-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Tuchań

Taryfa Podymnego 1775 r.
Tachan, wieś, woj. sieradzkie, powiat radomszczański, własność szlachecka, 5 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Tuchań, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 107, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Tuchań,  wś i fol., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia 21 w. Wś ma 16 dm. a wraz z wsią Józefiną 138 mk., 116 mr.; fol. 2 dm., 8 mk., 264 mr. (206 mr. roli, 45 mr. łąk). Wydzielony przed r. 1878 z dóbr Chorzów. W r. 1827 było 18 dm. 107 mk.

Spis 1925:
Tuchań, wś i kol., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 19, kol. 13. Ludność ogółem: wś 146, kol. 71. Mężczyzn wś 69, kol. 38, kobiet wś 77, kol. 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 140, kol. 71, mojżeszowego wś 6. Podało narodowość: polską wś 146, kol. 71.

Wikipedia:
Tuchań-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1915 r.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 12

(N. D. 365) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Augustyna Karsnickiego właściciela dóbr Chorzew z wsią Tuchan i przyległościami, w Ogu Radomskim Gub. Warszawskiej, położonych.
Otworzył się spadek, do regulacyi którego, wyznaczony został termin na d. 11 (23) Lipca 1855 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 23 Grud. (4 Stycz. ) 1854j5 r.
Józef Miklaszewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
4. Chorzew z wsią Tuchan, folwarkiem Łowiana, oraz pustkowiem Bugaj i Józefina, z wszystkiemi przynależytościami lecz z włączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Nowo-Radomskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 2,037 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Białobrzeskim dnia 3 (15) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 3,900. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,575.
Zawiadowienie to ogłasza się dla 1° niewiadomych z imion nazwisk i pobytu legataryuszów Augustyna Karśnickiego wierzyciela hypotecznego dóbr Chorzew.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 50

Śmierci wypadkowe w maju: d. 21 we wsi Tuchaniu pow. wieluńskim piorun zabił 8-letniego Ludwika Wieczorka.


Gazeta Świąteczna 1894 nr. 706

We wsi Tuchaniu w powiecie Wieluńskim zabity został od pioruna 8-letni Ludwik Wieczorek.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 72

Wydział hipoteczny w Wieluniu, pow. Wieluńskiego, niniejszem ob­wieszcza, że na d. 15 listopada 1924 r. wywołane zostały do pierwiastkowej regulacji hipoteki niżej wymienione nieruchomości:
2) połowa osady włośc. we wsi Tuchań, gm. Siemkowice, zapisana w tab. nadaw. tejże wsi pod Nr 5, przestrzeni 3 mórg wraz z dołączonemi do tej przestrzeni 3 morg. 150 pręt. ziemi otrzymanej za zrzeczenie się ser­witutów i cała osada włość., również we wsi Tuchań, zapisana w tab. nadaw. tejże wsi pod Nr 9, składająca się z 6 mórg 138 prętów ziemi, wraz z zabu­dowaniami gospodarczemi, oraz dołączonych do tej przestrzeni 7 mórg ziemi, otrzymanych za zrzeczenie się serwitutów, stanowiące własność Józefa Rabendy;

W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 15

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Mateuszu Włodarczyku, wspówł. folw. Tuchań A., pow. noworadomskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 25 sierpnia 1930 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1931 styczeń

NAPAD NDRODZE.
Onegdaj około godziny 15-tej w lesie Chorzewskim, na drodze pomiędzy wsią Chorzew - Tuszyn na powracającą z jarmarku z m. Pajęczna Gabryelę Szymańską z Tuchomia*, gm Siemkowice napadło 2-ch nieznanych osobników.
Przewrócili ją na ziemię, zrabowali portmonetkę z zawartością 27 zł., poczem zbiegli w las w stronę Działoszyna.
Za zbirami policja prowadzi energiczne śledztwo.

*Tuchań, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

WYPADEK NA STACJI SIEMKOWICE.
Na stacji Siemkowice, w powiecie wieluńskim na uruchmionym od miesiąca maja ub. roku odcinku kolejowym Herby — Zduńska Wola onegdaj o godz. 11 m. 30 wykoleiły się trzy wagony próżne w pociągu towarowym, powracającym od Zduńskiej Woli w kierunku Herby. Wykolejenie wagonów nastąpiło w miejscowości „Tucań", w odległości kilkuset metrów od stacji Siemkowice i spowodowane zostało rozluźnieniem się szyn kolejowych na torze.
Wypadku z ludźmi i strat materjalnych nie było.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 9

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 20 kwietnia 1932 r. Nr. 7a/37/W. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Tuchań.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 listopada 1931 r. uprawomocniło się, podlegające wykonaniu, orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 30 września 1931 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Tuchań, gminy Siemkowice, pow. wieluńskiego.
Za Prezesa:
(—) K. Jaroński
Inspektor Ziemski.

Echo Sieradzkie 1932 8 grudzień

HIENY SPOŁECZNE.
Funkcjonariusze kolejowi przytrzymali na kradzieży węgla z wagonów Przywarę Józefa lat 16 i Jana Kucharskiego lat 18 — obu z Tuchoni gm. Siemkowice. Wymienionych oddano w ręce policji.
Badani na post. P. P. dwaj młodociani złodzieje, na pytanie co robią ze skradzionym węglem, zeznali, iż sprzedają go za nikłą cenę lub papierosy, Szmulowi Herszlikowiczowi i Mordce Urynowi zam. w Kiełczygłowie.
Zawsze i wszędzie i na wszystkiem hjeny społeczne robią świetne interesy, lecz tym razem odpokutują. Sprawę skierowano na drogę sądową.

Echo Sieradzkie 1933 23 styczeń

Z DZIAŁOSZYNA.
DOBRANE "TRIO" ZA KRATKAMI.
Mieszk. wsi Tuchań Józef Przywara i Jan Kucharski za kradzież węgla z wagonów kolejowych skazani zostali na 1 rok więzienia.

Szmul Herszlikowicz z Kiełczygłowa za pomaganie zbycia kradzionego węgla skazany na 6 mies. więzienia i 100 zł. grzywny.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
16. Tuchań, obejmującą: wieś Tuchań, kol. Tuchań.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
28) w § 1 p. XXII. po słowach: „16. Tuchań, obejmującą: wieś Tuchań, kol. Tuchań", dodaje się: „17. Wręczyca: obejmującą: wieś Wręczyca".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 21

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 13 X. 1938 r. Nr. RU. VII. 1/3/165/38
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności od gruntów scalonych (Dz. Ust. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów
2) wsi Borki Drużbińskie, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego,
3) wsi Tuchań, gminy Siemkowice, pow. wieluńskiego,
4) wsi Szynkielew, gminy Konopnica, pow. wieluńskiego,
5) wsi Laski, 
gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego,
nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wyszczególnionych wyżej obiektów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia, zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi, będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
3. Obszar scalenia wsi Tuchan, gminy Siemkowice, powiatu wieluńskiego:
1) Józef 3/8, Bronisława 3/8, małż. Golc, Andrzej 1/8, Marianna 1/8 małż. Ranos, Nr. Nr. działek 13, 5, 4, 66, 45, 74, o pow. w ha 0.2286, 0.1287, 3.9022, 0.8237, 1.1241, 2.7478.
2) Maciej 2/3, Wiktoria 1/6 młż. Szmejda, Maciej Kucharski 1/6, Nr. Nr. działek 14, 2, 72, 46, 75, o pow. w ha 0.4027, 3.7663, 0.4400, 1.1210, 2.7520.
3) Antonina Golc 1/2, Franciszek 1/4, 1/12, Szczepan Dubeccy, Władysława 1/2 z Dubeckich Bitner, Ewa 1/24 i Teodora 1/24 Moryn, Nr. Nr. działek 3, 70, 47, 76, o pow. w ha 4.2555, 1.6889, 1.0853, 2.7579.
4) Adam 3/4, Roman 1/12, Franciszka 1/12 Krawczyk, Nr. Nr. działek 11, 42, 48, 77, o pow. w ha 3.5291, 0.8511, 1.1809, 2.7909.
5) Józef Rabenda, Nr. Nr. działek 82, 9, 15, 36, 53, o pow. w ha 2.7152, 0.1288, 7.0353, 1.3623, 1.1177.
6) Marianna Marchewka 1/3, Bronisław 1/3, Cecylia 1/3 małż. Grzesiak, Nr. Nr. działek 6, 1, 73, 50, 79, o pow. w ha 0.1675, 5.1760, 0.7876, 1.2298, 2.7742.
7) Józef Piekara 2929/3386, Franciszek Dzieja 457/3386, Nr. Nr. działek 7, 18, 68, 51, 80, o powierzchni 0.1678, 4.4074, 0.5857, 1.0107, 2.8039.
8) Adam 1/2, Antonina 1/2 małż. Matczak, Nr. Nr. działek 8, 12, 35, 52, 81, o pow. w ha 0.1269, 3.9803, 0.1810, 1.0997, 2.7584.
9) Wawrzyniec Ranos, Nr. działki 71, o pow. w ha 0.5961.
10) Adam Zdunek 2/3, Władysław 1/6, Helena 1/6 małż. Kiecka, Nr. Nr. działek 10, 16, 37, 54, 83, o pow. w ha 0.1573, 3.5579, 0.8940, 1.4152, 2.7449.
11) Kazimierz Kucharski, Nr. Nr. działek 28, 26, 38, 60, 89, o pow. w ha 0.6582, 1.6334, 1.5544, 0.5691, 2.7891.
12) Piotr Kocik, Nr. działki 64, o pow. w ha 1.1979.
13) Franciszek Kucharski, Nr. Nr. działek 34, 20, 69, 56, 85, o pow. w ha 0.5990, 1.0966, 1.0516, 0.5551, 2.8775.
14) Ignacy Janecki, Nr. Nr. działek 31, 29, 23, 67, 39, 57, 62, 86, 91, o pow. w ha 0.6273, 0.8653, 1.4549, 1.2705, 0.9371, 0.5545, 0.5066, 2.8336, 2.7645.
15) Tomasz Rabenda, Nr. Nr. działek 32, 22, 40, 59, 88, o. pow. w ha 0.5573, 0.5798, 1.2413, 0.5529, 2.7696.
16) Piotr 2/15, Szczepan 2/15, Stanisław 2/15, Florentyna 2/15, Ignacy 2/15 Kucharscy i Ignacy Piłatowski 1/3, Nr. Nr. działek 33, 21, 43, o powierzchni w ha 0.5015, 0.6728, 0.6890.
17) Michał 4/5, Józef 1/5, małż. Lechowscy, Nr. Nr. działek 27, 24, 41, 63, 92, o pow. ha 0.6375, 1.1812, 1.4146, 0.6792, 2.8302.
18) Józef Kruk 1/2, Józef 1/12, Stanisław 1/2, Roman 1/2, Maria 1/12, Feliks 1/12, Dymek, Tomasz Dymek 1/12, Nr. Nr. działek 30, 25, 44, 61, 90, o pow. w ha 0.6301, 0.2271, 2.1307 0.3980, 2.8314.
19) Franciszek 1/2, Ewa 1/2, małż Rabenda. Nr. działki 17, o pow. w ha 0.4364.
20) Piotr Janecki, Nr. działki 19, o pow. w ha 0.0594.
21) Kopalnia gliny — wspólna, Nr. działki 65, o pow. w ha 0.4973.
22) 1/2 Józef Rabenda, 1/6 Marianna Marchewka, 1/6 Bronisław, 1/6 Cecylia małż. Grzesik, Nr. działki 78, o pow. w ha 2.7350.
23) 1/4 Józef Rabenda, 1/6 Adam Zdunek, 1/24 Władysław, 1/24 Helena małż. Kiecka, 1/4 Kazimierz Kucharski, 1/4 Piotr Kocik, Nr. działki 84, o pow. w ha 2.7545.
24) 1/10 Piotr, 1/10 Szczepan, 1/10 Florentyna i 1/10 Ignacy Kucharscy, 1/4, Ignacy Piłatowski, 1/4 Józefa Lechowska, Nr. działki 87, o pow. w ha 2.7294.
25) 1/2 Józef Rabenda, 1/6 Marianna Marchewka, 1/6 Bronisław i 1/6 Cecylia małż. Grzesik, Nr. działki 49, o pow. w ha 1.0802.
26) 1/4 Józef Rabenda, 1/6 Adam Zdunek, 1/24 Władysław 1/24, Helena małż. Kiecka 1/4, Kazimierz Kucharski 1/4, Piotr Kocik, Nr. działki 55, o pow. w ha 0.7969.
27) 1/10 Piotr, 1/10 Szczepan, 1/10 Stanisław, 1/10 Florentyna, 1/10 Ignacy Kucharscy, 1/4 Ignacy Piłatowski, 1/4 Józefa Lechowska, Nr. działki 58, o pow. w ha 0.5412.
Za Wojewodę:
(—) Inż. Fr. Surman
Radca.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 43

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Zabraniaku, właścicielu 3 mórg, 4 mórg 287 prętów i 9 1/2 morgi z folwarku Tuchań lit. A, powiatu wieluńskiego;
8) Antonim Krawczyku, właścicielu 6 mórg z folwarku Tuchań lit. A, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 grudnia 1936 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 49

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I-sza sek­cja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
2) Tomaszu Oleszczyku, właścicielu 7 mórg z folwarku Tuchań A, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 stycznia 1937 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) gruntów państwowych linii kolejowej Herby Nowe—Gdynia, na­bytych przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgoszczy dla Skarbu Państwa od włościan wsi Marchewka, gm. Siemkowice, 1983 m kw, wsi Zalesiaki, gm. Działoszyn, 1 ha 9558 m kw, wsi Trębaczew cz. I, gm. Działoszyn, 2 ha 9598 m kw, wsi Trębaczew, cz. II, tejże gminy, 5 ha 3707 m kw, wsi Trębaczew, cz. III, tejże gminy, 2 ha 2765 m kw, wsi Chorzew, gm. Siemkowice, 1 ha 4019 m kw, wsi Mała Osina, gm. Kiełczygłów, 5 ha 3008 m kw, wsi Duża Osina, gm. Kiełczygłów, 6327 m kw, wsi Dryganek, gm. Kiełczygłów, 2 ha 8802 m kw, wsi Kiełczygłówek, gm. Kiełczygłów, 1 ha 4164 m kw, wsi Huta, gm. Kiełczy­głów, 2 ha 9419 m kw, wsi Pierzyny, gm. Kiełczygłów, 1 ha 1561 m kw, wsi Dąbrowa, gm. Kiełczygłów, 3 ha 6902 m kw, wsi Tuchań, gm. Siem­kowice, 5 ha 2160 m kw i wsi Gumniska, gm. Kiełczygłów, 5 ha 0965 m kw. (Ks. hip. nr Z. 1603 r. h.);

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.

Dziennik Łódzki 1961 nr 67

Kronika wypadków
Wczoraj, w woj. łódzkim wybuchły 2 groźne pożary. W Tucheni, pow. Pajęczno, od iskry z parowozu spłonęły 2 budynki mieszkalne, 4 obory, 4 stodoły. Straty wynoszą ponad 100 tys. zł.
W Raciszynie, pow. Pajęczno z nie ustalonych jaszcze przyczyn spłonęło 9 stodół, dachy na 6 oborach i na 4 budynkach mieszkalnych. Straty przekraczają 20 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 216

Godz. 16.15 w Tuchaniu pow. Pajęczno zapalił się dach na oborze należącej do Stanisława P. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Interweniowały 3 jednostki OSP, straty 10 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza