-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Strupiny

Spis 1925:
Strupiny, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 126. Mężczyzn 65, kobiet 61. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 115, ewangelickiego 11. Podało narodowość: polską 126.

Wikipedia:
Strupiny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Świąteczna 1887 nr. 328

Różności z listów. Straszna zbrodnia, o któréj donosi nam Wojciech Rejniak ze wsi Bocianichy, wydarzyła się w parafji Kociszewskiéj, w gminie Bujnach, powiecie Piotrkowskim. Jan Pawelec, kowal ze wsi Strupin, z powiatu Łaskiego, poszedłszy do kancelarji gminnej w Bujnach po paszport dla syna, spotkał się tam ze swojim kolegą. Wracając razem do domu, wstąpili obaj do karczmy w Kociszewie, i tam Pawelec wypił miarkę wódki, a wziąwszy ze sobą butelkę piwa bawarskiego, pożegnał się z towarzyszem i poszedł prosto ku domowi. Nie było to już daleko, bo jéno około trzech wiorst drogi. Jak poszedł, tak i przepadł, i od tego czasu nikt go już nie widział. Żona i syn daremnie szukali go wszędzie. Aż dopiero jakiś człowiek, przechodząc przez łąki, ujrzał w rowie czapkę; którą woda unosiła, a przypatrzywszy się, poznał, że to była czapka kowalowa. Przywoławszy więc jeszcze dwóch łudzi, zaczął daléj szukać w rowie, i pod wodą natrafił nareszcie na martwe ciało Pawelca. Trupa wyciągnęli, ale bez głowy, która była jakby ostrym nożem oderznięta i nigdzie jéj nie można było odnaleźć. Zjechała też zaraz komisja sądowa z miasta Łasku i ze zrobionego śledztwa okazało się, że nikt inny, jeno chyba jacyś guślarze, którym potrzeba było do ich pogańskich praktyk głowy żywego człowieka, uśmiercili biednego kowala. Straszna to rzecz doprawdy! Aż włosy na głowie powstają, żeby ludzie dopuszczali się tak okropnych zbrodni dla jakichś zabobonnych guseł! Jeżeli to prawda, że w tym celu zgładzili oni niewinnego człowieka takim ohydnym sposobem, to aż strach bierze, kiedy się pomyśli, do jakich to okropności doprowadzać może wiara w różne gusła i bezbożne zabobony.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Malinowskim, synu Jana, współwłaścicielu 7 mórg 150 pręt. gruntu, pochodzących z dwóch działek, oznaczonych 15 i 24, z kol. Strupień, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 1 lipca 1920 r., co do punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 i 49 — w kancelarji wydziału hipotecznego; co do punktów. 7 i 8 — w kancelarji notarjusza Władysława Piaszczyńskiego, co do punktów: 11, 15 i 35—w kancelarji natarjusza Bronisława Cedrowskiego,—zaś co do punktów: 16, 17, 26 i 44 — w kancelarji notarjusza Feliksa Kokczyńskiego — przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 103

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Edwardzie vel Jan-Edward Dobersztajnie, synu Ferdynanda, wła­ścicielu działek gruntu Nr. Nr. 3, 4, 13, 22 i 16, zawierających ogółem 24 morgów ze składu „kolonji Strupień", pow. łaskiego;
2) Henriecie z Mundów Nazel I voto Dobersztajn, właścicielce pół­nocnej połowy działki gruntu, zawierającego 7 morgów 150 prętów kw. ze składu kolonji Strupień, powiatu łaskiego;
3) Janie-Gustawie Dobersztajnie, synu Edwarda, współwłaśc. praw do działek gruntu Nr. Nr. 3, 4, 13, 22 i 16, zawierających ogółem 24 morg. i do północnej połowy działki, zawierającej 7 morg. 150 prętów kw. ze składu kolonji Strupień, powiatu łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 1 lipca 1930 roku, co do punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 19, 20 i 21 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 5 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 15 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego — notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w któ­rym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 64

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
4 i 5) Józefie, synu Mikołaja i Antoninie — z Nawrockich, mał­żonkach Wiewiórowskich, jako właścicielach trzech placów Nr. Nr. 20, 21 i 26, o obszarze 22 morgów 150 prętów kw. w „Kolonji Strupień", pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 2 marca 1933 roku, co do punktów 2, 3, 4, 5, 6, i 7 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 1 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zaintereso­wane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgło­sić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
16. Malenia, obejmującą: wieś Malenia, kolonję Strupiny.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza