-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kopaniny

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kopaniny, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 58, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Kopaniny,  wś, folw., pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. od Wielunia 24 w., wś ma: dm. 7, mk. 132; folw. dm. 4, mk. 8.

Spis 1925:
Kopaniny, wś, pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 26. Ludność ogółem: 145. Mężczyzn 66, kobiet 79. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 136, ewangelickiego 9. Podało narodowość: polską 145.

Wikipedia:
Kopaniny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 100

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. W dniu 20 Czerwca r. 1829, o godzinie 10 z rana, w Kaliszu, przed W. Franciszkiem Nowosielskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacyą na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Ziemskich Lututów, składających się z wsi folwarczney Lututów, z folwarku Grochowisko czyli Popielina, z wsi zarobney Kopaniny, z koloniów Augustynów i Przybyłów, z pustkowiów Prożenina, Gracyas, Chmielnik, Zarośla, Szczotowizna, z przyległości Zmuda, Piaski, Grobelka, Kucharzyzna czyli Mansfeldowizna, Arendka czyli Dziubasowe, z Karczmy pod Ostrówkiem, w Powiecie Ostrzeszowskim, Obwodzie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. — Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b., a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832.— Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego 8050 złp. — Warunki do licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą u powyżey wspomnionego Reienta w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1829 r. Leon Nowierski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 139

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdttwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Lututów, z wsiami Kopaniny, Grochowisko, czyli Popielnia i Zarośla, tudzież z koloniami Augustynów i Przybyłów, w powiecie Ostrzeszowskim, parafii Lututów, w Woie. Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia 1834 roku przez publiczną licytacyą w d. 20 czerwca r. b. o godzinie 3 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: podatku ofiary złp: 1168 gr. 29 kontyngensu liwerunkowego złp. 443 gr. 28 i 400 złp. także corocznie za propinacyą dla Plabanów kościoła w Lututowie. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami na miesięcy 6, na złp. 2865 gr. 1 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 2715 gr. 18. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 13 czerwca i od 1 do 13 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 2715 gr. 18 4. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim Stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Wreście dzierzawca za wszelkie uchybienia opłat poddać się winien exekucyi administracyyney, a co do wątpliwości i sporów z tytułu dzierzawy wyniknąć mogących, ulegać będzie decyzyom władz Towarzy. Kredyt. Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. w Kaliszu d. 6 maia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1831 nr 294

LISTY GOŃCZE. Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze kraiowe nad bezpieczeństwem publicznym czuwaiące, aby w razie spostrzeżenia poniżey opisanego starozakonnego Wigdora Starostę, o ułatwienie złodzieiom kradzieży, przez odbieranie od nich i sprzedawanie kradzionych rzeczy, i kradzież; mocno podeyrzanego, ze wsi Kapanina powiatu Wieluńskiego, gdzie mieszkał, w czasie śledztwa zbiegłego, przytrzymać; i pod strażą Sądowi tuteyszemu odesłać poleciły. Jest on wieku lat 40, żonaty, wzrostu wysokiego, twarzy ściągłey, oczu szarych, nosa miernego włosów na głowie i faworytów czarnych był ubrany wczasie ucieczki w płaszcz szaraczkowy sukienny, i westkę takąż, spencer zielony, buty ordynaryine. w Kaliszu d. 2 lipca 1831 r. Prezyduiący Suksicki. Witkowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 101

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Wdniu 18 Maia r. b. o godzinie 10 zrana w mieście Kaliszu przed W. Franciszkiem Nowosielskiem Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzech lub też dziewięcioletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Lututów, składających się z wsi Folwarczney Lututów, z Folwarku Grochowisko czyli Popielino i Zmuda z wsi zarobney Kopaniny z pustkowie Prożenina, gratias Chmielnik i Zarośla z koloniów Augustynów i Przybyłów w Powiecie Ostrzeszowskiem Obwodzie Wieluńskiem Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. Dobra te przynoszą rocznie czynszu dzierżawnego 13720 zł. Warunki przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Rejenta. w Kaliszu dnia 5 Kwietnia 1832 r. Leon Nowierski.

Kurjer Warszawski 1836 nr 327

Sąd Policji Prostej Powiatu Wieluńskiego. W dniu 5f19 Listopa: r. b., przy przejrzeniu przez Sąd tutejszy w gminie Lututów, Pustkowiu Kopanina zwanem, domu Katarzyny Klęckiej i Piotra Osińskiego, o wspólnictwo z złodziejami podejrzanych, blisko traktu z Lututowa do Kalisza wiodącego, pod borem, w dole kartoflanym, do tejże Klęckiej należącym, znalezione zostały 2 głowy, kości z 2ch ludzi zupełnie z ciała ogołocone, i paszczęka psia, ziemią zakryte; gdy bowiem wedle śledztwa wyprowadzonego, nikt z zmarłych w tem miejscu chowanym nie był; zatem okazuie się, iż ludzie ci, wraz z psem, którego przy sobie mieli, zamordowani, i tam schowani zostali; wzywa więc publiczność i wszelkie kraiowe władze, ażeby w gminach swych śledzić raczyły, czyli podobni ludzie od lat 2ch, 4ch, lub 5ciu mniej więcej, nie zniknęli w której gminie, a w razie wyśledzenia, ażeby potrzebną wiadomość w tej mierze Sądowi tutejszemu ku dochodzeniu zbrodni udzieliły iak najrychlej. Tchorzewski Z P.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
9. Kopaniny, obejmującą: wieś Kopaniny, folw. Kopaniny.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1975 nr 109


W Truskawcu pow. Poddębice i Kopaninie pow. Wieluń płonęło wczoraj poszycie leśne. Przyczyn pożaru nie ustalono.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza