-->

piątek, 24 maja 2013

Beleń

Zajączkowski:
Beleń - pow. łaski
1) 1391 T. Sir. I f. 27: Bijlen - Albertus et Petrus de B. 2) 1400 T. Sir. II f. 239. por. Koz. I, 16: Bijlena - Brzigorz de B.
3) XVI w. Ł. I, 476-477: Bylen - villa, par. Strońsko, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1552-1553 P. 244: Bylien - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 5) XIX w. SG I, 211: Bieleń-wś i folw. nad Wartą, par. jw., gm. Zapolice, pow. łaski.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Beleń, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Belin, parafia stronsko (strońsko), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Borzęcki, czesnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Beleń, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 77, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Beluń, wś pryw. nad Wartą, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsk, na trakcie szosowym z Widawy do Sieradza.

Słownik Geograficzny:  
Bieleń,  wś i folw., nad rz. Wartą, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsk, 21 dm., 250 mk., ziemi włośc. 86, dwor. 1014 mor., w tem ornej 800 (Opuszczony u Zinberga).

Spis 1925:
Beleń, kol., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 49. Ludność ogółem: 314. Mężczyzn 162, kobiet 152. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 314. Podało narodowość: polską 314.

Spis 1925:
Beleń-Zagórzyce, wś, pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 53. Ludność ogółem: 333. Mężczyzn 158, kobiet 175. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 333. Podało narodowość: polską 333.

Wikipedia:
Beleń-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś wspomniana w dokumentach w 1391 r. Położona na wsch. wysokim brzegu Warty w odległości 7 km od Sieradza. Przed II wojną św. Akademickie Koło Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego z Poznania odkryło w Beleniu kilka stanowisk od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. W 1861 r. Wincenty Bem, właściciel Belenia, wraz z Emanuelem Myszkowskim z Zapolic, Tomaszem baronem Danglem z Chojnego i Teodozjuszem Wierzchlejskim z Karsznic założyli w Beleniu spółkę komandytową w celu eksploatacji młyna parowego, olejarni, gorzelni i stępu do tłuczenia kości. W 1939 r. miały tu miejsce ciężkie boje o utrzymanie linii obrony na Warcie. Odcinkiem "Beleń" dowodził d-ca 30 p. Strzelców Kaniowskich z Warszawy ppłk. W. Szmyd. Niemcy przerwali polską linię obrony o świcie 5 września. U podnóża skarpy zachowały się polskie schrony bojowe dla obsługi ckm.

Wikipedia:
Beleń-Kolonia-kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BELEŃ v. Beluń, Bieleń i Zagórzyce par. Strońsko, p. zduńskowolski, w 1783 r Mikołaja z Borzęckiego cześnika, dobra nabyte w 1720 roku od sukcesorów Wojciecha Wiewiórowskiego. Po ojcu Karolu Tymienieckim syn Tomasz i jego spadkobiercy. Wartości 180 tys. złotych. Od Tymienieckich majątek nabył Sebastian Behm w 1839 r. za 140 tys. zł. W 1827 roku 21 domów i 250 mieszkańców. Ziemi włościańskiej 86 mg, dworskiej 1014 mg w tym ornej 800 mg. (Kobyłecki 1831 k.664, SGKP t.14, s.270).

1992 r.

OSP
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1815 nr 78

DONIESIENIA.
Po pierwszy raz.
1) Tomasz Tyminiecki właściciel wsi Bolenia , sytuowaney w powiecie Szadkowskim, departamencie Kaliskim, ma zamiar wyiechać do Wrocławia.  

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

Dobra Bellen z przyległą wsią Zagorzyce, z wszelkiemi przynależytościami i przyległościami, położone w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, wypuszczone zostaną w trzechletnią dzierżawę, poczynaiąc od Świętego Jana 1828 do tego czasu 1831. Termin licytacyi do wydzierżawienia wspomnionych dóbr oznaczony został na dzień 16. Czerwca 1828 przed W. Franciszkiem Bajer, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w mieście Woiewódzkiem Kaliszu i w iego Kancellaryi, rozpoczynaiąc od godziny 11, zrana. — Cena roczney dzierżawy z pomienionych dóbr nie wiadoma.
w Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1828. r.
Stanisław Markowski, Komornik Tryb.


Dziennik Powszechny 1834 nr 303

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci: 1. Tomasza Zaremby Tymienieckiego, właściciela dóbr Beleń, w Powiecie Szadkowskim, Wdztwie Kaliskiem położonych.  
2. Róży z Kossobudzkich Tymienieckiey,
właścicielki summ w dziale IV pod Nr. 9, zł złotych 38,500
— — — b— 15,000
— — 11 — 10,000
— — 13 — 5,000 na tychże dobrach Beleń hypotecznie zabezpieczonych.
(…) Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminów do regulacyi tychże na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, a mianowiciey co do 1 i 2 na dzień 6 Maia 1835 r. (...) w Kaliszu d. 15 Października 1834 r. Pisarz Kancellaryi Ziem. Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 35

(N. D. 689) Pisarz Kancellaryi Hypotecznnj Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci Nepomuceny z Prądzyńskich Sulimierskiej właścicielki kapitałów, a mianowicie: 9,127 złp. 10 gr. na dobrach Bielenie w powiecie Szadkowskim leżących, w dziale IV Nro 11 lit. g, tudzież 3,091 złp. 20 gr., 3,091 złp. 20 gr., 6, 183 złp. 10 gr., 6, 183 złp. 10 gr., 18,550 złp. pod Nr. 1, 11,669 złp. pod Nr. 6 i 30,000 złp, pod Nr. 7 w dziale IV na dobrach Zielęcice A. i B. w tymże powiecie sytuowanych, zabezpieczonych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadku z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowego spadku przed podpisanym Pisarzem na dzień 6 (18) Sierpnia 1840 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych.
Kalisz dnia 27 Stycznia (8 Lutego) 1840r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 16

(N. D. 330) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1) Po Sebestyanie Behm co do przepisania tytułu własności dóbr Belenia z przyległościami Okręgu Szadkowskiego;
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu tu do méj Kancellaryi w Kaliszu w pałacu Trybunału na dzień 2 (14) Maja 1845 r. pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 4 (16) Października 1844 r.
Mikołaj Basiński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 138

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Beleń, pow. Sieradzkim, gorzelnia drewniana wraz z aparatem, tudzież obora na rs. 1670 ubezpieczone; przyczyna pożaru niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 119

(N. D. 2111) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze nad bezpieczeństwem kraju czuwające, aby na Piotra Kopę, i Szczepana Sadzyńskiego. ostatnio we wsi Belenin Okręgu Szadkowskim mieszkających za kradzież osadzonych baczne oko zwracały; a wrazie ujęcia Sądowi tutéjszemu lub najbliższemu odstawiły. Piotrków d. 23 Kwietnia (5 Maja) 1849 r.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 289

(N. D. 5584) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Ignacy Kwiatkowski Gminie Beleń Okręgu Szadkowskim jako szynkarz mieszkający będąc o kradzież obwiniony wyszedł z tej gminy bez świadectwa i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, wzywa zatem wszelkie Władze nad bezpieczeństwem powszechnem czuwające, aby wrazie dostrzeżenia rzeczonego Kwiatkowskiego ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu transportem odstawiły, rysopis Ignacego Kwiatkowskiego jest następujący: lat 30, wzrost średni, twarzy i nosa ściagłych, czoła wysokiego, ocz piwnych włosów faworytów i wąsików małych ciemnych, u ręki lewej na wierzchu około palca wielkiego i wskazującego ma szew z powodu przecięcia kosą.
Piotrków dnia 3 (15) Grudnia 1852 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 84

(Ν. D. 2332) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i Wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością w kraju czuwające aby Andrzeja Styczyńskiego z professyi ogrodnika lat 32 liczącego, wzrostu średniego, twarzy ściągłej oczu niebieskich, włosów blond, nosa ściągłego, ostatnio we wsi Beleniu Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, o kradzież obwinionego, z transportu zbiegłego bacznie śledziły, a w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawić rozporządziły.
Piotrków d. 10 (22) Marca 1859 r.
Sędzia Prezydujący,
Asesor Kollegialny, Chmieleński.
Gazeta Codzienna 1860 nr 294

Okolica Belna (Szadkowski okręg), zawdzięcza właścicielowi téj miejscowości nie małą wygodę, przez wybudowanie młyna parowego, który przerabiać będzie około 12,000 korcy ziarna na mąkę. Machina parowa zastosowaną została do istniejącéj już dawniéj w Belnie olearni.

Gazeta Codzienna 1861 nr 71

Myśl działań spółkowych w kole obywatelskiem, coraz liczniejsze znajduje urzeczywistnienie. Świeżo np. piszą z Szadkowskiego, iż obecnie młyn parowy we wsi Beluniu istniejący, a będący własnością dziedzica, przechodzi obecnie w posiadanie Spółki obywatelskiej, która zakład ten rozszerza i przerabia. Siła jego z sześciu koni, podniesioną zostanie do dwudziestu czterech, a obok młyna, stanie olejarnia, rocznie kilka tysięcy korcy rzepaku wybijać mająca. Niewątpimy, że Spółka ta dobre zrobi interesa, a zużytkowanie na potrzeby młyna własnego zboża wspólników, tudzież rzepaku na oléj, da obok odpowiednich procentów, korzyści znaczne z odpadków, jakoto otrąb i makuch, które w gospodarstwie rolnem ważny znajdą użytek.

Łódzkie Ogłoszenia (Łodźer Anzeiger) 1864 nr 16


Do młyna amerykańskiego położonego we wsi Beleniu, odległej od M. Zduńskiej Woli Werst 5, potrzebny jest czeladnik młynarski obznajmiony z użyciem kamieni francuskich i dobrej konduity. — Tamże potrzebny jest kowal na stałe zamieszkanie, lub też zdatny czeladnik. — Zgłaszać się można albo na miejsce, — albo też poczta franco pod Zdńnską Wolą.

Dziennik Powszechny 1864 nr 112

Sieradz. Dnia 14 (26) kwietnia dziedzic dóbr Strońska, Jan Trąbski, przyjechawszy do dziedzica dóbr Belenia Behma, i nie zastawszy w domu, poranił nożem żonę Behma i jej służącą.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 1 (13) Lutego 1865 r.
2. Beleń, z przyległościami Zagorzyce i wszystkiemi przynależytościami, położone w Okręgu Szadkowskim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 307 kop. 36, vadjum do licytacji rs. 1230, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6884, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordonem. 
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

N. D. 5377. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Walentego Adama dwóch imion Bem wierzyciela sumy rs. 5,250, w dziale IV pod Nr. 31, na dobrach Beleń z Powiatu Szadkowskiego lokowanej.  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 6/18 Marca 1868 r.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1867 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 266

(Kronika prowincjonalna).
W pierwszej połowie października w gubernjach tutejszego
kraju wydarzyły się następujące nadzwyczajne wypadki:
W gub. petrokowskiej : d. 25 września (7 paźd.) (w pow. łaskim) w wsi Bielenia owczarnia zaasekurowana na 1,080 rs. i stodoła zaasekurowana na 1.120 rs.

Kurjer Warszawski 1871 nr 101


Otrzymaliśmy wiadomość, że w dniu 26 kwietnia r. b we wsi Beleniu w powiecie łaskowskim, zakończył życie dotknięty słabością płucową Bolesław syn Wincentego i Kunegundy z Młoszewskich Bemów. Pojmował on cnoty obywatelskie, ale nie miał dosyć czasu rozwinąć ich. Żył bowiem lat 21, ukończywszy chlubnie dopiero przed dwoma laty nauki szkólne. Pochowany w Strońsku, na cmentarzu parafjalnym.  

Dziennik Warszawski 1874 nr 101

N. D. 2804. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie. Zapozywa niniejszem Piotra Błаszczyka dawniej we wsi Beleniu, gminie Zapolice powiecie Łaskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty tego pozwu we właściwej sprawie w Sądzie tutejszym stawił, gdyż w przeciwnym razie będzie postąpionem podług prawa.
Petroków d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1874 r.


Dziennik Warszawski 1874 nr 193

8 (20) sierpnia, we wsi Bieleń, gminie Zapolice, w powiecie łaskim, gubernji petrokowskiej, spaliła się w polu sterta żyta. Straty wynoszą 1,395 rs.
Kaliszanin 1878 nr 9

Jest do wydzierżawienima Gorzelnia na 160 wierteli dziennego zacieru, z apparatem francuskim Sawala, machiną parową obsłużona, na bieżącą i przyszłoroczną kampanję, wraz z wypasem bydła i propinacją. Gorzelnia położona nad szossą i obecnie czynna. Wiadomość w Beleniu pod Sieradzem u właściciela lub przez korrespondencją stacja pocztowa Zduńska-Wola.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 85
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 21
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1890, nr. 254

Pożary w powiecie łaskim. Przed kilkunastu dniami we wsi Bieleń, gminy Zapolice, spalił się dom drewniany, nieubezpieczony, należący do włościanina Antoniego Marciukowskiego, wartości rs. 100.

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 38

Banda koniokradów. Ostrzegamy właścicieli ziemskich gub. piotrkowskiej i kaliskiej o sformowaniu się w ostatnich czasach bandy koniokradów, która rozpoczęła swe operacyje w powiatach łaskim i sieradzkim. W przeciągu jednego miesiąca sierpnia, banda ta dokonała kradzieży w następujących majątkach: W Złoczewie majątku p. Kobierzyckiego 3 konie; w Dziatkowicach u p. Hałaczkiewicz 4 konie; w Kozubach p. Ratajewskiego 2 konie; w Beleniu p. Stokowskiego 2 konie; w Wierzchlasie p. Skarżyńskiego 2 konie i w wielu innych. We wszystkich wypadkach kradzieży posyłana pogoń za śladem, gubiła ślad w Pajęcznie, miasteczku powiatu noworadomskiego, lub też pod Pajęcznem. Żadnej kradzieży nie wykryto.

Goniec Łódzki 1902 nr 220

Banda koniokradów. Ostrzegamy właścicieli ziemskich gub. piotrkowskiej i kaliskiej—pisze „Tydzień" — o sformowaniu się w ostatnich czasach bandy koniokradów, która rozpoczęła swe operacye w powiatach łaskim i sieradzkim. W przeciągu jednego miesiąca sierpnia, banda ta dokonała kradzieży w
następujących majątkach: W Złoczewie majątku p. Kobierzyckiego 3 konie; w Dziatkowicach u p. Hałaczkiewicza 4 konie; w Kozubach p. Ratajewskiego 2 konie; w Beleniu p. Stokowskiego 2 konie; w Wierzchlasie p. Skarżyńskiego 2 konie i w wielu innych. We wszystkich wypadkach kradzieży posyłana pogoń za śladem, gubiła ślad w
Pajęcznie, miasteczku powiatu noworadomskiego, lub też pod Pajęcznem. Żadnej kradzieży nie wykryto.

Rozwój 1909 nr 145

Sprzedaż majątków ziemskich. Dyrekcya szczegółowa Towarzystwa kredytowego ziemskiego w Piotrkowie wystawiła na sprzedaż, za nieuiszczenie rat zaległych następujące majątki ziemskie: (...) W powiecie łaskim: Beleń, Brzesk, Chociw i Łazów, Dąbrowa folw., Lubośnia folw., Łopatki, Ochle, Przygoń vel Wólka Marzańska, Strońsko i Zalew.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 89

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że została otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Jakóbie Jutczaku vel Jadczak, synu Ignacego, właśc. działki gruntu Nr. 26a, przestrzeni 2 morgi z kol. Beleń Nr. I, pow. Łaskiego;

Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 17 maja 1922 r. co do punktów Nr. Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 1, w kancelarji Seweryna Żarskiego, co do punktów Nr. Nr. 3, 7, 9 i 11 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, zaś co do punktu Nr. 5 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego — notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 93


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, niniejszem obwieszcza że otwarte zostały postępowanie spadkowe po zmarłych;
4) Tomaszu, synu Jana i Annie z Kaczmarków, córce Jakóba, małż. Tobjasz, właśc. działki gruntu Nr 28, przestrzeni 10 mórg z dóbr Beleń, pow. Łaskiego.
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 3 czerwca 1922 r. co do punktów Nr. Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie zaś co do punktu Nr. 6 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 48


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Andrzeju Woźniaku, synu Jana, właśc. działek gruntu Nr. Nr. 3 i 57,. przestrz. 7 mórg, oraz współwłaśc. praw do gruntów wspólnych, przestrz. 70 mórg 286 pręt. z dóbr Beleń, pow. Łaskiego;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 grudnia 1922 r. — co do punktów: Nr. Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14 i 15 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego, co do punktu Nr. 2 — w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, zaś co do punktu Nr. 8 — w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Pabianicka 1926 nr. 10
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 87

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:
16) Jakóbie Szpilfoglu, synu Joska: 1) wspówłaśc. osady fabrycz­nej w dobrach Wola Krysztoporska, 2) współwłaśc. dóbr Wola Krysz­toporska, pow. piotrkowskiego i 3) wierzyc. 6.800 rb. z %% i ewikcją 1.300 rb., zabezpieczonych na hipotece dóbr Beleń, pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 7 maja 1929 roku co do punktów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 1 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 55

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
8) Stanisławie z Lisów Janiakowej vel Kubiakowej, córce Józe­fa, właścicielce 2 morgów gruntu z dóbr „Beleń", pow. łaskiego.
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 13 stycznia 1932 roku, w kancelarji pisarza wy­działu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
1. Boleń-Zagórzyce, obejmującą: wieś Beleń, wieś Beleńskie Huby, wieś Zagórzyce.
2. Kolonja Beleń, obejmującą kolonję Beleń.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 kwiecień
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________


Orędownik 1937 nr. 174

Kradzież. Dn. 28 bm. we wsi Brzeski, gm. Jędrzejowice na szkodę Wincentego Zakolskiego skradziono z łąki większą ilość wysuszonego torfu, który odebrano od Franciszka Filipskiego w wsi Jeleń*. gm. Zapolice.

*Beleń?, przypis autora blogaObwieszczenia Publiczne 1938 nr 79

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
6) Franciszku Sobczaku, zmarłym w dn. 24 marca 1919 roku, wła­ścicielu 4 morgów gruntu, uregulowanego w dziale II pod nr 57 wykazu dóbr Belin, pow. łaskiego, rep. nr 16;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 8 kwietnia 1939 roku w kancelarii Wydziału Hi­potecznego w Łodzi.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji 1016/38.


Dziennik Łódzki 1969 nr 58


Z nie ustalonych jeszcze przyczyn wybuchł pożar w miejscowości Beleń pow. Łask. Spaliły się zabudowania na sumę ok. 30 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1969 nr 250

Kronika wypadków

4-letni chłopiec wywołał pożar w Kolonii Bioleń. Spłonęły obora i stodoła wartości 25 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza