-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Chorzyna

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chorzyna, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 23 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chorzyn, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 28, ludność 275, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chożyna, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 28, ludność 175, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Chorzyna,  wś, pow. wieluński, gm. Konopnica, par. Ossyaków. W 1827 r. było tu 28 dm., i 275 mk.

Spis 1925:
Chorzyna, wś, pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 58. Ludność ogółem: 381. Mężczyzn 174, kobiet 207. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 378, mojżeszowego 3. Podało narodowość: polską 381.

Wikipedia:
Chorzyna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków, przy drodze krajowej nr 8 z Wielunia do Piotrkowa Trybunalskiego. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego obecnie należy do województwa łódzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 58

(N. D. 1334) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Marka Jerzego, co do summ: 9600 rub. pod N. 4, rs. 2041 k. 95 pod N. 5, rs. 750 pod N. 8, rs. 1500 pod N. 11, rs. 143 k. 40 i rs. 6 k. 48 pod N. 12 wykazu dóbr Strobin z Okręgu Wieluńskiego, i prawa zastawu wsi Chorzynia, Koźnicy i folwarku Krzętle w tychże dobrach, rs. 6150 pod N. 26 i rs. 3850 pod N. 30 wykazu dóbr Osiakowa z tegoż Okręgu, wraz z warunkiem zajęcia tych dóbr na przedaż i niemożności przedaży w nich drzewa, w dziale III. wykazu pod N. 13 i 15 zapisanego, (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na dzień 8 (20) Września 1856 roku przedemną Pisarzem odbyć się mający.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1856 r.
J. N. Zengteller

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 61 

(N. D. 1325) Komornik Trybunału Cywilnego Kaliskiego.
 Zawiadamia, iż dobra ziemskie Strobin składające się z wsi i folwarku Strobin wsi folwarku Chorzeń wsi i folwarku Walków, Kuźnica, Krzętle i Anielin w Ogu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, wydzierżawione będą przez licytacyą publiczną na przeciąg lat trzech poczynając od d. 12 (24) Czerwca 1857 r. do tegoż dnia i miesiąca r. 1860. Dobra Strobin dotąd są w posiadaniu właściciela, czynić mogą rocznego dochodu około rs. 5000. Termin do licytacyi dzierżawy przed Antonim Kowalskim Rejentem Kancellaryi Ogu Wieluńskiego w mieście Wieluniu w biurze tegoż Rejenta odbyć się mającej, oznaczony na d. 8 (20) Maja 1857 r. godzinę 10 z ranа, gdzie warunki złożone przejrzane być mogą.
Kalisz d. 9 (21) Lutego 1857 r.
Chodyński. F.

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1921

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE. We wsi Chorzynie pod Osiakowem w guberńji kaliskiej zmarł tej jesieni wskutek poderwania się przy przenoszeniu ciężkiego wora zboża ś. p. Jakób Pierzyna. Opatrzony św. Sakramentami, po 8 dniach ciężkich boleści zakończył życie, pozostawiając 2 córki i 2 synów. Najstarsza córka jest w Prusiech na zarobku. Pozostały w domu trzy małe sieroty bez ojca i matki, bo i matka już je rok temu odumarła. Dobrzy sąsiedzi i rodzina zaopiekowali się całem gospodarstwem, aby nie dopuścić go do ostatecznej rujiny. Ś. p. Jakób Pierzyna około 11 lat był sołtysem. Pogrzeb jego, w którym cała ludność wsi wzięła udział, świadczy o tem, że był od wszystkich, co go znali, szanowany. J. Borczyk.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 77a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wcią­gnięto następujące wpisy pod Nr. Nr.:
d. 2 czerwca 1926 r.
7065 „Szmul-Icek Sendrowicz", sklep kolonjalny we wsi Chorzynie, gm. Konopnica, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1895 r. Właśc. Szmul-Icek Sendrowicz, zam. we wsi Chorzynie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 25 marca 1930 roku
postanowił:
1. Wniosek mieszkańców wsi Chorzyna, gminy Konopnica, powiatu wieluńskiego z dnia 17 lutego 1929 roku, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wieluniu 20.II. 1929 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2. Ustalić obszar scalenia wsi Chorzyna w składzie gruntów:
a) ukazowych i zaserwitutowych, wykazanych wtabeli likwidacyjnej wsi Chorzyna, o obszarze około 392 ha,
b) objętych księgą hipoteczną kolonji Krzemianówka, pochodzących z majątku Krzętle, o obszarze około 127 ha oraz
c) objętych księgą hipoteczną majątku ziemskiego Krzętle-Tobołki, o obszarze około 115 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 28-go kwietnia 1930 roku.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 16 października 1929 roku
11004. „Chaja Sendrowicz", sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby tytoniowe w Chorzynie, gminy Konopnica, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Chaja Sendrowicz, zam. w Chorzynie.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Wieluniu, rewiru I-go, Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie art. 1030 Ustawy sąd. cyw. obwieszcza, że na żadanie firmy „Tomasówka" w Katowicach w dniu 2 września 1931 r. od godz. 10 rano w Chorzynie, gm Konopnica u p. Forenca będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek, należący do Jana Forenca i innych skladajacy sie z 2 kon, krowy wozu i 2 jałówek i oszacowany do sprzedaży na sumę 1.055 zł. którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 14 sierpnia 1931 r.
Komornik w z. (—) L. Kwaśniewski.

Echo Sieradzkie 1931 11 grudzień


ZGUBIONY dowód tożsamości serja "A" 438.009 na klacz, maści jasno-kasztanowatej, łysina: dolna warga biała wzrost 141 ctm., wydany mieszkańcowi wsi Chorzyna gm. Konopnica Antoniemu Kosielskiemu, unieważnia się.

Echo Sieradzkie 1931 19 grudzień

OSJAKÓW.
CIEKAWY REFERAT O WYROBACH BETONOWYCH.
Mieszkańcy naszej osady mieli sposobność wysłuchania bardzo ciekawego i pouczającego odczytu na temat ogniotrwałego budownictwa wiejskiego.
W wyczerpującym, przeszło 3 godziny trwającym wykładzie, w słowach przystępnych, zaznajomił słuchaczy przedstawiciel Związku Polskich Fabryk Portland - Cementu z korzyściami i zaletami wyrobów betonowych i omówił wyrób i zastosowanie pustaka, dachówki cementowej, kręgów studziennych i t. p. Obecnych na odczycie było przeszło 160 osób, wszyscy wykładu tego z dużym zainteresowaniem wysłuchali.
Prelegentowi podziękował obecny na odczycie Komisarz Ziemski, prosząc go by nie ograniczał się jedynie do tego referatu, ale urządził kilku-dniowy praktyczny kurs wyrobów betonowych. Okolice Osjakowa wskutek przeprowadzonych i będących w toku scaleń kilkunastu wsi przebudowuje się bardzo silnie, piasku jest pod dostatkiem, więc warunki do zastosowania budownictwa betonowego są sprzyjające.
Wypożyczenie na praktyczny kurs kompletu maszyn do wyrobów betonowych względne pozostawienie ich w jednej ze scalonych wsi, np. Szynkielewie na pewnych warunkach, — nawet z punktu widzenia handlowego byłoby uzasadnione, idzie bowiem o zainteresowanie kilkunastu dużych wsi przenoszących swe budowle na nowe działki 1) Konopnica 488 ha. 2) Siemkowice 1136 ha. 3) Strobin 1043 ha. 4) Kuszyna 371* ha. 5) Radoszewice Kuźnica Ługowska i Kije* 1264 ha. 6) Zmyślona 296 ha. 7) Bębnów 391* ha. 8) Skrzynno 1613 ha. 9) Szynkielew 1043 ha. - 10) Lipnik Mazaniec 980 ha. 11) Walków 550 ha. 12) Chorzyna 618 ha. 13) Osjaków ....* ha.
Mamy nadzieję, że związek Polskich Fabryk Portland Cementu w interesie społecznym i dobrze zrozumianym własnym poświęci tej sprawie więcej uwagi i zainteresowania. W akcji tej może liczyć na pomoc i współpracę miejscowych czynników, zwłaszcza Urzędu Ziemskiego.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie 1932 10 styczeń

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ.
We wsi Chorzyna gm. Konopnica dokonana została kradzież w sklepie kolonialnym Sendrowicza. Skradziono 70 zł. w gotówce oraz wiele artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych ogólnej wartości 500 zł. Złodzieje wtargnęli przez tylne drzwi od sieni, prowadzące do sklepu.


Echo Sieradzkie 1932 25 wrzesień

ZGUBIONY DOWÓD

osobisty wydany przez Starostwo Wieluńskie na nazwisko Anna Wojdyła zam. we wsi Chorzyna gm. Konopnica — unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
3. Chorzyna, obejmującą: wieś Chorzynę, kol. Krzemianówkę, kol. Krzętle-Tobułki, wieś Tobułki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1937 kwiecień

 Staruszek odebrał sobie życie po stracie 560 zł.
WIELUŃ, 9. 4. — We wsi Chorzyna, gm. Konopnica, pod Wieluniem, 64-letni Antoni Jędrasik popełnił samobójstwo, zażywając większą dozę esencji karbolowej.
Przyczyną targnięcia się na swe życie leciwego już Jędrasika, miała być strata, kto wie jak długo ciułanych oszczędności, 500 złotych, które jeszcze w lipcu 1935 roku skradziono biednemu staruszkowi.
Jędrasik, który po stracie swych oszczędności, wpadł w apatię, zamieszkał „na łaskawym chlebie" u swego zięcia, a nie mogąc przeboleć straty, chodził stale jak błędny, to też dostawszy nie wiadomo skąd truciznę, otruł się.
Powód, jak i samobójcza śmierć stojącego i tak już nad grobem steranego życiem wieśniaka, wywołał wstrząsające wrażenie wśród tamtejszych mieszkańców, tym bardziej, że na krótko przed popełnieniem samobójstwa Jędrasik miał rzucić straszną klątwę na sprawcę kradzieży, który zatruł mu i obrzydził ostatnie dni jego ciężkiego żywota.


Dziennik Łódzki 1953 nr 167

Jedni jeszcze koszą — inni już zwożą do stodół
Każda godzina zmienia wygląpól naszego województwa
Gorączka żniwna" ogarnęła już wszystkie gromady, wszystkie spółdzielnie produkcyjne, wszystkie państwowe gospodarstwa rolne, żniwiarze na przelotne deszcze nie narzekają, pod wpływem bowiem wiatru i słońca, które po każdym deszczu przygrzewa wydaje się — jeszcze silniej, szybko obsycha zboże na polu i w stygach, natomiast wilgotne ścierniska łatwiej podorywać czy kultywatorywać. Po za tym wilgoć gwarantuje szybkie wschody nasion poplonów.
Nie tylko każdy dzień, ale każda godzina wydatnie zmienia krajobraz pól w naszym województwie. Meldunki z wczoraj wysoce różnią się od meldunków z dziś.
gm. Widawa, Pruszków, Wodzierady już tylko gdzieniegdzie widać wśród coraz mocniej złocących się pszenicy i owsa, wśród bielejących jęczmieni, wśród kwitnących pół ziemniaczanych — poletka jeszcze nie skoszonego żyta.
Żniwna gorączka pracy trwa. Sąsiedzka, międzygromadzka i międzygminna atmosfera współzawodnictwa wpływa jak najdodatniej na przebieg tak żniw, jak i podorywek czy siania poplonów.
W poniedziałek wielu chłopów z pow. łaskiego, sieradzkiego i wieluńskiego rozpoczęło już zwózkę żyta.
ŻNIWA W GMINIE KONOPNICA
W 11 gromadach, wchodzących w skład gm. Konopnica, nie ma pola, na którym nie tętniłaby praca. W Szynkielewie w nieustannym ruchu znajduje się snopowiązałka ośrodka maszynowego. Po ukończeniu kośby żyta w Strobiniu, gminna komisja żniwno-omłotowa przerzuciła GOM-owską żniwiarkę do gromady Konopnica. Druga żniwiarka GOM kosiła w Rychłocicach — niestety, po 5 dniach nienagannej pracy pękł wał trybowy. Następnego dnia kierownik GOM Ignacy Pabianiak wyjechał do Opojowic, siedziby państwowego ośrodka maszynowego w pow. wieluńskim, aby wał wymienić lub zreperować w tamtejszych warsztatach reperacyjnych.
gm. Konopnica w akcji żniwnej przodują gromady Bębnów i Walków. Po skoszeniu żyta, niemal wszyscy chłopi podorali ścierniska i obsiali je własnymi nasionami poplonów.
W gminie sprawnie przebiega pomoc sąsiedzka — objętych nią zostało 130 gospodarstw bezkonnych. Nie było wypadku, aby ktoś ze świadczących pomoc uchylił się od terminowego wykonania sąsiedzkiego obowiązku. Obowiązuje bowiem zasada „dziś koń mi pracuję u siebie, jutro u ciebie".
W myśl zobowiązań podjętych w celu uczczenia Święta Wyzwolenia, chłopi z wszystkich gromad gm. Konopnica postanowili natychmiast po żniwach przystąpić do omłotów i obowiązkowej odstawy zboża na punkt skupu.
Chłopi z gromady Krzętle zobowiązali się ukończyć omłoty w ciągu dwu dni, a następnie zbiorowo i manifestacyjnie odwieźć całość przypadającego na nich zboża do magazynu GS w Konopnicy.
Według harmonogramu opracowanego przez gminną komisję żniwno-omłotową, 5 młocarń motorowych i 8 kieratowych będzie młócić w następującej kolejności:
Najpierw w gromadach Chorzyna, Kuźnica Strobińska i Strobin — gromady te nie wywiązały się w roku ub. z obowiązku odstawy w 100 proc.
W drugiej kolejności akcja omłotowa obejmie Szynkielew, największą gromadę w gminie, oraz Konopnicę. Następnie młocarnię motorowe zostaną przerzucone na gromady Rychłocice, Walków, Bębnów, MałWieś, Krzętle i Anielin.
Opracowując harmonogram omłotów, gminna komisja wzięła pod uwagę 2 młocarnie szerokomłotne GOM oraz 3 młocarnie prywatne, również o napędzie spalinowym. Okazuje się jednak, że GOM ma tylko jedną młocarnię, ponieważ druga od marca br. nie zdążyła jeszcze nadejść do Konopnicy z POM Opojowice.
Ponieważ monity Prezydium GRN w Konopnicy nie skutkują, zwracamy się do kierownictwa POM Opojowice z apelem: „Przetransportujcie jak najrychlej młocarnię do GOM Konopnica. Czas bowiem nagli. Chłopi już zaczynają zwozić żyto. Lada dzień przystąpią do omłotów. Nie wolno zwlekać ani dnia!"
C. M.

Dziennik Łódzki 1968 nr 299


We wsi Chorzyna, gromada Osjaków, pow. Wieluń w gospodarstwie Franciszka Przydacza spaliła się obora i dach stodoły. Straty obliczono na około 30 tys. zł. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez 11-letniego syna gospodarza. (eo)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza