-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Spławie

Spis 1925:
Spławie, pustk., pow. wieluń, gm. Kamionka. Spisano łącznie z wsią Załęcze Wielkie.

1915 r.

Spławie (Spławy)  1992 r.


Echo Sieradzkie 1933 13 marzec

ZA PRZECHOWYWANIE SACHARYNY.
tych dniach Sąd Grodzki w Wieluniu za przechowywanie sacharyny bez zezwolenia władzy skarbowej — skazał — mieszk. wsi Spławie gm. Kamionka Józefa Łyszko na 2 tygodnie aresztu i 300 zł. grzywny.(...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
11. Załęcze-Wielkie, obejmującą: pust. Kubery, pust. Madeły, pust. Spławie, wieś Załęcze-Wielkie, gaj. Załęcze.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza