-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Bolków

Czajkowski 1783-84 r.
Bolkow, parafia rudlice, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Brzostowski, eks kas. pł.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bolków folwark, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Rudlice, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 49, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Bolków,  fol., pow. wieluński, gm. Skrzynno, par. Rudlice, ma 9 dm., 142 mk.

Spis 1925:
Bolków, kol. i folw., pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 20, folw. 5. Ludność ogółem: kol. 139, folw. 37. Mężczyzn kol. 73, folw. 16, kobiet kol. 66, folw. 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego kol. 139, folw. 16, mojżeszowego folw. 21. Podało narodowość: polską kol. 139, folw. 37.

Wikipedia:
Bolków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Ostrówek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Bolków 1934 r.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1866 nr 284

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 11,671 kopiejek 90, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 3 (15) Grudnia r. b., Hr. Ludwice Brzostowskiej, właścicielce dóbr Bolków i Okalew, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Wieluńskim, Gminach: Niemieżyn i Skrzynno, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1870 nr 44

N. D. 1629. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1-o Ludwiki hr. Brzostowskiej właścicielki dóbr Bolkowa, Okalewa Nietuszyna i Niemierzyna, i 2-o Adama hr. Brzostowskiego, właściciela dóbr Czarnożyły, wszystkich z Powiatu Wieluńskiego, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 1 (13) Września 1870 r. przed czyniącym Rejentem i w jego kancelarji.
Kalisz d. 11 (23) Lutego 1870 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 206

N. D. 5587. Sąd Poprawczy w Petrokowie wzywa Augusta Metz służącego dworskiego z wsi Bolkowa gminy Skrzynno powiatu Wieluńskiego gubernji Kaliszskiej, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu, licząc do Sądu tutejszego przybył, lub doniósł o miejscu swego zamieszkania, a to pod skutkami prawa.
Petroków d. 10 (22) Września 1873 r.
 
Gazeta Kaliska 1893 nr. 38

Dnia 8 (lipca) we wsi Bolkowie, powiatu wieluńskiego, utonął w strumieniu 21-letni pisarz prywatny Stanisław Choladyn.

Gazeta Świąteczna 1898 nr. 900

W dniu 18-ym marca na folwarku Bolkowie w tymże powiecie spłonęła obora, a z nią dwanaście sztuk bydła rogatego. Była to chudoba czeladzi dworskiéj, która pozostała bez jednéj krowiny. Stało się to przez nieostrożność pastucha. Usłyszawszy w nocy, że krowy się bodą, zaczął on świecić zapałkami i rzucał niedopalone na ziemię. Od tego zapaliła się słoma. Pastuch ze strachu uciekł, nie mówiąc nikomu, że w oborze pożar. Gdy ludzie spostrzegli ogień, nie było już sposobu uratować bydła. (T. Sz.)Gazeta Kaliska 1900 nr. 34Dom. Bolków, powiat wieluński, poczta Złoczew, potrzebuje zaraz Gorzelanego.
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 264

Dom. Bolków, poczta Złoczew potrzebuje zaraz Pisarza do gospodarstwa. Pensji rocznie rb. 100.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 270

Dom. Bolków, poczta Złoczew, potrzebuje zaraz Gorzelanego.


Zaranie 1914 nr 19

Pożar. (List.) W nocy, 21-go kwietnia, wynikł pożar w zagrodzie gospodarza Koniaka, we wsi Bolków pod Wieluniem i spaliła się cała zagroda ze wszystkiemi zabudowaniami i narzędziami gospodarczemi. Ogień wynikł z tej przyczyny, że gospodarz zadługo zabawił na jarmarku w Złoczewie, podpił sobie, a gdy przyjechał, poszedł konie oprzątać z latarką, i z latarki się ogień wszczął, a tak się szybko rozszerzył, że nawet nic nie było można wyratować. Budynki nie były ubezpieczone; spaliło się też 150 rb. w domu. Tak to przez wódkę ludzie nędzę sobie robią. Pieniądze kłaść do Kasy, budynki ubezpieczać i budować ogniotrwałe... Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Strażak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
126. Nazwa majątku leśnego: Bolków, powiat Wieluń. Właściciel: Moszko Rowiński i Glücksman. Obszar ha: (serw.) 478, 46.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 6

O postępowaniach spadkowych.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Franciszku Koniaku, właśc. 5 dzies. 470 sąż. z maj. Bolków A, pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 25 lipca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 1926 roku postanowiła: 1) wniosek mieszkańców wsi Okalew. gm. Skrzynno, powiatu wieluńskiego z dnia 2 listopada 1926 roku w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w składzie: a) około 286 ha gruntów ukazowych. wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Okalew, b) około 8 ha gruntów hipotecznych t. zw. pokarczemnych, nabytych przez gospodarzy tej wsi z majątku ziemskiego Bolków.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 31 marca 1927 r.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI w PIOTRKOWIE.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 80

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
13) Chune Henryku Gliksmanie, współwłaścicielu majątków: Bolków-Okalew, Chojna czyli Chojny, Lasy Bolków Chojny i Skrzynno, po­łożonych w powiecie wieluńskim.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 kwietnia 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 21

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 29. IX. 1931 r. RL. II. 9/2/2
o uznaniu lasów maj. Bolków—Chojny, pow. wieluńskiego za lasy ochronne.
Na podstawie art. 26, 19 oraz 20 i 21 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24. VI. 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 504) uznaje się za las ochronny 19.38 ha lasu, położonego w części oddz. 14, 15 i 16, oznaczonego lit. 14-ab, 15-a, 16-a, według przedstawionego planu, sporządzonego w 1931 roku przez mierniczego przysięgłego Stanisława
Skarbka w maj. Bolków—Chojny w uroczysku „Górne", pow. wieluńskiego ze wszystkiemi ograniczeniami, wynikającemi z orzeczenia z dnia 10. VI. 1931 r. RL. II-G/2/2. — Orzeczenie ogłoszone w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z 15. VI. 1931 r. Nr. 13, poz. 138 traci swą ważność.
Za Wojewodę:
(—) Inż. Z. Szostak
Naczelnik Wydz. Rolnictwa.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
1. Bolków, obejmującą: kol. Bolków S., kol. Bolków B., folw. Bolków, wieś Gwizdałki, kol. Łysą-Górę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 4 luty

PO PÓŁ ROKU WIĘZIENIA ZA KRADZIEŻ GĘSI.
Mieszk. wsi Okalew Jan Makroń i Jan Osyda za dokonanie kradzieży gęsi z obory Jana Bednarka w Bolkowie oraz siekiery — skazani zostali każdy na pół roku więzienia.

 Orędownik 1936 nr. 152

Nauczyciel zabił młotkiem bratową.
Szczegóły wstrząsającej zbrodni pod Wieluniem.
Wieluń. (Tel. wł.) W spokojnej wiosce Bolków, gmina Skrzynno, oddalonej o 15 kilometrów od Wielunia, dokonana została wstrząsająca zbrodnia.
Zredukowany nauczyciel, 33-letni Petrykowski, zabił młotkiem swą bratową Janinę Petrykowską, lat 32, następnie uderzył młotkiem jej córkę, 9-letnią Janinę, poczem wybiegł z fuzją do swego brata Lucjana ze Złoczewa i strzelił, raniąc go powyżej prawego ramienia w szyję. Zkolei Petrykowski wbiegł do mieszkania i wystrzelił z fuzji do służącej Stanisławy Kisakówny, lat 18, która padła trupem na miejscu. Wkońcu pozbawił się sam życia, strzelając sobie w usta.
Zbrodnia dokonana została na tle nieporozumień rodzinnych.
Córka zamordowanej Petrykowskiej walczy ze śmiercią. Policja prowadzi dochodzenia.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 5

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Szczepanie Lesiaku, właścicielu 2 dzia­łek gruntu nr 14, o pow. 4 dzies. 1550 saż. i nr 15, o pow. 4 dzies. 1400 saż. z maj. Bolków lit. A, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 lipca 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kance­larii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 3/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza