-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Lipicze

Czajkowski 1783-84 r.
Lipice att star. klon., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szymanowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lipicze, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 27, ludność 260, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Lipicze,  folw., karcz., pow. sieradzki, gm. Klonowa, par. Uników; odl. od Sieradza w. 27; folw.-majorat dm. 37, mk. 290; karcz. dm. 1, mk. 2. W 1827 r. wś rząd. 27 dm., 260 mk. Por. Klonowa.

Spis 1925:
Lipicze, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57. Ludność ogółem: 365. Mężczyzn 191, kobiet 174. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 365. Podało narodowość: polską 365.

Wikipedia:
Lipicze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.Lipicze jest pod dostatkiem grzybów, lasów, kwiatów.W Lipiczu żyje też mnóstwo zwierząt: tchórz, jeleń, sarna, lis, zając, łoś, bażant dzik, kuropatwa, żmija i dzikie kaczki.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
LIPICZE par. Uników, p. sieradzki, Wieś należała do starostwa klonowskiego. Folwark, majorat, domów 37, mieszkańców 290, karczma. W 1827 roku wieś rządowa. W 1912 r właścicielami są uwłaszczeni włościanie. (SGKP t.5, s.254,PGkal.)

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Wieś Lipicze

W tej wsi żadnego folwarku nie masz, tylko gościeniec wjezdny, do którego wchodząc drzwi na biegunach z zaporą, klamką, drewnianemi, w sieni do izby drzwi na zawiasach żelaznych, piec z kafli prostych, podłoga, sufit, dobre. Z tej izby do komory drzwi na zawiasach żelaznych, w komorze sklepik, podłoga. Na tył drzwi z zaporą. W tyle komory stajnia dranicami pokryta, w ścianach i poszyciu zła.

Osiadłość wsi Lipicza

Jozef Jarzyna, Andrzey Jarzyna, Woyciech Onerczyk, Walenty Onera, stary Walenty Onera, Łukasz Kobyłt, Błazey Kobyłt, Piotr Kusiak, Maciey Grzegorz, Woyciech Jarzyna, Grzegorz Lugowski, Jan Piekielnik, Szymon Golanowski, Grzegorz Niecka, Walenty Szewc, Idzi Derdak, Paweł Niecek, Franciszek Kusiak

W tej wsi Lipiczu są komornicy, którzy mają swe chałupy, pańszczyzny nie robią ani danin nie dają, roli też nie posiadają.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
24 Lutego 1811
Kaliska
Sieradzki
Lipicze 3
Rząd za Karczmę i Stajnią
450

450Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 126

(N. D. 2106) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W Gminie Klonowa na Pustkowiu Lipicze zwenem, na dniu 18 (30) Marca r. b., znaleziono w oborze jednego z włościan, ciało chłopaka lat około 15 mającego, wzrost mały, twarz okrągła, nos spłaszczony, włosy czarne, cera wynędzniała, okryty był odzieżą składającą się ze spodni, koszuli i wierzchniej sukni z płótna w stanie zniszczonym, imię nazwisko i miejsce pochodzenia niewiadome. Wzywa więc uprzejmie osoby posiadające bliższe w tym względzie wiadomości, aby takowe Sądowi naszemu udzielić raczyły.
Sieradz d. 20 Marca (1 Kwietnia) 1848 r.
K. Kleszczyński, za Podsędka.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 201

(N. D. 4542) Podpisany Adwokat przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod N. 1774 zamieszkały jako Obrońca:
1. Celestyny z Torosiewiczów Alexandra Kamockiego dziedzica dóbr Dłutowa małżonki w Dłutowie Ogu Szadkowskim zamieszkałej.
2. Teodozyi z Torosiewiczów Grzegorza Bohdanowicza obywytela małżonki w Makowiskach Ogu Radomskim zamieszkałej.
3. Karoliny z Torosiewiczów Konstantego Czerszyk Doktora małżonki w Błaszkach Ogu Wartskim Gub. Warszawskiej zamieszkałej.
Donosi i ogłasza że na skutek wyroków Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszawie z datt 31 Sierp. (12 Wrześ.) 1853 r. i 30 Czerw(12 Lipca) 1854 r. sprzedane zostaną w drodze działów.
Dobra Ziemskie Lipicze i Gozdówek
litera A. i B.
w Ogu Wartskim, Pcie Kaliskim, Gub. Warszawskiej położone należące do SSrów Dawida Torosiewicza Mecenasa mianowicie Kamockiej, Bohdanowiczowej, Czerszykowej, oraz Romanii z Torosiewiczów Franciszka Szołdraczyńskiego małżonki, w dobrach Lipicze zamieszkałej i wreszcie nieletniej Józefy Maryi Praxedy, Tekli 4ch imion Torosiewicz której naturalną opiekunką jest Praxeda z Neumanów Igo ślubu Torosiewicz na teraz Ignacego Działoszy Hincz małżonka w m. Płocku zamieszkała, zaś przydanym opiekunem Jerzy Fenschave Tajny Radca Senator we wsi Wierzbnie pod Warszawą zаmieszkały.
Dobra te mają rozległości ogółem włók 77 mórg 15 pr. kw. 214 miary nowopolskiej.
Przygotowawcze przysądzenie odbędzie się d. 28 Wrześ. (10 Października) r. b. o godzinie 4 z południa w miejscu zwykłych posiedzeń Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszewie w Wydziale 3 przed W. Starczewskim Assessorem delegowanym. Licytacyą zacznie się od summy rs. 24533.
Warszawa d. 18j30 Sierpnia 1854 r.
Z. Krysiński.

Kaliszanin 1876 nr 89

Od dnia 6 do 19 października r. b. t. j. w przeciągu dni 14 miały miejsce w gubernji naszej następujące pożary:

W dnia 14 t. m. we wsi Lipicze, powiecie sie­radzkim, z niewiadomej przyczyny wybuchnął po­żar, który zniszczył stodołę i stajnię włościańska, ubezpieczone na rs. 120.

Zorza 1917 nr 4

Z Klonowy (ziemi Sieradzkiej).
Okolica nasza jest jedną z tych szczęśliwych miejscowości, które najmniej ucierpiały od działań wojennych. To też praca społeczna, choć powoli — postępuje naprzód. Lud nasz chętniej garnie się do oświaty, niż dawniej. Dowodzi tego tutejsze szkolnictwo.
Przed wojną mieliśmy w gminie zaledwie 3 szkoły: w Klonowej, w Leliwie i w Błotach. Obecnie zaś od początku wojny mamy jeszcze 6 szkół i jedną ochronkę, a mianowicie we wsiach: Kuźnicy-Błońskiej, Owieczkach, Niemojewie, Lipiczu, w Górce Klonowskiej, ochronkę i drugą szkołę w Klonowej.
Dodać trzeba, że pomimo to byli i są jeszcze tacy, co przeszkadzali w otwieraniu szkół, mówiąc, że „szkoły w obecnych trudnych czasach są niepotrzebne, że w czasach spokojnych nie mieliśmy szkół i dobrze nam było, że szkoły i różne instytucye społeczne powrócą nam pańszczyznę.” Do czytania też chętniej się ludzie tutejsi biorą, niż przed wojną, chociaż takich, co stale prenumerują gazety, jest mało. Zato wielu nabywa różne pisma od chłopców roznoszących gazety, bo każdy jest ciekawy dowiedzieć się, co się dzieje na placu boju, a przytem przeczyta i inny artykuł, już nie wojenny, z czego nabierze chęci do przeczytania pożytecznej książki.
Przed wojną było w Klonowej kółko rolnicze, ale w czasie wojny przestało działać. Szkoda, że niema teraz takiego, ktoby je chciał przebudzić z tej drzemoty. Była to jedyna instytucya, przez którą gospodarze nasi utrzymywali z sobą łączność. Mamy i straż ogniowo-ochotniczą, zorganizowaną jeszcze przed wojną.
W Klonowej od czasu do czasu, odbywają się przedstawienia amatorskie, pod kierunkiem ks. proboszcza J. Dalaka. W czasie świąt Bożego Narodzenia odegrano sztuczkę p. t. „Jasełka”. Publiczności zgromadziło się tak wiele, że mała sala (w której może się pomieścić około 100 osób) zaledwie czwartą część mogła pomieścić, więc przedstawienie musiano parę razy powtórzyć. Dochód z przedstawienia przeznaczono na miejscową ochronkę.
Więc i u nas w Klonowskiem, zaczyna się budzić praca społeczna. Część Klonowiaków jeszcze nie rozumie jej potrzeby i korzyści, ale da Bóg, że z czasem wszystko się przemieni na lepsze, że i ci, którzy, kładą kamienie pod nogi wszelkiemu ruchowi społecznemu, zrozumieją, że w jedności siła.
Władysław Mituła.
Wieśniak z Klonowskiego.

 Ziemia Sieradzka 1923 sierpień

Z naszych stron
Działalność miejscowej policji. W nocy z dnia 11 na 12 sierpnia r. b. skradziono parę koni (klaczy) gospodarzowi Walentemu Golanowskiemu, mieszkańcowi wsi Lipicze. gm. Klonowa, pow. Sieradzkiego. Podejrzenie o kradzież skierowano na cyganów, koczujących w przestrzeni około 15 kilometrów od miejsca kradzieży. Podejrzenia Policji okazały się trafnymi, gdyż konie odszukano i złodziei- cyganów przyaresztowano, zawdzięczając usilnej pracy posterunkowych Komendy Policji Państwowej na powiat Sieradzki Jana Wertki i Kazimierza Wolskiego, stacjowanych przy Komendzie w Sieradzu.
W bardzo krótkim zarysie przebieg pościgu przedstawia się jak następuje: Cyganie po fakcie dokonanej kradzieży opuścili dotychczasowe miejsce postoju i wyjechali w kierunku Warty. Wymienieni funkcjonarjusze policji otrzymali rozkaz w dniu 14 sierpnia o godz. 11 udania się w pościg za cyganami. Jadąc rowerami, wytropili kierunek t j. posuwali się w ślad za uciekającymi cyganami, którzy przeważnie przejeżdżali bocznemi drogami, omijając w tutejszym powiecie miejscowości gdzie znajdują się stałe posterunki policyjne, jak Warta, Szadek. Przejeżdżając przez Lutomiersk, Aleksandrów i Zgierz, konie skradzione prowadzili jednocześnie bocznemi drogami, a więc przed tymi miastami konie wyprzęgali i wolny wóz dopinali do drugiego woza, zaprzężonego w własne konie, a po przejeździe tych miast z powrotem skradzione konie zaprzęgali do wolnego woza. Nieustannie tropiąc cyganów na rowerach przez cały czas, a więc blizko 150 kilometrów w przeciągu jednej doby, spotkali się ze złoczyńcami w dniu 15 sierpnia o godz. 13 pod Strykowem w powiecie Brzezińskim. gdzie też zaraz funkc. policji skradzione konie poznali i takowe od sprawców kradzieży odebrali, oddając pod opiekę Policji w Strykowie do czasu przybycia prawego właściciela, a sprawców kradzieży pozbawili wolności i sprowadzili do Komendy Policji Państwowej w Sieradzu. Złoczyńcy przyłapani z dowodem rzeczowem, przyznali się do winy i znajdują się w więzieniu w Sieradzu, oczekują teraz na zasłużoną karę, którą im wymierzy Sąd Okręgowy w Kaliszu.
Wartość skradzionych klaczy poszkodowany określa na sumę 25.000,000 marek.
Sprawcami kradzieży są: Radzki Jan lat 44 (ojciec) urodzony w Gostynińskim powiecie, Radzki Józef (syn) urodzony w powiecie Opatowskim i Rapaciński Roman lat 19 urodzony w gminie Klonowa tut. powiatu, wszyscy cyganie.
Nadmienić należy, iż poszkodowany tytułem nagrody za wykrycie skradzionych mu koni i ujęcie złodziei złożył dla Policji 100,000 marek nagrody, z których w myśl obowiązujących przepisów 25% idzie na cele śledcze, a pozostałe 75% dla bezpośrednich sprawców wykrycia przestępstwa, czyli że posterunkowi Wertka i Wolski otrzymają każdy tytułem nagrody po 37,500 marek.

Gazeta Świąteczna 1923 nr 2224

Kradzież koni i dzielna policja. Nocą na 12-ty sierpnia skradziono Walentemu Golanowskiemu we wsi Lipiczach, gminie Klonowie, w powiecie sieradzkim, w województwie Łódzkiem, parę koni wartych 25 miljonów marek. Golanowski udał się zaraz do policji i dał znać o kradzieży. Ponieważ po okolicy kręcili się cyganie, więc podejrzenie padło na nich. Jakoż przekonano się wkrótce, że zaraz po kradzieży trzej cyganie gdzieś znikli. Nie tracąc czasu, we wtorek 14-go sierpnia wysłano w pogoń dwóch policjantów, Jana Wertkę i Kazimierza Wolskiego. Policjanci spisali się dzielnie. Zabrali z sobą rowery czyli dwukołowce, wywiedzieli się, w którą stronę cyganie uciekli, i dalej za nimi! Jak się okazało, cyganie pojechali przez Wartę, Szadek, Lutomiersk, Aleksandrów i Zgierz aż pod Stryków, czyli: prawie 20 mil. Policjanci przejechali całą tę drogę w jedną dobę, dopędzili uciekających i sprowadzili ich z powrotem wraz ze skradzionemi końmi do Sieradza; cyganie oczekują teraz sądu w więzieniu.

 Ziemia Sieradzka 1926 grudzień

We wsi Lipicze, gm. Klonowa, dn. 5 XII. r. b. u gosp. Stanisława Kałuzińskiego wynikł ogień z papierosa w stodole, która spłonęła oraz obora. Dom mieszkalny został ocalony dzięki usilnej pracy Straży Poz. w Lipiczu.
Budynki te były wartości 1,100 zł. Nadto spaliło się dużo zboża i paszy oraz drobnego inwentarza gosp. i opału przygotowanego na zimę.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych przez Starostwo Sieradzkie odpisów w powiecie Sieradzkim za kwartał I-szy 1927 r.
Karta ewidencyjna za Nr. 5064, wydana Tomaszowi Pietrasikowi, zam. we wsi Lipicze gm. Klonowa na klacz maści gniadej, gwiazdka, obie nogi tylne powyżej pęcin białe, wzrostu 154 cm., niezdatna do użytku wojskowego. — Odpis karty jeszcze nie wydany.
Sieradz, dnia 31 maja 1927 r.

Starosta (—) M. Małaczyński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 20


Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 28.7. 1927 r. L. BP. 1647-2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1589, Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu.

Gazeta Świąteczna 1927 nr 2397

Wbrew przeciwnościom. Ze wsi Lipicz w gminie Klonowie, powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem, piszą do nas: Nie wszystkim na świecie dobrze się dzieje i szczęście sprzyja; wielu, bardzo wielu na świecie doznaje więcej przeciwności, niż pomyślności. Do tych właśnie należą gospodarze naszej wsi. Samo położenie Lipicz jest bardzo niedogodne, bo daleko od miasta, daleko od drogi bitej, a od żelaznej aż 31 kilometrów. Wieś leży w zakątku, cicha, uboga, a jednak pełna jest sił i zdrowego ducha polskiego. I oto na tę cichą wioskę od dwóch lat walą się nieszczęścia jedno po drugiem. Częste pożary zabierają gospodarzom dobytek, czynią ich z dnia na dzień coraz uboższymi, ale ducha im nie odbierają; owszem zagrzewają do walki z przeciwnościami. Jak mają się bronić i czem, wskazuje im nauczyciel J. Ewiak, który ukończywszy seminarjum nauczycielskie w Łęczycy, całą duszą pracuje i oddaje się wsi naszej, bo, jak mówi, chce mieszkańców swej wsi zrobić dobrymi Polakami i dobrymi synami Kościoła. Z jego to namowy mamy straż ogniową, do której należy 32 ludzi; mamy i koło młodzieży obejmujące 50 osób; oba te towarzystwa prowadzi nasz nauczyciel, my zaś wszyscy pomagamy mu w pracy co tylko sił starczy. Mamy już sikawkę, 10 toporków, czapki, paski, 3 bosaki, gaśnice. Drzewo na szopę strażacką już gotowe, a budynek przy pomocy Boga stanie wiosną. wszyscy chętnie się na to składamy, bo wiemy, że dajemy dla własnej obrony, dla własnego dobra. Z hasłem Bóg, wiara i Ojczyzna złączyliśmy się w wielkie koło, bo w jedności siła, i wierzymy, że praca z Bogiem poczęta da stokrotne plony. A. Kusiak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
8. Lipicze, obejmującą wieś Lipicze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  

Echo Łódzkie 1936 listopad

Wieczorna „młocka" na drodze.
Ofiara napastników zmarła.
WIELUŃ 18,11. Wieś Lipice gm. Klonowa pow. sieradzkiego była widownią krwawego napadu.
Na wracającego późnym wieczorem do domu Grajetę Marcina, lat 30 napadło kilku nieznanych osobników, którzy zadawszy mu szereg uderzeń tępym narzędziem w głowę zbiegli pozostawiając nieprzytomnego G. na drodze.
Grajetę przypadkowi przechodnie przenieśli do domu skąd przewieziono go do szpitala w Wieluniu gdzie wszelka pomoc okazała się spóźniona, gdyż nieszczęśliwy wieśniak doznawszy wylewu krwi na mózg zmarł nieodzyskawszy przytomności.
Tłem zabójstwa były porachunki osobiste. Policja jest już na tropie sprawców.

Dziennik Łódzki 1972 nr 48

Groźne pożary

Wczoraj w Lipiczach, pow. Sieradz, w gospodarstwie Z. Złotego spaliły się stodoła, obora, 7 sztuk bydła i 11 świń. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia przez dzieci.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza