-->

wtorek, 7 maja 2013

Beniaminów

Słownik Geograficzny:  
Benjaminów,  kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Korczew, ma 9 dm., 70 mk.

Spis 1925:
Benjaminów, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 100. Mężczyzn 49, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 83, ewangelickiego 17. Podało narodowość: polską 100.

Wikipedia:
Beniaminów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Janiszewice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:W dniu 31 grudnia 1927 r.
8834. „Aleksandra Szwajdler" — tkalnia zarobkowa we wsi Ben­jaminów, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Aleksandra Szwajdler, zam. w Benjaminowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
6. Janiszewice, obejmującą: kolonję Benjaminów, kolonję Janiszewice, folwark Janiszewice, kolonję Karolew, osadę Karolew Nr. 1, kolonję Maciejów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 kwiecień

Zduńska Wola.
ZA KRADZIEŻ WĘGLA
Antoni Głowacki, lat 21 ze wsi Benjaminów pod Zduńską Wolą za usiłowanie kradzieży węgla z pociągu Herby— Gdynia w dniu 5. grudnia ub. roku na wokandzie sądowej w dniu 16 b. m. skazany został na 2 miesiące aresztu.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 kwiecień

ECHA AWANTURY NA ODPUŚCIE W KORCZEWIE.
Mieszkańców wsi Suchoczasy, gm. Zd. Wola: Józefa Juszczaka, Ign. Kaczmarzyńskiego, Ksawerego Bakalarczyka, Stan. Wydrzyńskiego: wsi Korczew: Tadeusza Siwki, Tadeusza Mroza: wsi Karolin: Romana Powichrowskicgo oraz wsi Benjaminów: Adama Lewandowskiego, oskarżono o to iż w czasie odpustu we wsi Korczew użyli przemocy, zmuszając post. p. p Góreckiego, Rogozińskiego i Karolaka do zaniechania przeprowadzenia czynności służbowych, powodując zbiegowisko publiczne około 400 osób. Na rozprawę wezwano 18 św. Sąd po zbadaniu świadków, wysłuchaniu mowy prokuratora i obrony adw. Wołkowińskiego skazał J. Juszczaka na 1 miesiąc aresztu. Kaczmarzyńskiego, Bakalarczyka, Wydrzyńskiego i Lewandowskiego każdego po 1 tygod. aresztu: pozostałych uniewinnił.


Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 32

Wydział hipoteczny sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Bronisławie Bocheńskim, właścicielu 30 mórg miary reńskiej, zapisanych pod Nr. 1 działu II wykazu hipotecznego, z osady Benjami­nów, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 października 1935 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami pre­kluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
4. Z gromady kol. Janiszewice: kol. Beniaminów, kol. Janiszewice, folw. Janiszewice, kol. Karolew, os. Nr. 1 Karolew, kol. Maciejów.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza