-->

środa, 24 kwietnia 2013

Grzymaczew

Taryfa Podymnego 1775 r.
Grymaczew, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Grzymaczew, parafia woykow (wojków), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: 3 części, pierwsza Chrzanowska, druga Borzysławska, trzecia Bogusławski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grzymaczew, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 130, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Grzymaczów,  dawniej Krzymaczów, wś pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, o 7 w. od Błaszek. Dzieli się na części A., B., C., i osadę Wcisłe. Rozległości ogólnej 1227 mr., z których 1160 mr. w posiadaniu właścicieli częściowych a 67 w posiadaniu włościan. Roku 1827 było 130 mk., 17 dm.; obecnie 310 mk. Na gruntach tej wsi znajdują się pustkowia zwane Stawki, Kąśnia i Dębieniec. Folwark Grzymaczów litera C rozległość wynosi mr. 128, grunta orne i ogrody mr. 107, łąk mr. 16, nieużytki i place mr. 5. Budynki drewniane 8. Folwark Grzymaczów litera D z wsiami: Grzymaczów, Kopacz, osadami Kopynia i Stawki, rozległość wynosi mr. 144, roli ornej mr. 128, łąk mr. 10, nieużytki i place mr. 6. Budynki murowane 1, drewniane 8. Wś Grzymaczów osad 5, z gruntem mr. 11; wś Kopacz osad 3, z gruntem mr. 8; osada Stawki, gruntu mr. 4; osada Kopynia, gruntu mr. 2.

Spis 1925:
Grzymaczew, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 69, folw. 2. Ludność ogółem: wś 441, folw. 20. Mężczyzn wś 215, folw. 9, kobiet wś 226, folw. 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 438, folw. 20, ewangelickiego wś 3. Podało narodowość: polską wś 438, folw. 20, niemiecką wś 3.

Wikipedia:
Grzymaczew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GRZYMACZEW par. Wojków, p. sieradzki, ma ogólnie 1227 mg w tym osady; Stawki, Kopytnia i Kopacz. Leon Chmielewski, spadkobierca Jana Borzysławskiego – wuja, sprzedaje Kacprowi Szczepańskiemu za 2 tys. zł Grzymaczew C i część Włocina. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan, Jana Łyczki i innych. (SGKP t.2, s.886, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Styczeń
Waliszewice
30 Katarzyna córka Urodzonego Aleksandra Lubiatowskiego i jego małżonki Marianny, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Maciej Waliszewski z ?mińca i Teresa Radońska z Krzymaczowa.

 Gazeta Poznańska 1807

Do zadzierzawienia. Części w dobrach Włocinie i Grzymaczewie do spadku Ur. Ludwika Bogusławskiego należące, pod Błaszkami w Sieradzkim położone, więcey daiącemu przez Licytacyą w trzechletnią dzierżawę puszczone będą, do czego termin 1wszy, 2go Kwietnia, 1go Maia, a 3ci 1go Czerwca roku bieżącego przed W. Konsyliarzem Wyganowskim wyznaczone, na ktorych to terminach i inwentarz prowentow tudzież warunki do kontraktu licytantom przełożone będą. Dan na sessyi Izby Sprawiedliwości. Dnia 5. Lutego 1807 w Kaliszu.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE, Pod-Prefekt Powiatu Sieradzkiego. Uwiadomia szanowną Publiczność że w dniu 14. m. b. pomiędzy wsiami Gołkowem i Wolinem przez Kaczmarza z wsi Grzymaczewa przytrzymana została klacz kara lat 12 maiąca, a gdy Właściciel iey nie iest wiadomy, wzywam go aby naydaley w dnistawił się i iako Właściciel wylegitymował się, gdy w przeciwnym przypadku takowa lego auctionis sprzedana i licitum po odtrąceniu kosztow do Kassy ubogich odesłane zostanie. w Sieradzu dnia 25. Maja 1810.

Gazeta Warszawska 1816 nr 90

Zapozew Edyktalny. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego Października tysiąt ośmset szesnastego roku: —Na żądanie Ur: Antoniego Bogdańskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego mieszkaiącego przy Ulicy Panny Maryi w domu pod liczbą 97 tu w Kaliszu, iako ustanowionego na dniu 29 Października r. b. Kuratora Massy za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. w Powiecie Sieradzkim Woiewództwa Kaliskiego sytuowanych, teraz dziedzicznych Ur: Józefa Zawadzkiego w depozycie P. S. Trybunału Cywilnego będącey; Ja niżey podpisany Woźny przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego przez JW. Ministra Sprawiedliwości d. d. 29 Lutego 1812 roku nominowany w Kaliszu na Przedmieściu Chmielniku w domu pod. liczbą 23 mieszkaiący, zapozywam w stosunku §. l3 Tyt: 51 ordynacyi processowey Pruskiey i rezolucyi P. S. Trybu: Cywil: d. 20 Sierpn: r. b. ad Nr. 1868 Kuratorowi powyżey wymienionemu wydaney wiadomych i niewiadomych wierzycieli Massy za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. w Pcie Sieradzkim w Woiewództwie Kaliskiem sytuowanych, mianowicie wedle Rejestrów hypotecznych na Hypotece Dóbr tychże stoiących, iako to. Ur: Salomona Nathana Bankiera z zamieszkania niewiadomego, Fiskusa Rządu teraźniejszego Królestwa Polskiego, tegoż względem kaucyi za Woyciecha Stanisławskiego wystawioney. — Ur: ś. p. Piotra Magnuskiego, czyli Sukcessorów iego niemniey Cessyonaryuszów, iako to, Stanisława Podpowicza, Józefa Witkowskiego i Pawła Nowowieyskiego z zamieszkania niewiadomych, Alexandra Lebbe Grosperla, także z zamieszkania niewiadomego, Kassę Salaryyną Trybunału Cywilnego w osobie Ur: Ostapowicza Kassyiera w Kaliszu z urzędu mieszkaiącego, i Ur: Woyciecha Woyciechowskiego z zamieszkania niewiadomego, niemniey teraźnieyszego Dziedzica Dóbr rzeczonych Ur: Józefa Zawadzkiego, w Grzymaczewie mieszkaiącego, aby tenże stanąwszy na terminie wyznaczonym, mógł przestrzegać praw swoich.—Przytem zapozywam wszystkich, personalnych Wierzycieli Ur: Ignacego Kamieńskiego z nazwiska i zamieszkania niewiadomych, aby się na dzień dwudziesty pierwszy Grudnia r. b. stawili przed Delegowanym W. Piotrem Kraszewskim Assessorem, przez Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego rezolucyią dnia 20 Sierpnia r. b. N. 1868 wydaną, wyznaczonym, o godzinie dziewiątey zrana na Sali audyencyonalney posiedzeń Trybunału Cywilnego Kaliskiego Wydziału drugiego w celu podania, likwidowania i udowodnienia pretensyy do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego, niegdy Dziedzica Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. rościć się mogących, za których to sprzedaż wedle wyroku adjudykacyynego dnia 8 Września 1804 roku Summa ośmnaście tysięcy siedmset Talarów do depozytu P. S. Trybunału złożoną została, która to sprzedaż ieszcze za czasów Rządu Pruskiego, z mocy patentu dnia 11 Października 1803 roku przez byłą Rejencyią Kaliską wydanego z powodztwa Wierzycieli do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego ubiegaiących się nastąpiła. Przeto zapozwanym powyżey Wierzycielom oznaymuię, aby się stawili na terminie dnia dwudziestego pierwszego Grudnia r. b. i mieyscu wzwyż oznaczonym przed Delegowanym Sądu osobiście lub przez Patronów przybranych, przy P. S. Trybunale Cywilnym Kaliskim będących, i w wszelkie dowody pretensyy do rzeczoney Massy rościć się mogących opatrzonych. — Przeciwko niestawaiącym wnosić będzie Kurator Massy, iżby prekluzyia nastąpiła, czyli wieczne onymże o pretensyiach do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego mieć mogących milczenie, albowiem po wyroku likwidacyynym, i nastąpioney klassyfikacyi Wierzycielów podział Massy w depozycie P. S. Trybunału za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i części B. Włocina wniesioney zupełny nastąpi, wedle którego satysfakcyia respective uzupełnioną będzie. — Zapozwy dla niewiadomych Wierzycieli z nazwiska i zamieszkania w Gazetach Warszawskich umieszczaią się, tudzież na drzwiach Sądowych w Trybunale, w Biórze Urzędu publicznego i Sądzie Pokoiu Ptu Sieradzkiego i Kaliskiego, dla wiadomości publiczney wywieszone zostały d. i w. Jan Szczytowski, Woźny T. C. W. K.

Gazeta Warszawska 1826 nr 68

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Włocin A. i Grzymaczew A. z przyległościami i wszystkiemi użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem przez podpisanego Komornika na gruncie Dóbr w dniu 11 Marca r. b. zdziałanym zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego W. Franciszkiem Nowosielskim, w Mieście Kaliszu w Kancellaryi Jego w dniu 27 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą, na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., wydzierżawione będą. — Warunki do wydzierżawienia tego służące, każdy z interessantów w Biórze tegoż Rejenta przeyrzeć może. — Z dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca W. Czartkowski po 3610 zł: Pol: corocznie. — Kalisz d. 11 Kwietnia 1826 r.
Józef Narczyński.

Gazeta Warszawska 1827 nr 32

Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego.
W dopełnieniu postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 26 Listopada 1822 i 27* Maia 1825 maiąc sobie przedstawioną massę subhastacyyno-likwidacyyną dóbr Grzymaczewa po zeszłym Rządzie Pruskim pozostałą, 1918 tal: 8 1/2 wynoszącą; wzywa interessentów teyże massy, a mianowicie:
a) Józefa Zawadzkiego dziedzica dóbr Grzymaczewa.
b) Niewiadomego imienia i zamieszkania Hrabiego Henkel de Donersmark czyli ex re retrocessyi Baronową Stoesel.
c) Skarb Królestwa Polskiego, czyli raczey z mocy Konwencyi bank Berliński.
d) Massę likwidacyyną Salamona Nathana.
e) Angelę z Wężyków Ordęzyną.
f) Stanisława Podbowicza, czyli Legataryuszów tego Mansyonarzy Kaliskich.
g) Sukcessorów Makarego Dłużyńskiego, czyli bardziey niewiadomego imienia i zamieszkania Nowomieyską.
h) Józefa Gorzeńskiego.
i) Woyciecha Woyciechowskiego modo Jezierskiego.
k) Ernesta Bogumiła Endel.
l) Kassę Szportlową, czyli Skarb publiczny Królestwa Polskiego.
ł) Alexandra Grygowskiego.
aby w ciągu trzeeh miesięcy od ogłoszenia ninieyszego obwieszczenia z prawami swemi zgłosili się; albowiem po upłynieniu tego przeciągu czasu zgłaszaiącemu się w miarę iego zalikwidowaney należności, a reszta Kommissyi Woiewódzkiey pod dalsze zarządzenie wydaną będzie.
Działo się w Kaliszu dnia 17 Stycznia 1827 roku.
Ignacy Wyganowski Prezyd.
Karnecki Sekretarz.

*nieczytelne

Gazeta Warszawska 1829 nr 257

Z powodu śmierci Honoraty z Chorchowskich 1mo Wstowskiey 2do voto Schmittowey, dnia 11 Września 1827 roku nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności Dóbr Grzymaczewa Lit: D. w Powiecie Sieradzkim położonych i summy 30,000 zł: Pol: z prowizyią na Dobrach Maciszewicach i innych się mieszczącey, termin roczny a w szczególe na dzień 25 Września 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz, dnia 15 Września 1829 roku.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego,
F. Bajer.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 180

Z powodu śmierci Honoraty z Chorkowskich 1 Wstewskiey a voto Schmittowey dnia 11 września 1827 roku nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz ostatni donosząc, zawiadamia podpisany, iż do przeniesienia własności dóbr Grzymaczewa litera D. w powiecie Sieradzkim położonych, i summy 30,000 złp. z prowizyą na dobrach Maciszewicach i innnych się mieszczących, termin roczny a w szczególe na dniu 25 września 1830 roku w kancelaryi hipoteczney iest przeznaczony, Reient Kanc. Ziem. Wtwa Kaliskiego. F. Baier.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1831 nr 14 (26 grudzień)

Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na zbiegłego z więzienia detencyinego Kaliskiego w dniu 12 Lipca r. b. Kaspra Nowackiego, o liczne kradzieże obwinionego, baczne oko miały, tegoż śledziły, a za uięciem, pod strażą sądowi naszemu dostawiły.
Rysopis zbiegłego:
Kasper Nowacki lat 33 liczący, rodem ze wsi Grzymaczewa, wzrostu średniego, twarzy ściągłey, nosa długiego, oczów czarnych, włosów czarnych, i czarno zarosły, ubrany był w kamizeli płócienney obdartey brudney, w czapce z białym barankiem, w spodniach płóciennych, bóty miał złe na nogach. Ostatnie iego zamieszkanie było we wsi Rozenna w Gminie Opatowskiey, w Powiecie Kaliskim.
Kalisz dnia 9 Grudnia 1831 r.
Prezydaiący J. Bogusławski.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 194

Po zgonie niegdy Wincentego Czartkowskiego, Dziedzica dóbr Krąkowa, na dniu 8 Października 1829 r. zmarłego, otworzył się spadek, otwarcie którego ogłaszaiąc, zawiadamiam, iż na dzień 20 Października r. b. iest oznaczony termin tu w Kancellaryi Ziemiańskiey, do przepisania tytułu własności dóbr Krąkowa, 2 dóbr Włoczyna, i Grzymaczewa Lit. B. na któren wzywam osoby prawo do spadku maiące, aby się z dowodami zgłosiły. Kalisz d.9 Kwietnia 1832 r. Mikołay Basiński, R. K.Z. W. K.


Dziennik Powszechny 1832 nr 313

Sąd Policyi Prostey Powiatu Sieradzkiego. Wzywa wszelkie władze kraiowe nad bezpieczeństwem publicznem czuwaiące, ażeby na Antoniego Ślązaka inaczey Tutay,o kradzież obwinionego, w nocy z d. 12 na 13 Października r. b. z odwachu miasta Sieradza przed otwarciem z nim indagacyi sądowey zbiegłego, baczną uwagę dawały, i w razie uięcia onego pod mocną strażą sądowi tuteyszemu dostawie raczyły. Rysopis Antoniego Ślązaka vel Tutaia: wzrostu średniego, twarzy okrągłey pucołowatey, włosów iasno-blond, oczu iasnych, brwi żółte, i takiż zarost na brodzie, lat ma 40, rodem z wsi Grzymaczewa Powiatu i Obwodu Sieradzkiego. W czasie ucieczki miał na sobie surdut sukienny szaraczkowy stary, spodnie; płócienne, kaszkiet sukienny granatowy z daszkiem skórzanym. Sieradz d. 10 Listopada 1832 r. Gaiewski, Podsędek.

Dziennik Powszechny 1833 nr 79

Po śmierci: 1mo Zofii z Borzysławskich Krauzowey dnia 23 Września 1807 roku, 2do Elżbiety Borzysławskiey panny, dnia 11 Grudnia 1824 roku nastąpionych, otworzyły się spadki, o których donosząc zawiadamia się, ze do przeniesienia tytułów własności części spadkowych, iakie tymże Zofii Krauzowey i Elżbiecie Borzysławskiey z dóbr Grzymaczewa lit. C, i Włocina lit. C. w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych przypadaią, termin półroczny na dzień 30 Września 1833 r. godzinę 10 z rana, w kancellaryi ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został. Kalisz dnia 9 Marca 1833 roku. Ignacy Główczewski, Reient K. Z. W. K.


Kurjer Warszawski 1833 nr 122

(Art: nad.) Po otrzymaniu smutnej wiadomości iż w d.1 Kwietnia r. b. we wsi Grzymaczowie w województwie Kaliskiem, rozstała się z tym światem w 40 roku życia ś. p. W. Marjanna z Smoleńskich (z Matki Borysławskiej) Szczepańska, byłego Kontrollera celno-granicznego Małżonka, gwałtowną bo tylko 24 godzin trwaiącą słabością kurczową; będąc prawdziwym przyjacielem pozostałego w nieutulonym żalu iej czcigodnego Męża, i Nieboszczki, którą, kto tylko poznał równo ze mną dla pięknych przymiotów iej duszy poważał, udzielając tę smutną o zawczesnym iej zgonie wiadomość, wszystkim iej pokrewnym, przyjaciołom, znaiomym i sąsiadom, pozwalam sobie na dowód hołdu przynależnego prawdziwej cnocie, skreślić w krótkości zalety życia ś. p. W. Marjanny Szczepańskiej, w których, lubo nigdy nie szukała chluby, nie zdołała iednak z niemi przed światem się ukryć, iż będąc przed wszystkim dobrą chrześcjanką, była cnotliwą żoną, dobrą matką, uprzejmą dla sąsiadów, przy tym rządną i wzorową gospodynią, prawdziwie dobroczynną, przynosząc o ile iej tylko możność dozwalała ulgę i pomoc cierpiącej ludzkości, daiąc nawet w własnym domu wielu nieszczęśliwym przytułek i wsparcie. Takie to przymioty, godne naśladowania przez wszystkich, zdobiły istotnie pasmo życia ś. p. W. Marjan: Szczepańskiej. Pokój niech będzie iej duszy na wieki. - Antoni Hetman, b. Kommis: woienny wojska, b. Xięstwa Warszawskiego, Obywatel Warszawy.

Dziennik Powszechny 1833 nr 167

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po śmierci: 1mo Zofii z Borzysławskich Krauzowey, dnia 23 Września 1807 r. 2do Elżbiety Borzysławskiey panny dnia 11 Grudnia 1824 r. nastąpionych, otworzyły się spadki, o których donosząc zawiadomia się, że do przeniesienia tytułu własności części spadkowych, iakie tymże Zofii Krauzowey i Elżbiecie Borzysławskiey, z dóbr Grzymaczewa Litera C, i Włocina Litera C, w Powiecie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych przypadaią, termin półroczny na dzień 30 Września 1833 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego wyznaczony został. Kalisz d. 9 Czerwca 1833 r. Jgnacy Główczewski, Reient Kan. Ziem. Woiewództwa Kaliskiego.


Dziennik Powszechny 1837 nr 27

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po nastąpionej śmierci:
1. Karola Rabczewskiego, właściciela kapitału 18,000 złp., na dobrach Wojcicach, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 3 b, hypotekowanego, jako-też
2. Józefa Wstowskiego i Alexandra Schmidt, współwłaścicieli dóbr Grzymaczewa lit. D i Włoczyna lit. D, w Powiecie Sieradzkim leżących, oraz współwłaścicieli kapitału 30,000 złp., na dobrach Majeszewicach, w Powiecie Wartskim, w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Sędzimirowicach, także w Powiecie Wartskim, w tymże dziale, pod Nrem 4. i na dobrach Dziadkowicach, w powiecie Szadkowskim exystujących, w tymże dziale pod Nr. 3 ubezpieczonego; (…) otworzyło się postępowanie spadkowe i termin do regulacyi spadków tych nadzień 16/28 Lipca 1837 r., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego został wyznaczony; o czem zawiadamiając interesentów, wzywam ich, a by w powyższym terminie z prawami swojemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi, prawem o hypotekach z r. 1818 zagrożonemi, przed podpisanym pisarzem zgłosili się. Kalisz d. 5/17 Stycznia 1837 r. Pisarz Kacellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 106

Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości publicznej, iż dobra ziemskie Grzymaczew, Włocin lit. C. w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, dotąd złp. 1,800 rocznej dzierzawy czyniące, przez licytacyą publiczną w terminie d. 6 (18) czerwca r. b. o godzinie 10 z rana, w mieście Sieradzu, przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego i w jego kancellaryi na lat trzy, poczynające się z dniem 24 czerwca r. b. wydzierżawione zostaną, a to wedle warunków u tegoż Rejenta odczytać się mogących.
Kalisz d. 8 (20) kwietnia 1838 r.
Tomasz Kozłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 134

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.  
2. Leopolda Lieman właściciela kapitałów 72,200 złp. na dobrach Pągów Sady, w Powiecie Radomskim, w dziale IV pod Nrem 5 b. i 39,000 złp. nа dobrach włocinie A. i Grzymaczewie w Powiecie Wartskim w tymże dziale pod Nrem 2 hypotekowanych.
(…) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 8 (20) Grudnia 1838 roku przed podpisanym Pisarzem i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych.
Kalisz d. 28 Maja (9 Września) 1838 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 178

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci.  
4. Tekli Szadokierskiej współwłaścicielki dóbr Grzymaczewa lit. C. i Włocina lit, C. w powiecie Sieradzkim położonych.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 2 (14) Lutego 1839 r. przed podpisanym Pisarzem i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych.
Kalisz d. 23 Lip. (4 Sierp) 1838 r.
F. Korzeniewski

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 28

Wydział i Sekcya Administracyina
RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
29210/8000.
Podaie do publicznej wiadomości że Klemens Raczyński we wsi Grzymaczewie zamieszkały, udowodniwszy zdolność swoię otrzymał od Rady Administracyinej królestwa Polskiego pod datą 27 Września (9 Października) 1838 r. patent na Jeometrę Klassy 1ej w całem Królestwie Polskiem. Kalisz dnia 18/39 Kwietnia 1839 roku.
p. o. Gubernatora Cywilnego
Pułkownik Flgel Adjutant Jego Cesarsko-Królewskiej Mości,

K. TRĘBICKI. Sekr. Jlny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 219

(N. D.4661.) Rejent Kаncellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Alexandrze Alexym dwóch imion Kosickim, co do przepisania sched po nim przypadających: a) z dóbr Zawadek, b) z summy złotych 16,500 w Dziale IV. pod Nr. 4 lit: b. na dobrach Wojcinku, c) z summy złotych 10,900 w Dziale IV. pod Nr. 1 na dobrach Grzymaczewie lit: D, d) z summy złotych 30,000 na dobrach Wojcice male i wielkie w Dziale IV. pod Nr. 7 hypotekowanych (...)
(...) w pisanych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Kwietnia 1841 roku godzinę 9tą z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą niezgłaszających się.  
Kalisz dnia 9 (21) Września 1840 roku.
Mikołaj Basiński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 7

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż protokułem exekucyjnym na gruncie dóbr Włocina w dniach 12/24 Listopada i 25 Listopada (7 Grudnia 1841) r. przez Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału sporządzonym: Dobra Ziemskie Włocin część lit. A. i Grzymaczew część Lit. A. w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, Aloizego Niemojowskiego Obywatela krajowego w tychże samych dobrach mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, na żądanie Franciszka Nowosielskiego Rejenta tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu mieszkającego, a do tego przedmiotu u Karola Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału, w Kaliszu mieszkającego (który przedaż dóbr tych Włocina popiera) prawne zamieszkanie obrane mającego, na satysfakcyą summy 1500 rubli z prowizyami od Maryanny z Trembińskich Mellerowej wdowy aktem z dnia 23 Października (4 Listopada) 1841 roku nabytej, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w tutejszym Trybunale Cywilnym wedle form prawnych dokonać się mającą, zajęte i wystawione zostały. Trzy kopie zajęcia tego, Aloizemu Niemojowskiemu jako debentowi, jako ustanowionemu dozorcy, i jako Wójtowi Gminy dnia 25 Listopada (7 Grudnia) 1841 r. czwarta zaś kopia Jakubowi Bojemskiemu jako Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Grudnia t. r. doręczone i zostawione zostały, następnie zajęcie to dnia 19/31 Stycznia 1842 r. w właściwej księdze hipotecznej przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej, i dnia 23 Stycznia (4 Lutego) t. r. w księdze na ten cel utrzymywanej przez podpisanego Pisarza Trybunału wpisane i zaregestrowane zostało.
Jak zajęcie to bliżej wyjaśnia, w mowie będące dobra Włocin i Grzymaczew części lit. A. w gruntach, łąkach, pastwiskach a nawet w zabudowaniach, z innemi trzema częściami Włocina i Grzymaczewa, literami B. C. D. oznaczonemi są pomieszane, a co do borów i lasów, te w cale dotąd podzielone nie są. Zajęte atoli dobra części A. zajmować mają w sposobie przybliżonym około 680 morgów miary nowopolskiej powierzchni, mianowicie: grunta folwarczne i włościańskie w różnych częściach po między drugiemi częściami Włocina i Grzymaczewa asystujące, a należące do klassy II. III. IV. i V. około morgów 450, łąki podobnież w drobnych cząstkach będące morgów 54, pastwiska morgow 20, bory i lasy młodociane morgów 130, place, ogrody, stawy, drogi i nieużytki, około morgów 26, — składają się zaś z wsi i folwarku Włocin A. z wsi zarobnej Grzymaczew A. z folwarku Jaryszka; z pustkowiów Chudoba, Pęczek, Niwa, Kije, Nizowskie, Dębiniec i Kameniowka, należą do jednej miejscowej Gminy pod nazwiskiem Gmina Włocin, kórej Urząd sam dziedzic Aloizy Niemojowski sprawuje.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, z drzewa stawiane, w części w średnim, a w większej części w miernym są stanie. Dzierżawcą dóbr tych jest Michał Mierzewski. Kolonistów w tych dobrach nie masz żadnych. Jmiona zaś i nazwiska nie­ stałych czynszowników są: 1. Andrzej Toruński. 2. Jakób Krzesiński. 3. Kazimierz Wieczorkiewicz. 4. Jgnacy Rzasina. Podatki z części A. dóbr Włocina i Grzymaczewa wynoszą rocznie około 125 rubli. O stanie zresztą dóbr tych i położeniu oraz szczegółowem wyjaśnieniu, nie tylko z aktu zajęcia wyżej z daty powołanego, w Kancellaryi Ziemiańskiej, w Biórze miejscowego Trybunału, i u Patrona Kowalskiego znajdującego się, lecz najdokładniej na miejscu czyli na gruncie, każdy konkurent poinformować się może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyjnych w Kaliszu na Audyencyi Trybunału dnia 10/22 Marca 1842 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 23 Stycznia (4 Lutego) 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 111

(Ν. D. 2156) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Ogłasza, iż dobra ziemskie Włocin i Grzymaczew części lit: A. składające się z wsi i folwarku Włocin lit: A, z folwarku Jaryszki, z wsi zarobnéj Grzymaczew lit: Α, z pustkowiow Pęczek, Kije, Dębiniec, Niwa, Niżowskie, Hudoba, Kanianiowka, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż, dnia 1845 r. Termin do wydzierżawienia tego oznaczony jest na dzień 27 Maja (8 Czerwca) r. b. godzinę 10 z rana przed Rejentem Pstrokońskim w Sieradzu, u którego warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna wynosić może rocznie rubli sr. 600.
w Kaliszu dnia 4 (16) Kwietnia 1842 r.
Józef Sikorski.

Akta metrykalne (Parafia Wojków) 1847

 120. Grzymaczew
Działo się w wsi Grzymaczewie dnia 19/31 października 1847 roku o godz. drugiej po południu - stawił się Juliusz Pstrokoński dziedzic dóbr Głuchowa tamże zamieszkały lat 28 mający w obecności Walentego Karsznickiego, teścia swego dziedzica części wsi Grzymaczewa tamże zamieszkałego lat 50 liczącego i Antoniego Karsznickiego lat 40 liczącego w Księstwie Poznańskiem w wsi Chłemec zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w wsi Grzymisławice dnia piątego września roku biżącego o godzinie jedenastej w nocy z jego małżonki Leokadyi z Karsznickich lat 22 mającej, dziecięciu temu na Chrzcie św. w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały dwa imiona Henryk Urban, a rodzicami jego chrzestnemi byli wspomniony Antoni Karsznicki i Róża Bronikowska, akt stawającemu i świadkom przeczytany został podpisany
X. Józef Maliński proboszcz wojkowski

Walenty Karsnicki, Juliusz Pstrokoński, A. Karsnicki

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 245

(N. D. 4030) Rejent Kancellaryi Hypotecznéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2, po Nepomucenie Sokołowskim co do summy rs. 150 na dobrach Włoczyn Grzymaczew lit. B. w dziale IV. pod Nr. 8 i ad Nr. 5 wpisanej z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 8 (20) Lutego 1849 r. godzinę 10 zrana w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 14 (26) Lipca 1848 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 137

(N. D 2894) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiad omość otwarcia spadków:
1. Po Alojzym Borzysławskim co do tytułu współwłasności dóbr Grzymaczewa i Włocina lit C. Okręgu Sieradzkiego; (...) zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 10 (22) Grudnia 1849 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancelliryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1849 roku.
Mikołaj Basiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 216

(N. D. 4014) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Pawła Stempkowskiego ze wsi Grzymaczewa Okręgu Sieradzkiego zbiegłego, o kradzież u Jana Pawłowskiego we wsi Bukowinie w nocy z dnia 28 na 29 Listopada r. z. spełnioną obwinionego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, ściśle śledzić i wrazie ujęcia do Sądu Poprawczego Kaliskiego odstawić rozporządziły.
Tyniec pod Kaliszem d. 11 (23) Sierpnia 1849 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 205

(N. D. 4140) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych:
3. Kasprze czyli Gasprze i Maryannie z Smolińskich małż: Szczepańskich nie tylko co do praw jakie obojga im lub jednemu z nich służyły i służyć mogły do współwłasności dóbr Grzymaczewa i Włocina lit. С. lecz zarazem i co do summ respective: złp. 2100 czyli rs. 315 złp. 4000 czyli rs. 600 i złp. 3000, czyli rs. 450. Które w dz. IV. wykazu hypotecznego pod Nrmi 2, 3 i 5 na tychże samych dobrach Grzymaczewie lit. C. i Włocinie lit. C. dla samego zmarłego Gaspra Szczepańskiego hypotecznie są zabezpieczone.  
(...) Wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na d. 8 (20) Marca 1854 r. w którym interessenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą. 
Kalisz d. 29 Sierp. (10 Wrześ.) 1853 r.
F. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 244

(N. D. 5042) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po osobach zmarłych następujących toczą się postępowania spadkowe:
3. Stanisławie Chmielewskim, jako współwłaścicielu dóbr Grzymaczewa i Włocina części lit. C. w O-gu Sieradzkim położonych.
Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 18 (30) Kwietnia 1854 r. przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi hypotcznej w Kaliszu wyznacza się.
Kalisz d. 16 (28) Października 1853 r.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 71

(N. D. 1568) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków:
1. Po Elżbiecie Borzysławskiej pannie.
2. Po Zofii z Borzysławskich Krauzowej.
3. i Tekli z Chmielewskich Szadokierskiej, wszystkich trzech jako współwłaścicielek dóbr Grzymaczewa lit. C, i Włoczyna czyli Młocina lit. С w Ogu Sieradzkim położonych.
(...)wyznacza się termin przed podpisanym Regentem i w jego Kancellaryi w Kaliszu, na d. 16 (28) Września r. b. w którym wszyscy jakiekolwiek prawa do spadków tych mieć mogący; zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz d. 4 (16) Marca 1854 roku.
F. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 191

(N. D. 4294) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszewskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
4. Józefy z Niemojowskich Czartkowskiej wierzycielki summy rs. 150 na dobrach Włoczyn B. i Grzymaczew В. z O-gu Sieradz kiego, w dz. IV pod Nr. 12 zabezpieczonej.
Otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin nа d. 5 (17) Marca 1855 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 11j23 Sierpnia 1854 r.
J. Miklaszewski.

Kurjer Warszawski 1854 nr 292

W kolonji należącej do dóbr Grzymaczew, własnością W. Henryka Czekierskiego będących, a w Pcie Sieradzkim Gub: Warszawskiej położonych, mieszka kolonistka, mająca lat 118. Niewiasta ta płynnie jeszcze mówi, zatrudnia się szyciem i tylko upada na nogi; twarz jej jest mahoniowego koloru. Staruszka ta ma jeszcze najstarszego wnuka, liczącego lat 80, prawnuka lat 50, pra-prawnuka lat 24, i nakoniec pra-pra-prawnuka rok 1. Wiadomość ta jest autentyczną i metrykami udowodnioną.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 165

N. D. 3599) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Józef Jaśkiewicz, lat 34 liczący, syn Kazimierza i Maryanny, wyrobkiem się trudniący, w wsi i gminie Grzymaczów w Ogu Sieradzkim stale zamieszkały; wzrostu dobrego, twarzy pełnej dużej, ocz niebieskich włosów bląd długich bez faworytów z małemi wąsikami. Ubrany w surdut bajowy ciemno-zielony, na dwa rzędy guzików zapinany, kamizelkę sukienną granatową, podobnież na dwa rzędy guzików zapinaną, spodnie płócienne granatowe farbowane, czapkę bronzową z barankiem czarnym, koszulę płócienną i bóty chłopskie podkuwkami kute. Powyż opisany Józef Jaśkiewicz w transporcie z miasta Warty do Kalisza zbiegły, mocno jest poszlakowany o różne kradzieże i rozbój na drodze. Wzywa zatem wszelkie Władze tak wojskowe, jak cywilne, nad bezpieczeństwem kraju czuwające, aby na tegoż Józefa Jaśkiewicza baczne zwracały oko, a po ujęciu go pod silną strażą Sądowi naszemu odstawić zechciały.
Tyniec d. 19 Czer. (2 Lipca) 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 24

(N. D. 522) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Walentego Mikoszewskiego, stolarza, ostatecznie w gminie Grzymaczew Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, o defraudacyą obwinionego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby w sprawie własnej do wysłuchania wyroku najdalej w ciągu dni 30 w Sądzie tutejszym się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie udzielił, po bezskutecznym bowiem upływie oznaczonego czasu, według przepisów prawa z nim postąpionem będzie.
Piotrków dnia 14 (26) Stycznia 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
75. rs. 2100 pod N. 12 na dobrach Włoczyn A. i Grzymaczew z Ogu Sieradzkiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 280

(N. D. 5996) Na żądanie Stanisława Kosickiego przysposobionego Borzysławskiego we wsi Grzymaczewie O-gu Sieradzkim zamieszkałego, Alexandra Bogusławskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za obronę ustanowionego mającego, przeciwko SS-rom Borzysławskim poprzednio Waleryana Zagrodzkiego, a dziś Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału za obronę mającym, zapadł dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1856 r. wyrok Trybunału miejscowego dział spadku po niegdy Antonim i Elżbiecie Borzysławskich nakazujący, opinią biegłych czyli wieś Grzymaczew i Włocin część lit. C. do tego spadku należące, dadzą się dogodnie w naturze podzielić, rozporządzający, a wrazie niemożności tego podziału ocenienie rzeczonych dóbr przez biegłych i przedaż w drodze publicznej licytacyi stanowiący do sporządzenia działów Nepomucena Wojciechowskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu, a do odbycia przedaży Sędziego Trybunału Rembielińskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego mianowani biegli dali pod dniem 3 (15 ) Października 1857 r. opinią, iż należące do spadku tego dobra Grzymaczew i Włocin część lit. C. w O-gu Sieradzkim, położone dogodnie w naturze podzielone być nie mogą. Następnie w dniu 14 (26) Lipca 1858 r. ciż biegli sporządzili urzędową taxę wsi Grzymaczewa i Włocina część lit. C. przez którą to wartość dóbr tych rs. 6600 ustanowili, poczem taxa ta Wyrokiem Trybunału Kaliskiego d. 30 Października (11 Listopada) 1858 r. zapadłym potwierdzoną została, a zarazem w miejscu Sędziego Rembielińskiego do odbycia przedaży Sędzia Trybunału Wąsowicz, a do sporządzenia działów w miejsce Rejenta Wojciechowskiego Rejent Edward Milewski delegowany został.
Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia wsi Grzymaczewa i Włocina część lit C. na dzień 7 (19) Stycznia 1859 r. godzinę 3 z południa przed W. Wąsowiczem Sędzią Trybunału Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału w Kaliszu przy ulicy Józefina w pałacu Sądowym oznaczony został. Warunki przedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału i podpisanego Patrona.
Kalisz d. 20 Listop. (2 Grudnia) 1858 r.
Alexander Bogusławski, Patron Tryb. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 245

(N. D.6111) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Leona Bek co do tytułu współwłasności dóbr Włoczyn A. Grzymaczew A. z Okręgu Sieradzkiego; (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznacza się termin na d. 25 Kwiet. (7 Maja) 1860 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 15 (27) Paździer. 1859 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.            
25. Włóczyn B. i Grzymaczew B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Ogu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 49 kop. 56, vadium do licytacji rs. 390, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1460, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 154

(N. D. 3126) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
3. Kazimierza Kożuchowskiego, co do kaucji w sumie złp. 1000 na dobrach Grzywaczew lit. C. i Włocin lit. C. z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 9. Działu IV. zapisanej, a rozciągającej bezpieczeństwo i na wierzytelnościach pod Nr. 2. 3. i 5. hypotekowanych.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 6 (18) stycznia 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją. Kalisz d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1863 r. J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 267

(N. D. 5550) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Marcelego Krzesińskiego wierzyciela sumy 1. rs. 705, b) rs. 795, c) rs. 1125 na dobrach Bogusławice z Ogu Konińskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 31, 32 i 42 ubezpieczonych, rozciągających takie bezpieczeństwo i na dobrach Dzierzbin z Ogu Kaliskiego w dziale IV. wykazu pod Nmi 21. 25 i 33 przez zastrzeżenie. 2. rs. 975, na dobrach Żelisław z Ogu Wartskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 22. 3. rs. 600 na dobrach Włyń z Ogu Szadkowskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 20. 4. rs. 750 i 600 na dobrach Grzymaczew lit. D. z Ogu Sieradzkiego wdziale IV wykazu pod Nr. 8 i 9. 5. rs. 750 i 1200 na dobrach Zakrzyn z Ogu Kaliskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 22 i 26 z procentami zabezpieczonych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 21 Maja (2 Czerwca) 1864 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 1 (13) Listopada 1863 r.
Emiljan Ordon.

Dziennik Powszechny 1864 nr 86

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1690) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej, co do tytułu współwłasności dóbr Włoczyn B. Grzymaczew B. z Okręgu Sieradzkiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 2 (14) Października 1864 r. w Kancelarji Hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 19 (31) Marca 1864 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 280

(N. D 7394) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Michała Wylazłowskiego posiadacza folwarku Wcisłe, tamże w Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy tutejszym Trybunale, w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże patron stawa i subchastacją dóbr niżej wymienianych popiera, zajęte zostały przez Wiktora Lipskiego Komornika Sadowego, protokułem w dniach 7 (19), 9(21), 10 (22) Września 1865 r. sporządzonym, na sprzedaż drogą przymuszonego wywłaszczenia w Trybunale tutejszym odbyć się mająca dobra ziemskie:
Włoczyn B. i Grzymaczew B. wraz z osadą Kąśnia, tudzież folwark Wcisłe, z pustkowiem Dzikie.
z przyległościami, zabudowaniami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy.
Dobra te położone są w Gminie Gruszczyce, Okręgu i Powiecie Sieradzim Gubernji Warszawskiej. Dziedzicami ich są niepodzielnie Wincenty Pągowski w mieście Błaszkach mieszkający, oraz sukcesorowie Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej prawnie obrane mający, we wsi Włoczynie B. i Grzymaczewie B. zamieszkałych.
Rozległość dóbr powyższych wynosi na miarę nowopolską około 16 1/2 włók czyli około 247 dziesiatyn, a w szczególności: Włoczyn В i Grzymaczew B. z osadą Kąśnia około włók 9 to jest: w gruntach ornych mórg 212, ogrodach mórg 5, łąkach mórg 28, wodach rowach prętów kwadratowych 80, nieużytkach mórg 3. prętów kwadratowych 26, placach pod zabudowaniami prętów kwadratowych 259, w gruntach włościańskich około mórg 20.
Folwark Wcisłe i osada Dziki, ma rozległości około włók 7 1/2, to jest: grunt orny mórg 30, łąki mórg 20, place pod zabudowaniami mórg 3, drogi i nieużytki mórg 7, łąk mórg 20, zagajnik mórg 90, grunt młynarza z stawem mórg 31, grunta. włościańskie mór 23.
Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie: w Włoczynie В i Grzymaczewie B; dwór mieszkalny 1, sklep 1, stajnie 2, obora 1, stodół 2, chlew 1, owczarnia 1, wozownia 1, spichrz 1, gołębnik i, kloaka 1, oparkanienie 1, dom owczarski 1, ogród owocowy i warzywny.
W folwarku Wcisłe: dwór mieszkalny 1, sklep 1, obora 1, wozownia 1, chlew 1, studnia 1, stodoła 1. około której stoi 21 sztuk dębów, ogród owocowy i warzywny. Kuźnia z mieszkaniem 1, dom wspólny z włościanami 1. Zabudowania młynarza są: dom mieszkalny, młyn wodny, obora, stajnia, wozownia, stodoła, most, upust, oraz 2 chałupy włościańskie z oborą.
W osadzie Kąśnia: chałupa z stajnią i oborą, karczma z stajnią zajezdną i kuźnia, oraz 3 chałupy, 1 stodoła i 1 obora włościańskie.
W pustkowiu Dzikie znajduje się chałupa włościańska.
Wszystkie zabudowania są drewniane.
W dobrach tych są następni dzierżawcy i koloniści:
1, Franciszek Basiński dzierżawi dobrа Włoczyn В i Grzymaczew B. 2. Michał Wylazłowski zastawnik folwarku Wcisłe. 3, Wilhelm Szindel młynarz i czynszownik. 4, Józef Girałtowski okupnik. Włościanie których prawa uwłaszczenia nie są ostatecznie roztrzygnięte, są 1. Michał Karski szynkarz. 2. Antoni Gurniakowski kowal. 3. Feliks Klimczak v. Kaźmierczak. 4. Idzi Lakomiak. 5. Michał Nieborak fornal, 6. Paweł Wlazlok, 7. Walenty Drozdz, 8. Józef Kałuża, 9. Szymon Pomykała, 10. Józef Wawrzyniak, 11. Marcin Nieborak fornal, 12. Ludwik Stodolski, 13. Michał Łakomy, 14. Wojciech Staloch wyrobnik. 15. Augustyn Wasilewski, 16. Jan Liśkiewicz, 17. Marcin Toroński, 18. Andrzej Kaźmierczak. 19. Jan Łysek, 20. Józef Siwiński, ostatni siedmiu z folwarku Wcisłe, i 21. Wojciech Guzdecki z pustkowia Dzikie.
Akt zajęcia wręczony został w d. 17 (29) Października roku bieżącego, Jakóbowi Stelmasiak Wójtowi Gminy Gruszczyce, we wsi Włóczynie mieszkającemu, i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 8 (20) tegoż miesiąca i roku.
Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w księdze wieczystej dóbr Włoczyna B. i Grzymaczewa B. dnia 1 (13) Listopada r. b., a w Kancelarji tutejszego Trybunału do księgi zaregestrowań dnia 9 (21) tegoż miesiąca i roku.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr wyżej wymienionych nastąpi na audjencji Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż, dnia 4 (16) Stycznia 1866 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 10 (22) Listopada 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 145

(N. D. 3903). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Alojzego Czyżewskiego, co do zastrzeżenia zapisanego pod Nr. 3 działu IV dóbr Grzymaczew lit. D. z Okręgu Sieradzkiego, względem procentów zalegających, od sumy złp. 54,512, od daty ostatniego kwitu.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 2 (14) Stycznia 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 16 (28) Czerwca 1866 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Grzymaczew od sumy rocznej rs. 27.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
25. Włóczyn A. i Grzymaczew A., do których należą pustkowia Kije i Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Przegołe, czyli Przegorzałe z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 kop. 32 1/2, wadium do licytacji rsr. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7.688, termin do sprzedaży d. 16 (28) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
26. Włóczyn B. i Grzymaczew B, do których należy osada Wcisłe zwana, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 157 kop. 38 1/2, wadium do licytacji rsr. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,337, termin do sprzedaży d. 17 (29) Maja 1868 r. przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 50

N. D. 1452. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Wincentego Łozińskiego wierzyciela sumy rs. 900, sposobem ostrzeżenia na dobrach Włoczyn A. i Grzymaczew A. pod Nr.31, na dobrach Chrusty Zawady pod Nr. 19, na dobrach Ochle pod Nr: 71, wszystkich z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV hypotekowanej.  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin na dzień 3(15) Września 1868 r. w Kaliszu w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 22 Lutego (5 Marca) 1868 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie:  (...) c. rsr. 1,500 i rs. 450 na dobrach Włoczyn A i Grzymaczew A. z Powiatu Sieradzkiego; (...) wszystkich z Powiatu Sieradzkiego zahypotekowanych, otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.


Przegląd Katolicki 1869 nr 23

Korespondencja Przeglądu Katolickiego.
Z Dekanatu Sieradzkiego.
(Dokończenie).

Oprócz powyższych zmian zmarł tu w naszej okolicy, już po wydrukowaniu katalogu, młody kapłan, którego warto oddzielnie wspomnieć. Jest zaś nim ks. Ignacy Waliszewski, pleban w Chlewie, zmarł tamże po ciężkiej i długiej chorobie dnia 12 grudnia 1868 roku, w wieku lat 31, kapłaństwa lat 8,
Na tym młodym kapłanie, niejaśniejącym, ani głęboką nauką, ani świetną wymową, ale bogatym w wiarę, nadzieję i miłość Boga a ludzi, ziściła się co do słowa owa obietnica Ducha św. "Starość bowiem poczciwa jest, nie długowieczna, ani liczbą lat porachowana, ale sędziwością jest roztropność człowiecza, a wiek starości żywot niepokalany..: Stawszy się za krótki czas doskonałym, przeżył czasów wiele"(l).
Ks. Waliszewski urodził się w Grzymaczewie dnia 5 sierpnia 1837 r., w pół roku po śmierci ojca Józefa, a w szóstym roku życia już stracił matkę Balbinę z Leszczyńskich. Sierotę przytuliła do serca i wychowała babka Anna z Drągowskich Leszczyńska. Pod jej okiem wzrastał ks. Ignacy i kształcił się w Sieradzu w szkole elementarnej i powiatowej. Nauki teologiczne odbył w seminarjum w Włocławsku od roku 1856 do 1860. W tym roku wyświęcony na kapłana, pracował jako wikarjusz przy kościołach w Świnicach, Dobry, Krzepicach, Malanów, a w roku 1866 objął zarząd parafji Chlewo, jako administrator.
Dwa lata był tylko w Chlewie, a przez te dwa lata, dał nowy dach na tamtejszym kościele, wyreparował dzwonnicę, wybielił cały murowany kościół wewnątrz, naprawił tynki zewnątrz—odmalował ołtarze, przerobił i ponaprawiał apparaty i bieliznę kościelną—podźwignął z upadku i zaopatrzył w światło bractwo miejscowe—cmentarz przy kościele otoczył murem, częścią nowym, częścią stary naprawił. Wszystko to z ofiar dobrowolnych. Oto owoc pracy materjalnej w Kościele. Lecz cóżby to znaczyło, gdyby nie był dbał o duszę ludu sobie powierzonego?

(1) Ks. Mądr. r. 4 w. 8.

Tu ks. Ignacy nietyle nauką, bo miał trudną wymowę, ile życiem zmienił zupełnie postać parafji, tak, że tam gdzie dawniej chwasty występku bujnie się pięły, w ciągu dwóch lat śliczne kwiaty wiary i cnoty bujnie zakwitły. To też lud wszystek umiał ocenić tę pracę, tę ofiarę z siebie ks. Ignacego. Nietylko bowiem włościanie wszyscy i obywatele za życia jego oddawali mu ochotnie należne meszne i dziesięciny, ale kiedy zachorował, przez dwa miesiące nieustannie stały jakby jakie podwody na podwórzu plebańskiem, konie dworskie, kolejno się zmieniając po lekarza i kapłanów. A lud wiejski dopraszał się jak o jaką łaskę, by mu wolno było usłużyć choremu proboszczowi. Rzadkie to w naszych czasach widowisko! Na miesiąc przed skonem nietylko przygotował duszę na drogę wieczności, i w ciągu choroby kilkukrotnie przyjmował SS. Sakramenta, ale jeszcze urządził swą własność. Wypłacił służących, oddał własność gruntową i kościelną dozorowi, wszystko sprzedał, rozdał część ubogim, a resztę na koszta pogrzebu przeznaczył.
Jak też oceniono to jego życie! Oto gdy kapłan wszedłszy w dzień pogrzebu na ambonę, miał mówić kazanie i przeżegnawszy się wymówił imię ks. Ignacego, taki płacz, taki, że się wyrażę po prostu, ryk powstał w kościele, że musiał przestać mówić. Tu łzy wieśniaków, ziemian i kapłanów zmieszane w jedno echo uwielbiały cnoty kapłana. W całem tem życiu szczególnie jaśniała miłość dla Kościoła—i tę miłość przelał zmarły w swych parafjan!
Mój Boże! co to za piękny przykład dla nas kapłanów!!
Obyśmy tylko nie pomijali tej nauki żywej, jaką nam Bóg zostawił w życiu i śmierci młodego towarzysza! Requiescat in pace!
W imieniu zmarłego kolegi składam tu podziękę publiczną Zacnym Obywatelom parafji Chlewo, za ich nad bratem naszym opiekę, ks. Gawlińskiemu Konstantemu, który w całem życiu prowadził za rękę zmarłego i do śmierci tej braterskiej opieki nie poprzestał; W. Czajczyńskiemu lekarzowi z Warty, który przez 4 tygodnie choroby zmarłego codziennie a niekiedy dwa razy na dzień odwiedzał chorego bezpłatnie. Dzięki i wam zacni włościanie parafji Chlewskiej, żeście umieli ocenić dobre chęci i pracę waszego proboszcza, a kochając go serdecznie i słuchając jako posłańca bożego za życia—wyrywaliście jedni drugim, zalani łzami, trumnę zmarłego, by mieć szczęście nieść jego zwłoki na swych barkach. W tej mierze ziemianie, kapłani i wieśniacy uprzedzali się w usłudze.
Przy trumnie ks. Waliszewskiego można się było o tem przekonać, co może kapłan, który w imię Boga i Kościoła św. do ludu z wiarą i miłością przychodzi. Daj nam Boże więcej takich kapłanów!


Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
31. Włóczyn B. i Grzymaczew Β. z osadą Wcisłe z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 214 kop. 58. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim dnia 6(18) Marca 1870 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,325.
Zawiadomienie to ogłasza się dla 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów niegdy Michaliny z Oczkowskich Pągowskiej, współwłaścicielki i wierzycielki hypotecznej dóbr Włóczyn i Grzymaczew B. i 2. Niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego, Hejmana Icka 2-ch imion Wągłczewskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Włóczyn i Grzymaczew B.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
5. Grzymaczew lit. D, i Włócin lit. D, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rsr. 118 kop. 67; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim dnia 4 (16) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,400.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Grzymaczew lit, D, i Włocin lit. D, 1° Sukcesorów Aleksego Aleksandra Kosickiego to jest: a) Józefy z Psarskich Kosickiej; b) Michała-Mikołaja-Józefa 3-ch imion Kosickiego; 2° a) Marjanny, b) Kazimierza i Konstancji nieletniego rodzeństwa Gierałtowskich.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.Dziennik Warszawski 1872 nr 108

N. D. 3205. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu. Po śmierci:
5. Józefy z Bogusławskich Brodnickiej, wierzycielki sumy rs. 1,500 na dobrach Stoku z okręgu Kaliszskiego w dziale IV, pod Nr. 44, a na dobrach Włoczyn i Grzymaczew A, z okręgu Sieradzkiego w dziale IV, pod Nr. 19 ubezpieczonej, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin w Kancelarji mej w Kaliszu na dzień 27 Listopada (9 Grudnia) 1872 roku godzinę 10-tą zrana pod prekluzją.
Kalisz dnia 13 (25) Maja 1872 roku.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 28

N. D. 814. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Hipolita Walusińskiego co do sumy rs. 584 kop. 61 poprzednio na dobrach Grzymaczew lit. С z Okręgu Sieradzkiego hipotekowanej obecnie spłaconej i w depozycie Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będącej.
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin na d. 11 (23) Sierpnia 1873 r. w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 30 Stycz. (11 Lut. ) 1873 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 7

N. D. 303. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Anny Gierałtowskiej po Dyonizym Gierałtowskim pozostałej wdowy jako matki i głównej opiekunki Marjanny, Kazimierza i Konstancji rodzeństwa Gierałtowskich, oraz Józefa Korson emeryta, opiekuna przydanego, z których Anna Gierałtowska życie obecnie zakończyła, a nieletnia Marjanna doszła pełnoletności, zaś głównym opiekunem nieletnich Kazimierza i Konstancji jest Władysław Olszowski dziedzic dóbr Niewiarowa, z tych Marjanna panna doletnia z własnych funduszów utrzymująca się i Józef Korson mieszkają w mieście Petrokowie, a Władysław Olszowski w dobrach Niewiarowie, wszyscy zaś mają zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, w mieście Kaliszu zamieszkałego, który sprzedażą tą dyryguje, w poszukiwaniu sumy rs. 4500 z procentem od daty ostatniego kwitu od Franciszki z Morawskich Stanisława Miłkowskiego małżonki, właścicielki dóbr Grzymaczew D. i Włocin D. w dobrach Grzymaczewie zamieszkałej, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Romualda Pinowskiego dnia 16 (28) i 17 (29) Sierpnia 1873 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymusowe, w drodze sądowej wywłaszczenie.
DOBRA ZIEMSKIE
Grzymaczew D. i Włocin D. składające się z jednego dominialnego folwarku Grzymaczew D. i Włocin D. z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, rolami, zasiewami dokonanemi i dokonać się mającemi, łąkami, pastwiskami, propinacją, polowaniem, wodami, stawami, sadzawkami, użytkami wszelkiemi, i z tem co całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia i ograniczenia.
Dobra te położone są w parafji Wojków, gminie Gruszyce, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, graniczą na północ z dobrami Stok i Piegonisko, na zachód z dobrami Brusiny na południe z Grzymaczewem i Włocinem С i na zachód z temiż. Odległe od miast najbliższych: Błaszek wiorst 6, Sieradza mil 3, Warty 3, Kalisza 5. Właścicielką tych dóbr jest Franciszka z Morawskich Miłkowska, Stanisława Miłkowskiego żona, w tychże dobrach zamieszkała znajdują się w jej posiadaniu.
Budynki w tych dobrach znajdują się potrzebie gospodarstwa odpowiednie, granice niesporne obcą dziedziną przecjęte, a rozległość sposobom przybliżonym około włók 7, morga 1 1/2 miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 208 sażeni 803, miary ruskiej. Podatki opłacają się do kassy powiatu w Sieradzu, z Grzymaczewa rs. 102 kop. 19 a z Włocina rs. 460 kop. 30*. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ignacemu Gierlach Wójtowi gminy Gruszyce w d. 4 (16) Września 1873 r. a Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu w d. 7 (19) Września t r. a następnie do księgi wieczystej w Kancelarji Ziemiańskiej d. 2 (14) Października t. r. a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 16 (28) Października t r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stawjącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w d. 5 (17) Grudnia 1973 r. godzinę 10, z rana nastąpiło, drugie w d. 19 (31) Grudnia 1873 r., trzecie w d. 2 (11) Stycznia 1874 r., termin do temczasowego przysądzenia wyrokiem Trybunału na d. 1 (13) Lutego 1874 oznaczony został, popierający sprzedaż za dobra te rs. 5,000 podał.
Kalisz d. 3(15) Stycznia 1874 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 58

N. D. 1691. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Franciszka Chortulańskiego właściciela dóbr Grzymaczew C. z Okręgu Sieradzkiego.
(...) otworzył się spadek do regulacji którego wyznacza się termin na d. 18 (30) Września 1874 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 14 (26) Lutego 1874 r.
Wilchelm Grabowski.


Dziennik Warszawski 1874 nr 219

N. D. 6515. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Franciszki Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałej wdowy, oraz Józefy z Witońskich Woźniakowskiej Piotra Woźniakowskiego żony, czyli obojga tychże małżonków Woźniakowskich, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u swego Obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu tamże zamieszkałego subhastację dóbr poniż wyrażonych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 1450 z procentem i kosztami od Jana Nepomucena Bogusławskiego właściciela dóbr Włoczyn A. z przyległościami w tychże dobrach okręgu Sieradzkim zamieszkałego przypadających, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1871 r. dopełnionym
DOBRA ZIEMSKIE
Włoczyn A i Grzymaczew lit. A. z wszelkiemi przyległościami, a mianowicie: pustkowiem Kije, Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Pogorzała jedną księgą wieczystą objęte, w okręgu i powiecie Sieradzkim położone, na wschód słońca z dobrami Wrzącą i Wojkowem, na południe z dobrami rządowemi Salomony, na zachód z dobrami Rożenna, na południe z dobrami Grzymaczew graniczące.
Budowle są następujące: dwór o czterech pokojach, dwóch sieniach, z garderobką, schowaniem, o dwóch facjatach, z drzewa i cegły pod gontami, sklep w ziemi, drwalnik i chlewiki, kloaka, ogród owocowy i warzywny, stawków z upustami siedm, lodownia w ziemi, inspekta, słup z dzwonkiem, gorzelnia i browar z piwnicami bez aparatów, kurniki i karmniki, spichrz, stajnie, owczarnia i obory, gołębnik na słupie, obory i wozownia, obora druga, studnia balami ocembrowana, budynek na porządki i wolarnia, stodoła o dwóch klepiskach z młocarnią i sieczkarnią, stodoła druga o jednem klepisku, domy dwa dla służby, kuźnia z mieszkaniem bez narzędzi, karczma gdzie mieszka Wawrzyniec Księżak, z propinacji wsi Włoczyna rs. 420 rocznie płacący, przy karczmie jest stajnia. W Grzymaczewie i pustkowiu Kije jest dom karczemny, chlewik studnia, stodoła i obora.
Na pustkowiu Chudoba jest dom z którego wraz z gruntem mórg 12 i łąki mórg 3, Józef Osiewalski, płaci rocznie rs. 68, dalej jest obora, stodoła, chlewik, kuźnia i karczma z stajnią z której Antoni Wolski szynkarz płaci rocznie rs. 90. Na innych pustkowiach żadnych budowli i gruntów nie masz. Obszerność tych dóbr w przybliżeniu obejmuje włók nowopolskich 37, mórg 20, prętów kw. 150, grunta należą do klasy II, III, IV i V granice są jawne, a podatków płaci się rocznie rs. 603 kop. 50 i pół.
Obszerniejszy opis dóbr tych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu pozostający. Zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęcia wyż z daty powołany doręczonym został w kopjach: Janowi Nepomucenowi Bogusławskiemu właścicielowi dóbr jako ustanowionemu dozorcy, Ignacemu Gerlach Wójtowi Gminy Gruszczyce dnia 8 (20) Czerwca i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu dnia 30 Czerwca(12 Lipca) 1871 r. którzy oryginał zawidymowali.
Poczem akt rzeczony w dniu 8 (20) Lipca r. b., do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tamże pierwsze ogłoszeniu warunków tej sprzedaży nastąpi w dniu 7(19) Września r. b. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1871 r.
Ases. Koleg. J. Migórski.
Po ogłoszeniu warunków w dniach 7 (19) Września 21 Września (3 Października) i 5 (17) Października r. b. termin do tymczasowego przysądzenia dóbr Włoczyn A. i Grzymaczew A. przez Trybunał na dzień 5 (17) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został, w którym toż przysądzenie nastąpi. Licytacja rozpoczętą będzie od sumy rs. 10,000 przez popierające sprzedaż podanej. Vadjum zaś w sumie rs. 1,500 ma być złożonem.
Kalisz d. 5 (17) Października 1871 r. Ases. Kol. J. Migórski.
W dniu 5 (17) Listopada r. b. po oddaleniu sporów dobra ziemskie Włoczyn A. i Grzymaczew A. tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego za sumę rs. 10,000 zasądzone zostały, a zarazem Trybunał termin do stanowczej sprzedaży na dzień 28 Grudnia (9 Stycznia) 1871/2 r. o godzinie 10 z rana na swej audjencji oznaczył.
Kalisz d. 6 (18) Listopada 1871 r.
Ases. Kol. J. Migórski.
Po roztrzygnięciu wreszcie wyniesionych sporów wyrokiem Trybunału z d. 1 (13) Grudnia 1871 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1872 r. z d. 8 (20) Czerwca t. r. i Rządzącego Senatu z d. 18 (30) Lipca 1873 r. a na koniec po dopuszczeniu raz jeszcze taksy i sporządzenia takowej nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Włoczyna i Grzymaczewa lit. A. wyrokiem Trybunału na dzień 9 (21) Października r. b. zapadłym na dzień 13 (25) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi licytacja rozpoczynać się będzie od sumy rs. 52,723 jako 2/3 części szacunku taksą ustanowionego. Kalisz d. 9 (21) Października 1874 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1887 nr. 62

(Nad.) Wielkiem jest zadanie człowieka, aby życiem swem dowiódł jak żyć potrzeba, aby po doczesnej pielgrzymce ze spokojnem sumieniem, z uśmiechem na ustach, mógł doczekać się śmierci i powiedzieć: spełniłem to co mi spełnić polecono, osiągnąłem cel życia, i gotów jestem iść na sąd Przedwiecznego. Do takich ludzi którzy według raz wytkniętego przez się bieżą celu, należał niewątpliwie świeżo zgasły dnia 6 b. m. ś. p. Bolesław Habdank Białobrzeski, właściciel dóbr Grzymaczewa. Życie ś. p. Bolesława płynęło cicho, bez rozgłosu, lecz opromienione zawsze jednem dążeniem i myślą stania się choć w drobnej cząstce użytecznym swemu społeczeństwu i rodzinie, dla tego też gdy po ciężkich cierpieniach przeniósł się zbyt wcześnie bo w 42 roku życiu do wieczności, pozostawił w nieutulonym żalu osieroconą żonę, pięcioro dzieci i dwoje wnuków, wraz z boleśnie dotkniętem gronem krewnych i przyjaciół, którzy ślą wspólne na świeżą mogiłę jedno gorące życzenie. Oby mu ziemia lekką była !

Gazeta Kaliska 1899 nr. 34


W dniu 10 stycznia we wsi Grzymaczew, pow. sieradzkiego dwuletni chłopiec Stanisław Łyczka, pozostawiony bez dozoru zapalił na sobie ubranie, przybliżywszy się za blizko do pieca i wskutek poparzeń zmarł.


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 18

Obwieszczenie.
Rejent przy sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania
spadkowe:
11) Kazimierza Ludwiczaka, właściciela działek, oznaczonych NrNr 1, 2 i 5 zapisanych w II dziale wykazu kol. Włocin A. i Grzymaczew A. Nr 11, pow. Sieradzkiego, pod Nr 1, zawierających przestrzeni 19 mórg 35 prętów;
12) Konstantego Justa, współwłaściciela działki, przestrzeni 5 mórg, zapisanej w II dziale osady 3 w dobrach Grzymaczew B., pow. Sieradzkiego; na 9 str., i działki, przestrzeni 2 morgi 40 prętów, zapisanej w II dziale wykazu majątku „Działka z części dóbr Grzymaczew B., pow. Sieradzkiego, pod Nr 1.
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 4 grudnia 1918 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do tegoż rejenta w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.
Rejent:
J. Wyganowski.

Ziemia Sieradzka 1919 maj

W dniu 22 kwietnia mieszkanka wsi Grzymaczew, gm. Gruszczyce, Eleonora Szymczak udusiła noworodka, a następnie zakopała go w ziemi. Troskliwą matką zajęła się policja.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 20


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
6) Walentego Dzieszaka vel Zdzieszyńskiego, właściciela 7 mórg 249 pręt. gruntu, zapisanych w dziale II os. Grzymaczew Nr 2 lit. B, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 lipca 1920 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 47

Notarjusz przy wydziale hipot. sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Michale Kazimierczaku, właścicielu działek gruntu NrNr: 16 i 17 ze składu maj. „Kol. Włócin A" i Grzymaczew A. Nr III, pow. Sieradzkiego, przestrzeni 10 dzies. 600 sąż, zapisanej pod Nr 15 działu III.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 grudnia 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 58


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Jakóbie Focht, właścicielu działki gruntu Nr 3, przestrzeni 4 dzies. 240 sąż. z kolonji Włócin A. i Grzymaczów A. Nr III, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 15 lutego 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Jadwidze Focht, współwłaścicielce osady Grzymaczew D.—Włocin D Nr 5, pow. Sieradzkiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 26 marca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12a


Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2966 „Józef Stelmasiak", wiatrak w Grzymaczewie, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego; właściciel: Józef Stelmasiak w Grzymaczewie.


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 37

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:

1) Wincentym Wągrowskim, właśc. działki gruntu o pow. 3 dzies. 1410 sąż. z maj. kol. Włoczyn A. i Grzymaczew A, Nr 11, pow. Sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 października 1924 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskie­go w Kaliszu.Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 43

Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Elżbiecie Malerza, właśc. działki gruntu o pow. 9 morg. z majątku Włoczyn B., Grzymaczew B., star. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 grudnia 1925 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 39

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwie­szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Marjannie Mądrej, wierzyc. sumy 32.160 mk., zabezp. na części majątku Grzymaczew B, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 19 listopada 1928 r., w którym to dniu osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 69a

Dnia 31 maja 1928 roku.
9095. „Bolesław Molka" — sklep kolonjalno - spożywczy we wsi Grzymaczew, gminy Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 ro­ku. Właśc. Bolesław Molka, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 80

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
7) Michale Ludwiczaku, właśc. działki gruntu Nr. 15, o pow. 3 ha 9193 mtr. kw. z maj. Włóczyn A, Grzymaczew A, Nr. 1, pow. sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 kwietnia 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Szczepanie Wojtczaku, właścicielu działki oznaczonej Nr. 5, obszaru 3 ha 9191 mtr. kw., z majątku Włóczyn A i Grzymaczew A., po­wiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 września 1930 r., w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie powiatowym w Sieradzu obwie­szcza, że na dzień 24 lipca 1930 roku wyznaczony został termin pier­wiastkowej regulacji hipoteki dla osady włościańskiej, położonej we wsi Grzymaczew, lit. Б (B) Wcisłe, gminy Gruszczyce, zapisanej w tabeli pod Nr. 8, powierzchni wraz z ziemią za serwituty otrzymaną 2 morgi 240 pręt. z budynkami, należącej do Marji Pustelnikowej.
W powyższym terminie osoby interesowane stawić się winny w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 47

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Zmyślonym, właścicielu działki ziemi Nr. 14 z pod Nr. 7 działu II wyk. hip. „kolonji Włóczyn A i Grzymczew A, Nr. III, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 września 1931 roku w kancelarji notarjusza Rudzkie­go w Kaliszu, dokąd w tymże dniu osoby zainteresowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
4. Grzymaczew, obejmującą: wieś Grzymaczew C, kolonję Grzymaczew C, wieś Grzymaczew A, B, kolonję Grzymaczew A, osadę Grzymaczew Nr. 1, osadę Grzymaczew A. Nr. 4, kolonję Grzymaczew B, osadę Grzymaczew B. Nr. 3, wieś Grzymaczew D, kolonję Grzymaczew D, wieś Kąśnia, wieś Stawki, kolonję Stawki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 26

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 czerwca 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali po­siedzeń wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie działka ziemi, położona w kol. Grzymaczew - Włóczyn lit. C., gm. Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 5 mórg 150 pr., na­leżąca do Józefa Konety. Na działce tej zasiano 4 morgi żyta.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipot. w wydziale hipotecznym, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, na imię Józefa Konety. Nieruchomość obciążona jest długiem na sumę 3,000 zł., oraz rygorem zapis. w dziale III, wydz. hip., sprzedana będzie w całości, według protokułu zajęcia z dnia 14 listopada 1933 r., na żądanie Jadwigi Kędziówny.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.200 zł., przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 10/33.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 1 grudniu 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie działka ziemi, położona w kol. Grzymaczew-Włóczyn lit. C., gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 5 mórg 150 pr., należąca do Józefa Konety. Na działce tej zasiano 4 morgi żyta. Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Józefa Konety. Nieruchomość obciążona jest długiem na sumę 3000 zł., oraz rygorem zapis. w dziale III wyk. hip., sprzedana będzie w całości w/g protokułu zajęcia z dnia 14 listopada 1932 r., na żądanie Jadwigi Kędziówny. Licytacja rozpocznie się od sumy 2.200 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie po 10 proc. Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 12 września 1933 roku. Nr. Km. 267/33. Komornik Władysław Tęsiorowski.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Nieszczęśliwy wypadek uczynił chłopca kaleką. Wstrząsający wypadek wydarzył się we wsi Grzymaczew, pow. sieradzkiego. 7-letni Zygmunt Kaźmierczak pomagał pracującym przy młockarni. W pewnej chwili chłopiec wydał okropny krzyk. Zatrzymano natychmiast szynę i okazało się, że tryby zmiażdżyły dziecku rękę. Ofiarę nieszczęśliwego wypadku przewieziono do szpitala Św. Trójcy w Kaliszu.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 35

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
2) Janie Mielcarku, właścicielu działek ziemi Nr. Nr. 9 i 10, ob­szaru 6 dziesięcin 360 sażeni z pod Nr. 6 działu II wykazu hipotecznego kolonji Włóczyn A i Grzymaczew A Nr. II, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 3 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 53

Wydział Hipoteczny Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zastały postępowania spadkowe po zmar­łych:
1) księdzu Franciszku Pawelskim, właścicielu 4 morgów 150 prę­tów, stanowiących połowę działki z maj. Włóczyn B., Grzymaczew B., powiatu sieradzkiego;

Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 stycznia 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego pod skutkami prekluzji 201/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 74

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Adamie Wolniewiczu, wierzycielu kaucji na 3.000 złotych, za­bezpieczonej pod nr 44, działu IV wyk. hip. maj. Włóczyn i Grzymaczew B., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 18 grudnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 127/38.


Dziennik Łódzki 1951 nr 134

Gminny Komitet Obrońców Pokoju w Gruszczycach rozpoczął przygotowania do Plebiscytu 22 kwietnia br. — opowiada przewodniczący Komitetu ob. Stefan Jurek.
Do pracy przystąpiło 99 agitatorów pokoju. W 16 gromadach gminy, wszczęły ożywioną działalność miejscowe Komitety Obrońców Pokoju.
Agitatorów przeszkolono. Świadomi swoich zadań ruszyli w teren — dotarli do każdej rodziny, do każdego mieszkańca gminy.
Uświadamiająca praca takich agitatorów jak Jan Bobrowski z Jasionnej, Władysław Pietrucha z Wojkowa, Jan Piotrowski z Włocina Wsi, Jan Wyrębski z Grzymaczewa, Bronisław Szczeciński z Brudzewa — przyniosła świetne rezultaty. Znalazły one wyraz na zebraniach gromadzkich zorganizowanych w związku z przygotowaniami do Plebiscytu. We wsi Sarny na przykład chłopi entuzjastycznie wyrazili swą wolę walki o pokój, wolę podpisania kart plebiscytowych. Okrzyki na cześć pokoju padały co chwila w czasie pogadanki agitatora o Plebiscycie.
Mówiąc o przygotowaniach do Plebiscytu w gm. Gruszczyce nie sposób pominąć roli, jaką spełniły tu Koła Gospodyń Wiejskich.
Regina Woźniakowska i Janina Chojnacka z Gruszczyc, Janina Grobelna z Sarn, Maria Jarosławska z Jasionnej, Anna Klimaszewska z Wojkowa i wiele innych —oto członkinie kół, które aktywnie włączyły się do akcji plebiscytowej, prowadząc na równi z mężczyznami i młodzieżą pracę uświadamiającą i organizacyjną.
Chcemy się uczyć, chcemy budować naszą kroczącą ku socjalizmowi ojczyznę i dlatego walczymy o pokój — mówi młodzież szkolna.
W 6 szkołach podstawowych gm. Gruszczyce również czyni się staranne przygotowania do Plebiscytu. Powołane w nich Kom. Obrońców Pokoju wyłoniły agitatorów dla klas 6 i 7. W Plebiscycie głosować będą uczniowie, którzy, ukończyli 15 lat życia. Ze wzruszeniem myślą oni o pierwszym swoim głosowaniu w ramach Narodowego Plebiscytu.
Akcja przygotowawcza do Plebiscytu dojrzała w dniu 14 bm. na tyle, że można już było zająć się rozdaniem kart plebiscytowych. Do dnia 15 maja każdemu uprawnionemu do głosowania mieszkańcowi gminy Gruszczyce agitatorzy doręczyli kartę plebiscytową.
— W gromadzie Wojków — mówi młody agitator Jan
Domagała — wszyscy ze zrozumieniem przyjmowali karty plebiscytowe zapewniając, że podpiszą je i złożą w przewidzianym terminie.
Dzień Plebiscytu poprzedzą uroczyste capstrzyki, które odbędą się dnia 16 maja w godzinach wieczornych, we wszystkich gromadach.
17 maja tłumy ludzi — kobiet, mężczyzn i młodzieży — popłyną do umajonych zielenią, udekorowanych flagami i transparentami lokali plebiscytowych, aby oddać tam swój głos — sprzeciwiający się niecnym knowaniom imperialistycznych podżegaczy aby zamanifestować niezłomną wolę utrzymania pokoju.


W radosnym tym dniu przed lokalami plebiscytowymi młodzież szkolna i zespoły muzyczne wystąpią z programem artystycznym. Dzień Plebiscytu będzie dla mieszkańców Gruszczyc dniem wielkiej manifestacji w obronie pokoju.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza