzież w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Chwalęcice.
Wymienione osady, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 11 września 1923 r.
Prezes (—) Dzierzbicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 16

STAROSTWO KALISKIE
do L. dz. 4226/1
OGŁOSZENIE.
Starostwo Kaliskie ogłasza, że w dniu 24 lutego 1927 r., na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, zatwierdzony został statut Spółki Wodnej we wsi Chwalęcice, gminy Staw, powiatu Kaliskiego.
Spółkę tę wpisano do rejestru spółek wodnych pod L. 17.
1. Nazwa spółki „Chwalęcice".
Siedzibą spółki jest wieś Chwalęcice.
2. Celem spółki jest wykonanie meljoracji szczegółowej gruntów według projektu sporządzonego przez Wydział Meljoracyjno-pomiarowy Kr. T. M. z dnia 18 lutego 1927 r. i zatwierdzonego przez władzę nadzorczą oraz należyte utrzymanie wykonanych w tym celu urządzeń i budowli.
Projekt zawiera:
a) generalny (ogólny) plan techniczny, złożony z teczki z planami,
b) sprawozdanie objaśniające,
c) przybliżony kosztorys przedsięwzięcia,
d) wykaz gruntów włączonych do spółki z wymienieniem ich właścicieli,
3. Organami spółki są:
a) walne zgromadzenia członków,
b) zarząd spółki,
c) przewodniczący zarządu,
d) komisja rewizyjna.
4. Walne zgromadzenie członków tworzą obowiązani do opłacania składek właściciele gruntów włączonych do spółki. Członek spółki nie może na walnem zgromadzeniu zastępować więcej, niż jednego członka.
Przy głosowaniu na walnem zgromadzeniu członków — spółki, wartości głosów poszczególnych członków oblicza się w stosunku do wielkości opłat, przypadających na każdego członka z tytułu przynależności jego do spółki.
Każdemu członkowi spółki przysługuje prawo przynajmniej jednego głosu. Na każde 4.000.— zł. przypadającego na członka udziału w opłatach przysługuje temu członkowi prawo jednego głosu, otrzymane przy takiem obliczeniu ułamki głosu odrzuca się o ile są mniejsze od połowy i dopełnia się do jedności, o ile są od połowy większe.
Do ważności uchwał walnego zgromadzenia członków, zwołanego w sposób w par. 18 niniejszego statutu wskazany, potrzebną jest nie mniej, niż połowa członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli przynajmniej połowy obszaru gruntów, włączonych do spółki. W razie niezebrania się ilości członków dostatecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia zostanie zwołane walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad w terminie od 4 do 14 dni po upływie terminu pierwotnie wyznaczonego. Uchwały tego zgromadzenia, zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
Zwykłe uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają większością głosów obecnych, do powzięcia uchwały rozwiązania spółki potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych.
Protokuły obrad zgromadzenia członków wraz z uchwałami wpisuje się do osobnej książki protokułów, każdy protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie zarządu.
5. Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków należy:
a) wybór przewodniczącego i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
b) uchwalania na podstawie projektu sposobu i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w należytym stanie urządzeń spółkowych.
c) zatwierdzanie przedłożonych przez zarząd rocznych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,
d) ustanawianie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonarjuszów spółki.
e) uchwalanie zasadniczych zmian w projekcie przy zachowaniu celu spółki, określonego w art. 2-gim statutu.
f) uchwalanie zmian w statucie spółki,
g) uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z przepisami art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania interesów spółki.
Uchwały walnego zgromadzenia członków spółki, wymienione w punktach d, c, f, g wymagają dla uzyskania prawności zatwierdzenia władzy nadzorczej.
6. Zarząd spółki składa się: z
a) przewodniczącego, .
b) zastępcy przewodniczącego,
c) z 2-ch członków zarządu i tyluż ich zastępców.
Członków zarządu oraz ich zastępców obiera walne zgromadzenie członków na przeciąg lat Wybór przewodniczącego i jego zastępcy potwierdza władza nadzorcza. Wybranym do zarządu może być każdy członek spółki lub uprawniony zastępca członka, o ile posiada pełne prawa obywatelskie.
Wybory przewodniczącego zarządu spółki oraz jego zastępcy dokonuje się na każdy urząd oddzielnie. O wyborze rozstrzyga bezwzględna większość głosów obecnych. Jeżeli przy pierwszem głosowaniu nie osiągnie się bezwzględnej większości, następuje wybór ściślejszy między dwoma osobami na które padła największa ilość głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga przewodniczący losem.
Wybory pozostałych członków zarządu i ich zastępców dokonuje się zwykłą większością głosów. O jawności lub tajności mających się odbyć wyborów decyduje większość głosów obecnych.
7. Zarząd zastępuje spółkę w sądzie i poza sądem i posiada prawa ustawowego zastępcy spółki. Pozatem do zakresu działania należy:
a) wykonanie uchwał walnego zgromadzenia spółki,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie zamierzonych meljoracyj w myśl postanowień (par. 8 p. b) walnego zgromadzenia członków spółki i zgodnie z zatwierdzonemi planami,
c) nadzór nad wykonaniem robót i należytem utrzymaniem wykonanych urządzeń,
d) obliczanie ilości głosów przysługujących poszczególnym członkom spółki i rozkład kosztów i ciężarów powstałych z tytułu wykonania i utrzymania zarządzeń spółki stosownie do par. 12 statutu oraz ściąganie przypadających na członków należności,
e) regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości, ewentualnie w miarę potrzeby przez osobnego urzędnika na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
f) wyznaczanie członków komisji rewizyjnej,
g) przedkładanie ksiąg, rachunków, umów i t. p. dla kontroli właściwym władzom oraz komisji rewizyjnej spółki,
h) decydowanie za zgodą władzy nadzorczej w sprawie przyłączenia względnie wyłączenia poszczególnych gruntów ze spółki,
i) rejestrowanie zmian zaszłych w posiadaniu gruntów włączonych do spółki,
k) przygotowanie wniosków na walne zgromadzenie członków spółki,
l) zwoływanie w razie potrzeby lub na pisemne żądanie członków walnych zgromadzeń członków spółki, a przynajmniej jeden raz do roku najdalej do końca lutego w celu przedłożenia sprawozdania i rachunków z wykonanych robót, bilansu, preliminarza budżetowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej,
m) dostarczenie po myśli art. 160 ustawy wodnej kasie skarbowej wykazów potrzebnych do ściągania składek na umorzenie ewentualnych pożyczek do Skarbu Państwa, z funduszów samorządowych lub z publicznego zakładu kredytowego upoważnionego statutem do udzielania takich pożyczek.
Zarząd przedkłada szczegółowe plany przed rozpoczęciem robót władzy nadzorczej celem zatwierdzenia i uzyskania w razie potrzeby pozwolenia wodno-prawnego w myśl postanowień ustawy wodnej.
8. Ogłoszenia zarządu, dotyczące członków spółki, wywieszone być mają u przewodniczącego zarządu, zastępcy, przewodniczącego i u sołtysa wsi (w miejscu do ogłoszeń przeznaczonemu widocznem i dla każdego dostępnem).
Zwołanie walnego zgromadzenia członków wraz z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; również na tydzień naprzód obowiązany jest powiadomić pisemnie przewodniczący zarządu władzę nadzorczą o zwołaniu zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia, dotyczące spółki, a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione są w miejscowym dzienniku wojewódzkim urzędowym i według uznania zarządu w innych pismach. Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Statut spółki uchwalony został przez członków spółki na zebraniu w Chwalęcicach w dniu 15 maja 1926 roku, ułożony według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30.7. L. 9. 23 r. Nr. V. 417/23 (Monitor Polski Nr. 196, poz. 225).
Kalisz, dnia 9 kwietnia 1927 roku.

STAROSTA (—) Tułecki.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 19a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 16 grudnia 1927 roku.
8474 „Wacław Kałużny", sprzedaż artykułów spożywczo - ko­lonialnych, mięsa i wyrobów mięsnych oraz wyrobów tytoniowych we wsi Chwalęcice, gm. Staw, pow. kaliskiego. Istnieje od 1913 r. Właśc. Wacław Kałużny, zam. we wsi Chwalęcice.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 19a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 13 stycznia 1931 roku
8474. Do rejestru firmy „Wacław Kałużny", sprzedaż artykułów spożywczo - kolonjalnych, mięsa i wyrobów mięsnych oraz tytoniowych w Chwalęcicach, gminy Staw, powiatu kaliskiego", jak następuje: "Wa­cław Kałużny", sprzedaż artykułów spożywczo-kolonjalnych, mięsa i wy­robów mięsnych oraz tytoniowych w Chwalęcicach, gminy Staw, oraz sprzedaż artykułów spożywczo - kolonjalnych i wyrobów mięsnych w Chlewie, gminy Staw, powiatu kaliskiego. Firma w Chwalęcicach istnieje od 1914 roku, w Chlewie od 1930 roku. Właśc. Wacław Kałużny, za­mieszkały w Chwalęcicach.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 41

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 20 lutego 1932 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłą Bronisławę Kawczyńską, córkę Wa­wrzyńca i Katarzyny z Musialików, urodzoną 26 lutego 1885 roku w Chwalęcicach, wobec czego sąd wzywa ją, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego zgłosiła się do sądu gdyż w prze­ciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznana za zmarłą.
Wzywa się również wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Bronisławy Kawczyńskiej, aby o znanych sobie faktach zawia­domili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nad­mienia, że Bronisława Kawczyńska, była stałą mieszkanką wsi Rozomyśl, gm. Zduńska Wola. (Nr. spr. I. Z. J. 403/1931).


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (I Sekcja):
41. Wierzyciela hipotecznego dóbr CHWALĘCICE, powiatu kaliskiego, a mianowi­cie: Dawida Edelszejna.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
3. Chwalęcice, obejmującą: wieś Chwalęcice, folw. Chwalęcice, wieś Wójcinek, folw. Wójcinek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I.5. Wierzycieli hipotecznych dóbr CHWALĘCICE, powiatu kaliskiego, a mianowi­cie: 1) Włodzimierza Suchorskiego, 2) Dawida Edelszejna, 3) Leona Szwajcera.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 16

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 26 maja 1934 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacji hipoteki dla:
1) osady włościańskiej, położonej we wsi Chwalęcicach, gminy Staw, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 3, zawierającej prze­strzeni 18 morgów 44 pr., należącej do Jana Wiśniewskiego i (...).

W terminie powyższym, osoby interesowane winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
4.CHWALĘCICE, powiatu kaliskiego: 1) Dawida Edelszeina i 2) Leona Szwajcera.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza