-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Janów

Słownik Geograficzny:  
Janów,  wś, pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Leżnica wielka, odl. od Łęczycy 15 w., dm. 8, mk. 57.

Spis 1925:
Janów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 49. Mężczyzn 26, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 49. Podało narodowość: polską 49.

Wikipedia:
Janów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Budzynek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1861 nr 11

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE. (N. D. 3951). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażanych:
3. Budzynek z dezertą Dąbrówka, koloniami Janów, Budzynek, Dąbrówka Nadolna, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe rsr.. 252 k. 18, vadium do licytacji rs 1000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6334 k. 89 1/2, termin przedaży d. 10 (22) Marca 1862 r., przed Rejentem Stanisławem Zawadzkim. (...)
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Warszawa d. 15 (27) Sierpnia 1861 r Rzeczywisty Radca Stanu, Prezes, P. Łubieński. Pisarz Dyrekcji. w z. Asesor Kolegialny, Turski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 183

(N. D. 3845) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra Ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.  
30. Budzynek z dezertą Dąbrówka, kolonją Janów, Budzynek i Dąbrówka Nadolna, z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 158 k. 10, vadjum do licytacji rs. 1800, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4291 k. 25, termin sprzedaży dnia 15 (27) Marca 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1864 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.


Dziennik Warszawski 1872 nr 142

N. D. 4057 Urząd wójta Gminy Dalików w Powiecie Łęczyckim podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 1 (13) Sierpnia r. b. będzie sprzedaną przez publiczną licytację we wsi Janowie Osada z mórg 71/2 budowli składająca się poczynając od rs. 300 „in plus”. Mający chęć nabycia niech się zgłosi w oznaczonym miejscu i terminie.
Warunki licytacyjne mogą być w każdym czasie w Urzędzie gminnym przejrzane. Dalików d. 26 Czerwca (8 Lipca) 1872 r.
Wójt gminy Dalików, (.....)

Kaliszanin 1887 nr. 53

We wsi Janowie, powiecie łęczyckim, włościański chłopiec Roch Swęderski, kąpiąc się w stawie utonął.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
2. Budzynek, obejmującą: wieś Budzynek. kol. Budzynek, wieś Janów.

 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza