-->

czwartek, 2 maja 2013

Bolesławów

Słownik Geograficzny:
Bolesławów,  kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Wola Więzowa, ma 6 dm., 79 mk., 180 morg.

Spis 1925:
Bolesławów, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 67, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119. Podało narodowość: polską 119.

Wikipedia:
Bolesławów -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Bolesławów 1934 r.

1992 r.


Zorza 1892 nr 34

Parcelują się obecnie w powiecie łódzkim majątki: Szydłów, w gminie Puczniew, własność p. Anny Szajbler; Jagodnica Złotna, w gminie Rąbień, własność byłego rejenta Danielewicza; Jermonice, w gminie Puczniew, własność p. Jana Wężyka; Piaskowice, w gminie Paćmierz, własność p. Dzierżanowskiego; Kontrowers, w gminie Nakielnica, własność p. Bretsznajdra; Kruszew, w gminie Żeromin, własność p. Gorczyńskiego. W powiecie łaskim parcelują się: folwark Łopatki, w gminie Łask, własność p. Pruskiego, oraz Wola Wiązowa, własność p. Prądzyńskiego; z tej ostatniej rozparcelowano już folwarki Wincentów i Bolesławów, a obecnie parceluje się Stanisławów.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2249

Marjanna Kępska z Bolesławowa w parafji Woli-Wiązowej, w pow. łaskim, poszkuje męża swego. Mateusza Kępskiego, który w r. 1914 poszedł do wojska rossyjskiego i z wojny nie powrócił. Ktoby cokolwiek o nim wiedział, proszony jest o zawiadomienie Ks. Proboszcza parafji Woli-Wiązowej, poczta Szczerców.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
17. Wola - Wiązowa, obejmującą: wieś Wola Wiązowa, wieś Bolesławów, kolonję Janów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1935 nr. 193

Ponadto w dniu 18. b. m. we we wsi Bolesławów, gm. Dąbrowa Rusiecka na szkodę Miguły Józefa spaliły się również zabudowania gospodarskie. Przyczyną pożaru — nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 2

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U.P.C. oraz zgodnie z postanowieniem z dnia 16 października 1935 r. ogłasza, że na skutek podania Marjanny Banasiak, zamieszkałej we wsi Bolesławowie, gm. Dąbrowa-Rusiecka, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ignacego Banasiaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Ignacego Banasiaka, męża petentki, a syna Mateusza i Marji z domu Gajda, urodzonego we wsi Bolesławów, gm. Dąbrowa-Rusiecka, pow. łaskiego w dniu 23 lipca 1879 r. ostatnio zamieszkałego we wsi Bolesławów, w roku 1914 powołany został do armji rosyjskiej na wojnę światową, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Banasiaka po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Co. 634/35.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza