-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Glina Duża i Mała

Taryfa Podymnego 1775 r.
Glina, wieś, woj. sieradzkie, powiat radomszczański, własność królewska, 28 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Glina, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność rządowa. Ilość domów 41, ludność 295, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Glina,  kol., pow. wieluński, gm. Kiełczygłów, par. Rząśnia. W r. 1827 było tu 41 dm. i 295 mk.

Spis 1925:
Glina Duża, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 39. Ludność ogółem: 237. Mężczyzn 116, kobiet 121. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 237. Podało narodowość: polską 237.

Spis 1925:
Glina Mała, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31. Ludność ogółem: 174. Mężczyzn 90, kobiet 84. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 170, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 174.

Wikipedia:
Glina Mała-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Glina Duża-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.


Mieszkańcy wsi Glina:

Szymon Pluskota, Franciszek Stempien, Wojciech Rostoiek, Jan Pierzyna, Grzegorz Pendziewiatr, Jan Wozniak, Kacper Wozniak, Wojciech Pendziwiatr, Paweł i Wojciech Pendziewiatrowie, Piotr Pitalak, Andrzy Olczyk, Jan Podgurnik. Wojciech Pistol, Jędrzy Pistol, Jan Pendziwiatr, Jan Kubiak, Stanisław Kubiak, Roch Lisiak, Jakub Szczepańczyk, Jan Malisiak, Leonard Kubiak, Paweł Malisiak, Łukasz Malisiak,Tomasz Stępniak, Wojciech Łuczak


Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 16 Maia 1826 roku dla:
13. Dóbr Narodowych Ekonomii Paięczno, składaiącey się z folwarków Paięczno i Barany, z wsi Dylów Narodowy i Siedlec, z folwarku Wistka, z młyna Winiowka, z wsi Wisthu, z folwarku Makowiska, z wiatraka, z wsi Makowiska, z Pustkowia Ładzin Makowiski, z Pustkowiów Niepoń, Garbacze, Maydy Makowiskie, i Osada Nadleśniczego Ładzin, z folwarku i wsi Gaięcice, z Pustkowiów Ładzin Gaięcki, Wóytostw Zabranow i Grobelne, z młyna Grobelna, z Pusthowia Strzelce, z wsi Patrzykow, z Pustkowia Maydy Gaięckie i Ciegielnia, z folwarku i wsi Kiełczygłow, z Pustkowiów Kule i Otok, z młyna Otok, z Pustkowia Studziennia, z karczmy Strąg, z Pustkowia Jasień, z folwarku i młyna Chruścińskie, z Pustkowiów Skoczylasy, Wyranba, Beresie, Dryganek, z wsi: Osina Gumnisko, Kiełczygłowek, Huta, Dąbrowa, z Pustkowia Pierzyny, z wsi Obrow, i z wsi Glina w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim; z folwarku i wsi Szczyrczowska Wieś, z Wóytostwa Szczyrczow i austeryi tamże, z domu szynkownego, z Wóytostwa Lubosznia, z Wóytostwa i wsi Chrząstawa, z wsi młyna Rudzisko, z folwarku wsi Dubie, z wsi Restażow, z Pustkowia Goryń, z karczmy Restażow i z młynem we wsi Szczyrczowskiey w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Wąsosze, z Pustkowiów Kamienna, Kule, Koły, Wroże i Łyk w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim; z miasta Szczyrcow w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, tudzież z miasta Paięczno w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim sytuowanych.  
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN

Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Piotrkowski
Złote gr
Glina 12 Marca 1825 1400


Dziennik Powszechny 1863 nr 295

(N. D. 6084) Sąd Policji Prostej Okręgu Radomskiego.
Dnia 4 Października r. b. na kolonji Glina gminie Kułczygłów, zmarł żebrak, z imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomy, lat mógł mieć 60, wzrostu dobrego, włosów nа głowie i brodzie siwych, twarzy okrągłej, ubrany w łachmany płócienne, na niebieskie i ciemno pofarbowane, ktoby o nazwisku i pochodzeniu tego człowieka wiadomość posiadał, zechce o tem zawiadomić Sąd Policji Prostej Okręgu Radomskiego w Radomiu.
Radomsk d. 1 (13) Grudnia 1863 r.
Asesor Kolegjalny, Siedlecki.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 13


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dn. 12 marca 1925 r. zostało wdrożone postę­powanie o uznanie za zmarłego Antoniego Skoczylasa wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniej­szego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie, przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, ktoby co wiedział o życiu, lub śmierci Antoniego Skoczylasa, aby o zna­nych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Skoczylas był stałym mieszkań­cem wsi Glina, gm. Kiełczygłów, star. wieluńskiego. (Nr. spr. II. Z. 11/25).


  Echo Sieradzkie 1931 luty 

Postrzelenie.
Dnia 6 lutego o godz. 4 po poł. Pawełoszek Maciej, lat 59, mieszkaniec wsi Gliny, gm. Kiełczygłów, wskutek nieostrożnego obchodzenia się z fuzją- pojedynką, którą posiadał nielegalnie spowodował wystrzał i zranił się ciężko w brzuch.
Po przeprowadzonem dochodzeniu i zbadaniu rannego, broń skonfiskowano, a po udzieleniu pierwszej pomocy przez fel­czera, rannego odstawiono w stanie ciężkim do szpitala w Wieluniu, gdzie dokonał operacji wyjęcia kuli dr. Wagner.

  Echo Sieradzkie 1931 maj 


Sąd Okręgowy Kaliski na sesji wyjazdowej w Wieluniu skazał: Marjannę Skoczylas lat 20 mieszkankę Gliny Dużej, gm. Kiełczygłów na pół roku więzienia z zawieszeniem kary na 5 lat za to, że w październiku 1930 roku pozbawiła życia swe nieślubne dziecko.


Echo Sieradzkie 1931 15 październik

14 DNI ARESZTU ZA NAPAD, KTÓREGO NIE BYŁO.

Sąd Grodzki w Wieluniu skazał Wł. Cybułkę ze wsi Gliny-Duże gm. Kiełczygłów, za fałszywe doniesienie policji o napadzie bandyckim, którego wcale nie było — na 14 dni aresztu.


Echo Sieradzkie 1932 5 grudzień


Rowery dalej kradną!
(...) Na szkodę Pędziwiatru ze wsi Gm. Mała gm. Kiełczygłów — skradziono rower wart. 50 zł.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
4. Glina, obejmującą: wieś Glinę-Dużą, wieś Glinę-Małą.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 66

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 21 listopada 1936 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
1) osady włościańskiej we wsi Glina, gminy Kiełczygłów, składa­jącej się z 12 mórg 115 prętów, czyli 6 ha 9330 metr. kw. ziemi z budyn­kami, należącej do Franciszka i Władysławy, małż. Szczepanik, Juljana Szczepanika i Władysława Szczepanika (ks. hip. Nr. Z. 1593 r. h.);

Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie, winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu. 

Echo Łódzkie 1937 czerwiec


PIJANY AWANTURNIK,
zranił posterunkowego nożem.
WIELUŃ. 17. 6. — Ławniczak Józef lat 25 ze wsi Glina gm. Kiełczygłów w czasie odpustu będąc w stanie nietrzeźwym wywoływał gorszącą awanturę, grożąc przechodniom nożem.
Pijanego osobnika zatrzymał posterunkowy P.P. którego w czasie szamotania z Ł. zranił nożem Ławniczak.
Rozbrojonego awanturnika, osadzono w areszcie do czasu wytrzeźwienia, a sprawę skierowano na drogę sądową.

Echo Łódzkie 1939 maj

WIELUŃ, 23.5 — W czasie zabaw tanecznych tzw. „majówek", które mimo niepewnej pogody odbyły się w wielu miejscowościach — doszło w kilku wypadkach do krwawych bójek.

We wsi Dąbrowa-Kiełczygłowska na tle sporu o dziewczyne ugodzony został niebezpiecznie nożem w brzuch 22-letni Stefan Kołodziejczyk ze wsi Obrów, którego w stanie b. groźnym, gdyż doznał on rozprucia nożem żołądka — umieszczono w szpitalu wieluńskim. Nożownikiem, niejakim Malisakiem ze wsi Gliny — zajęła się policja.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza