-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Huta

Słownik Geograficzny:
Huta, wś i folw. dóbr Dymki, pow. wieluński, gm. Lututów, par. Czarnożyły. W 1827 r. było tu 31 dm., 241 mk. Folw. ma 134 mr. roli or., 53 mr. łąk, 6 mr. pastw., 536 mr. lasu, 5 mr. zarośli, 22 mr. nieuż. i placów. Wś ma 45 osad, 382 m. gruntu.

Spis 1925:
Huta, wś, pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 70. Ludność ogółem: 480. Mężczyzn 229, kobiet 251. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 477, ewangelickiego 3. Podało narodowość: polską 480.

Wikipedia:
Huta-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Nazwa wsi pochodzi od nie istniejącej już Huty szkła. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1863 nr 192

LISTY GOŃCZE.
(N. D. 3751) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, ażeby Walentego Adamczyka, lat 36 wieku liczącego, katolika, bezżennego, z wyrobku utrzymującego się, stale w Hucie Dymkowskiej, gminie Dymki parafii Czarnożyły Okręgu Wieluńskim zamieszkałego, ostatnio zaś czasowo we wsi Stara Huta gminie Złoczewska wieś, Okręgu Sieradzkim przebywającego, na teraz z pobytu niewiadomego, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, nosa i ust proporcjonalnych, oczu szarych, włosów ciemno blond, podstrzyganych, mającego kolczyk w lewem uchu, oraz u obydwóch rąk małe palce krzywe, ubranego w kapotę z bai płowej starą długą, kamizelkę czarną aksamitną, spodnie cajgowe czarne, koszulę lnianą, buty długie podkówkami podbite, w kapelusz okrągły siwy, o kradzież obwinionego, ściśle śledzić a wrazie dostrzeżenia ująć i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą dostawić raczyły.
Tyniec pod Kaliszem d. 24 Lip. (5 Sierp.) 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 1926 roku postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Huta, gminy Lututów, powiatu Wieluńskiego z dnia 2 września 1926 roku w przedmiocie scalenia gruntów tej wsi — zatwierdzić.;
2) ustalić obszar scalenia w składzie: a) 222 ha 6292 m. kw. gruntów ukazowych i b) 195 ha 3295 m. kw. gruntów zaserwitutowych wsi Huta;
3) zarządzić dokonanie ekspertyzy melioracyjnej na scalonym obszarze.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 22-go marca 1927 roku.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI w PIOTRKOWIE.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 10

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, wyznaczony został na dzień 3 sierpnia 1931 roku termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla scalonych gruntów wsi Huta, gm. Lututów, powiatu Wieluńskiego, obejmujących ogólnej powierzchni czterysta dziewiętnaście hektarów pięćset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe (419 ha 0593 mtr. kw.), które to grunty, zgodnie z rejestrem pomiarowym, ułożonym w 1929 roku przez Mierniczego O. U. Z. Zygmunta Bykowskiego, i zatwierdzonym przez Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie w dniu 16 marca 1929 roku, podzielone zostały na siedemdziesiąt oddzielnych osad.
Osoby zainteresowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłaszać swoje prawa i pretensje w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny:
(—) R. Kuczamer.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
8. Huta, obejmującą: kol. Dymki, wieś Hutę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1939 nr. 41

Wyrwała sufit w areszcie i zbiegła
Sieradz, 17. 2. — Stanisława Bruździkowa z Huty koło Lututowa została zatrzyma przez policję za kradzież różnych przedmiotów.
Osadzona w areszcie policyjnym w Złoczowie, Bruździkowa wyrwała sufit w celi i zbiegła. Policja poszukuje złodziejki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza