-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Jasienie

Słownik Geograficzny:  
Jesiony,  wś, pow. turecki, gm. Lubola, par. Pęczniew, odl. od Turka 36 m. J. z wsią Przywidzem mają dm. 26, mk. 271.

Spis 1925:
Jasienie, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 42. Mężczyzn 21, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 42. Podało narodowość: polską 42.

Jasienie, obecnie przysiółek w gminie Pęczniew.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 74

(N. D. 1334) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Stefanii z Kossowskich Alfreda Nieszkowskiego dziedzica dóbr Chotowa w tychże dobrach Okręgu Wieluńskim zamieszkałego żony naprzeciw Franciszkowi Kossowskiemu dziedzicowi dóbr Pięczniewa, jako opiekunowi nieletniej Ludwiki i Bolesława, oraz Kazimierza nateraz Teodora Jabłkowskiego dziedzica dóbr Ralewic żony, rodzeństwa Kossowskich pierwszemi w Kaliszu, ostatnim w tychże dobrach Ralewicach Okręgu Szadkowskim, tudzież na przeciw Bugusławie z Żychlińskich Kossowskiéj wdowie, jako opiekunce nieletniego Karola Kossowskiego w Rudnikach zamieszkałym, na dniu 14 (26) Września 1850 r. ocznie zapadłego, sprzedane będą w drodze działów też dobra Rudniki w Okręgu Wartskiin położone, podopiekunem wspomnionych nieletnich Kossowskich jest Xewery Potworowski dziedzic dóbr Dąbroczyna w tychże dobrach zamieszały. Dobra Rudniki składają się z folwarku głównego i wsi tegoż nazwiska, z folwarków pomocniczych Karola i Wielopole, kolonii czynszowych Osowiedz, Przywidz, Jasiewie, zwanych. Dobra te mają znaczną ilość łąk, lasu znaczną ilość robocizny, budowle wszystkie bardzo kosztowne, dobre, grunta bardzo urodzajne i bardzo dobrze urządzone, mają rozległości w ogóle włók 128 morgów 27 pr. kw. 294 miary nowopolskiéj. Położone są w bliskości rzeki Warty o mil 2 od miasta tegoż nazwiska o mil 3 od miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, o mil б od miasta Kalisza. Dobra te oszacowane na rs. 69,975 kop. 55, sprzedane będą przed delegowanym Sędzią Skotnickim w Kaliszu w sali posiedzeń Trybunału. Tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 19 Kwietnia (l Maja) 1851 r. o godzinie 3 z południa.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1851 roku.
Nowicki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
5. Przywidz, obejmującą: wieś Przywidz i wieś Jesienie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 18

Groźne pożary w powiecie tureckim
W dniu 14 kwietnia r.b. o godz. 19 ej we wsi Jasienie, gm. Lubola, w zagrodzie gospodarza Słodzińskiego Antoniego, wynikł pożar, od którego spalił się dom mie­szkalny i obora. Z inwentarza żywego spa­liły się 2 krowy i 2 świnie oraz maszyny i narzędzia rolnicze.
Od palących się zabudowań Słodzińskie­go zajął się dom mieszkalny sąsiada Grusz­czyńskiego, który spłonął doszczętnie.
Ogólne straty wynoszą 3.300 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia przez domowników Słodzińskiego.

Echo Tureckie 1938 nr 11

Gdyby się fuzja nie
zacięła

W dniu 7 bm. o godz. 18-ej gajowy la­sów maj. Rudniki, gm. Pęczniew Kędzier­ski Jan natknął się w lesie na kłusownika Studzińskiego Franciszka, z Jasinca i usi­łował zatrzymać go. Kłusownik z odległo­ści 10 metrów wycelował z fuzji do gajo­wego z zamiarem strzelenia do niego lecz nabój nie wypalił. Wykorzystując ten moment gajowy podskoczył do Studzińskiego i odebrał mu fuzje. Studziński został za­trzymany.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza