-->

czwartek, 2 maja 2013

Antonin

Spis 1925:
Antonin, kol., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 26, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 52, ewangelickiego 2. Podało narodowość: polską 54.

Wikipedia:
Antonin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 22

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19.IX. 1922 r. Dz. Ust. 102 poz. 936 — ogłasza, że dnia 15 października 1929 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Antonin, gm. Szadek.
Spółka wodna nosi nazwę „Antonin".
Celem spółki jest osuszanie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dn. 30 listopada 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 25 października 1929 r.
Za Starostę Powiatowego
(—) E. Ejchblat
Zastępca Starosty.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 25

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
OGŁOSZENIE.
Sieradzkie Starostwo Powiatowe podaje do wiadomości, że w ogłoszeniach w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" podane zostały mylnie daty uchwalenia statutów niżej wyszczególnionych spółek wodnych, co niniejszem prostuje się.
Spółka wodna „Antonin", ogłoszona w Ł. Dz. Woj. z dnia 1.XI. 1929 r.; mylnie podana data uchwalenia statutu 30 listopada 1927 r. — właściwa data uchwalenia statutu 26 września 1929 roku.
Sieradz, dnia 28 listopada 1929 roku.
Starosta powiatowy
(—) J. Jellinek.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
10. Rzepiszew, obejmującą: kolonję Antonin, wieś Rzepiszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 5

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, niniejszym obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Witaszczyku i jego żonie Mariannie II voto Wolnej, właścicielach osady Antonin lit. E, powiatu sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 lipca 1937 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wy­działu Hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza