-->

piątek, 12 lipca 2013

Olszowa

Spis 1925:
Olszowa, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 44. Mężczyzn 22, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 44. Podało narodowość: polską 44.

Olszowa, obecnie część wsi Łyskornia w gminie Biała.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1933 2 maj

WYSOKIE KARY NA „WĘGLARZY".
W ub. tygodniu stanęła przed Sądem Grodzkim w Wieluniu szereg t. zw. "węglarzy" — którzy dopuszczali się kradzieży węgla z pociągów towarowych.
Skazani zostali: Mieszk. wsi Olszowa-Łyskornia — Józef Zawierka, Stanisław Howis i St. Dąbik za dokonanie kradzieży węgla na szkodę Dyr. Kolei Państw. w Poznaniu — na pół roku więzienia. Zawierta i Dąbik, Howis na 1 rok więzienia. Idzi Zawierta mieszk. tejże wsi za przechowanie skradzionego węgla — na 6 miesięcy więzienia.
Antoni Olenkiewicz z Łyskorni i Stanisław Biniecki z Kopydłowa — za kradzież węgla na szkodę Dyr. Kolei P. w Poznaniu — po pół roku więzienia każdy.
Mateusz Nanys również za kradzież węgla na szkodę powyższej Dyr. — skazany na 1 rok więzienia, opłaty sądowe i koszty postępowania. Wykonanie kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 3-letni.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
10. Łyskornia, obejmującą: kol. Janowiec- Jasiński, kol. Mirków, kol. Olszową, wieś Łyskornię, kol. Łyskornię-Zalewski, wieś Łyskornię poduch., kol. Łyskornię B., os. Łyskornię D., os. Łyskornię-wiatrak, kol. Żurawin.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza