-->

niedziela, 5 maja 2013

Adamka

Czajkowski 1783-84 r.
Adamka att Zadzimia, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski (Kazimierz Dąmbski), wojewoda sieradzki.

Spis 1925:
Adamka, kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 61, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119. Podało narodowość: polską 119.

Wikipedia:
Adamka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, F. Bruśnicki, niniejszem obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po śmierci:
1) Marjanny Gacowej, współwłaśc. działki gruntu z majątku Adamka pow. Sieradzkiego—przestrzeni 9 dzies. 529 sąż. oznaczonej na planie Nr 15—i
Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony został na d. 31 października 1921 r., w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego notarjusza celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1924 nr 303

Wypadki i kradzieże.
Napad bandycki.
Józef Kosicki ze wsi Adamki gm. Zadzin pow. Sieradzkiego zaalarmował policję w Konstantynowie wiadomością o napadzie, dokonanym na szosie między wsia Srebrną a Konstantynowem przez 3 osobników uzbrojonych w rewolwery.
Bandyci grożąc śmiercią zażądali od niego pieniędzy, a nie znalazłszy ich zbiegli w kierunku Konstantynowa.
Dotychczasowe poszukiwania organów policyjnych nie dały rezultatów. (pap)

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 103

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ul. Kościuszki 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 24 lutego 1933 r., o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie działka ziemi z majątku ziemskiego Adamka, gminy Zadzim, pow. sieradzkiego, przestrzeni 3 ha 3592 m., należąca do Mieczysława i Marjanny małż. Miłosz, na której znajdują się: 1) dom z bali, 2) obora z gliny, 3) stodoła z drzewa i 4) ogród z 70 drzewami owocowemi.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystem wpisem na mię małż. Miłosz. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 1.000 złotych, sprzedana będzie w całości, w/g protokułu zajęcia z dnia 4 maja 1932 roku, na żądanie Jana Kancerskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.800 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1288/32.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
1. Adamka, obejmującą: kolonję Adamka, kolonję Grabina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza