-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Herbertów

Słownik Geograficzny:
Herbertów,   wś i folw., pow. łaski, gmina Buczek, par. Zelów. Liczy 13 dm., 68 mk., ziemi włośc. 27 morgów, dwor. wraz z osadą Czarny las 371 mr. Nazwisko swe otrzymała ta miejscowość od właścicieli jej Herbertów (1867 r.).

Spis 1925:
Herbertów, wś i folw., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 1. Ludność ogółem: wś 40, folw. 10. Mężczyzn wś 20, folw. 4, kobiet wś 20, folw. 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego folw. 10, ewangelickiego wś 40. Podało narodowość: polską wś 7, folw. 10, inną wś 33.

Wikipedia:
Herbertów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na terenie wsi znajduje się działająca fabryka włókiennicza.

 1992 r. 

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
6. Buczek Lgów, Bachorzyn, Wola Bachorska, Malenie B. pustkowie Truszczanka inaczej Truszczawka zwane, Czarny las z folwarkiem Herbertów z karczmą zajezdną i z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 k. 71 1/2, vadium do licytacji rs. 3,600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,513 k. 75, termin sprzedaży d. 10 (22) Sierpnia 1866 r., przed Rejentem Kan. Ziem. Z. Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.  

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 21

Z liczby 11 dóbr wystawionych na drugą i ostateczną sprzedaż, za zaległość Towarzystwu Kredytowemu, dwoje uiściło wszelkie zaległości; z pozostałych zaś dziewięciu sprzedane zostały w ubiegłym tygodniu: dobra Herbertów v. Czarny las w pow. łaskim, włók 11 1/3 nabył p. D. Oppenheim za rs. 4240.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 314

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej Towarzystwa kredytowego ziemskiego zostali mianowani:
na powiat łaski pp.: Edmund Dąbrowski z Herbertowa, Bolesław Trepka wł. Dóbr Wielga Wieś i Grzmiąca B., Kazimierz Pruski z Łopatek;
na powiat łódzki pp.. Franciszek Gorczyński z Kruszewa, Nikodem Bobrownicki z Mikołajewic, Jan Kostanecki ze Zgniłego Błota;
Wymienieni delegaci mianowani zostali na czas od 1-go stycznia 1895-go r. do 31-go grudnia 1896-go r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 344

+ Sprzedaż dóbr.
Folwark Herbertów od spadkobierców Dąbrowskich nabyła panna Wanda Stawiska.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec

Dn. 26 na 27 V nieznani sprawcy na szkodę Welty Jana sołtysa wsi Herbertów, gm Buczek, skradli z mieszkania za pomocą włamania się przez okno, gotówki 180 zł.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
8. Czarny Las, obejmującą: kolonję Czarny Las, wieś Czarny Las, wieś Herbertów, folwark Herbertów parcele, osadę Herbertów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 215

Pożary
Wczoraj na terenie województwa łódzkiego miały miejsce dwa pożary. 

(...) W Herbertowie (pow. Łask) Kazimierz Soujak prowadząc w stanie nietrzeźwym motocykl, najechał na Genowefę Tosik, która doznała ciężkich potłuczeń i przebywa w szpitalu w Łasku.

Dziennik Łódzki 1969 nr 198.

W Herbertowie wybuchł pożar w oddziale Zelowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Spaliło się 19 bideł do krosien, wartości ok. 10 tys. zł. Pożar powstał na skutek samozapalenia.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza