-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Mlostki

Słownik Geograficzny:  
Mlosty  al. Mlostki (?), pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa. Podaje tę miejscowość Skorowidza Zinberga i dawniejsze spisy urzędowe, lecz nie wymienia jej spis wsi gubernii kaliskiej z 1881 r.

Spis 1925:
Mlosty (Mlostki), pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 15. Mężczyzn 5, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15. Podało narodowość: polską 15.

Mlostki, obecnie część wsi Świątki w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
12. Świątki, obejmującą: pustk. Bery, pustk. Borki, pustk. Czekaje, pustk. Mlostki, pustk. Sujki, pustk. Staniochy, wieś Świątki, pustk. Urbany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza