-->

środa, 24 kwietnia 2013

Stożków

Słownik Geograficzny:  
Stoszków,  fol., pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. od Kalisza 30 w.; ma 2 dm. Należał do Brończyna.

Spis 1925:
Stożków, kol. i folw., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 4, folw. 3. Ludność ogółem: kol. 18, folw. 57. Mężczyzn kol.7, folw. 23, kobiet kol. 11, folw. 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego folw. 57, ewangelickiego kol. 18. Podało narodowość: polską kol. 7, folw. 57, niemiecką kol. 11.

Stożków, obecnie część wsi Stok Nowy w gminie Błaszki.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO STAROSTY W KALISZU o rejestracji Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13. IV. 28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
1) Dnia 18 kwietnia 1927 r. Spółka Wodna „Stożków" z siedzibą w Stożkowie — statut uchwalono dnia 18 kwietnia 1927 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszenie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30. VII. 1923 r. Nr. V-417/23 (Monitor Polski Nr. 196 poz. 225) tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to zgromadzenie uchwał, tudzież spraw, mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółek.
Kalisz, dnia 6 grudnia 1928 r.
Starosta wz. (—) S. Namysłowski

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 48

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcji, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Emilji Ruth vel Roth, współwł. 9 morg. z folw. Stożków A, po­wiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 27 grudnia 1932 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
14. Kol. Stok-Niemiecki, obejmującą: kol. Stok-Niemiecki, wieś Ołuczę, kol: Stoszkow, folw. Stoszkow.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.


(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza