-->

piątek, 24 maja 2013

Brody

Zajączkowski:
Brody -pow. łaski
1) 1386 T. Sir. I f. 2, 3, 7: Brod - Michael de B., Jasco de B., Mscislaus de B. 2) 1391 Hube, Zbiór Sier. 37; T. Sir. I f. 23: Brod - Petrus de B., Petrassius de B.
3) XVI w. Ł. I, 466-467: Brot, Brod - villa, par. Sędziejowice, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 193: Brod - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 240, 248: Brod - jw. 5) XIX w. SG I, 360: Bród-wś i folw., par. jw., gm. Woła Wężykowa, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Brod, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Brod, parafia sędziejowice, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szulimierski, przez zastaw.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bród, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność rządowa. Ilość domów 10, ludność 53, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Bród, wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Sędziejewice, ma 8 dm., 79 mk., 319 morg dwor., 13 włośc. Bród Słownik Geograficzny: wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Sędziejowice.

Spis 1925:
Brody, wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 4, folw. 2. Ludność ogółem: wś 28, folw. 43. Mężczyzn wś 13, folw. 19, kobiet wś 15, folw. 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 28, folw. 43. Podało narodowość: polską wś 28, folw. 43.

Wikipedia:
Brody-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice nad Grabią. Dobra ziemskie w Brodach (172,6 ha) w 1. poł. XIX w. przeszły w ręce przybyłej z Litwy rodziny Kałkusów. Ostatnią właścicielką była Józefa Zabłocka (1861-1956), z domu Kałkus, która jako wdowa przejęła połowę pierwotnego areału w wyniku podziału majątku po zmarłym bezpotomnie bracie Hipolicie. W odziedziczonej przez nią części znajdował się dwór usytuowany na godz. 11.00 oraz zabudowania gospodarcze folwarku. Dwór był zbudowany z cegły, na miejscu starszego drewnianego, był budynkiem parterowym, dwutraktowym o krytym gontem naczółkowym dachu. Z frontu stał ganek, przeszklony kolorowymi szybkami. Wizytówką dworu był otoczony szpalerem drzew podjazd z zataczającą krąg aleją wjazdową. Z drugiej strony dworu był mały park z usytuowaną na osi dworu aleją wysadzaną świerkami. Jesienią 1939 r. Brody znalazły się w obrębie ziem polskich włączonych do Rzeszy Niemieckiej. W grudniu Niemcy zajęli folwark ustanawiając zarządcę, później osadzając niemieckiego chłopa. Ten spalił książki i obrazy i spowodował wysiedlenie właścicielki. W 1945 r. folwark rozparcelowano. W dworze zainstalowano mechaniczny młyn i biura spółdzielni. Dewastowany, nie remontowany popadł w ruinę, którą rozebrano. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 78

Komornik Sądowy Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia szanowną publiczność, że Dobra Ziemskie Brody w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położone, będą wypuszczone w trzechletnie wydzierżawienie przez publiczną licytacyią, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia w roku 1829 przed W. Wincentym Kobyłeckim Rejentem publicznym Powiatu Szadkowskiego w dniu 26 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Biórze tegoż Rejenta. — Cena dzierżawna wsi Brody prócz ciężarów publicznych 1500 zł: Pol: wynosi. — O warunkach do dzierżawy tey służyć mianych w każdym czasie w Kancellaryi wspomnionego Rejenta dowiedzieć się można. — W Szadku dnia 6 Maia 1826 r.
Ignacy Tchorzewski.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 90

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Brody w Powiecie Szadkowskim, w Obwodzie Sieradzkim położona, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, przez licytacyą publiczną w terminie dnia 27 Maia r. b. przed W. Kaietanem Szczawińskim Reientem Powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku w Kancellaryi iego, o godzinie 10 zrana rozpoczynając, na lat trzy, zacząwszy z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawioną zostanie.— Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, w biórze tegoż Reienta przeyrzane bydź mogą.—Wieś ta przynosiła dotychczas roczney dzierżawy po zł. 1245. — Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 10 Kwietnia 1829 roku. Józef Narczyński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 195

Reient Powiatu Szadkowskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż gdy W. Józef Ostraszewski nie uczynił zadosyć warunkom kontraktu dzierżawnego o dobra Brody zawartego, przeto stosownie do żądania strony interessowaney, też dobra Brody, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w pcie. Szadkowskim obwodzie Sieradzkim położone, w dwóchletnią dzierżawę, uważaiąe za zaczętą od dnia S. Jana chrzciciela r. b. a kończąc w tymże czasie roku 1832 na koszt i ryzyko tegoż W. Ostraszewskiego wypuszczone będą, do czego wyznacza się termin publiczney licytacyi przedemną reientem tu w Szadku w kancelaryi mey na dzień 29 lipca r. b. na godzinę 10 z rana— Wydzierżawienie dóbr tych nastąpi wedle tych samych warunków pod iakiemi takowe W. Ostraszewski obiął w dzierżawę. Dobra te dotychczas przynosiły co roczney dzierżawy po złp. 1345. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Szadek dnia 28 czerwca 1830 roku. K. Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 121

(N. D. 1039 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
9. Charlotty Meyer (...) tudzież właścicielki summy 20,000 złp. na dobrach Brody w powiecie Szadkowskim leżących, pod Nr. 1 a i b. i na dobrach Kozuby Stare Madalińszczyzna zwanych, także w powiecie Szadkowskim położonych, pod tymże Nr 1 a.i b. w dz. IV, i wreszcie właścicielki zł. 4000 nа tychże samych dobrach Brody, w dziale IV pod Nr. 2 a. i b. lokowanych. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków przed podpisanym Pisarzem nа dzień 28 Sierpnia (9 Września) 1839 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 11 (23) Lutego 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 4

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
W zastosowaniu się do Art. 682 Kodex. Post. Sądowego wiadomo czyni: iż na żądanie W. Grzegorza Chrzanowskiego Dziedzica Dóbr Rzechty Dzierzbińskiej, tamże Powiecie Szadkowskim zamieszkałego, zamieszkanie prawne co do tego interessu u Roberta Chrystowskiego Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu mieszkającego obrane mającego ja­ ko Nabywcy Praw Nanetty z Majerów i Pawła Bogumiła Matt Czwalinów w poszukiwaniu summ zp. 2000 i 2000 z procentem na dobrach Brody w Po­wiecie Szadkowskim leżęcych w Dziale IV ad 2 a. i b. hypotekowanych Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej na dniu 20 Czerwca (8 Lipca) 1840 r. zaocznie wydanym a dnia 4/16 Lipca t. r. 1840 przy­zwoicie wręczonym zasądzonych, od właścicieli tychże Dóbr Brody to jest Józefy z Skórzewskich Józefa Jędrzejewskiego Małżonki i Brygidy Skórzewskiej Panny doletniej należnych, w wsi Brodach Powiecie Szadkow­skim mieszkających, aktem przez Komornika Trybunału Gubernii Kaliskiej Tomasza Kozłowskiego dnia 13/25 Listopada 1840 r. rozpoczętym i w tymże samym dniu ukończonym. Dobra wspomnione Brody (wyłączając przyległość część wsi Kozub) w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone do Parafii Sędziejowice należące celem przy­muszonego wywłaszczenia w drodze Sądowej zajęte i zaaresztowane zostały.
Dobra Ziemskie Brody składające się z wsi i folwarku tegoż nazwi­ska Brody mają jedno folium hypoteczne i składają jedną Gminę pod naz­wą „Gmina Brody", Prawem własności należy do wyżej wspomnionych Józefy z Skórzewskich zamężnej Jędrzejewskiej i Brygidy Skórzewskiej Panny doletniej.
Dobra te znajdują się teraz w dzierzawnem posiadaniu W. Jgnacego Łagiewskiego, któremu kontrakt expiruje podług nowego Kalendarza w dniu 24 Czerwca 1843 r.
Rozległość Dóbr w wsposobie przybliżonym jest następująca:
1. Gruntu ornego dominialnego klassy II. III.
IV i V, około mórg 220.
2. Łąk dwusiecznych — ——70.
3. Pastwisko— — — 20.
4. Place pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi 25.
5. Granice, wygony, rowy, ścieszki, wody, drogi nieużytki 20.
Razem około mórg 355.
czyli około 11 włók, 25 mórg na miarę nowo polską.
Zabudowania w Dobrach są następujące: 1. Dworskie i folwarczne.
Dwór w reglówkę o 4 pokojach, kuchnia z 2 Jzbami, karmnik, chlewy, drwarlnik, szopy, trzy stodoły z których dwie o jednem klepisku trzecie o trzech klepiskach, obory, stajnia, sieczkarnia, owczarnia.
2. Wiejskie chałup pięć, chlewów cztery, stodoł dwie i kuźnia.
Stan zabudowań dworskich dość dobry, wiejskich w części średni, w części potrzebujący gwałtownej reperacyi.
Posada włościan w tych Dobrach jest następna: komorników 4 którzy za kopczyznę robią po trzy dni w tydzień ręczno przez cały rok oraz, karczmarz który z pomieszkania i ogrodu robi dzień jeden ręcznej pańszczyzny w tydzień przez cały rok i szynkuje dworski trunek za 25 grosz.
Czynszowników stałych i niestałych, zakładów fabrycznych, gorzel­ni, browaru i inwentarza tak żywego jako też martwego nie masz żadnych.
Obszerniejsze opisanie zabudowań, wyszczególnienie granic, ilość opłacających się podatków i ciężarów, oraz wszelkie inne szczegóły są za­warte w Akcie zajęcia, któren to Akt (wraz z warunkami przedaży w terminie właściwym złożyć się mającymi) tak w kancellaryi Pisarza Trybunału jako też i u Roberta Chrystowskiego Patrona przejrzany bydź może.
Akt zajęcia powyższy w dwóch kopiach dla Józefy z Skórzewskich Józefa Jędrzejewskiego żony czyli obojga małżonków Jędrzejewskich i Bry­gidy Skórzewskiej Panny doletniej jako dłużników dnia 13/25 Listopada 1840 r. w trzeciej i czwartej kopii dla Józefa Łagiewskiego jako ustanowio­nego Dozorcy i Wójta Gminy Dóbr zajętych Brody dnia tegoż 13/25 Listo­pada 1840 roku, w piątej wreszcie kopii dla Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego czyli jego zastępcy Szymona Smolińskiego dnia 19 Listopada (3 Grudnia) t. r. 1840 doręczony został.
Wreszcie Akt w mowie będący zajęcia dnia 12/14 Stycznia r. b. 1841 w księdze wieczystej właściwej Brody a dnia 4/16 t. m. i r. w księdze w Kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej zarejestowano.
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków przedaży odbędzie się na Audyencyi Publicznej Trybunału Gubernii Kaliskiej w miejscu zwy­kłych jego posiedzeń dnia 19 Lutego (3 Marca) 1841 roku o godzinie 10 z rana.
Przedażą obecną Dóbr Brody dyryguje Robert Chrystowski Patron Trybunału tutejszego którego mieszkanie wyżej jest wskazane jako ustanowiony Pełnomocnik Extrahenta Grzegorza Chrzanowskiego.
w Kaliszu dnia 4/16 Stycznia 1841 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 125

(N. D. 1139) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
5. Piotra Alexandra Jastrzębskiego, właściciela dóbr Piotrowice, w Ogu Szadkowskim oraz, wierzyciela summ rs. 550 na dobrach Brody pod N. 6 i rs. 1800 na dobrach Leśnicy z tegoż Ogu. pod Nr. 9 a, i b. w dz. IV wykazu zapisanych.
Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny przedemnie Pisarza na dzień 3 (15) Września 1854 roku.
Kalisz d. 8 (20) Lutego 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 9

(N. D. 241) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Sebastyana Madalińskiego właściciela dóbr Brody, Kozub Starych części lit D. i lit. Ε wszystkich w Okręgu Szadkowskim położonych oddzielne hypoteki mających, otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Lipca 1858 r. przed sobą oznaczam.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 8

(N D. 207) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Emanuela Madulińskiego wierzyciela sumy złp. 15000 czyli rs. 2250 pod N. 4 w dziale IV z prawem dzierżawy pod N. 2 w dziale III wykazu hypotecznego na dobrach Brody z Okręgu Szadkowskiego.
(...) otworzyły się spadki do regulowania których termin na dzień 6 (18) Lipca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 23 Grud. (4 Stycz.) 1861j2 r. Stanisław Rościszewski.  Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 6

Sto Owiec,
macior z jagniętami, jest do sprzedania w powiecie Łaskim, w Dominium Brody gminie Woli Wężykowej. Bliższe szczegóły na miejscu, t. j. w Brodach przez Zduńską Wolę.  

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 15

FOLWARK BRODY
w powiecie Łaskiem, z inwentarzem żywym i martwem, do sprzedania każdego czasu. Wiadomość na miejscu przez Zduńską-Wolę.

Tydzień Piotrkowski 1901 nr. 13

W Dominium Brodach, -st. poczt. Zduńska Wola, Kaliskiej gub.
do sprzedania ZARYBEK KARPI
dobrze wyrośniętych i KARASI, funt 40 kop.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 72

W Dominium Brodach, st. poczt. Zduńska- Wola, gub. kaliskiej, do sprzedania Zarybek karpi dobrze wyrośniętych i karasi, funt 40 kop.

Rozwój 1910 nr 290

Epizootya. W majątku Brody, gm. Wola Wężykowa, śród bydła rogatego ukazały się tuberkuły. Władze przedsięwzięły środki zaradcze celem stłumieniu zarazy.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 22

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, ze toczą się postępowania spadkowe po zmarłych;
9) Hipolicie Kałkusie, synu Józefa, właśc. dóbr Brody, pow. łaskiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony na dzień 22 września 1926 r., co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgo­wego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr. 7 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu oso­by interesowane, winny zgłosić swe prawa, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób, toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie, po zmarłych:
14) Franciszku Kałkusie, synu Hipolita, wierzycielu sumy 6.000 rubli z proc. i kaucją 600 rubli, zabezpieczonej na hipotece dóbr „Bro­dy", powiatu łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 24 maja 1932 roku, co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 7 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 12, w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 17

I OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 18. VIII. 1932 r. Nr. 1238 o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
1) Franciszku vel Franciszek-Józefat Kałkusie, synu Hipolita, wierzycielu sumy 2000 rubli, zabezpieczonej na hipotekach: dóbr „Brody", „Część dóbr Brody lit. A" i „Część dóbr Brody lit. B", wszystkich pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 9 marca 1933 roku w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny

(—) J. Moldenhauer.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 70

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób, toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:

1) Franciszku, vel Franciszek - Józefat, Kałkusie, synu Hipolita, wierzycielu sumy 2.000 rubli, zabezpieczonej na hipotece dóbr: „Brody", „Część dóbr Brody lit. A" i „Część dóbr Brody lit. B", wszystkich po­wiatu łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 9 marca 1933 roku w kancelarji wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
17. Kolonja Sędziejowice, obejmującą: wieś Brody, folwark Brody, kolonję Sędziejowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1962 nr 99


W Brodach (pow. Łask) pożar strawił: stodołę oraz częściowo budynek mieszkalny i oborę. „Podpalaczami" były dzieci bawiące się zapałkami.
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 1989/1
_________________________________________________________________________________


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza