-->

sobota, 25 maja 2013

Chorzew

Zajączkowski:
Chorzew -pow. pajęczański
1) 1398 T. Sir. II f. 48: Chorzewo - Jasko de C. 2) ok. 1400 przekaz XV w., Długosz, Lib. Ben. I, 500, 504: Chorzow - villa. Władysław Jagiełło nadaje uniwersytetowi krakowskiemu uposażenie kanclerstwa sieradzkiego, w skład którego wchodziły dochody z C.
3) XVI w. Ł. I, 535-536: Chorzew - villa, par. Siemkowice, dek. brzeźnicki, arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 207: Charzow (1518 Chorzow) - par. jw., pow. radomszczański, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 283: Chorzow - jw. 5) XIX w. SG I, i 635-636: Chorzów, Chorzew - wś, par. i gm. Siemkowice, pow. wieluński. 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chorzów, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 40, ludność 328, odległość od miasta obwodowego 7. 

Słownik Geograficzny:
Chorzów, Chorzew, wś, pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice; w 1827 r. było tu 40 dm., 328 mk. Dobra Ch., składające się z fol. Chorzew i Ławiany, tudzież wsi Ch., Józefina, Bugaj i Tuchań, od Kalisza w. 98, od Wielunia w. 28, od Działoszyna w. 10, od Radomska w. 28, od rzeki Warty w. 8. Nabyte w r. 1872 za rs. 70,000. Rozległość wynosi m. 2345, a mianowicie: fol. Chorzew, grunta orne i ogrody m. 674, łąk m. 234, pastwisk m. 150, lasu m. 995, wody m. 7, nieużytki i place m. 49. Płodozmian 8-polowy; budowli murowanych 14, drew. 4. Folw. Ławiany, grunta orne i ogrody m. 153, łąk m. 20, pastwisk m. 30, wody m. 1, nieużytki i place m. 3, płodozmian 7-polowy, budowli drewnianych 3; znajduje się gorzelnia i młyn wodny, znaczne pokłady torfu. Wś Chorzew osad 53, gruntu m. 473; wś Józefina osad 2, gruntu m. 26; wś Bugaj osada 1, gruntu m. 7; wś Tuchań osad 22, gruntu m. 90. 

Słownik Geograficzny:  
Chorzów,  wś, pow. wieluński. W połowie XV w. własność Stogniewa Siemikowskiego, daje dziesięcinę magistrom kościoła św. Floryana w Krakowie, wartości do 8 grzyw. (Dług. L. B. I, 504). Spis 1925: Chorzew, wś i kol., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 133. Ludność ogółem: 977. Mężczyzn 498, kobiet 499. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 955, ewangelickiego 5, mojżeszowego 37. Podało narodowość: polską 997. 

Wikipedia: 
Chorzew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W jej pobliżu znajduje się stacja kolejowa Chorzew Siemkowice.

Wikipedia:
Kolonia Chorzew (do 2009 Chorzew)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Do 31 grudnia 2008 miejscowość była kolonią i nosiła nazwę Chorzew.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHORZEW par. Siemkowice, p. pajęczański, f-k Chorzew i Ławiany, wsie Chorzew, Józefina, Bugaj, Tuchań obszar 2345 mg, gorzelnia, młyn wodny, pokłady torfu. Wartość w 1872 r.70 tys. rbs. Własność Karśnickich. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku maja 595 mg, własność uwłaszczonych włościan, Stanisława Keniga i innych. (SGKP t.1, s.636,PGkal.)

1915 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Rząśnia) 1744

 Dwór Kiełczygłów
Roku 1744, dnia zaś 7-go maja znakomity i Przewielebny Czcigodny Leonard Kiełczewski kanonik scholastyk mstyczowski, prepozyt Miedzi?, obecnie przydzielony jako zarządca do parafii Apostołów Macieja i Mateusza kościoła w Rząśni, ochrzciłem syna trzema imionami Filip, Jakub, Stanisław Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich podczaszostwa ostrzeszowskiego prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Konstanty Karśnicki stolnik wieluński dziedzic dóbr Horzów z Jaśnie Wielmożną panną Elżbietą z Kurozwęk Męcińską podstolanką wieluńską z Działoszyna.

Gazeta Warszawska 1798 nr 44

List Gończy. W dobrach JW. Pana Karśnickiego Chorzewie, mila iedna od Miasta Działoszyna i Paięczna , żona iedna z Parobkiem Antonim Dłubakim nazywaiącym się, w nocy przed dniem 18 miesiąca tego, Mężowi swemu Tomaszowi Tomaszczykowi udusiwszy iego powrozem, życie odebrała, a wrzuciwszy ciało w studnią, z wspomnionym Parobkiem umknęła. Parobek on zboyca Gospodarza swego Antoni Dłubak ma przeszło lat 20. iest rodem z Miasta Paięczna , 2. naywięcey 3. cali wysoki, pociągłey i dziobatey twarzy, ma czarne włosy i brwi, wąs biały, i nosi rowno z kołnierzem ucięte włosy. Bez Czapki lub Kapelusza i Botow , uciekł w iedney tylko połataney sukni granatowey. Zona mężoboyca nieboszczyka ma naprzykład lat 30 iest białey piegowatey twarzy , czarne długie włosy, czarne oczy, małe czerwone policzki, duży nos, i na lewey stronie brody znamię wielkie czarne, podobne do brodawki. Z Sobą wzięła czerwoną z materyi Kapotę i cycową suknią, białą na głowie chustkę, cztery sznurki korali na szyi , trzewiki z sprzączkami i dziecię małe. Ponieważ na tym wiele zależy, aby opisanych Zboycow złapać , przeto wszystkie Zwierżchnosci, oraz i szczegulniey każdy iakiego iest stanu uprasza się na tych baczność iak naylepszą dać, a w przypadku pokazania się ich zaaresztować, i za powroceniem expensy wszystkich nam przez bezpieczny transport odesłać. W Radomsku dnia 19 Maia 1798. Szlachecka J W. Karśnickiego Patrymonialna Juryzdykcya, dobr Chorzewa.

Gazeta Warszawska 1820 nr 78

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego — wzywa wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby zbiegłego z więzienia tuteyszego Kaspra Kucharczyka o kradzież i podpalenie obwinionego śledzić raczyły, i w razie uięcia Sądowi tuteyszemu pod ścisłą strażą dostawić zechciały, którego opis iest następuiący: Kasper Kucharczyk lat około 48 maiący, religii Katolickiey, włościanin ze wsi Chorzowa Powiatu Radomskiego Obwodu Piotrkowskiego, wzrostu średniego, głowy małey okrągłey, włosami nisko strzyżonemi czarnemi pokrytey, oczu siwych, okrągłey bladey twarzy, nieco włosami zarosłey, ręce i nogi od kajdan ma odpsute, ubiór miał na sobie w czasie ucieczki, koszulę paczesną, wielą tuszowemi pieczęciami pod pachą i na bokach a na brzuchu Nm 113 oznaczoną, spodnie paczesne złe, kaftan z siwego grubego sukna po kolana długi, czapkę z czarnym barankiem złą, bóty chłopskie równie złe. — Piotrków dnia 27 Maia 1820 roku. Idziński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 167

(N. D. 3609 ) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
4, po Józefie Karsnickiéj co do własności lj3 części dóbr Chorzewa w Okręgu Radomskim położonych, i co do współwłasności 2j3 części tychże dóbr z prawa wspólności przez sukcessorów poszukującej się;
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 2 (14) Lutego 1844 r. godzinę 10-tą z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 14 (26) Lipca 1843 roku.
 Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 12

(N. D. 365) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Augustyna Karsnickiego właściciela dóbr Chorzew z wsią Tuchan i przyległościami, w Ogu Radomskim Gub. Warszawskiej, położonych.
Otworzył się spadek, do regulacyi którego, wyznaczony został termin na d. 11 (23) Lipca 1855 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 23 Grud. (4 Stycz. ) 1854j5 r.
Józef Miklaszewski.

Kurjer Warszawski 1864 nr 276

Z Piotrkowskiego. Doszła nas wiadomość o zaszłej w dniu 11 Sierpnia r. b. w mieście Piotrowsku Gubernji Irkuckiej, śmierci ś. p. Franciszka Zbijewskiego, Właściciela dóbr ziemskich Chorzew, Sędziego Pokoju Okręgu Radomskiego (w Radomsku).

Dziennik Warszawski 1864 nr 288

(N. D. 6353) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Franciszka Zbijewskiego, właściciela dóbr Chorzewa, z Okręgu Radomskiego, oraz wierzyciela sum:
d) Rs 945 na dobrach Maciszewice z Okręgu Wartskiego pod Nr. 35b działu IV hypotekowanych. (…) Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dzień 16 (28) Czerwca 1865 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1864 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki. (3766)

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
4. Chorzew z wsią Tuchan, folwarkiem Łowiana, oraz pustkowiem Bugaj i Józefina, z wszystkiemi przynależytościami lecz z włączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Nowo-Radomskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 2,037 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Białobrzeskim dnia 3 (15) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 3,900. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,575.
Zawiadowienie to ogłasza się dla 1° niewiadowyeh z imion nazwisk i pobytu legataryuszów Augustyna Karśnickiego wierzyciela hypotecznego dóbr Chorzew.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 103

N. D. 1001. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Seweryny z Fryderychów Zbijewskiej wierzycielce kapitałów: a) rs. 4,500 z większej sumy rs. 7,500 resztującej, b) rs. 15,450 i c) rs. 10,000 wszystkich pod Nr. 33 w Dz. IV wykazu z rygorami pod Nr. 9 i 10 w Dz. III mieszczącemi się na dobrach Chorzew z o-gu Nowo-Radomskiego ubezpieczonych, otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 16(28) Sierpnia 1873 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 9 (21) Lutego 1873 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 119

N. D. 3443. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia że toczy się postępowanie spadkowe:
1. Po Sabinie z Miklaszewskich Ostrowskiej, właścicielce sumy rs. 1,200 na dobrach Chorzew z powiatu Nowo-Radomskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 30 lokowanej;
(...) oraz ze termin do uregulowania tych spadków, został oznaczony na dzień 8 (20) Grudnia 1873 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 19 (31) Maja 1873 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1885 nr. 68= Pożary. We wsi Chorzewo, w powiecie wieluńskim, spalił się dom drewniany mieszkalny wraz ze stodołą, ubezpieczone na 400 rubli.

Kaliszanin 1886 nr. 23


Tegoż dnia w Chorzewie, pow. wieluńskim, spaliły się dwie stodoły drewniane i dwie obory ubezpieczone na 430 rs. Szkody w nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą 100 rs.

Kaliszanin 1886 nr. 84


Tegoż dnia we wsi Chorzew, powiecie wieluńskim, pożar zniszczył dawniejszy dom Wojciecha Mielcarkowskiego, ubezpieczone na 520 rs.

Kaliszanin 1887 nr. 14


30 stycznia we wsi Chorzewie, powiecie wieluńskim, spaliły się: stajnia murowana i obora właściciela Swiderskiego, ubezpieczone na 400 rs.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 77

Tegoż dnia i miesiąca (15/27 sierpnia) w kol. Chorzew, pow. wieluńskiego, spaliły się od pioruna dwie stodoły i dom, włościanina Andrzeja Kania, wartości rs. 45. Budynki te niebyły zaasekurowane.


Gazeta Kaliska 1907 nr 90

We wsi Chorżew, w pow. wieluńskim, spaliły się dwa drewniane domy mieszkalne, cztery stodoły, obora i wozownia Józefa Beśki, Tomasza Beśki i innych, ubezpieczone na 810 rb.; straty wynoszą około 560 rubli.

Gazeta Świąteczna 1909 nr 1481

Nowa straż ogniowa ochotnicza. Z gminy Siemkowic w powiecie wieluńskim, guberńji kaliskiej, piszą do nas: W drugi dzień Zielonych Świątek założono u nas za staraniem głównie księdza proboszcza Gryglewskiego straż ogniową ochotniczą. Oddawna już ksiądz proboszcz nawoływał do tego z kazalnicy, ale nie miał się tem kto umiejętnie zająć. Dopiero pół roku temu nastał pisarz gminny Tomasz Pilniak; on to porozumiawszy się z księdzem proboszczem postanowił zawiązać u nas straż. Utworzono dwa oddziały: jeden we wsi Siemkowicach, a drugi w Chorzowie. Do obydwóch oddziałów zapisało się po 30-tu ludzi. Ksiądz proboszcz uzyskał od zarządu powiatowego w Wieluniu na przybory strażackie tysiąc i 200 rubli. Za pieniądze te zakupiono dwie wielkie sikawki i wybudowaliśmy dwie szopy: jedną w Siemkowicach, a drugą w Chorzowie. Przewodniczącym straży obrano właściciela dworu w Siemkowicach p. Karnickiego, a naczelnikiem pisarza T. Pilniaka; pomocnikami naczelnika obrani zostali Mirzejewski i Motylewski. Poświęcenie straży odbyło się w drugi dzień Zielonych Świątek. Po poświęceniu strażacy urządzili sobie w Siemkowicach majówkę. Wspomnieć należy, że ćwiczenia straży odbywaja się już oddawna. Strażak i czytelnik Gazety A. P.Zaranie 1912 nr 3

Zpod Wielunia. (List) Wolałbym przesyłać dobre nowiny jak złe, ale cóż, kiedy tych więcej życie nasuwa, a nieszczęśliwych wypadków to najwięcej z gorzałki. We wsi Chorzele przyszli, jak zwykle w nowy rok, muzykanci do ławnika Olejnika, a było ich 18. Ławnik był pijany, wypadł z fuzją przed dom i strzelił. Strzał był taki straszny, że jednego; muzykanta ranił śmiertelnie, a dwóch lekko okaleczył. Winowajca tłomaczy się, iż myślał, że to jakiś napad i dlatego strzelał, ale wiadomo, że po trzeźwemu nie byłby się stał tego nieszczęścia przyczyną. Oj, czasby już skończyć z tą trucizną, tymczasem niema jarmarku w Kiełczygłowie, żeby się ludzie nie tarzali przed karczmą jak bydlęta; mało kto tu czyta, na gazetę to pieniędzy żałują. Symforjan Józefowicz, Sokołowiak.

Zorza 1917 nr 23

Siemkowice w maju.
W dniu 6 maja odbyło się w tutejszym kościele nabożeństwo za ojczyznę. Ks. prob. Magott wygłosił piękne kazanie o miłości ojczyzny, nawołując lud, żeby nie tylko czuł się, ale począł być polskim: żeby zrzucił łuskę niewiadomości i uprzedzenia do „rządów polskich”, a zrozumiał, że u swoich łatwiej niż u obcych o reformy i prawa. W Polsce była pańszczyzna, ale nie zaprowadził jej rząd z umysłu, żeby prześladować chłopa: złożyły się na to czasy i warunki, a taki sam ustrój społeczny był i u innych narodów Europy. Kiedy zaś rząd polski spostrzegł zgubne, a krzywdzące lud następstwa takiego ustroju, wtedy pomyślał o zniesieniu pańszczyzny, dając początek reformie w Konstytucji 3 Maja.
W czasie nabożeństwa drużyna muzyczno-śpiewacza wykonała hymny narodowe, w ich liczbie prastarą pieśń „Bogarodzica.” Tegoż dnia odprawił ks. proboszcz nabożeństwo dla straży ogniowej, która wraz ze swą orkiestrą zorganizowała się nanowo za staraniem b. jej naczelnika p. J. Pielarskiego. Z radością witaliśmy tę nanowo powstałą, a wielce dobroczynną instytucję, która w paradnym pochodzie przy dźwiękach orkiestry pod kierunkiem p. L. Motylewskiego podążając na nabożeństwo — dała nam znać o swem istnieniu. W Siemkowicach czynny jest Komitet ratunkowy z ks. proboszczem na czele. Ten kapłan-społecznik podźwignął z upadku sklep spółkowy i doprowadził go do możliwie najpomyślniejszego stanu; obudził do życia koło rolnicze, na zebraniach gminnych zabiega koło budowy dróg, kopania rowów i t. p. Istnieje tu dwór pp. Karśnickich; jego obecni posiadacze i wzorowi gospodarze składali nieraz dowody swej obywatelskiej społecznej działalności. Pani Karśnicka z nakładem własnej pracy i ofiary uszyła dla kościoła dwie wspaniałe kapy, które na szczególniejsze zasługują wyróżnienie wśród aparatów kościelnych.
Szkoły w Ożegowie, Hożewie i Siemkowicach w osobach swych nauczycieli mają sumiennych pracowników; ostatniemi czasy w szkołach tych odbyły się przedstawienia amatorskie dzieci.
Grz.

Zorza 1917 nr 44

Obchody Kościuszkowskie opisane przez naszych czytelników.
W Siemkowicach (pow. Noworadomski).
W dniu 14 października obchodziliśmy w Siemkowicach setną rocznicę zgonu Naczelnika Polski. Na pierwszą Mszę św. zgromadziły się dzieci ze szkółki—miejscowej oraz z Lipnika, Hożewa i Ożegowa ze swemi nauczycielkami. Po nabożeństwie i przemowie ks. proboszcza o Kościuszce odbyły dzieci szkolne pochód przy dźwiękach kapeli strażackiej, poczem wysłuchały odczytu p. Dziegcia, nauczyciela z Siemkowic; kilkoro z nich deklamowało. Po sumie, w czasie której grano i śpiewano pieśni religijno-patrjotyczne odbył się przez wieś pochód, w którym wzięły udział: szkoły, straż ogniowa z p. J. Pielarskim, ceremoniarzem uroczystości, na czele, orkiestry strażacka i kościelna pod dyrekcją p. Motylewskiego, inteligencja, obywatelstwo, księża i licznie zgromadzony lud wiejski. W dwu miejscach: obok figury i przy starożytnej lipie dworskiej pochód przystawał, żeby wysłuchać deklamacji, mów, muzyki i śpiewów. Szczególnie ładnie wypadł wiersz Laskowskiego „Nie wydrzecie” wykonany zbiorowo przez drużynę śpiewaczo-muzyczna. Pięknie wypowiedział „Pogrzeb Kościuszki” Ujejskiego — młodzieniec z Siemkowic J. Grzesik, za co go rzęsistymi nagrodzono oklaskami. Gospodarz z Hożewa p. W. Gleń przemówił wierszem tej treści:
Obudź się, duszo chłopska, w niewoli uśpiona,
nienawiścią ku swoim przez wrogów pojona.
Obudź się ze stuletniej drzemki i niemocy,
a ukochaj swą przeszłość z całej ducha mocy.
Obudź się i weź w ręce księgi historyczne,
a poznasz jakie miałaś bohatery liczne;
z nich poznasz, że to oni chcieli twej swobody —
nie obce mową, wiarą, dla ciebie narody.
I poznasz, żeś za ojca swego miała wroga,
bo kto sieje nienawiść, ten z djabła-nie z Boga.
W krwi twych braci zbrukaną ręką dał ci ziemię...
twą własną, by cię kupił jak Judasza plemię.
Bo jeśli w Polsce była jaka srogość stara,
pamiętaj, czegoć uczy i pamięć i wiara.
Więc ku zgodzie i pracy ściągnij bratnie dłonie,
miej ziemię, lecz i światło niech w tobie zapłonie.
Niech Duch święty obudzi w tobie cześć Ojczyzny,
Spraw to Królowo Polska i Chrystusa blizny!
Pod koniec pochodu wygłosił mowę ks. proboszcz. Była ona uzupełnieniem mowy mianej w czasie sumy, a w której kaznodzieja wyczerpująco w świetle prawdy omówił rozmaite kwestje związane z naszą narodową przeszłością. Na twarzach uczestników tej wielkiej dla nas uroczystości malowało się wzruszenie, dostrzedz można było łzy. Niestety byli i tacy, którzy udziału w pochodzie wziąć nie chcieli — jedni z bojaźni przed moskalami, inni z uprzedzenia do swej własnej narodowej sprawy. U niektórych z nich wyszło na jaw brudne ich sumienie, bo nie dość, że sami nie brali udziału, ale jeszcze drugich odwodzili od tego, złorzeczyli swej Ojczyźnie i Temu, który ich ukochał i bił się o lepszą dolę dla nich. Pociesza nas myśl, że takich wyrodków będzie coraz mniej wśród nas, bo oświata z ustąpieniem opiekunów naszej ciemnoty i nieładu-coraz więcej przysparzać nam będzie światła i pomyślności.
Z. Gliszcz.


Gazeta Świąteczna 1917 nr 1920

We wsi kościelnej Siemkowicach pod Łodzią odbyła się uroczystość Kościuszkowska bardzo ładnie w niedzielę 14 października.. Rano odprawiono nabożeństwo dla dzieci uczących się w szkole. Po sumie wyruszył przez wieś pochód pod kierunkiem J. Pielarskiego, zastępcy naczelnika straży ogniowej. Ludzie, licznie zgromadzeni, zachowali powagę wzorową. Kapela strażacka i drużyna śpiewaczo-muzyczna wykonały hymny narodowe, dzieci wypowiadały wiersze, wspaniałą mowę o Kościuszce wygłosił ksiądz Magott, a włościanin Glen z Hożewa zwrócił się do ludu polskiego z mową wierszowaną. Urządzenie tego święta narodowego wykazało, że między nami jest sporo takich, którzy są tylko Polakami z imienia, ziemię zaś, której im rząd rossyjski nie dał darmo, ani z miłości, tylko dla własnej korzyści, a zresztą i z konieczności, okupił drogo, bo zapłacił za nią nietylko groszem, ale i duszą własną, Tacy ani słyszeć chcieli o Kościuszce, ani wiedzieć, że na pół wieku przed uwłaszczeniem rossyjskiem — on, jako Naczelnik narodu i prawdziwy ojciec ludu wiejskiego, ogłaszał dla niego rozmaite ulgi i stopniowo znosił pańszczyznę. Ale Kościuszko zarazem myślał, żeby dać ludziom oświatę i zaprowadzić ład w kraju. Nic też dziwnego, że ludzie ciemni a niedobrego serca i nieczystego sumienia wolą nic nie wiedzieć o Kościuszce i wielkich jego czynach dla kraju, bo sami za dawnych rządów moskiewskich przywykli do ciemnoty i nieładu i tęsknią podobno za nim. Rząd rossyjski wychował ich nie na dobrych synów Ojczyzny, ale na zdrajców; uchodziły im często bezkarnie pijaństwo, złodziejstwo, pieniactwo, krzywda ludzka. W najlepszym razie, jeżeli grzechów takich nie mają na sumieniu, są za to samolubami i piecuchami i nic ich sprawa dobra ogółu nie obchodzi. Nie piszę tego z niechęci, ale żeby prawdy nie ukrywać, bo choć jest smutna i kole w oczy, może obudzi wstyd i poprawę błądzących. Czytelnik.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 23

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego Kaliskiego obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarte zostały postępowania spadkowe, a mianowicie:
1) Marjanny vel Magdaleny Gryglewskiej, właścicielki 10 mórg, zapisanych ad Nr 1 działu II wykazu hipot. majątku Chorzew i działki ziemi 241 prętów w majątku Siemkowice, pow. Wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 30 stycznia 1919 r. w kancelarji wydziału hipotecznego w Kaliszu i w tymże terminie osoby, w spadku zainteresowane, winny stawić się pod skutkami, prawem przewidzianemi.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 90

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Andrzeju Kendzia, współwłaśc. działki gruntu zaw. pow. 21 morgę i właścicielu działki gruntu zaw. pow. 19 mórg z majątku Chorzew G., pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Józefie Kendzi, właśc. 12 mórg gruntu z części maj. Chorze B., pow Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 21 kwietnia 1924 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 44


Na zasadnie postanowienia Województwa z dnia 24.9 1924 r. L. Pr. 4108 (2) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 883 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Chorzewie".

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2291

Z parafji Siemkowic pod Działoszynem w powiecie wieluńskim, w kaliskiem, piszą do nas: Parafja nasza ma szczęście do dobrych kapłanów. Mogliśmy to już sobie powiedzieć, gdy pasterzował nam ś. p. ksiądz kanonik Gryglewski, dziekan wieluński, kapłan, którego imię było wszędzie z czcią wymawiane. Pasterzował nam zgórą 35 lat. Po śmierci jego proboszczem naszym został ksiądz Magot, który był dawniej u nas wikarjuszem, a potem prefektem w Częstochowie. Był to człowiek i kapłan wielkiego serca. W roku zeszłym opuścił naszą parafję, bo powołany został do Konina na dziekana. Niech siemkowiczanie zaświadczą, komu zawdzięczają wybrukowanie całej wsi i co ich to kosztowało? Troskę pracy, a dziś jakaż to wygoda! Za przykładem Siemkowic idą inne wsie; już zabrukowała się wieś Ożegów, w której można było, jak to mówią, złych topić, dalej po niej wieś Chorzew, i tak się to ludziom podobało, że na ogólnem zgromadzeniu gminnem wybrali z pośród siebie najdzielniejszych gospodarzy do komisji drogowej i odtąd mamy drogi w dobrym stanie, bo ich komisja pilnuje. (...)

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 85

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Tomaszu Laskowskim, właścicielu 9 m. z części maj. Chorzew T., pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 23 kwietnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 97

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 22 października 1927 r., zostało wdro­żone postępowanie o uznanie Antoniego Leśniaka, za zmarłego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym, od dnia wy­drukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzy­wa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Antoniego Leś­niaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kali­szu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Leśniak był stałym mieszkańcem wsi Chorzew, gm. Siemkowice, star. wieluń­skiego.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 25

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 11 lutego 1928 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Marchewki, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszyst­kich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Antoniego Marchewki, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w po­wyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Marchewka był stałym mieszkańcem wsi Chorzew, gminy Siemkowice, pow. wieluń­skiego.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 28 grudnia 1927 r.
8638. „Antoni Pingot" — sklep kolonjalno-spożywczy i wyroby ty­toniowe we wsi Chorzew, gm. Siemkowice, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1919 roku. Właśc. Antoni Pingot, zam. w Chorzewie.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Wandzie-Aleksandrze Damięckiej, właśc. reszty maj. Chorzew, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 22 stycznia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:Dnia 13 października 1928 roku.
9640. „Wawrzyniec Zarzycki" — sklep kolonjalno - spożywczy w kolonji Chorzew, gminy Siemkowice, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Wawrzyniec Zarzycki, zamieszkały w Chorzewie.
9677. „Stefan Kuźbiński" — sklep rzeźniczy we wsi Chorzew, gm. Siemkowice, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 r. Właśc. Stefan Kuźbiński, zam. w Chorzewie.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Józefacie vel Józefie Kędzi, właścicielu 15 m. z maj. Chorzew pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 czerwca 1930 roku, w którym to dniu osoby in­teresowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku
10901. "Chaim Bresler", sklep kolonjalno - spożywczy we wsi Chorzew, gminy Siemkowice, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Chaim Bresler, zamieszkały w kol. Chorzew.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 25

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku Koteckim, współwł. reszty maj. Chorzew, powiatu wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 października 1931 roku. W powołanym terminie oso­by zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w wyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1931 styczeń

NAPAD NA DRODZE.
Onegdaj około godziny 15-tej w lesie Chorzewskim, na drodze pomiędzy wsią Chorzew - Tuszyn na powracającą z jarmarku z m. Pajęczna Gabryelę Szymańską z Tuchomia*, gm Siemkowice napadło 2-ch nieznanych osobników.
Przewrócili ją na ziemię, zrabowali portmonetkę z zawartością 27 zł., poczem zbiegli w las w stronę Działoszyna.
Za zbirami policja prowadzi energiczne śledztwo.

*Tuchań, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

POŻARY.
W kol. Chorzew gm. Siemkowice uległ spaleniu dom drewniany na szkodę Józefa Ścigały.

Pożar powstał od pękniętego komina.

Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

POŻAR.
W dniu 23 marca r. b. we wsi Chorzew. gm serwują. Tłuszczów nadal u nas brak, to też nie pożar, skutkiem czego spłonął dach domu drewnianego, kryty słomą. Według obilczenia poszkodowanej i świadków, straty wynoszą 750 zł.
Pożar został zlikwidowany przez straż pożarną. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że pożar powstał wskutek wadliwego komina.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 13

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 21 czerwca 1932 r. Nr. 7a/32/W.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Chorzew.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 1932 roku uprawomocniło się, podlegające wykonaniu, orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 23 maja 1932 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Chorzew, gminy Siemkowice, pow. wieluńskiego.
Za Naczelnika Wydziału

(—) Wł. Kirpicznikow.

Echo Sieradzkie 1932 11 luty

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu na odbytej sesji w Działoszynie skazał:
(...) Fr. Olejnika ze wsi Siemkowice za kradzież fuzji z mieszkania Gajelerowicza w Chorzowie na 4 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 13 luty

Z Sądu.
6 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA KRADZIEŻ PASA.

Sąd Grodzki w Wieluniu skazał: Stefana Forysia, mieszk. wsi Chorzew za i kradzież pasa, z młyna R. Relkiego w Lisowicach na 6 miesięcy więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 21 sierpień

KALECTWO PRZY PRACY.
Kusielski St. lat 21 mieszkaniec wsi Chorzew gm. Radoszewice w czasie pracy na tak zwanej „krajtzedze" w tartaku w Osjakowie, doznał poszarpania kilku palców u ręki.
Kusielski przewieziony został niezwłocznie do szpitala w Wieluniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 2

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków zarejestrowanych przez wojewodę łódzkiego w czasie od 1 października 1932 r. do 31 grudnia 1932 r.
25. Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzowie, pow. Wieluński, zarejestr. 15. XII. 1932 roku, L. BB. VI.-1a/37, Nr .rej. 3105.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 3

Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
2) Juljanie Wojciechowskim, współwierzycielu sumy 7.500 ma­rek, zabezpieczonej pod Nr. 73, w dziale IV, wykazu hipotecznego maj. Chorzew, pow. wieluńskiego;
3) Stanisławie i Marjannie małż. Zygoń: 1) Stanisław Zygoń, właś­ciciel praw do 11 morgów 75 prętów i 3 morgów 225 pr. z maj. Cho­rzew, pow. wieluńskiego, 2) wierzyciel sumy 435 rubli, zabezp. pod Nr. 19-a-d-4, w dziale IV, wykazu hipot. maj. Chorzew, pow. wieluń­skiego, 3) Marjanna Zygoń, wierzycielka sumy 5.000 rubli, zabezp. pod Nr. 74, w dziale IV, wykazu hipot. maj. Chorzew, pow. wieluń­skiego ;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 19 lipca 1933 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
1. Chorzew, obejmującą wieś Chorzew.
2. Kol. Chorzew, obejmującą: kol. Chorzew, pust. Józefinę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Echo Sieradzkie 1933 9 styczeń

POWOJENNY PASOŻYT.
Stanisław Więdłocha mieszk. wsi Chorzew gm. Siemkowice posiadał — jak na dzisiejsze czasy — dość sporą sumkę gotóweczki, a chcąc tą powiększać nie oddał jej do Banku na procent, lecz znalazł inny sposób... — "zrobił się bankierem"i rozpożyczał je potrzebującym biorąc lichwiarskie procenty.
Nieświadomi, potrzebujący gotówki, zgadzali się na tą lichwę, nie wiedząc iż jest to karygodne przestępstwo — "bankier" zaś zacierał ręce ciesząc się że wpadł na taki dobry pomysł — który mu dotychczas leżącą bezczynnie gotówkę — powiększa.
Trzeba trafu, że o tem świetnem interesie dowiedział się ktoś kompetentny, który uważał za swój obowiązek pasożyta tego zniszczyć meldując o powyższem odnośnym władzom.

Sąd Grodzki w Wieluniu po rozpatrzeniu sprawy skazał — Stanisława Więdłochę za pobieranie lichwiarskich procentów od pożyczanych pieniędzy — na 4 tygodnie aresztu i 100 zł. grzywny pieniężnej.


Echo Sieradzkie 1933 22 styczeń

ZA KRADZIEŻ TOPORA ! ROK WIĘZIENIA.

Mieszkaniec wsi Chorzew Stanisław [...]charski karany kilkakrotnie za kradzieże, za dokonanie kradzieży topora na szkodę J. Gajzelerowicza — skazany został na 1 rok więzienia, lecz wykonanie kary zawieszone mu zostało na okres 5-cio letni.

Echo Sieradzkie 1933 27 luty

SZUKAŁA, AŻ ZNALAZŁA...
200 zł. polskich za stary z 1910 r.- 100-markowy banknot niemiecki.
Emilja Frydrych lat 27 zam. w Lipnie gm. Kiełczygłów — posiadała, być może jeszcze z tych lepszych czasów 100 markowy banknot niemiecki już dziś wycofany z obiegu i nie przedstawiający żadnej wartości.
Z banknotem tym szukała naiwnych chcąc go zamienić na złote polskie, lecz jakoś jej się nie udawało, aż naraz we wsi Chorzew gm. Siemkowice znalazła nabywców którym banknot ten rzekomo ze stratą odsprzedała za 200 zł.
Nabywcy Jakubowski Bronisław i Chaim Bresler zam. w Chorzewie po niewczasie spostrzegli, że padli ofiarą własnej nieświadomości, gdyż nabyty banknot z roku 1910 był podobny cośkolwiek do obecnych.
Powiadomiona o powyższem policja wszczęła poszukiwania za sprytną oszustką, która się ulotniła w niewiadomym kierunku.

Echo Sieradzkie 1933 1 kwiecień

POŻARY.
W kol. Chorzew gm. Siemkowice uległ spaleniu dom drewniany na szkodę Józefa Ścigały.
Pożar powstał od pękniętego komina.
(...) W obydwu wypadkach pożar został zlikwidowany przez przybyłe do pożaru straże pożarne.


Echo Sieradzkie 1933 22 lipiec

Nr. spr. Km. 758-33.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 602 art. Kod. Post. Cyw. obwieszcza, że w dniu 24 lipca 1933 r. o godz. 15-ej w Chorzewie, gm. Siemkowice u Władysława Jaśkiewicza będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek składający się z 2-ch macior, 3-ch proszczaków, 17 gęsi dużych, fuzji, dubeltówki i maszyny do szycia i oszacowany do sprzedaży na sumę 611 złotych, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 7 lipca 1933 r.
Komornik:

(-) Mieczysław Paszkowski

Echo Sieradzkie 1933 4 wrzesień

ZAJŚCIE W CZASIE ZCALANIA WSI CHODZIEŻ.
Mieszkańcy wsi Ławiany gm. Siemkowice postawili opór mierniczemu Sychlinowi Tymentesowi — przy prowadzeniu zcalenia wsi Chodzież.
Zawiadomiona o powyższem policja zajście zlikwidowała spisując winnym protokóły.

Echo Sieradzkie 1933 10 wrzesień

KRADZIEŻ ZBOŻA.
Mieszk. wsi Chorzew gm. Siemkowice — Stanisław Kucharski — karany już kilkakrotnie za różne kradzieże skazany znów został wyrokiem sądu Grodzkiego w Wieluniu — na 1 rok więzienia — za dokonanie kradzieży zboża ze stodoły Szczepana Freusa w Chorzewie.

Echo Łódzkie 1933 październik 

 „Nie żeńcie się bracia"...
Tragedja 19-letniego męża.
Wieluń, 20 października, (od wł. kor.) Na torze kolejowym przy szosie osjakowskiej znaleziono zwłoki młodego mężczyzny.
Denatem okazał się Maryń Roman lat 19, zam. dotychczasowo w kol. Dęby-Wolskie gm. Dąbrowa pow. łaski — gdzie zamieszkiwał wraz z żoną swą Stanisławą z domu Żebrowską lat 25, którą poślubił
przed siedmioma tygodniami.
Jak wynika z listu znalezionego przy denacie popełnił on samobójstwo spowodu niezgody małżeńskiej jak
również z tego, że żona, którą b. kochał nie chciała z nim mieszkać i uciekała od niego. Charakterystycznym jest to, że w liście tym stosunkowo dość długim Maryń między innemi
ostrzega swych braci, żeby się nie żenili, i również, aby pozostałe po nim rzeczy odebrali żonie.

Maryń pochodził ze wsi Chorzew gm. Siemkowice, pow. Wieluń, gdzie przed ożenkiem zamieszkiwał z rodzicami.

Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

200 ZŁ. ZA BEZWARTOŚCIOWY BANKNOT 100-MARKOWY.
Panna Emilja znów za kratkami.
Mieszkanka wsi Lipie gm. Kiełczygłów Emilja Frydrychówna karana już za kradzieże, wyrokiem Sądu Grodzkiego w Wieluniu na rokach w Działoszynie znów skazaną została na rok więzienia.

Obecnie Frydrychówna skazana została za to, że we wsi Chorzew przez wprowadzenie w błąd Bronisława Jakubowskiego przy wymianie pieniędzy oszukała go na 200 zł. doręczając mu bezwartościowy banknot 100-markowy.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 4 luty

WYKRYCIE TAJNEJ GORZELNI.
Straż Lotna Urzędu Skarbowego w Sieradzu wykryła dobrze ukrytą tajną gorzelnie t. zw. samogonki u Beśki Józefa w Kolonji Chorzew gm. Działoszyn.

Aparat jako też zapasy gotowej do eksportu samogonki zostały skonfiskowane a sam przedsiębiorczy konkurent Polskiego Monopolu Spirytusowego został pociągnięty do surowej odpowiedzialności.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 17 kwietnia

ROBIŁ WÓDKĘ DLA SZWAGIERKI.
Józef Deśka, mieszkaniec wsi Chorzew pow. wieluńskiego, prowadził potajemną gorzelnie produkując spirytus. Jak się okazało podczas rewizji, przeprowadzonej przez rewidentów kontroli skarbowych. Wódka schowana była w oborze. Stała tam beczka z zacierem na cukrze, który mógł wydać około 12 litrów spirytusu; ponadto znaleziono 8 litrów gotowego spirytusu w butelkach.
Deśka zasiadł jako oskarżony przed kaliskim Sądem Okręgowym na sesji wyjazdowej w Sieradzu.
Na rozprawie nie zostało udowodnione, że Deśka jednocześnie uprawiał handel spirytusem, lecz gotował alkohol tylko na potrzeby własne i wesele swej szwagierki.

Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał Deśkę na 1 miesiąc więzienia i 300 zł. grzywny z zamianą na 15 dni.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 65

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Franciszce Jareckiej i Kordjaszu Michale, współwłaścicielach 18 m. z maj. Chorzew, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 lutego 1936 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1935 marzec

Złote 10-ciorublówki zdradziły bandytów.
Przysięga pod groźbą rewolwerów.
WIELUŃ, 5. 3. — W maju 1931 r. kolonja Chorzew, gm. Siemkowice, pow. Wieluń, nawiedzona została przez bandę rabusiów, których dopiero dziś, po 4-ch latach, dosięgła ręka sprawiedliwości.
Ze względu na długi okres czasu, przebieg napadu, o którym swego czasu pisaliśmy, podajemy w skróceniu.
Do zagrody Macieja Rabendy we wsi Chorzew w godzinach nocnych, wyłamawszy okno, wtargnęli trzej zamaskowani osobnicy, którzy steroryzowawszy domowników, związali Rabendę, domagając się wydania gotówki. Rabenda oświadczył, że pieniędzy nie posiada. Wówczas jeden z bandytów wyjął nóż i zaczął podżynać gardło Rabendzie, co widząc żona jego, chcąc ratować męża, oświadczyła, iż w szafie znajduje się 220 zł. za sprzedana krowę.
Rabusie, wziąwszy 220 zł., nie zadowolili się tem i pod groźbą rewolwerów zażądali, aby im wydali srebro, — które również zrabowali. Ogółem łupem bandytów padło 730 zł., 8 rubli srebrnych i 6 sztuk 10-rublówek w złocie.
Rabusie, splondrowawszy przytem całe mieszkanie, zrabowali jeszcze kilka kwart masła, jaj oraz dwie butelki wina.
Przed opuszczeniem "gościnnych" progów, rabusie pod groźbą rewolwerów wymusili od obecnych przysięgę na klęczkach,iż nie zaalarmują policji
Kto wie, czy sprawa ta ujrzałaby światło dzienne, gdyby nie teść poszkodowanych, który zameldował o napadzie policji.
Wiele czasu upłynęło nim policja wpadła na pierwszy ślad, podczas zmiany złotych 10-rublówek w Banku Polskim.
Po nitce do kłębka ślad zaprowadził do Starogardu na Pomorzu, gdzie aresztowani zostali trzej tamtejsi mieszkańcy: Stolarczyk Wacław, Krzywkowski Feliks i Jarzębiński Józef, którzy okazali się owymi trzema rabusiami, karanymi już kilkakrotnie za różne wyczyny kilkoletniem więzieniem.
Z trzech wyżej wymienionych — jeden Krzywkowski przyznał się do winy, co w zupełności jest wystarczającem potwierdzeniem tożsamości pozostałych dwóch.
Sąd po rozpoznaniu sprawy i zbadaniu świadków- skazał Stolarczyka Wacława jako herszta i inicjatora napadu na 6 lat więzienia, Krzywkowskiego Feliksa na 3 lata więzienia i Jarzębińskiego Józefa na 5 lat więzienia.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 56

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia sądu z dnia 28 września 1935 r., zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Szymona Marka, syna Michała i Antoniny z Kantyków, urodz. 12 października 1869 r. w Wilamowie, pow. tureckiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Szy­mona Marka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Szymon Marek był stałym mieszkańcem kol. Chorzew, gm. Siemkowice, pow. wie­luńskiego. Nr. sprawy 678/35.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
1) Leonie Marchewce, właścicielu 2 morgów gruntu z majątku Chorzew, pow. wieluńskiego;
9) Elżbiecie Sztuka, właścicielce 1.229 saż., czyli 1 morga łąki z maj. Chorzew, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) gruntów państwowych linii kolejowej Herby Nowe—Gdynia, na­bytych przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgoszczy dla Skarbu Państwa od włościan wsi Marchewka, gm. Siemkowice, 1983 m kw, wsi Zalesiaki, gm. Działoszyn, 1 ha 9558 m kw, wsi Trębaczew cz. I, gm. Działoszyn, 2 ha 9598 m kw, wsi Trębaczew, cz. II, tejże gminy, 5 ha 3707 m kw, wsi Trębaczew, cz. III, tejże gminy, 2 ha 2765 m kw, wsi Chorzew, gm. Siemkowice, 1 ha 4019 m kw, wsi Mała Osina, gm. Kiełczygłów, 5 ha 3008 m kw, wsi Duża Osina, gm. Kiełczygłów, 6327 m kw, wsi Dryganek, gm. Kiełczygłów, 2 ha 8802 m kw, wsi Kiełczygłówek, gm. Kiełczygłów, 1 ha 4164 m kw, wsi Huta, gm. Kiełczy­głów, 2 ha 9419 m kw, wsi Pierzyny, gm. Kiełczygłów, 1 ha 1561 m kw, wsi Dąbrowa, gm. Kiełczygłów, 3 ha 6902 m kw, wsi Tuchań, gm. Siem­kowice, 5 ha 2160 m kw i wsi Gumniska, gm. Kiełczygłów, 5 ha 0965 m kw. (Ks. hip. nr Z. 1603 r. h.);
Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 5

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Pingocie, wierzycielu sumy 4.000 zł, zabezpieczonej pod nr 76 działu IV wyk. hip. maj. Chorzew, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 lipca 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kance­larii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 3/39.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 9

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 kwietnia 1939 r. Nr. RW. III/1/40/R/1/39
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U.R.P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
wsi Chorzew, gminy Siemkowice, powiatu wieluńskiego,
wsi Klęcz i Łazów, gminy Chociw, pow. łaskiego,
wsi Gaszyn, gminy Kurów, pow. wieluńskiego,
(...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wyszczególnionych wyżej obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
V. Obszar scalenia wsi Chorzew, gminy Siemkowice, powiatu wieluńskiego:
1. S-wie Józefa Oleszczyka: Józef (syn Józefa) 5/16 — 5.2179 i Marianna 5/16 — 5.2179 młż., Oleszczyk Mikołaj 2/16 — 2.0872, Bolesław 2/16 — 2.0871 i Stanisław 2/16 — 2.0871 rodz. Oleszczyk, Marianna Oleszczyk w 1/9 z prawem dożywocia, N-ry działek 146, 227, 295, o pow. w ha 12.7413, 2.7113, 1.2446.
2. Józef Rosiak posiada ukazowe, S-wie Tomasza Rosiaka: Józef 2/3 — 1.4369, Antoni 1/3 — 7185, rodz. Rosiak posiadają hipoteczne: w tym w działkach Nr. 294, 363, grunt. ukaz. o pow. w ha 1.3074, w działce Nr. 143 grunt, ukaz. o pow. w ha 2.5295, grunt. ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew; grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. części majątku Chorzew lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 2.1554, N-ry działek 143, 294, 363, o pow. w ha 4.6849, 1.0846, 0.2228.
3. grunty ukaz. w tab. likw. wsi Chorzew, N-ry działek 29, 291, 360, o pow. w ha 1.0514, 0.4745, 0.0975.
Grunty hipoteczne uregul. w ks. wiecz. P/n. „Części majątku Chorzew" lit. A, B, W, G. D i E, Nr. działki 56, o pow. w ha 0.8448, S-wie Józefa Grzesika: Feliks 3/7 — 6958 i Józefa 1/7 — 2319, małżonkowie Jarząbek, Marianna Włodarczyk 1/7 — 2319, Konstanty Grzesik 1/7 - 2319, Stanisława Szatan 1/7 — 2319, posiadają ukazowe w działkach 29, 291, 360, Konstanty Grzesik 1/4 — 2112, Stanisława Szatan 1/4 — 2112, Weronika Dubińska 2/4 — 4224 posiadają hipoteczne w działce Nr. 56.
4. Tomasz (syn Antoniego) 4.2699 i Marianna 3.4520 małż. Romkowscy, N-ry działek 140, 153, 229, 297, o pow. w ha 3.4670, 2.3073, 1.3557, 0.5919.
5. Antoni 10.3684 i Helena hipoteczn. 4.2786 małż. Baran, N-ry działek 94, 194, 24, 228, 267, 296, 336, o pow. w ha 4.1478, 5.3052, 1.3160, 1.3556, 1.3557, 0.6097, 0.5570.
6. S-wie Jana Leśniaka: Piotr, Stanisław i Anna rodz. Leśniak po 1/3, N-ry działek 134, 220, 231, 299, o pow. w ha 2.9899, 1.6103, 1.3556, 0.5820.
7. Bronisław i Leonarda małż. Zabraniak po 1/2, N-ry działek 84, 219, 230, 298, o pow. w ha 3.5281, 1.4183, 1.3557, 0.5850.
8. Józef Kruk, N-ry działek 82, 193, 23, 232, 300, o pow. w ha 0.3067, 2.5476, 1.5320, 1.3556, 0.5791.
9. Antoni i Marianna małż. Maciejewscy po 1/2, N-ry działek 83, 78, 222, 168, 233, 301, o pow. w ha 0.3923, 2.5977, 1.6170, 0.4645, 1.3557, 0.5773.
10. Stanisław, syn Bolesława Włodarczyk, N-ry działek 38-a 142, 81, 14, 234, 302, o pow. w ha 2.3661, 5.7209, 0.4489, 1.1566, 2.7113, 1.1514.
11. S-wie Józefa Rabendy: Franciszek 2/6 2.1939, Weronika 1/6 1.0968, małż. Pęciak, Stanisława, Stefania i Stanisław rodz. Rabenda po 1/6 1.0968, N-ry działek 80, 77, 218, 163, 235, 303, o powierzchni w ha 0.3094, 2.5381, 1.4198, 0.4683, 1.2818, 0.5637.
12. Roch (syn Pawła) i Zofia małż. Leśniak po 1/2, N-ry działek 133, 196, 162, 236, 304, o pow. w ha 2.5571, 1.6086, 0.5551, 1.2819, 0.5569.
13. Józef i Teofila małż. Kłyś po 1/2, N-ry działek 79, 192, 18, 169, 238, 306, o pow. w ha 0.4599, 2.3899, 0.7965, 0.6622, 1.2749, 0.5569.
14. S-wie Wojciecha Jury: Franciszek i Władysława małż. Bezulscy po 3/10 — 1.8153, Jadwiga 2/10 — 1.2102 i Anna 2/10 — 1.2101 rodz. Jura, N-ry działek 135, 148, 237, 305, o pow. w ha 3.4634, 0.7556, 1.2749, 0.5570.
15. S-wie Jakuba Włodarczyka: Stanisław i Józefa małż. Włodarczyk po 1/4 — 1.6022, Waleria Włodarczyk 2/4 — 3.2046 posiadają ukazowe, S-wie Marianny Włodarczyk (z Kucharskich) córka Katarzyny: Bolesław 2441, Stanisław 2440 i Janina 2440 rodz. Włodarczyk po 1/3 posiadają hipoteczne w tym: gruntów ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew w działkach Nr. 223, 241, 309 — 3.7137, o pow. w ha 6.4090, w działce Nr. 76 — 2.6953 grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Części maj. Chorzew" lit. A, B, W, G. D i E w działce Nr. 76, o pow. w ha 0.7321, N-ry działek 76, 223, 241, 309, o pow. w ha 3.4274, 1.8774, 1.2794, 0.5569.
16. Walery i Józefa małż. Zadworni po 1/2, N-ry działek 69, 39-a, 199, 15, 242, 310, o pow. w ha 0.2364, 1.5703, 1.9480, 0.7595, 1.3000, 0.5570.
17. Józef Kocik 1/2, Stanisława Strąk 1/2, N-ry działek 10, 243, 311, o pow. w ha 3.8553, 1.3000, 0.5569.
9384, Bolesław — 9384 i Marianna — 9384 rodzeństwo Kocik, N-ry działek 137, 206, 165, 244, 250, 312, 318, o pow. w ha 2.9827, 2.3012, 0.8608, 1.2981, 0.4333, 0.5570, 0.1856.
19. Grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" A, B, W, G, D i E, N-ry działek 75, 42, 164, 245, 313, o pow. w ha 0.6500, 3.4005, 0.6523, 1.2982, 0.5569.
Stanisław i Marianna małż. Kasprzyccy po 1/2, Nr. działki 212, o pow. w ha 2.9003.
20. S-wie Franciszka Kucharskiego i Krzysztofa Krężla: Antoni Kucharski, Ewa Kluska i Bronisława Nowakowska po 1/4 — 1.7029, S-wie Władysława Kucharskiego: Janina i Józef rodz. Kucharscy po 1/8 — 8514, N-ry działek 74, 191, 17, 11, 247, 278, 315, 347, o pow. w ha 0.2742, 2.8619, 0.9769, 0.8201, 0.8695, 0.4519, 0.3713, 0.1857.
21. S-wie Rocha Kucharskiego, Józefa i Tomasz rodz. Kucharscy, Marianna Salejda, Antonina Straszak, Waleria Trac i Franciszka Mrówczyńska po 1/7 — 6172, S-wie Józefy Drab: Jan
3087 i Józef — 3086 rodz. Drab po 1/4, N-ry działek 73, 190, 13, 246, 314, o pow. w ha 0.2842, 2.1671, 0.6285, 0.8694, 0.3713.
22. S-wie Marianny Grosińskiej: Józef i Roman, rodz. Grosińscy po 1/2, N-ry działek 129, 216, 12, 248, 316, o pow. w ha 1.3575, 1.4162, 0.7110, 0.8694, 0.3713.
23. Józef Mentek (syn Władysława), N-ry działek 136, 158, 166, 249, 317, o pow. w ha 2.1245, 1.2930, 0.5146, 1.2999, 0.5570.
24. S-wie Ewy Kocikowej: Jan i Franciszka małż. Sielscy po 1/2, N-ry działek 40, 251, 319, o pow. w ha 3.2102, 0.8666, 0.3713.
25. Józef i Marianna małż. Szczerbińscy po 1/2, N-ry działek 43, 224, 253, 321, o pow. w ha 2.8780, 2.0190, 1.3055, 0.5569.
26. S-wie Petroneli Grzesik: Józefa Ryś 8/14
4.0090, Władysław, Piotr, Michał, Józef i Antonina rodz. Grzesik i Marianna Przybyłowicz po 1/14 — 5011, N-ry działek 72, 189, 25, 252, 320, o pow. w ha 0.5204, 2.3366, 2.2961, 1.3055, 0.5570.
27. Franciszek Rabenda, N-ry działek 44, 221, 8, 255, 322, o pow. w ha 2.3782, 1.7205, 0.6547, 1.3042, 0.5570.
28. Marianna Rabenda 1/2, Józef Rabenda, (syn Leonarda) 1/2, posiadają ukazowe, S-wie Leonarda Rabendy: Józef, Marianna, Stefan, rodzeństwo Rabenda, Pelagia Olczak i Władysława Perczak po 1/5 posiadają hipoteczne w tym w działkach 188, 199, 254, 323, N-ry działek 71, 188, 19, 9, 254, 323, o pow. w ha 0.4819, 2.6492, 1.4393, 1.0432, 1.3041, 0.5570.
w działce Nr. 71 grunty ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew grunt. hip. w dział. Nr. 71, ureg. w ks. wiecz. P/n. "Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 6.9928, 3642, 0.1177.
29. Stanisław 7/12 — 3.0164 i Zofia 5/12 — 2.1545 małż. Frens, N-ry działek 120, 37, 6, 257, 325, o pow. w ha 1.0783, 1.7682, 0.4629, 1.3045, 0.5570.
30. Bolesław Frens, N-ry działek 116, 44-a, 200, 5, 256, 324, o pow. w ha 0.4465, 1.5431, 1.9265, 0.4351, 1.3045, 0.5570.
4025, S-wie Kuźniaka Wincentego: Władysława Sudak 1/5 — 2.6344 i Stanisław Kuźniak 1/5 — 2.6344 posiadają ukazowe, Waleria Kempska posiada hipoteczne w tym w działkach Nr. 35, 4, 258, 326 gr. ukaz. w dziale Nr. 226 gr. ukaz. o pow. w ha 10.9047, 2.2674 grunt. ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew w działce Nr. 63 grunty hip. o pow. w ha 1018, w działce Nr. 226 grunty hip., o pow. w ha 2.9996, grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E w działce Nr. 63, część Nr. 226, N-ry dz. 63, 35, 226, 4, 258, 326, o pow. w ha 0.1018, 6.1323, 5.2670, 1.0501, 2.6083, 1.1140.
32. Michał i Weronika małż. Kucharscy po 1/2, N-ry działek 119, 34, 3, 259, 327, o pow. w ha 1.3592, 1.6169, 0.5986, 1.1942, 0.5570.
33. Tomasz i Marianna, małż. Adamus po 1/2, N-ry działek 113, 46, 202, 2, 260, 328, o pow. w ha 0.4471, 1.5680, 1.7215, 0.5938, 1.1941, 0.5570.
34. S-wie Antoniego Kopczyńskiego: Antoni 2/8 — 1.6884 i Florentyna 3/8 — 2.5329, małż. Pingot, Antoni i Wacław rodz. Kopczyńscy po 1/8 — 8442, S-wie Jadwigi Kruk: Jan i Wiktoria i Leokadia rodz. Kruk po 1/24 — 2814, N-ry działek 112, 53, 203, 1, 261, 329, o pow. w ha 0.2852, 2.3923, 1.5358, 0.7532, 1.2304, 0.5570.
35. S-wie Tomasza Kopczyńskiego: Franciszek 54/144 — 2.3988, Józefa 30/144 — 1.3327 małż. Raduccy, Roch i Bronisław rodz. Kopczyńscy, Stefania Zelit, Marianna i Stefania rodz. Andel po 12/144 — 5330, N-ry działek 139, 204, 152, 262, 330, o pow. w ha 1.9225, 1.6667, 1.0199, 1.2304, 0.5570.
36. Piotr i Waleria małż. Zdunek po 1/2, N-ry działek 68, 187, 93, 161, 288, 332, o pow. w ha 0.5424, 2.6865, 1.3687, 0.3901, 1.3556, 0.5570.
37. Antoni i Franciszka małż. Pielucha po 1/2, N-ry działek 111, 89, 149, 263, 331, 356, o pow. w ha 3.9695, 0.7712, 0.5599, .2.4493, 0.5570, 0.2785.
38. Antoni i Waleria małż. Krężel po 1/2 posiadają grunt. ukazowe, Waleria Krężel posiada hipoteczne w tym gruntów: a) ukazowych w działkach 142-a, 38, 110, 160, 264, 333, o pow. w ha 9.5036, w działce 217, o pow. w ha 2.2539, b) hip. zapis. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew", lit. A, B, W, G, D i E w działce Nr. 217, o pow. w ha 6850, N-ry działek 142-a 38, 110, 217, 160, 264, 333, o pow. w ha 1.6223, 2.3344, 0.8094, 2.9389, 0.9122, 2.7113, 1.1140.
39. Franciszka Golcowa (córka Rocha Kocika), N-ry działek 138, 205, 167, 265, 334, o pow. w ha 1.9444, 1.5120, 0.5369, 1.3557, 0.5570.
40. Marianna Kazimierczak (córka Rocha Kocika), N-ry działek 92, 266, 335, o pow. w ha 5.0039, 1.3556, 0.5570.
41. S-wie Piotra Rabendy: Józef i Anna małż. Rabenda po 1/4 z 23 i po 1/2 40, 44 po 2.2125, Feliksa Wolnowska 1/2 z 23 — 3.3225 posiadają ukazowe Józef i Anna małż. Rabenda po 1/2 posiadają hipoteczne, w tym w dział. 109, 122, 185, 170, 268, 337, o pow. w ha 7.2029, w działce Nr. 157, o pow. w ha 5446 grunt. ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew grunt. hip. w dział. 157 ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 3277, N-ry działek 109, 122, 185, 157, 170, 268, 337, o pow. w ha 0.4395, 0.0542, 3.9100, 0.8723, 0.8866, 1.3556, 0.5570.
42. Tomasz — 7.5070 i Franciszka 3.9899, małż. Włodarczyk, N-ry działek 145, 240, 269, 308, 338, o pow. w ha 8.6660, 0.6397, 1.3557, 0.2785, 0.5570.
43. Józef Pielucha, N-ry działek 108, 48, 207, 270, 339, o pow. w ha 0.4305, 1.9460, 2.0822, 1.3556, 0.5570.
44. Roch i Stanisława młż. Krawczyk po 1/2, N-ry działek 107, 184, 41, 171, 271, 340, o pow. w ha 0.5873, 5.1119, 3.0232, 1.3516, 2.7113, 1.1140.
45. Grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 2.8807, Andrzej Rabenda posiada ukazowe, S-wie Antoniego Rabendy: Andrzej, Bolesław i Paweł rodz. Rabenda po 1/3 posiadają hipoteczne, N-ry działek 106, 50, 154, 272, 341, 208, o pow. w ha 0.5524, 2.5173, 0.9932, 1.3557, 0.5570.
46. Janecki Antoni, N-ry działek 105, 36, 86, 147, 273, 342, o pow. w ha 1.3354, 0.8210, 1.3464, 0.9312, 1.3556, 0.5570.
47. Franciszek i Cecylia małż. Mentek po 1/2, N-ry działek 70, 57, 293, 362, o pow. w ha 0.1413, 0.7678, 0.5422, 0.1114.
48. Antoni 3/4 i Agnieszka 1/4 małż. Michalak, N-ry działek 104, 183, 91, 172, 274, 343, o pow. w ha 0.4175, 2.6637, 1.4051, 0.4252, 1.3557, 0.5570.
49. Antonina z Oleszczyków Strąkowa, N-ry działek 52, 195, 22, 275, 344, o pow. w ha 3.2754, 1.9905, 0.4618, 1.3556, 0.5570.
50. Józef Tkaczyński 1/2, S-wie Józefa Kruka: Janina, Tadeusz, rodz. Kruk po 1/4, posiad. ukaz., Józef Tkaczyński 1/6 — 1523, Andrzej Błasiak 4/6 — 6094, S-wie Józefa Kruka: Janina, Tadeusz rodz. Kruk po 1/2 — 762, posiadają hip., w tym w działkach 103, 131, 209, 87, 276, 345 gr. ukaz., o pow. w ha 11.1019, w działce Nr. 173 — gr. ukaz. o pow. w ha 7102, grunt. ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, dział. Nr. 173, o pow. w ha 9141, N-ry działek 103, 131, 209, 87, 173, 276, 345, o pow. w ha 0.8293, 3.3461, 2.3695, 0.7317, 1.6243, 2.7113, 1.1140.
51. S-wie Krzysztofa Krężla: Józef (syn Franciszka) i Władysława małż. Krężel po 1/3 — 2.2819, Józef Krężel (syn Józefa) 4/15 — 1.8255 i Franciszka Jakubowska 1/15 — 4564, N-ry działek 102, 182, 85, 279, 348, o pow. w ha 0.5794, 2.8092, 1.5445, 1.3556, 0.5570.
52. Franciszek Grzesik (syn Franciszka), N-ry działek 49, 26, 277, 292, 346, 361, o pow. w ha 2.2309, 2.4936, 0.9038, 0.5422, 0.3713, 0.1114.
53. Roch Gołda, N-ry działek 101, 186, 156, 174, 280, 349, o pow. w ha 0.6101, 5.7981, 1.7395, 0.8302, 2.7113, 1.1140.
54. Franciszek i Marianna małż. Romkowscy po 1/2, N-ry działek 127, 176, 282, 351, o pow. w ha 4.2496, 0.6603, 1.3557, 0.5570.
55. Grunt. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Kolonia Chorzew Nr. 1", Nr. działki 151, o pow. w ha 1.8296.
S-wie Józefa Rabendy: Michał Rabenda 1/3 — 31 i 45 — 2.6588; Tomasz Rabenda, Józefa Szmajdzińska po 1/3 — 31 — 2.1993, posiad. ukaz. Michał Rabenda posiada hipoteczne, N-ry działek 99, 179, 281, 350, o pow. w ha 0.3360, 4.8088, 1.3556, 0.5570.
56. Stanisław i Kazimiera małż. Siedlis po 1/2, N-ry działek 97, 130, 210, 177, 284, 353, o pow. w ha 0.6098, 1.7226, 1.4917, 0.6159, 1.3557, 0.5570.
57. Roch i Stanisława małż. Krawczyk po 1/2, N-ry działek 98, 181, 150, 283, 352, o pow. w ha 0.3735, 3.0575, 1.4336, 1.3556, 0.5570.
58. Antoni 3/4 i Antonina 1/4 małż. Ścigała, N-ry działek 114, 39, 201, 7, 285, 354, 45, o pow. w ha 0.6406, 2.2053, 3.3003, 1.6217, 2.7113, 1.1140, 1.3844.
2152 i Marianna Gajeńska 1/12 — 1.0195, N-ry działek 100, 132, 211, 88, 175, 286, 355, o pow. w ha 0.7125, 3.2718, 2.6201, 0.9627, 0.8423, 2.7113, 1.1140.
60. Ignacy Bezulski (syn Stanisława) i Antonina (z Bezulskich), Andrych po 1/2, N-ry działek 31, 287, 357, o pow. w ha 2.0147, 1.3557, 0.2785.
61. S-wie Tomasza Krężla: Józef 3/8 — 3.1137 i Aniela 1/8 — 1.0379 małż. Krężel, Tomasz, Antoni, Bronisława i Antonina rodz. Krężel po 1/8 — 1.0379, N-ry działek 125, 214, 155, 289, 358, o pow. w ha 2.9258, 1.2370, 0.8721, 2.7113, 0.5570.
62. Ewa Jakubowska (córka Sylwestra Kucharskiego), N-ry działek 47, 90, 290, 359, o pow. w ha 1.3608, 0.8873, 2.7113, 0.5570.
63. Mentek Władysław, Nr. działki 58, o powierzchni w ha 0.6464.
64. Józef — 5112 i Marianna — 628 małż. Stachera posiadają ukazowe, Józef Stachera — 1.1289, Bolesław Stachera 7104 posiadają hip., w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, o pow. w ha 5740, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część majątku Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 1.4075, Józef Stachera — 6971, Bolesław Stachera — 7104, c) hip. ureg. w ks.
wiecz. P/n. „Kolonia Chorzew Nr. 1", o pow. w ha 0.4318, należące do Józefa Stachery, Nr. działki 124, o pow. w ha 2.4133.
65. Władysław — 1.5820 i Stanisława — 1873 małż. Bączyńscy posiadają ukazowe, Władysław Bączyński posiada hipoteczne w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew w działce 55 o pow. w ha 0.7693, w działkach 60, 213, 215, gr. hip. o pow. w ha 2.3627, w działce Nr. 55 grunt, hip., o pow. w ha 0.8183, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit A, B, W, G, D i E w działce 60, 213, 215 i części 55, N-ry działek 60, 55, 215, 213, o pow. w ha 0.6673, 1.5876, 1.2110, 0.4844.
66. S-wie Antoniego Gajeńskiego: Wiktoria Kędzia 1/2 — 7010, S-wie Władysława Gajeńskiego: Franciszek, Stanisław, Jan i Stanisława rodzeństwo Gajeńscy po 1/8 — 1752, Nr. działki 28, o pow. w ha 1.4018.
67. Piotr Rabenda 2/3 — 3364, S-wie Karola Włodarczyka 1/3, Waleria Szymańska, Weronika Wojtasik, Władysława Rabenda po 1/12 — 420, S-wie Ewy Rabenda: Ignacy, Stanisław i Marianna rodz. Rabenda po 1/36 — 140, posiadają ukazowe grunt. hip. kol. Chorzew Nr. 1 — 6732, gr. hip. las 7183, grunt. hip. z maj. Chorzew orne 4095, Piotr Rabenda 1.8010, S-wie Karola Włodarczyka: Waleria Szymańska z Włodarczyków, (córka Walerii z Bzdaków) pierwszej żony Karola Włodarczyka 8068, Weronika Wojtasik, Władysława Rabenda, druga żona Piotra Rabendy po 3395, S-wie Ewy Rabenda, pierwszej żony Piotra Rabendy; Ignacy, Stanisław i Marianna rodz. Rabenda po 1132 posiadają hipoteczne w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew w działce Nr. 180, o pow. w ha 0.5044, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E w działce Nr. 121, o pow. w ha 0.0633, w działce Nr. 180, o pow. w ha 2.8897, c) hip. ureg. w ks. wieczystej P/n. „Kolonia Chorzew Nr. 1" w działce 121, o pow. w ha 0.6732, należącej do Piotra Rabendy, N-ry działek 121, 180, o pow. w ha 0.7365, 3.3941.
68. Franciszek (syn Leonarda) Kocik — 3348; S-wie Jana i Wiktorii małż. Dudek: Władysław i Antonina rodz. Dudek po 3259 posiadają ukazowe, S-wie Jana i Wiktorii małż., Dudek Władysław — 2729; Antonina 2728 rodz. Dudek po 1/4; S-wie Marianny Kocikowej: Helena Kucharska, Józefa Sukiennik, Rozalia Krawczyk, Zofia, Stanisław i Marianna rodz. Kocik po 1/2 — 909 posiadają hipoteczne, w tym gruntów: a) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n, „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, w działce Nr. 198, o pow. w ha 1.0911, w działce Nr. 198 gr. ukaz. 9131, Nr. 123 gr. ukaz. 735, b) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, o pow. w ha 0.9866, N-ry działek 123, 198, o pow. w ha 0.0735, 2.0042.
69. S-wie Kazimierza Kucharskiego: Szczepan Kucharski 1/2 — 1.5010, Marianna Trenda, Antonina, Władysława i Władysław rodz. Kucharscy po 1/8 — 3758, Nr. działki 126, o pow. w ha 3.0018.
70. Anna Ignaszewska posiada ukazowe, S-wie Jakuba Preusa: Antoni Preus 2/3 — 8304 i Bronisława Ignaszewska 1/3 — 4152 posiada hip., N-ry działek 141, 141-a, 115, o pow. w ha 1.2456, 0.5744, 0.0357.
71. Waleria (z Romkowskich) Kruk, Nr. działki 30, o pow. w ha 0.5397.
72. Bronisława Beszka posiada ukazowe, Józef Beszka posiada hipoteczne, w tym gruntów: w działce Nr. 16, o pow. w ha 0.5307, w działce Nr. 33, o pow. w ha 1.5668, a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E w dz. Nr. 33, o pow. w ha 1.0311, N-ry działek 33, 16, 
o pow. w ha 2.5979, 0.5307.
73. Antoni — 1.3014 i Ewa — 3.1202, mał¿. Szmajdziñscy, S-wie Piotra Grzesika: Kazimiera, Aniela i Antoni rodz. Grzesik po 5024 posiadają ukazowe wy¿ej wymienieni S-wie Piotra Grzesika posiadają hipoteczne w równych częściach po 2605, w tym gruntów: w działkach Nr. 62, 225, 159, 239, 307, grunt. ukaz., o pow. w ha 3.9970, w działce Nr. 51, o pow. w ha 1.9318, a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, b) hip. z Nr. dział. 51 ureg. w ks. wiecz. P/n. „Częśæ maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E w działce Nr. 51, o pow. w ha 0.7815, N-ry działek 62, 51, 225, 159, 239, 307, o pow. w ha 0.1096, 2.7133, 2.0179, 0.8696, 0.7075, 0.2924.
74. S-wie Hilarego Grzesika: Władysław 4636 i Franciszka 4635, małż. Grzesik po 3/7, S-wie Konstantego Grzesika: Józef i Mieczysław rodz. Grzesik po 1/14 — 773, N-ry działek 64, 54, o powierzchni w ha 0.3416, 0.7401.
75. Władysław Romkowski, Nr. działki 32, o pow. w ha 2.2199.
76. Piotr (syn Piotra) i Władysława małż. Kucharscy po 1/2, Nr. działki 27, o pow. w ha 0.7328.
77. Józef Krawczyk, Nr. działki 59, o pow. w ha 0.6259.
78. Józef Kucharski (syn Rocha), Nr. działki 20, o pow. w ha 0.6462.
79. Józef i Stanisława małż. Kucharscy po 1/2, Nr. działki 178, o pow. w ha 2.9428.
80. Marianna Krężel (córka Stanisława Preusa), Nr. działki 128, o pow. w ha 1.1159.
81. Piotr i Józefa małż. Ochoccy po 1/2, Nr. działki 118, o pow. w ha 0.3415.
82. Chaim i Jacheta małż. Bresler po 1/2, Nr. działki 117, o pow. w ha 0.3415.
83. S-wie Wojciecha i Jana Jakubowskich: Bronisław Jakubowski 1/2 — 5072, Stanisław i Anna rodz. Jakubowscy i Florentyna Włodarczyk po 1/6 — 1691, Nr. działki 66, o pow. w ha 1.0145.
84. Henig Pakuła 53/100 — 4259, S-wie Daniela Flakowicza 47/100 — 3777, Jankiel, Józef
i Rywka rodz. Flakowicz w równych częściach, Nr. działki 67, o pow. w ha 0.8036.
85. Walenty i Jadwiga małż. Ścigała po 1/2, Nr. działki 144, o pow. w ha 3.1528.
86. Szczepan Freus, Nr. działki 21, o pow. w ha 0.9346.
87. Plac pod remizę strażacką, Nr. działki 65, o pow. w ha 0.1750.
Plac szkolny, Nr. działki 95, o pow. w ha 0.1474.
Sadzawka, Nr. działki 61, o pow. w ha 0.7559.
Cmentarzysko dla zwierząt, Nr. działki 197, o pow. w ha 0.3809.
88. S-wie Antoniego (syn Leonarda) Kocika: Józef i Ignacy rodz. Kocik posiadają ukazowe, Józef (syn Józefa) Kocik posiada hipoteczne, w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, o pow. w ha 0.5234, b. hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow w ha 0.7799, Nr. działki 11, o pow. w ha 1.3033.
89. Andrzej Rabenda (syn Leona), Nr. działki 2, o pow. w ha 0.8537, w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, o pow. w ha 0.3099, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „kolonia Chorzew Nr. 1", o pow. w ha 0.5438.
90. Bartczakowa Franciszka, Nr. działki 12, o pow. w ha 1.7643, w tym gruntów: a) ukaz. z tab. likw. wsi Chorzew, o pow. w ha 0.6427, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 1.1216.
91) S-wie Józefa Beszki (syn Kazimierza): Marianna Walczakowska, Władysław, Aniela i Stanisław rodz. Beszka po 1/4, z prawem dożywocia Anna Beszka 1/5, Nr. działki 5, o pow. w ha 3.9010, w tym gruntów: a) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorziew" lit. A, B, W, G, D i E, o pow. w ha 2.3860, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. „Kolonia Chorzew Nr. 1", o pow. w ha 1.5150.
92. Władysław Rabenda, Nr. działki 1, o pow. w ha 0.5397.
93. Władysław i Józefa małż. Buda po 1/2, Nr. działki 13, o pow. w ha 0.4540.
94. S-wie Andrzeja Kędzi: Marianna Janiakowa 1/2, Michalina Jagusiak, Władysława Golc i Stanisław Marczak po 1/6, Nr. działki 8, o pow. w ha 0.6309.
95. S-wie Mateusza Góry: Tomasz i Józefa małż. Drygała po 1/2, Nr. działki 10, o pow. w ha 1.2597.
96. S-wie Franciszka Łuczaka: Ignacy, Władysław, Antoni, Jan i Stefan rodz. Łuczak po 1/5, Nr. działki 9, o pow. w ha 0.8994.
97. Michał Sukiennik, Nr. działki 6, o pow. w ha 3.4810.
98. S-wie Stanisława Jaśkiewicza, grunt. hip. majątku Chorzew lit. A, B, W, G, D i E — 2.0283, gruntów hip. z Kolonii Chorzew Nr. 1 — 2.2032, Władysław Jaśkiewicz 4.2315, Stanisław Jaśkiewicz — 1.0141, Nr. działki 7 o powierzchni w ha 5.2456, w tym gruntów: a) hip. ureg w ks. wiecz. P/n. „Część maj. Chorzew" lit. A, B, W, G, D i E o pow. w ha 3.0424, b) hip. ureg. w ks. wiecz. P/n. Kolonia Chorzew Nr. 1, o pow. w ha 2.2032.
99. Herszlik Gajda, Nr. działki 3, o pow. w ha 3.8200.
100. Józef Mikołajewski, Nr. działki 4, o pow. w ha 14.4216.
101. Maciej Rabenda, Nr. działki 15, o pow. w ha 7.7983.
102. S-wie Kacpra Marchewki: Franciszek Marchewka 6/16 — 2.7462, Stefan i Władysław rodz. Marchewka po 1/6 — 4577, Maciej i Stanisława małż. Marchewka po 1/4 — 1.8308, Nr. działki 14, o pow. w ha 7.3232.
Za Wojewodę:
(—) Dr. Antoni Mączko
referendarz.

Dziennik Łódzki 1961 nr 132

Kronika wypadków
Wczoraj w woj. łódzkim wybuchło 7 pożarów, z których 4 wywołane zostały przez wyładowania atmosferyczne. Fala burz przeszła dwoma pasami — przez powiaty: kutnowski i łowicki oraz przez piotrkowski i bełchatowski.

Największy pożar wybuchł jednak w Chorzewie pow. Pajęczno, gdzie od iskry z parowozu spłonęły doszczętnie 4 stodoły, 2 budynki mieszkalne i 1 obora.

Dziennik Łódzki 1962 nr 22

Kronika wypadków

W Chorzewie pow. Pajęczno spalił się dom mieszkalny i szopy gospodarcze — własność Katarzyny Pędziwiatr. Przyczyny pożaru nie znane — dochodzenie w toku.

Dziennik Łódzki 1967 nr 183

W Chorzewie pow. Pajęczno spłonął dach na budynku mieszkalnym. Przyczyny pożaru nie ustalone. Poszkodowany — Stanisław Brzeziecki.

Dziennik Łódzki 1972 nr 67

Również od iskry z komina powstał najpoważniejszy wczoraj pożar w Chorzewie pow. Pajęczno. Łącznie spaliło się 8 różnych budynków na sumę ok. 200 tys. zł.


Dziennik Łódzki 1973 nr 283

8 lat więzienia za rozbój
Sąd Wojewódzki w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpoznawał sprawę 18-letniego Benedykta Polowego z Chorzowa, oskarżonego o dokonanie rozboju i pobicie Bogdana S. Wypadki miały miejsce w Załęczu Małym 8 sierpnia br. na zabawie, Stanisław P. — jeden z jej uczestników wyszedł w przerwie z kolegami. Zaczepił ich wówczas Polowy. Sprzeczkę zażegnano, ale kiedy zjawił się Bogdan Stasiak (lat 19 — także z Chorzowa) — kolega Polowego — obaj zaczęli gonić Stanisława P., a kiedy dopadli chłopaka — Polowy i Stasiak pobili go ciężko i zabrali mu zegarek i 250 złotych.

Sąd skazał młodocianego bandytę na 8 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw i 4 tys. zł. grzywny, Stasiaka zaś za udział w pobiciu-na 2 lata pozbawienia wolności. 

Dziennik Łódzki 1975 nr 191

Tragiczny wypadek kolejowy w woj. sieradzkim
1 września ok. grodz. 2 w nocy pociąg osobowy relacji Katowice — Gdynia najechał na koniec pociągu towarowego, stojącego przed semaforem wjazdowym stacji Chorzew — Siemkowice (woj. sieradzkie).
W wyniku zderzenia śmierć ponieśli: kierownik pociągu Stanisław Jerzowski ze stacji Katowice i 3 pracowników wagonu pocztowego: Tadeusz Cioch, Rudolf Mańczyk i Edmund Pawlak.
19 rannych pasażerów przewieziono do Szpitala Miejskiego w Wieluniu. Nie udało się uratować życia ciężko rannym: Eugenii Cioch i Wandzie Wskakuj.
Na miejsce wypadku udała się komisja Ministerstwa Komunikacji pod przewodnictwem podsekretarza stanu — Janusza Kamińskiego.
Wstępne ustalenia wskazują na błąd personelu stacji Chorzew-Siemkowice, który dopuścił się wyprawienia pociągu osobowego na zajęty tor.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza