-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kornelin

Spis 1925:
Kornelin, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 73. Mężczyzn 38, kobiet 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 70, ewangelickiego 3. Podało narodowość: polską 73.

Wikipedia:
Kornelin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Wieś wchodzi w skład sołectwa Jeżopole. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
2. Jeżepole, obejmującą: osadę Janusz, kolonję Jeżepole, kolonję Kornelin, kolonję Walknówek, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza