-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Budy Bratkowskie

Słownik Geograficzny:  
Budy Bratkowskie,  osada, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, rozległości morg. 39, w posiadaniu włościan, ludności 35.

Spis 1925:
Bratkowskie Budy, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 23. Mężczyzn 12, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 23. Podało narodowość: polską 23.

Budy Bratkowskie, obecnie część wsi Charchów Księży w gminie Zadzim.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
2. Bratków Górny, obejmującą: wieś Bratków-Górny, wieś Bratków-Dolny, folwark Bratków Dolny, wieś Budy Bratkowskie, kolonję Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza