-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Mątewki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Montewki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Mątewki,  folw., pow. wieluński, gm. Mokrsko, par. Chotów, odl. od Wielunia w. 9; dm. 3, mk. 9. Folw. M. al. Montewki, rozl. mr. 270: gr. or. i ogr. mr. 254, łąk mr. 5, nieuż. i place mr. 11, bud. mur. 3, z drzewa 3, płodozmian 13 polowy; folw. ten. w r. 1868 oddzielony od dóbr Chotów.

Spis 1925:
Mątewki, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 106. Mężczyzn 50, kobiet 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 95, ewangelickiego 11. Podało narodowość: polską 106.

Wikipedia:
Mątewki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 75

Czyni wiadomość Szanowney Publiczności iż w dniu 15 Czerwca r. b. przed Notaryiuszem publicznym Powiatu Wieluńskiego W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim w mieście Obwodowem Wieluniu w Kancellaryi iego, iako terminie wyznaczonym licytacyynym, przez publiczną licytacyią Dobra Chotów składaiące się z wsi Srebnicy, dwóch folwarków Chotów i Montowek w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem, położone, na rzecz wierzycieli hypotecznych prawnie zaięte, W. Jana Olrycha Szanieckiego dziedziczne, w dzierżawę trzechletnią poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wypuszczonemi zostaną, których Dóbr Chotowa z przyległościami od ceny dzierżawney roczney zł: Pol: 7000 licytacyia zaczynać się będzie, chęć zaś maiące osoby licytowania warunki dzierżawy ninieyszey u Notaryiusza Powiatu Wieluńskiego w każdym czasie przeyrzeć Sobie mogą. — Wieluń dnia 30 Kwietnia 1825 roku.
Tadeusz Musiałowicz Komornik S. P. W.

Dziennik Powszechny 1832 nr 90

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż Dobra Chatów z oddzielnym folwarkiem Montewki zwanym, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, w d. 7 Maia r. b. w mieście Wieluniu przed W. Antonim Kowalewskim z. Reienta przez publiczną licytacyą w 3ch letnią dzierżawę od Ś. Jana r. b. poczynaiąc, wypuszczone zostaną, i że dzierżawa roczna do złp. 8,000 wynosić może. w Kaliszu d. 26 Marca 1832 r. Piotr Paweł Szrubarski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 100

(N. D. 2152) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Chotów, do których należy folwark Mantewki zwany, i pustkowia Górale, Srebnicą, oraz nomenklatury Ostryja, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na dzień 12 (24) Maja r. b. godzinę 10 z rana w mieście Okręgowem Wieluniu w Kancellaryi Rejenta Antoniego Kowalskiego przez tegoż mającej odbyć licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rsr. 1200.
Kalisz dnia 2 (14) Marca 1860 r.
F. Rowecki.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 47

Notarjusz przy wydziale hipot. sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Stanisławie Menclu, właścicielu działki gruntu, 5 dzies. 300 saż., maj. Mątewki, pow. Wieluńskiego, zapisanej w dziale II pod Nr 1;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 grudnia 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 8

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Idzim Piechocie, właścicielu 5 dz. 300 sąż. z maj. Montewki, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 sierpnia 1929 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 98

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 lutego 1932 roku o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie działka gruntu Antoniego i Stanisławy małż. Panaszek, położona w kol. Montewki, gm. Mokrsko, pow. wieluńskiego, prze­strzeni 7 mórg. 150 pręt., stanowiąca część działki ziemi, oznaczonej Nr. 23 z maj. ziemskiego Montewki, na której znajdują się: 1) dom mieszkalny, 2) stodoła, 3) studnia, z rur cementowych, 4) płot sztache­towy, 5) drzewa rosnące.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię małż. Panaszków, obciążona jest długami na sumę 1.564 zł., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 15 czerwca 1931 r., na żądanie Stanisława Krawczyka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5.000 zł., przyczem do prze­targu dopuszczane będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
10. Mątewki, obejmującą kol. Mątewki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 59

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Wojciechu Kowalskim, właścicielu 5 dzies. 300 sążni z maj. Montewki, pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 marca 1937 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje Prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza