-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Brzózka

Spis 1925:
Brzózka, os. młyń., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 11, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 12, ewangelickiego 9. Podało narodowość: polską wś 13, niemiecką 8.

Brzózka, część wsi Zalew w gminie Lutomiersk.

Brzózka (Brzyska) 1915 r.

1992 r.

Dziennik Łódzki 1889 nr. 279

Spadki. Wydział hypoteczny przy sądzie okręgowym piotrkowskim ogłasza, że na dzień 27 marca 1890 roku naznaczono ostateczny termin do uregulowania spadków pozostałych po śmierci: 
4) Marcina Frajera, właściciela figurującego w księdze hypotecznej majątku Prusinowice Wielkie powiatu łaskiego, prawa do wieczystej dzierżawy młyna Brzózka z gruntami i zabudowaniami do tegoż młyna należącemi

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 3

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 stycznia 1933 r. L. SA. II. 12/6/32.
o połączeniu os. młyńskiej Brzóski i os. Brzóski do sołectwa wsi Zalew, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 11 stycznia 1933 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), co następuje:
§ 1.
Przyłącza się osadę młyńską Brzóskę i osadę Brzóskę do sołectwa wsi Zalew, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łasku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Wł. Jaszczołt.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
8. Legendzin, obejmującą: młyn Brzózka, osadę Brzózka, osadę Folusz, Legendzin, Zalew, osadę Zalew Nr. I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza