-->

sobota, 25 maja 2013

Chrzanowice

Zajączkowski:
Chrzanowice -pow. kaliski
1) 1386 T. Sir. I f. 11: Krczonouicz - Krczon de K. 2) 1391 Hube, Zbiór Sier. 52: Krczonouicz - Krczon de K. 3) 1392 T. Sir. I f. 30: Krczonouicz-Krzczon de K. 4) 1393 Hube, Zbiór Sier. 84: Krczonouicz - Cristinus de K.
5) XVI w. Ł. II, 58: Chrczonovycze - villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 6) 1496 P. 171: Krzczonowicze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Krczonowice - molendinum in K., jw. 7) XIX w. SG I, 651: Chrzanowice- wś, par. i gm. Błaszki, pow. kaliski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chrzcząnonice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chrzcząnowice, parafia błaszki, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat
sieradzki, własność: (Ignacy) Lipski, łowczy wschowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chrzanowice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 88, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Chrzanowice,  wś, pow. kaliski, gm. i par. Błaszki. W 1827 roku było tu 8 dm. i 88 mk.

Spis 1925:
Chrzanowice, wś, pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31. Ludność ogółem: 227. Mężczyzn 116, kobiet 111. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 219, mojżeszowego 8. Podało narodowość: polską 227.

Wikipedia:
Chrzanowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1819 nr 3

Sprzedaż Nieruchomości. Maiętność Błaszki w Królestwie Polskiem, Wdztwie i Obwodzie Kaliskim, o mil trzy od Kalisza, dwie od spławney rzeki Warty, w okolicy pięknej i w gruntach naylepszych położona, do pozostałości niegdyś ś. p. Józefa Lipskiego należąca, dla zaspokoienia pozostałych ieszcze niektórych Kredytorów, i dla łatwiejszego podziału między Sukcessorów, ma bydź z wolney ręki odprzedana. — Maiętność ta, składa się: z miasta Błaszki sławnego z wielkich tygodniowych Targów, z folwarkiem Lubanów; ze wsi i folwarku Borysławice; ze wsi zarobney Chrzczanowice; z folwarku Wilczkowice; ze wsi i folwarku Gzików; ze wsi i folwarku Bukowina; i ze wsi i folwarku Bronczyn. — Chęć do kupna maiący raczą się zgłosić do JW. Antoniego Kożuchowskiego głównego Sukcessora i Exekutora Testamentu w Zbiersku pod Kaliszem zamieszkuiącego, albo też do W. Schrödera Pełnomocnika massy w Krokocicach pod Szadkiem zamieszkałego, gdzie o stanie Dóbr, o dochodach iak i o cenie i warunkach sprzedaży dokładną powziąść mogą wiadomość. Sprzedaż tych dóbr podług życzeń ochotników w całości lub częściach nastąpić może.


Gazeta Warszawska 1825 nr 64

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego.

Podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Dobra Miasto Błaszki z folwarkiem Lubanow, wieś i folwark Borysławice, z wsią zarobną Chrzanowice, folwarkiem Wilczkowice, wsią i folwarkiem Gzików, wsią i folwarkiem Bukowina, tak iak te Dobra w swoiem ograniczeniu znayduią się, z wszelkiemi przyległościami, regaliami, z propinacyią, czynszami wszelkiemi tak w Miasteczku iako i po wsiach, w trzechletnią dzierżawę od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi iego własney tu w Kaliszu przy ulicy Warszawskiey w domu pod liczbą 62, na dniu 31 Maia r. b. o godzinie 2 z południa wypuszczonemi będą; które to Dobra do SSrów beneficyalnych po ś. p. Józefie Lipskim pozostałych należące, przez Antoniego Kożuchowskiego, iako Exekutora testamentu tegoż Lipskiego, do wydzierżawienia na zaspokoienie wierzycieli hypotecznych w prowizyiach im należnych podane zostały. Nadmienia się, iż z tych Dóbr w upłynionych trzech latach płacono rocznie dzierżawy 46,000 zł. Pol. Warunki licytacyyne każdego czasu u podpisanego przeyrzane bydź mogą. — Kalisz dnia 12 Kwietnia 1825 roku. Franciszek Nowosielski.  


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewódzlwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Błaszki, skladaiąca się z miasta Błaszki; z wsi i folwarku Borysławice; z wsi i folwarku Bukowiny; z wsi Zarobney Chrzanowice, i z folwarku Lubanów; oraz dobra Gzików, złożone z wsi i folwarku Gzików i przyłegłości Kregielnia zwaney; nakoniec dobra Wilczkowice składaiące się z folwarku Wilczkowice; wszystkie w powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, przez licytacyą publiczną przed W. Woyciechem Markowskim Reientem powiatu Wartskiego w mieście Warcie, wkancellaryi jego wdniu 9. czerwca r. b. o godzinie to zrana rozpocząć się maiącą, na lat trzy poczynaiąc zdniem S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. — Warunki pod iakiemi wydzierżawienie całkowitey maiętności nastąpi, każdy z interessentów w czasie właściwym w biórze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. — Maiętność ta przynosiła dotąd coroczney dzierzawy po 37,500, złotych polskich. Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 23 kwietnia 1831 roku. Józef Narczyński.


Dziennik Powszechny 1833 nr 118

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie BŁASZKI do których należą Borysławice, Chrzanowice, Lubanów, Bukowiny, Gzików i Wilczkowice w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim, Parafii Błaszki, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcją zaległych procentów, Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy Art. 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1/13 Czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1833, do tegoż dnia 1836 r. przez publiczną licytacyą w dniu 29 Maia o godzinie 11 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowej Woiewództwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod uastępuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne iako to: Ofiary złp. 1547 gr.— Kontyngensu złp. 427 gr. 12; dziesięciny kościołowi w Brankach złp. 155. 2. Przed obięciem dóbr w possesyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacji i utrzymaniu się przy dzierzawie zapłaci do kassy Obwodu Kaliskiego padatki zaległe i uprzywileiowane. 3. Winien będzie przed obięciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadającą z kosztami i karami, łącznie z ratą grudniową r. z. z procentem amortyzacyinym przy teyże racie do poboru wskazanym przybliżenie na złp. 5135 gr. 4 obrachowaną. 4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od nia 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, któreto wypłaty półrocznie złp. 5,000 wynosić mogą. 5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe. 7. Co do uchybień opłat dzierzawca poddać się winien exekucyi administracyiney, i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 8. W końcu, każdy chęć licytowania maiący złoży na vadium w monecie brzęczącey zł. 5 135 g. 4 które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§ 2 i 8 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiące, może bydź przez pluslicytanta na Listy Zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1833 r. Prezes ldziński Z. —Pisarz Dyrekcyi Szczegółowey Chrystowski. Nr. Dz. 1019

Dziennik Powszechny 1834 nr 83

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż maiętoość ziemska Błaszki, składaiąca się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi zarobney Chrzanowice, z folwarku Lubanów, z wsi i folwarku Gzików, przyłegłości Kręgalnia zwaney, i z folwarku Wilczkowice, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim. Obwodzie Kaliskim sytuowana,w trzech letnią dzierzawę, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 1 Maia r. b. przed W. Wawrzeńcem Janczewskim, Reientem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 10tey z rana odbyć się maiącey, wypuszczona będzie, a to podług warunków, jakie każdy z interessentów w Biurze tegoż Reienta w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Maiętność ta z roku 1833/34, przynosi czynszu dzierzawnego zł. 37, 300. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 6 Marca 1834 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 55

(Ν. D. 1139.) Podaje do publicznej wiadomości, iż majętność ziemska Błaszki, składające się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi Zarobnej Chrzanowice, z folwarku Lukanów, z wsi i folwarku Gzików, przyległości Kręgielnia zwanej i z folwarku Wilczkowice z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim sytuowane, w trzechletnią dzierżawę, poczynając z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 19 Kwietnia (l Maja) r. b. przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie w kancellaryi jego o godzinie 10tej z rana odbyć się mającej, wypuszczoną będzie, a to podług warunków jakie każdy z interessentów w biórze tegoż Rejenta odczytać może. Majęćność ta przynosi czynszu dzierżawnego rocznie złp. 40,000.
Kalisz dnia 8 (20) Lutego 1840 roku.
Wincenty Gustowski K.S.G. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 195

(N. D. 4552) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż dobra ziemskie
I. MIASTO BŁASZKI.
z przyległościami składające się z tegoż miasta z folwarku i wsi zarobnej Borysławice, z wsi zarobnej Chrzanowice, z folwarkiem Lubanów, z folwarku i wsi zarobnej Bukowiny, z folusza na stawie w Chrzanowicach będącego, z karczmy w Brzezince będącej, inaczej Kręgelnia zwanej, oraz pustkowie Zaborowie.
II. DOBRA ZIEMSKIE.
Gzikow składające się z folwarku i wsi zarobnaj tegoż nazwiska.
III. DOBRA ZIEMSKIE WILCZKOWICE
składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, każde z tych dóbr odzielną księgę wieczystą mające, wszystkie w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej, parafii Błaszki położone, dwie Gminy stanowiące mianowicie miasto Błaszki, które do Gminy wiejskiej nie należy; ale ma Burmistrza, wsie zaś drugą gminę pod nazwiskiem, Gmina Borysławice, jednę dziedzinę stanowiące aktem na gruncie wspomnionych dóbr w dniach 7 (19), 8 (20), 9 (21) i 10 (22) Kwietnia r. b. 1847 przez Wincentego Gustkowskiego Komornika sporządzonym, zajęte zostały na publiczną sprzedaż, w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na żądanie wierzycieli hypotecznych jako to: Tomasza Bogdańskiego dziedzica dóbr Miłkowice w Okręgu Wartskim mieszkającege w poszukiwaniu summy zł. 21653 gr. 7 Czyli rs. 3247 kop. 98 1/2 z procentem — oraz; 2. Ignacego Stawińskiego Assessora Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego w poszukiwaniu summy 17000 złp czyli rs. 2550 z procentem.
Dobra wspomnione należą do sukcesorów niegdy Józefa Lipskiego jako to;
1. Antoniego Kożuchowskiego b. dziedzica dóbr Zbierska tamże w Okręgu Kaliskim położonych, na teraz zmarłego czyli jego sukcessorów, jako to:
a) Józefą Kożuchowskiego we wsi Rudlicach Okręgu Wieluńskim.
b) Honoraty z Kożuchowskich Karsznickiej po Idzim Karsznickim pozostałej wdowy we wsi Łyskorni tymże Okręgu.
c) Róży z Kożuchowskich Wituskiej Felixa Wituskiego małżonki w dobrach Jeżewie Okręgu Szadkowskim.
d) Anieli Kożuchowskiej panny doletniej w dobrach Zbiersku Okręgu Kaliskim.
e) Tadeusza Kożuchowskiego w dobrach Chylinie Okręgu Konińskim.
f) Alexego Kożuchowskiego w dobrach Brudzyniu Okręgu Konińskim.
g) Zuzanny z Kożuchowskich Jabłkowskiej, po Ignacym Jabłkowskim poostałej wdowy w dobrach Cielce Okręgu Wartskim.
h) Brygidy z Kożuchowskich Krętskiej, Konstantego Krętskiego małżonki, w dobrach Grębaninie Powiecie Ostszeszowskim w W. Xięstwie Poznańskiem mieszkających, wszystkich z własnych funduszow utrzymujących się.
2. SSorowie Niemojowscy, to jest:
a) Franciszki z Niemojowskich Hr: Mielżyńskiej wdowy w dobrach dziedzicznych Miłosławiu Powiecie Wrześniewskim w W. Xięstwie Poznańskiem.
b) Teodora Niemojowskiego z mieszkania i zamieszkania niewiadomego.
3. SSorów Makarego i Ewy z Pruskich małżonków Niemojowskich jako to:
a. Nepomocena, b. Kacpra, c. Leopolda, Niemojowskich braci.
d. Józefy z Niemojowskich Skorzewskiej e. Florentyny Niemojowskiej siostr, wszytkich pomiędzy sobą rodzeństwa, z mieszkania niewiadomych, lecz zamieszkanie prawne w Kaliszu w domu pod Nr. 388 obrane mających.
4. Katarzyny z Niemojowskich, Stanisława Zbijewskiego małżonki.
5. SSrów Eliźbiety z Zychlińskich Sokołowskiej to jest:
a) Kazimierza Sokołowskiego,—b. Dzieci po Мichalе Sokołowskim jako to:
a) Jana Kantego—b) Józefa Sokołowskich
c) Katarzyny z Sokołowskich Sokołowskiej, z mieszkania i z zamieszkania niewiadomych,— którzy wszyscy z wyłączeniem SSrów. Antoniego Kożuchowskiego zapisani są w wykazie hypotecznym majętności Błaszki jako benficyalne Józefy Lipskiego sukcessorowie.
Przedażą dóbr zajątych powyż wyszczególnionych, w imieniu extrachentów Bogdańskiego i Stawińskiego, kieruje Waleryan Zagrodzki Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście z urzędu mieszkający która to przedaż na Audyencyi tegoż Trybunału w terminie oznaczyć się mającym, nastąpi.
1. Rozległość dobr zajętych na miarę nowopolską, Warszawską w której mieszczą się grunta w ogóle do klassy 1 3 2 i 4 należące w małej zaś ilości do klassy 5, w sposobie przybliżonym, jest następująca:
a) Miasto Błaszki obejmuje powierzchni w placacah pod zabudowaniami wiejskiemi, dominialnemi, plebańskiemi, pod kościołem oraz w podwórzach, sadach, ogrodach, ulicach wraz z rynkiem morg. 70.
b) grunta do Probostwa należące około morg 73 pr. kw. 17: łąki do tegoż Ρrobostwa należące mórg 11 pr. kw. 79, razem mórg 154 pr. kw. 96.
c) Użytki dominialne w Borysławicach: : 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 249; 2. łąk morg 36; 3. place pod zabudowaniami dominialnemi z podwórzami i ogrodami około mórg 50; 4. wody i stawy mórg 30; 5. lasek mórg 10; razem mórg 375.
d) Użytki włościańskie w tejże wsi 1. grunta orne klassy 2, 3, i 4 około morg 60 2. łąki morg 3; 3 place pod zabudowaniami z podwórzami i ogrodami mórg 10; razem mórg 73.
e) Użytki włościan, wsi Chrzanowice: 1. grunta orne klassy 3, 4, i 5 mórg 90; 2. łąki około mórg 3; 3. place pod zabudowaniami, podwórzami i ogrodami mórg 12; 6. pastwiska mórg 100; razem mórg 205.
f) Użytki dworskie folwarku Lubanów: 1. gruntu ornego klassy 3, 4, i 5 mórg 180; 2. łąk mórg 3 pr. kw. 50; 3. pastwisk mórg 70 pr. kw 50; 4. place pod zabudowaniami z podwórzem i ogrodami mórg 6; 5. lasek brzozowy mórg 45 pr. kw. 100; razem mórg 304 pr. 200.
g) Użytki dworskie w folwarku Bukowina 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 180; 2. łąg i zarośli mórg 5; 3. pastwiska mórg 5 pr. kw. 150, 4. wody i sadzawki mórg 1; 5. place pod zabudowaniami folwarcznemi z ogrodami, i podwórzami mórg 10; 6. bory i lasy morg 210; razem mórg 411 pr. kw. 150.
h) Użytki włościan w Bukowinie 1. gruntu ornego klassy 3 4. i 5 mórg 100; 2. łąk mórg 6; 3. sadzawki mórg l; 4. place pod zabudowania, ogrody i podwórza mórg 12; razem mórg 119.
i) place pod zabudowaniami karczmy na Brzezince z Kręgielnią około pr. kw. 30.
k) place pod zabudowaniami dla borowych na pustkowiu Zaborowie z podwórzami i ogródkami morg 1.
Zatem Miasto Błaszki z przyległościami w kategoryi I. wyszczególnionemi obejmuje w przestrzeni mórg około 1643 pr. kw. 176.
II. Dobra Gzików. a) Użytki dominialne. 1. grunta orne klassy 2. 3, i 4 około mórg 180; 2. łąki mórg 20; 3. wody mórg 3; 4. pastwiska pr. kw. 250; 5. place pod zabudowaniami wraz z podwórzami mórg 4 pr. kw. 100; 6. lasek i ogród angielski mórg 8; razem mórg 216 pr. kw. 50.
b) Użytki włościańskie: 1, grunta orne klassy III, IV i V około mórg 50; 2, łąk niemasz a pastwiska w ugorze; 3, place pod zabudowania z podwórzami i ogrodami około mórg 10; razem mórg 60.
III. Dobra Wilczkowice. a) Użytki jedynie dominialne: 1, gruntu ornego klassy III, IV i V około mórg 200; 2, łąki i zarośle mórg 8 p. kw. 250; 3, sadzawki mórg 1; 4, place pod zabudowaniami folwarcznemi z podwórzem i ogrodami około pr. kw. 150; 5, place pod zubudowaniami młynarskiemi, ogrodami i wiatrakami około morgów 1; razem mórg 211 pr. kw. 100.
Ogólna przeto rozległość całéj majętności dóbr Błaszki z przyległościami, oraz dóbr Gzikowa i Wilczkowice mórg. 2131 pr. kw. 26, czyli około włók 71, mórg 1, pr. kw. 26 miary nowopolskiéj.
W dobrach zajętych znajduje się las mieszczący w sobie różnego rodzaju drzewa, obejmujący około włók siedm, którego część zostaje w kontrowersyi z dobrami Stok od strony Bukowiny; zachodzi oraz drugi kontrowers od strony wsi Chrzanowice z dobrami Zelisław, obadwa są w zajęciu opisane.
Podatki do Kassy Powiatowej uiszczane przez dwór łącznie z miastem wynoszą rs. 433 kop. 70, podatki zaś gromadzkie rs. 200 kop 18 i pół, razem rs. 633, kop. 88 i pół, oprócz tego domy dworskie w mieście stojące opłacają oddzielnie podatki do Kassy miejskiej w Błaszkach w ilości i rodzaju zajęcia objęte wynoszące rs. 49 kop 17 i poł. Dobra zajęte zostają w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Dłużniakiewicza i Andrzeja Kossowskiego od dnia 12 (24) Czerwca 1846 r. do tegoż dnia i miesiąca 1849, a to na mocy protokółu licytacyjnego z d. 18 (30) Lipca 1846 r. przed Regentem Okręgu Wartskiego sporządzonego.
Czynszownicy w dobrach tych są następujący:
(…) We wsi Borysławicach: 1, Karol Anielus rs. 15; 2, Józef Szwedler rs. 20; 3, Wincenty Rozewicz rs. 30; 4, Paweł Raczkowski rs. 15.
Na folwarku Lubanów: 1, Błażéj Niciński rs. 2 k. 70; 2, Bogumił Piasecki rs. 2 k. 70; 3 Wilhelm Hracman* rs. 20.
We wsi Chrzanowicach: 1, Mateusz Gościmski rs. 15; 2, Maciej Raczkowski rs. 15; 3, Antoni Μaczyński rs. 18; 4, Karol Hoffman rs. 22 k. 50; 5. Ignacy Wągrowski kowal rs. 4 k. 50; 6, Maciej Krupski karczmarz rs. 15; 7, Karol Anielus* rs. 18.
II.We Wsi Gzikowie: 1, Karól Goj rs. 15; 2, Józef Wągrowski rs. 7 k. 50.
(…) III. We wsi Wilczkowicach; Ignacy Matuszewski młynarz z wiatraków rs. 155.
(…) Co do zabudowali dworskich i miejskich zajęciem szczegółowo opisanych te są następujące: w Borysławicach dwór drewniany wyrzucony gliną i obielony, pod dachem gontowym, o 6 pokojach 2 schowaniach, sieni, dwóch piwnicach, obok którego drwalnik, gorzelnia, kuźnia, dom mieszkalny dla ludzi dworskich, w pruski mur stawiane, browar murowany, szopa, wychódek, kurnik i chlewy stare nowe z bali, piwnica w ziemi murowana, obora z bali. Sieczkarnia z oborą dla cieląt w strychulec stawiana, spichrz trzy stodoły, o 2 klepiskach z bali, z których jedna w słupy murowane z tyłu zaś całę ścianę murowaną mająca, gołębnik na słupie, chlewik, oborka młyn koany* z bali postawione, stajnia z cegły murowana, szopa na słupach, owczarnia nowa z bali rzniętych, piwnica w ziemi z bali.
Zabudowania wiejskie w tejże wsi: Chałupa o 4 izbach i komorze z szopą i 2 oborkami, chałupa o 2 izbach i 2 komórkach, dwie chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, stodoła i obora takiez, trzy chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, każda z tych ma oborkę, chlew i stodoły.
Zabudowania karczmy Brzezinka zwanéj: karczma z bali o jednej izbie i 1 komorze, ze sklepem z szopą na słupach i obórką, i kręgielnia w pruski mur, obok której szopa z desek do kręgielni.
Zabudowania we wsi Chrzanowicach: karczma w rygłówkę o dwóch izbach komorze i sieni,folusz na stawie z bali sosnowych o 1 izbie, komorze z chlewikiem, o 2 izbach, 2 komorach w reglówkę, obora i stodoła z bali, chałupa takaż przy której obórka i dwie stodoły, chałupa dwojaki o dwóch izbach i dwóch komorach przy tej dwie obórki, dwie stodoły, stajnia i wozownia z bali rzniętych, takież trzy chałupy przy których są oddzielne stajnie, stodoły, obory i chlewiki z bali.
Zabudowania folwarku Lubanów: dom o 3 izbach, komorze i sieni, stodoła о 1 klepisku, szopa na slupach i owczarnia w reglówkę.
Zabudowaniu folwarczne w Bukowinie: Dwór o dwóch pokojach, schowaniu, kuchni i sieni z bali przy którym dwa kurniki, dwie obory i szopa, owczarnia, chlewy i wozownia z bali, piwnica murowana w ziemi, jedna stodoła o 1 klepisku i jedna …..* z bali rżniętych.
Zabudowania wiejskie w Bukowinie: Chałupa owczarska o dwóch izbach i sieni, jedna chałupa o 1 izbie, komorze i sieni z oborą i stodołą, chałupa o 2 izbach, komorze i sieni, z oborą i stodołą, chałupa o 1 izbie i komorze, chałupa o 2 izbach z sienią, przy której szopa i obora wszystko z bali, chałupa o 1 izbie i kuchni z obórką w ręglówkę, 2 chałup o 1 izbie, do każdej są chlewiki, obory i stodoły, dwie chałupy o 2 izbach z oborami stodołami, jedna chałupa o 2 izbach, dom o jednej izbie i komorze z dwoma oborkami, dom o 2 izbach z obórką, wszystkie te budynki z bali rzniętych, trzy domy murowane o jednej izbie i komorze, przy jednym z tych obora z bali.
Zabudowania dla borowych na Zaborowie; Chałupa o jednej izbie i sieni, z oborką i stodołą i takaż chałupa na stawisku z oborką i stodołą z drzewa kostkowego.
Zabudowania dworskie w Gzikowie: Dwór murowany o 4 pokojach schowaniu i sieni, pod którym są piwnice, przy dworze ogród angielski i owocowy, officyna, obory, stajnie i sieczkarnia, i owczarnia z cegły murowane, spiklerz z piwnicą drewniany, biblioteka murowana zdezelowana, stodoła z bali o 2 klepiskach, szopa, chlewy, wychodek, i owczarnia z drzewa w ziemi, karczma o 2 izbach i 2 komorach z stajnią z drzewa. Zabudowania wiejskie w tejże wsi: dwie chałupy o dwóch izbach i komorze przy jednej z nich obora, stajnia i obórka, chałupa dwojaki zwana o 2 izbach i 2 komorach, dwie stodoły każda o jednym klepisku z obórkami, chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, łącznie z chlewikiem oborą i szopą, stodoła o 1 klepisku, trzy chałupy o jednej izbie i komorze, obórka i stajnia, oraz stodoła o 1 klepisku, wszystkie z drzewa bali.
Zabudowania w dobrach Wilczkowice: stodoła o 2 klepiskach, owczarnia, chałupa dla owczarza o 1 izbie, komorze i sieni, dom o 2 izbach, 2 komorach z obórką i stajenką, stodołą, wszystkie z bali sosnowych.
Prócz tego na territorium téj wsi stoją dwa wiatraki nowe w miejsce dawniejszych przez burzę obalonych kosztem dzierżawców wystawione. Wszystkie powyżej wyszczególnione budowle położone są w gminie Borysławice.
Wysiew przez jednego z dzierżawców podany w całych dobrach jest następujący; pszenicy wierteli 50 garcy 8: żyta wierteli 354 garcy 8: jęczmienia wierteli 113, owsa wierteli 530; grochu wierteli 31 garncy 2; tatarki wierteli 23 garncy 8: prosa wierteli 2 garncy 13; kartofli wierteli 420: rzepaku wierteli 4 garncy 3; siana zbiera się fur 57. Oprócz tego włoszczyzny i warzywa wszelkiego rodzaju.
Zajęcie doręczone zostało Stanisławowi Dłużniakiewiczowi jako Wójtowi Gminy Borysławice a zarazem ustanowionemu dozorcy w dniu 12 (24) Kwietnia r. b. Józefowi Makowieckiemu Burmistrzowi miasta Błaszki w dniu 2 (14) Lipca t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Guntramowi Myszkowskiemu dnia 3 (15) Lipca t. r. wniesione i wpisane do ksiąg wieczystych dobrom właściwych, w Kancellaryi hypotecznéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu dnia 26 Lipca ( 7 Sierpnia) r. b. zaś w Kancellaryi Trybunału tejże Gubernii w księdze zaregestrowań w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. 1847, wpisane i zaregestrowane zostało. Pierwsza publikacya warunków pod któremi dobra przedane zostaną odbędzie się na publicznej Audyencyi tyle razy rzeczonego Trybunału w dniu 16 (28) Września 1847 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Lipca ( 11 Sierpnia) 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

*nieczytelne
Dziennik Powszechny 1863 nr 182

Dnia 30 Czerwca r. b. Franciszka Stankiewicz, lat 50 licząca, żona wyrobnika ze wsi Podprodobole, gm. Ludwinów, pow. Kalwaryjskiego, i dnia 3 Lipca t. r. Katarzyna Wachowska lat 21 i Antoni Wolski lat 15 liczący, we wsi Chrzanowice, gm. Borysławice, pow. Kaliskim, rażeni piorunem, na miejscu życie zakończyli.

Dziennik Warszawski 1872 nr 16

N. D. 520. Sąd Pokoju w Warcie Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądanej nowej regulacji hypoteki:
3. Gospodarstwa rolnego, oraz wiatraka i gruntu morga jedna prętów kwadr. 62 we wsi Chrzanowicach, graniczącego z rolą Stanisława Pawlak, gruntami poduchównemi Iwanowska Osada zwanemi.
(…) Uwiadamia interesantów, iż takowa regulacja nastąpi w d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1872 r. i wzywa ich aby w oznaczonym terminie osobiście lub przez urzędownie upełnomocnionych prawami swemi stawili się pod prekluzją.
Warta d. 12 (24) Stycznia 1872 roku.
Za podsętka, Henryk.

Dziennik Warszawski 1872 nr 28

N. D. 766. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu.
Wzywa wszelkie Władze nad porządkiem w kraju czuwające, aby na Jana Zamysłówskiego z wsi Chrzanowice, gminy Błaszki powiatu Kaliszskiego, lat 29, wzrostu średniego włosów ciemno blond, oczu szarych, nosa i ust zwyczajnych, twarzy okrągłej, pilną uwagę zwracały i w razie ujęcia Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu miejsca ujęcia, dostawić zechciały.
Kalisz d. 26 Stycz. (7 Lutego) 1872 r.
Sędzia Przezydujący,
Radca Dworu, Bromirski.

Kaliszanin 1873 nr 44

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
3) Błaszki miasto, kościół p. w. Św. Anny, wymurowany w. r. 1779 przez Ignacego Lipskiego; na cmentarzu jest kaplica p. w. Śgo Jana Ewang. Parafja ta liczy 4350 dusz. Do niej należą: m. Błaszki, wsie: Żelisław, Bukowina, Bronczyn (z kaplicą N. M. P.), Gzików, Chrzanowice, Borysławice, Kokoszki, Wójcice, Kołdów, Woleń, Domaniew, Maciszewice, Kociołki, Jadamki, Kwa­sków, Kostrzewice, Zawady, Smaszków. Probo­szczem tej parafji od r. 1853 jest Wjks. Tomasz. Piskorski (ur. r. 1817, kapłan od r. 1840), wika­rym od r. 1872 ks. Mikołaj Karwaciński, refor­mat (ur. r. 1834, kapłan od r. 1861. 


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że na d. 30 lipca 1924 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady włość., położonej we wsi Chrzanowicach, gm. Błaszki, zapis. w tab. likw. pod Nr 24, zawierającej przestrzeni 2 morgi 51 pręt. i należącej do Juljanny Kamińskiej

W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 51

L. SH. 3015/13. Łódź, 5/XII 1925 r.
581
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4. 11. 1925 r. (Dz. Ust R. P. Nr. 115/1925 r. poz. 815) wieś Janówka, osada dworska Błaszki poduchowne, kolonja Lubanów wraz ze znajdującą się na jej obszarze nieruchomością miejską, osada Lubanów i kol. Borysławice — Chrzanowice cz. II i III, cmentarz żydowski oraz część folwarku Lubanów, obszaru 19,61 ha (30 m. 62 pr.), część wsi Borysławice, a to osady Tabelowe NNr. 41, 43, 44 i 47, kolonja Borysławice czynszowe oraz dwie osady p. n. „Borysławice-Chrzanowice-Topielec", wyłączone zostały z gminy wiejskiej Błaszki pow. Kaliskiego i włączone do miasta Błaszki tegoż powiatu z dniem 1 stycznia 1926 roku.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 92

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Józef Trojanowski, urzędujący tamże przy ul. Józefiny 23, na żądanie Feliksa i Marjanny małż. Dominowskich, w poszukiwaniu zasądzonych na ich rzecz należności od Józefa i Anieli małż. Gościmskich i stosownie do art. 1146 U. P. C., w d. 12 lutego 1927 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń powyższego sądu, wyznaczona została sprzedaż z publicznej licytacji prawa współwłasności Józefa Gościmskiego do niepodzielnej osady włość. we wsi Chrzanowice, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, zap. w tab. likw. pod Nr. 21, o przestrzeni 7 morg. 27 pr. z budynkami: a) domem mieszkalnym razem z oborą pod jednym dachem z bali pod słomą w lichym stanie, dług. 13,23, szer. 5,71, wys. 2,66 metr. i b) stodoła z bali w średnim stanie z szopą pod słomą; dług. 12,59, szer. 4,98, wysok. 2,54 metr., oraz ruchomościami: maszyną do sieczki, broną i pługiem. Na osadzie rośnie siedem owocowych i 15 dzikich drzew, — pod­ług opisu z dn. 17 lipca 1926 r.
Opisana osada urządzonej hipoteki nie ma, w zastawie nie znajduje się, jest w posiadaniu Józefa Gościmskiego, a rzeczone prawa współwłasności są obciążone alimentami na rzecz Katarzyny Gościmskiej, szczegółowo wyłuszczonemi w akcie b. notarjusza w Sieradzu, Tymienieckiego, z d. 20 stycz­nia 1910 r., Nr. 56.
Licytacja tych praw rozpocznie się od sumy 2.000 zł. za złożeniem vadium w sumie 200 zł.

Do przetargu dopuszczeni będą włościanie-rolnicy, obywatele Rzeczy­pospolitej Polskiej. — Akta i dokumenty przeglądać można w kancelarji wydz. cywilnego pom. sądu, a w dniu sprzedaży u prowadzącego sprzedaż komornika.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 50

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 25 września 1928 roku, wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) osady włościańskiej, położonej we wsi Chrzanowicach, zapisa­nej w tab. likw. pod Nr. 16, zawierającej przestrzeni 7 morgów 299 prę­tów i należącej do Stanisława i Walerji małżonków Marczak i (...).
W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski (Sekcja I)
24. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Błaszki, Borysławice i Chrzanowice, powiatu kaliskiego, a mianowicie: 1) nieujaw­nionych spadkobierców: a) Marjanny Olszewskiej, żony Feliksa, b) Pio­tra Romana, c) Jakóba Zysmana, 2) Bank M. Stadthagen, Sp. Akc. w Bydgoszczy.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
5. Chrzanowice, obejmującą: wieś Chrzanowice, os. Chrzanowice, os. Wilczkowice, folw. Wilczkowice, os. Borysławice-Chrzanowice.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
1. Okrąg Kaliski.


2. Wierzycieli hipotecznych dóbr BŁASZKI, BORYSŁAWICE i CHRZANOWICE, powiatu kaliskiego, a mianowicie: 1) Nieujawnionych spadkobierców Marjanny Olszewskiej, żony Feliksa, 2) Nieujawnionych spadkobierców Piotra Romana, 3) Nieujawnionych spadkobierców Jakóba Zysmana, 4) Bank M. Stadthagen, Sp. Akc. w Bydgoszczy, 5) Firmę „Orłowski i Cieślicki" sp. z ogr. odp. w Po­znaniu, 6) Stanisława Krymarysa, 7) Julję Krymarys, żonę Stanisława.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Śmierć dwóch włóczęgów wskutek zatrucia denaturatem. We wsi Chrzanowice, gm Błaszki nocowało dwóch włóczęgów, niejaki Edmund Konieczny i Czesław Walkowiak. Nad ranem obydwóch włóczęgów znaleziono martwych z odznakami otrucia. Zawezwany lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła wskutek zatrucia denaturatem.

Echo Łódzkie 1934 maj

Dwie ofiary denaturatu. Śmierć w stodole sołtysa.
Łódź 29 maja Wczoraj wieczorem do mieszkania Stanisława Wilczaka, sołtysa wsi Chrzanowice, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego, przyszło dwóch młodych mężczyzn prośbą o wyznaczenie im na wsi noclegu. Sołtys mężczyznom tym pozwolił się przespać w swojej stodole. Dziś rano, kiedy sołtys znalazł się w stodole spostrzegł ku niebywałemu przerażeniu, że jeden z mężczyzn nie żyje a drugi daje słabe oznaki życia. Niezwłocznie zaalarmowano felczera z sąsiedniej wioski, który stwierdził zgon jednego osobnika, a drugiego polecił przewieźć do lekarza zamieszkałego w Błaszkach. W chwilę po odejściu felczera i drugi mężczyzna zmarł. Jak się okazuje obaj zmarli wskutek zatrucia denaturatem, wypijając 3 pół litrowe butelki. Zmarłymi okazali się Edmund Konieczny i Czesław Walkowiak, włóczędzy, niewiadomego miejsca zamieszkania. Zwłoki ofiar zatrucia zabezpieczone zostały do czasu przeprowadzenia oględzin komisji sądowo-lekarskiej.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Groźny pożar powstał we wsi Chrzanowice, gm. Błaszki, w zagrodzie Józefa Kowalczyka, a następnie przeniósł się na zabudowania Wojciecha Pawlaka, Józefa Porady i Konstantego Dębińskiego. Pastwą płomieni padły 4 stodoły i narzędzia rolnicze. Ogólne straty sięgają 5 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza