-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Podłaszcze

Spis 1925:
Podłaszcze, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 27, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Wikipedia:
Podłaszcze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 77

Sąd powiatowy w Łasku, na zasadzie art. 581, 309 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Stanisława Pieczonka, syna Jakóba-Pawła i Jadwigi, ostatnio zamieszkałego w Podlaszczu, gminy Bałucz, pow. łaskiego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, stawił się do sądu powiatowego w Łasku, powiatu łaskie­go, w charakterze pozwanego (spadkobiercy) do sprawy Nr. C. 633/30 r. z powództwa wdowy Jadwigi Pieczonkowej przeciwko Bronisławowi Pieczonka i inn. o podział majątku po zmarłym Jakóbie-Pawle Pieczonka, mianowicie działu gruntu przestrzeni 8 morg. z zabudowaniami i działu gruntu, t. zw. „cztery pola", przestrzeni około 3 morg., obydwa w powiecie łaskim położone, gdyż po upływie tego terminu, o ile wymie­ciony Stanisław Pieczonka nie stawi się, sprawa zostanie rozpoznana w jego nieobecności.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
15. Łopatki, obejmującą: wieś Łopatki, folwark Łopatki St. Dwór, folwark Łopatki- Cegielnia, folwark Łopatki-parcele, kolonję Łętków, osadę Łętków-młyn, kolonję Podłaszcze.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

 Orędownik 1938 nr. 114

Zamach samobójczy. Janina Grondek, zamieszkała we wsi Podłaszcze, usiłowała popełnić samobójstwo przez wypicie kwasu solnego. Dzięki wczesnym zabiegom lekarskim samobójczynię zdołano uratować.


Dziennik Łódzki 1974 nr 303


Godz. 15.15 Podłaszcze pow. Łask. Prowadzący "Moskwicza" FA 8298 Zdzisław P. spowodował wprowadzenie pojazdu w poślizg i potrącenie Marii F., która doznała złamania nogi i przebywa w szpitalu.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza