-->

środa, 24 kwietnia 2013

Romanów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Romanówek, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Iwanowice, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 12, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Romanów,   wś i folw., pow. kaliski, gm. i par. Iwanowice, odl. od Kalisza 26 w.; wś ma 3 dm., 46 mk., 13 mr.; folw. 4 dm., 19 mk. Wś wchodziła w skład dóbr Główczyn. Fol. R., w 1869 r. oddzielony od dóbr Główczyn, rozl. mr. 212: gr. or. i ogr. mr. 180, łąk mr. 24, nieuż. mr. 8; bud. z drzewa 11.

Wikipedia:
Romanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 145

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż Folwark Romanów, do dóbr ziemskich Główczyn iako przyleglość należący, z robocizną do tegoż folwarku przywiązaną, i gościńcem Janowek zwanym, tudzież stawem przy folwarku Pamiątkowie położonym, w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem sytuowany, trzechletnią possessyą dzierzawną, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b., przez publiczną licytacyą w terminie dnia 28 Czerwca r. b. przed W. Franciszkiem Nowosielskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego w mieście Kaliszu w Kancellaryi iego, o godzinie 3iey z południa odbydź się maiącą, wypuszczony będzie, a to podług warunków, iakie każdy z interessentów w biurze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. Folwark ten przynosił dotąd coroczney dzierzawy po 600 złp. w Kaliszu dnia 18 Maia 1833 r. Stanisław Markowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 29

(N. D. 527) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Marcelego Medyńskiego, ostatnio we wsi Romanowie gminie Główczyn Okręgu Kaliskim za Pisarza prowentowego zostającego, obecnie niewiadomego z pobytu, aby się w ciągu dni 30 licząc od daty niniejszego zapozwu, dla usprawiedliwienia wsprawie p-ko sobie o przyczynienie się do śmierci uformowanej, w Sądzie Poprawczym tutejszym stawił, a to pod skutkami prawa.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 16 (28) Stycznia 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1871 nr 17

Kronika nadzwyczajnych wypadków zaszłych w pierwszej połowy grudnia r. z. (v. st.) w 10-ciu gubernjach kraju tutejszego:
Morderstwa: W dniu 23 listopada, Andrzej Sztrekenbar, mieszkaniec kolonji Joanna, w powiecie kaliszskim, przybywszy w stanie opilym do kuźni we wsi Romanowie, uderzył kijem po głowie znajdującego się naówczas włościanina Wilhelma Dubilskiego, który skutkiem tego na drugi dzień żyć przestał.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

15) Iwanowice osada. Kościół paraf. p. w. Ś. Katarzyny P. i M. murow, data erekcji niewiadoma. Parafja liczy 3625 dusz. Do niej należą: osada Iwanowice, wsie: Niemiecka wieś, Gozdek, Pośrednik, Daniel, Joanka kol., Borek księży, Szczytniki, Kobylarka, Popów, Kruczowola, Bronibór, Korzekwin, Wawry, Głogowiec, Chojno, Kamienna, Brzozowiec, Główczyn, Roma­nów, Pamiątków, Sobiesęki A., B. i C., Kol. Sobiesęki, Helenka, Kol. Piegonisko, Poręby, Kury, Bród Młyn, Wróbel, Włodzimierzów kolonja. Pro­boszczem od r. 1865 jest Wjks. Ignacy Jany (ur. r. 1833, kapłan od r. 1862); wikarym od r. 1872 ks. Ludwik Oberfeld (ur. r. 1813, kapłan od r. 1841). 

Dziennik Warszawski 1873 nr 55

N. D. 1609. Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, podaje do publicznej wiadomości: iż na zasadzie wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Listopada (7 Grudnia)1873 r. odbędzie się sprzedaż wsi Romanowa w powiecie okręgu i gubernji Kaliskiej położonej przez publiczną licytacją w drodze działów przed W-nym Sulimierskim Delegowanym Sądzią Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału, mającej rozległości około włók 8, bez lasu z których 6 jest gruntu ornego żytniego, łąki morgów 40 a reszta pastwiska i drogi, odległej od Kalisza wiorst 30, od Błaszek wiorst 5, w której jest dwór o 4 pokojach i czworak trojak w którym to ostatnim mieści się szynk dworski, spichrz, dwie stodoły, obora owczarnia i stajnia pod jednym dachem, drewniane, piwnica murowana, chlewik drewniany ogród owocowy.
Dochód roczny wynosi rs. 90, z propinacji, która wypuszczona Franciszkowi Musiałowicz do 11 (23) Kwietnia 1875 r. Współwłaścicielami Romanowa są Sukcessorowie po Janie Bieskim pozostali a mianowicie: Rudolf Bieske w imieniu własnem oraz jako nabywca praw od Gustawa i Edwarda braci Bieske we wsi Romanowie, Amelja z Bieskich Lewandowska, żona Józefa Lewandowskiego krawca w Kaliszu, Kamilla Bieske w Dubrcu pod Kaliszem od których staje Patron Waleryan Oborski, Melida bezwłasnowolna Bieske której opiekunką główną jest Emilja ze Szmideckich Bieske wdowa w Dubrcu małym pod Kaliszem a opiekunem ad hoc Andrzej Olszakowski Obrońca Sądowy w Kaliszu, Bronisław Bieske we wsi Brużyczce okręgu Łodzińskim, dzieci po Julianie Bieske nieletnie, Helena, Joanna, Aurelja, Stefan i Jan rodzeństwo Bieskie, których opiekunem głównym jest Stanisław Chrzanowski właściciel dóbr we wsi Krzenczowie powiecie Petrokowskim, a opiekunem przydanym Samuel Zachert właściciel dóbr we wsi Nakielnicy okręgu Łodzińskim zamieszkali, od których staje Hipolit Grodziecki Patron Trybunału w Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków odbyło się dnia 27 Lutego (11 Marca) 1873 r. a drugie ogłoszenie i przygotowawcze przysądzenie odbędzie się dnia 11 (23) Kwietnia 1873 roku, o godz. 3 z południa.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8000 jaka przez biegłych wynalezioną została.
Zbiór objaśnień i warunków przejrzany być może u podpisanego patrona i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu Wydziału II.
Kalisz d. 28 Lutego (12 Marca) 1873 r.
Oborski.

Kaliszanin 1886 nr. 38

FOLWARK ROMANÓW, w powiecie kaliskim, z zasiewami, inwentarzem żywym i martwym, do sprzedania z wolnej ręki, bez pośrednictwa osób trzecich. O warunkach powziąść można wiadomość u Sikorskiego rejenta w Kaliszu.

Sport 1898 nr 38

Korespondencje „Sportu”.
Kalisz, 11 września.
W czwartek, 8 b. m. miał miejsce w Sieradzu zjazd cyklistów, zaprojektowany przez konsula W. T. C. w Łodzi p. Hosera. Inicjatywa usiłowała w dniu tym ściągnąć do Sieradza, prócz członków W. T. C. w Łodzi zamieszkałych, nadto członków Piotrkowskiego, Częstochowskiego i Kaliskiego Towarzystw.
Chociaż w Kaliszu zapisało się na liście 20, to stawiło się zaledwie 9-ciu uczestników, których też kapitan Bukowiński i vicekapitan Mystkowski doprowadzili do Sieradza. Po zakwaterowaniu się w handlu członka Mieszczańskiego udaliśmy się do kościoła, poczem wyjechaliśmy na powitanie łódzkich Warszawian, których spotkaliśmy na 5 wiorście za miastem.
Drużynę prowadzoną przez kapitana Koszuckiego z konsulem Hoserem, spostrzegliśmy na wzgórzu, zjeżdżającą szybko na dół, przedstawiała ona widok nader malowniczy. Po przywitaniu się i zdjęciach fotograficznych, dokonanych przez p. Niedbana, wróciliśmy do miasta. Częstochowa i Piotrków nie stawiły się. Zasiedliśmy zatem sami do obiadu, przy którym jak zwykle w takich razach, wśród toastów i gawędy, czas przeszedł nader wesoło, przyczem członkowie W. T. C. przyrzekli swemu kapitanowi, bez względu na pogodę, przybyć do Kalisza w d. 18 na wyścigi, „choćby pioruny biły!”
Przy obiedzie uczestniczył także członek nasz, pan Trąbczyński, który zaprosił nas jak i podczas poprzednich zjazdów do siebie na podwieczorek. Przybywszy tam, zastaliśmy stoły obficie zastawione i okraszone karafkami nalewek. Z boku pod komendą samego gospodarza widniała baterja antałków z przyrządem, mieszczącym kwas węglowy. Baraszkowano tu w sposób najrozmaitszy, przy stołach na trawnikach spacerowano po parku, kapitan Koszucki robił zdjęcia fotograficzne, lecz punktem kulminacyjnym tego wszystkiego były, przez członka naszego, Arnolda, świetnym biblijnym stylem wypowiedziane mowy, skrzące się dowcipem i oryginalnością. Zaledwie około godziny 5-ej, podziękowawszy gospodarzowi, zabraliśmy się do odwrotu, wynosząc ze zjazdu wspomnienie przyjemne wesołych chwil i po pożegnaniu z kolegami ruszyliśmy każdy w swoją stronę.
Pogoda była piękna. W Błaszkach przy kolacji, gościnny nasz kapitan zaprosił nas jeszcze na nocleg do posiadłości swej Romanowa o 7 wiorst bocznej drogi. Pojechaliśmy ekwipażem, zostawiwszy rowery w restauracji i na drugi dzień rano dopiero stanęliśmy w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1901 nr. 148

W majątku Romanów gminy Iwanowice są do sprzedania na rozbiórkę nowozbudowane obszerny murowany piętrowy dom mieszkalny, i drewniany dom ośmiorak, za przystępną cenę.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 36

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych.
2) Janie Wilhelmie Rydygierze, właścicielu 7 dz. 417 sąż. z maj. Romanów, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 16 listopada 1931 roku.


W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoie prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1931 wrzesień

Wieśniak stracił rękę. Łódź, 18 września. We wsi Romanów, gm. Iwanowice, pow. kaliskiego, wydarzył się w dniu wczorajszym tragiczny wypadek. Podczas młócki zboża zajęty wybieraniem ziarna z pod maszyny 70-letni Walenty Drytkiewicz został pochwycony przez tryby maszyny. Przeraźliwy krzyk ofiary wstrząsnął powietrzem. Rzucono się do zatrzymania koni. Zanim to jednak uskuteczniono tryby maszyny oberwały nieszczęśliwemu staruszkowi prawą rękę aż po ramię. Ofiarę tragicznego wypadku przewieziono w stanie beznadziejnym do szpitala św. Trójcy w Kaliszu, gdzie nieszczęśliwy wieśniak zmarł na stole operacyjnym.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
VI. Obszar gminy wiejskiej Iwanowice dzieli się na gromady:
15. Romanów: obejmującą: wieś Romanów, kol. Romanów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Tegoż dnia we wsi Romanów, gm. Iwanowice, na szkodę Jana Trepke spalił się dom mieszkalny i chlewy, ogólnej wartości 200 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Podpalił dom, aby uzyskać ubezpieczenie. W Romanowie, gm. Iwanowice, wybuchł pożar w zagrodzie Józefa Bolka, który strawił stodołę, napełnioną słomą, oraz częściową stary dom. Straty, spowodowane pożarem, wynoszą przeciętnie 1.300 złotych. Przyczyną pożaru było podpalenie z chęci uzyskania premji asekuracyjnej. Dalsze dochodzenie w tej sprawie prowadzi energicznie policja.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1934 r.

Pożary w kaliskiem W kolonji Romanów, gm. Iwanowice, wybuchł pożar w zagrodzie Oswalda Tyca. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny. Straty wynoszą 730 zł.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 84

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcji I-ej obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Wilhelmie Lehmanie, właścicielu 11 dziesięcin 1273 sążni z maj. Romanów, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 28 kwietnia 1936 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 35

Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Okręgo­wym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Czesławie Wojciechowskim, wierzycielu sumy 132 dolarów, zabezpieczonej na maj. Ro­manów, powiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 6 listopada 1939 r.
W powołanym terminie osoby zainteresowa­ne winny zgłosić swoje prawa w powyżej wska­zanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 17/39.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza